• No results found

Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2019-12-12

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Torsdag den 12 december kl 13:30 Plats Öresten, kommunhuset

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande

2. Val av justerare Ordförande

3. Anmälan och prövning av jäv Ordförande

4. Fastställande av dagordning Ordförande

13:35 5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande 13:40 6. Nämndplan 2020-2021 (B)

Ordförande Leif Sternfeldt Ekonomer

Johan Höglund, Marie Wank 14:20 7. Prislista interkommunalt och fristående förskola, grundskola

2020 (B) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank

14:25 8. Interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark och Kungs-

backa 2020 (B) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 14:30 9. Ungdomsutvecklarnas samfinansiering och tillhörighet (B) Verksamhetschef

Cecilia Ragnarsson

14:40 10. Ekonomisk uppföljning (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank

14:50 Paus

15:10 11. Riktlinjer kring att fullgöra skolplikten på annat sätt (B) Utredare Leo Rosenberg 15:20 12. Förstudie för ersättning av Solgårdens förskola (B) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 16:00 13. Återrapportering föraltningschefens uppdrag (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 16:20 14. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 16:30 15. Rapport från kontaktpolitiker (I)

16:45 16. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 16:50 17. Meddelanden (I)

17:00 18. Delegationsbeslut (I)

Leif Sternfeldt, ordförande

References

Related documents

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt (B) Utredare Leo Rosenberg 15:00 10.. Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt (B) Utredare Leo Rosenberg 15:05

Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Skolplikt

sestavy KST_BC_0_00 Normaliz.. VYKRES MATERIAL

Det finns risk för interaktion mellan atorvastatin och grapefruktjuice vilket kan öka risken för bieffekter av läkemedlet.. Det finns risk för interaktion mellan ezetimib

Ordförande Thomas Harrysson frågar om utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt

Kostnad för skolskjutsar till valfri skola i Älmhults kommun Utbildningsnämnden har lämnat uppdrag till förvaltningen att utreda. kostnadsberäkning och konsekvenser av att ge

gerillaledaren sade att det inte vore legitimt för andra länder att försöka hindra Östtimor från att ta emot militär utbildning från Kina.. Dili agerar för

Fastigheten är belägen i centrala Södertälje, ett stenkast från Södertälje kanal med centrum inom 1 kilometers avstånd.. Industriområdet domineras av