• No results found

– modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18) Yttrande över betänkandet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "– modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18) Yttrande över betänkandet För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-03-11 Dnr: Skolfi 2019/55 Ert dnr: U2019/01794/S

POST Skolforskningsinstitutet, Box 1009, 171 21 Solna | BESÖK Hemvärnsgatan 15, Solna strand

TELEFON 08-523 29 800 | E-POST info@skolfi.se | WEBB skolfi.se | ORG.NR 202100-6602

Yttrande över betänkandet För flerspråkighet,

kunskapsutveckling och inkludering

– modersmålsundervisning och studiehandledning på

modersmål (SOU 2019:18)

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom skola och förskola ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av veten-skapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Det gör vi bland annat genom att göra olika former av sammanställningar.

Skolforskningsinstitutet har inte under de fem år myndigheten varit verksam gjort någon forskningssammanställning om modersmåls-undervisning och studiehandledning. Vi avstår därför från att yttra oss över rubricerat betänkande.

I detta ärende har direktör Camilo von Greiff beslutat efter föredragning av kanslichef Eva Wallberg.

För Skolforskningsinstitutet

Camilo von Greiff Direktör

u.remissvar@regeringskansliet.se Kopia:

References

Related documents

Kommentar: Samordning och vidareutveckling av studiehandledning är av betydelse så att alla elever får en likvärdig undervisning oavsett modersmål. Sameskolorna arbetar

Specialpedagogiska skolmyndigheten var kritisk till förslaget i slutbetänkandet Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever

Statskontoret bedömer att det inte kan uteslutas att förslaget innebär en risk för höjda kostnader i vissa kommuner, samtidigt som statens styrning av kommunerna bör präglas av

Antalet deltagande elever ska inte begränsa huvudmannens skyldighet att anordna undervis- ning i ämnet modersmål samt förstärkt rätt till modersmålsundervisning i teckenspråk

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T), företrädare för tornedalingar, kväner, lantalaiset och det nationella minoritetsspråket meänkieli tackar

Sveriges Skolledarförbund avråder från förslaget mot bakgrund av att de orga- nisatoriska konsekvenserna inte har analyserats tillräckligt.. Sveriges Skolledarförbund ställer sig

Rätt till undervisning i ämnet modersmål för de elever som kommer till Sverige utan

Trollhättans Stad stödjer förslaget att barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare bör ha samma rättigheter som adoptivbarn att studera sitt modersmål men förslaget kommer