• No results found

Intäkterna ökade 5,8 procent i kvartalet och en procent januari september

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Intäkterna ökade 5,8 procent i kvartalet och en procent januari september"

Copied!
15
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Delårsrapport 1 januari– 30 september 2014

Intäkterna ökade 5,8 procent i kvartalet och en procent januari – september

Perioden januari – september 2014

• Intäkterna uppgick till 186 (184) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 40 (45) mkr.

• Periodens resultat uppgick till 32 (34) mkr.

• Resultatet per aktie uppgick till 0,78 (0,84) kr.

• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 42 (39) mkr.

• Eget kapital per den 30 september 2014 uppgick till 163 (147) mkr och soliditeten till 83 (81) procent.

Per den 31 december 2013 uppgick eget kapital till 158 (112) mkr och soliditeten till 80 (70) procent.

VD Niklas Knight kommenterar:

”Koncernens intäkter för tredje kvartalet var 5,8 procent bättre än föregående år. SBC har i år fler avtalskunder inom ekonomisk förvaltning, vilket gett högre intäkter i kvartalet och ökad merförsäljning.”

Nyckeltal:

Koncernen 2014

juli-sept 2013

juli-sept 2014

jan-sept 2013

jan-sept 2013 jan-dec

Intäkter, mkr 60 57 186 184 248

Rörelseresultat, mkr 17 18 40 45 58

Rörelsemarginal, % 28 32 22 25 24

Resultat per aktie, kr 0,32 0,35 0,78 0,84 1,11

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 11 11 42 39 54

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,26 0,26 1,02 0,95 1,30

Kassaflöde per aktie, kr 0,26 0,26 0,35 0,78 1,13

Eget kapital per aktie, kr 3,95 3,56 3,95 3,56 3,83

Avkastning på eget kapital, % 8 10 20 27 34

Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 11 13 26 36 45

Soliditet, % 83 81 83 81 80

Antal medarbetare, vid periodens slut 196 186 196 186 192

Under maj 2014 genomfördes en aktiesplit 4:1 med obligatoriskt inlösen av den fjärde aktien. Därmed har antalet aktier ökat från 13 727 950 till 41 183 850 aktier. Tidigare perioder har omräknats med anledning av detta.

För ytterligare information hänvisas till:

Niklas Knight, VD och koncernchef, niklas.knight@sbc.se, 0709-24 44 30 Karin Iversen, CFO och vice VD, karin.iversen@sbc.se, 0709-42 84 40

Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl. 13:00.

(2)

VD har ordet

Koncernens intäkter för tredje kvartalet var 5,8 procent bättre än föregående år. SBC har i år fler avtalskunder inom ekonomisk förvaltning, vilket gett högre intäkter i kvartalet och ökad merförsäljning.

Efterfrågan på juridiska tjänster och projektledning har också bidragit till högre intäkter i kvartalet.

Sett till årets nio första månader är koncernens intäktsutveckling en procent bättre än föregående år.

Fler avtalskunder inom ekonomisk förvaltning, fler tilläggsuppdrag, ökat antal uppdrag inom juridik och projektledning har motverkats av en svag inledning av året för den tekniska förvaltningen.

Intäkterna från redovisningsmedel har varit lägre än föregående med anledning av lägre räntenivåer.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 17 Mkr, vilket var något lägre än föregående år. Detta beror dels på lägre avkastning från redovisningsmedel, dels på högre kostnader för externa rådgivningstjänster.

Då uppdragen inom ekonomisk förvaltning och juridiska tjänster blivit fler har även antalet medarbetare ökat. Det har i sin tur inneburit att personalkostnaderna stigit. Vi står nu väl rustade för att ta ytterligare kunduppdrag.

2013 var ett resultat- och rörelsemarginalmässigt mycket starkt år. För 2014 är rörelsemarginalen lägre men överstiger ändå bolagets långsiktiga

målsättning.

Marknadsutsikter

I och med valet och att en ny regering tillträtt råder viss osäkerhet beträffande tillväxten av bostadsrätter i framtiden. Tillväxten påverkas av regelverk för nyproduktion och för ombildningar. SBC bedömer att den marknadsmässiga efterfrågan på

bostadsrätter är hög och kommer vara fortsatt hög.

SBC kommer fortsätta att samarbeta med byggbolag för att få fler kunder främst inom ekonomisk förvaltning.

Vi har noterat en ökad aktivitet på andrahands- marknaden, främst i storstadsregionerna, vilket ökar efterfrågan på tjänster från förvaltare.

Vi möter hårdare priskonkurrens i samband med kontraktsförhandlingar.

Niklas Knight, VD och koncernchef

(3)

SBC i korthet

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar.

SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2013 var koncernens intäkter 248 mkr.

Bolaget är noterat på NGM Equity.

Affärside

Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare".

Affärsmodell

SBCs affärsmodell baseras på att kunden har ett dedikerat konsultteam bestående av flera

medarbetare specialiserade inom tre tjänsteområden;

ekonomi, teknik och juridik. Kompetensen hos medarbetarna är kärnan i verksamheten och kompletteras med marknadens mest utvecklade webblösning, kundportalen Vår Brf. Kundtjänst med sina generösa öppettider, Vår Brf som alltid har öppet och SBCs sex lokala kontor – från Sundsvall i norr till Malmö i söder – ger kunden hög

tillgänglighet till SBCs tjänster. Genom Vår Brf kan SBC erbjuda merparten av tjänsterna oavsett geografisk ort.

Strategi

Strategin beskriver på vilka sätt SBC ska arbeta för att nå både verksamhetsmålen och de finansiella målen.

Strategin kan sammanfattas så här:

SBCs kunder ska uppleva att de tjänster SBC erbjuder är värdeskapande.

SBC ska erbjuda bostadsrättsföreningar tjänster som svarar upp mot alla behov, allt ifrån enstaka enklare konsultuppdrag till mer komplexa

helhetsuppdrag som omfattar ekonomisk och teknisk förvaltning, projektledning samt juridisk expertis.

SBC ska sträva efter att öka konkurrenskraften och stärka marknadspositionen genom att erbjuda kvalificerad sakkunskap inom alla tjänsteområden och säkerställa att dessa samverkar för att skapa värde för kunderna.

SBC ska sträva efter att överträffa kundernas förväntningar vad gäller tillgänglighet, tydlighet, proaktivitet samt erbjudande och leverans genom professionell service.

SBC ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner en stolthet att arbeta.

Värdedrivande faktorer

Faktorer som påverkar SBCs utveckling är:

• Strategiskt kontorsnät med stark lokal närvaro.

• Kontinuerlig utveckling av konkurrenskraftiga kunderbjudanden.

• Effektivisering genom metodisk processutveckling med tydliga samordningseffekter.

Marknad

Marknaden för förvaltningstjänster till

bostadsrättsföreningar omfattar en mängd olika tjänster som påverkas av bland annat den allmänna konjunkturen, ränteläge, lagar och regelverk, den politiska agendan samt demografiska förändringar.

En utförlig beskrivning av marknaden finns på sidan 8 i årsredovisningen för 2013.

Marknaden för förvaltningstjänster utgörs av de cirka 23 000 aktiva bostadsrättsföreningar som äger sin fastighet. Marknaden för förvaltningstjänster växer genom att nya föreningar tillkommer genom nyproduktion, genom ombildning av hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar samt en ökad benägenhet bland styrelser i bostadsrättsföreningar att köpa förvaltningstjänster. Det förekommer att

bostadsrättsföreningar likvideras och blir fristående småhus med äganderätt eller att föreningen försätts i konkurs. Bostadsrättsmarknaden som sådan har ur ett historiskt perspektiv haft en kontinuerlig tillväxt då nyproduktionen och ombildningar har varit betydligt fler än antalet likvidationer, även om tillväxtsiffrorna kan skilja stort mellan åren beroende på det allmänna konjunkturläget.

Enligt Boverkets indikatorer från juni 2014 har bostadsbyggandet ökat snabbt under det senaste året efter en stor minskningen under 2011 och 2012.

Antalet påbörjade bostäder fortsätter att öka men i lägre takt. I år beräknas totalt ca 37 000 bostäder att påbörjas och nästa år 40 500. Det innebär att antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus ligger på de högsta nivåerna sedan början på 1990-talet.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos från augusti 2014 över konjunkturläget dröjer återhämtningen i svensk ekonomi, men ett ökat bostadsbyggande är en ljuspunkt för den svenska ekonomin.

Med förvaltningstjänster avses främst service-, konsult- och utbildningstjänster för att hantera föreningens ekonomi, fastighetens underhåll och utveckling samt juridiska spörsmål. SBCs bedömning är att omsättningen för dessa tjänster till

bostadsrättsföreningar är mer än 4 miljarder årligen. I marknadsdefinitionen ingår inte rena

entreprenadtjänster som t ex stam- eller fasadbyte.

(4)

Mot bakgrund av de stora värden många föreningar idag hanterar, en ökad arbetsbelastning för styrelser på grund av såväl legala krav som medlemskrav samt komplexa regelverk, finns en efterfrågan att knyta till sig extern kompetens och köpa in tjänster för att hantera löpande förvaltningsarbete. I dagsläget bedömer SBC att minst 80 procent av föreningarna köper externa tjänster för sin ekonomiska

förvaltning. Övriga föreningar sköter förvaltningen själva. SBC bedömer att andelen egenförvaltade föreningar över tid kommer att minska.

Historiskt har kundlojaliteten varit mycket hög men SBC ser en tydlig tendens i att föreningar allt oftare konkurrensutsätter sin befintliga förvaltare.

Det råder fortfarande en osäkerhet kring hur valet i september kommer att påverka bostadsbyggandet och nyproduktionen av bostadsrätter på såväl nationell som lokal nivå. Om antalet framtida ombildningar kommer att påverkas av valresultat är också fortfarande oklart

Verksamheten, intäkter och resultat

Koncernens intäkter uppgick under årets första nio månader till 186 (184) mkr. Intäkterna från

konsultverksamheten (koncernens intäkter exklusive intäkter från redovisningsmedel och Bospar) är tre procent högre jämfört med samma period 2013. Fler avtalskunder inom ekonomisk förvaltning, fler tilläggsuppdrag, ökat antal uppdrag inom juridik och projektledning har motverkats av en svag inledning av året för den tekniska förvaltningen. Volymen redovisningsmedel var i genomsnitt 16 procent högre än för de tre första kvartalen 2013. Intäkterna från redovisningsmedel har trots detta minskat till 12 (14) mkr under årets första nio månader beroende på lägre räntenivåer.

Rörelseresultatet uppgick under de nio första månaderna till 40 (45) mkr och för tredje kvartalet till 17 (18) mkr. Det lägre rörelseresultatet beror dels på lägre avkastning från redovisningsmedel, dels på högre kostnader för externa rådgivningstjänster. Då uppdragen inom ekonomisk förvaltning och juridiska tjänster blivit fler har även antalet medarbetare ökat.

Det har i sin tur inneburit att personalkostnaderna stigit.

Resultatet efter skatt uppgick till 32 (34) mkr och resultatet per aktie till 0,78 (0,84) kr för perioden januari till september och till 13 (14) mkr respektive 0,32 (0,35) kr för tredje kvartalet.

SBC har haft uppdraget att för Bostadsrätternas räkning sörja för tillförsel av nyproducerade bostäder till SBC Bospar. Från och med den 10 mars 2015 kommer SBC inte att ha något åtagande gentemot

bospararna, varför SBC inte kommer att ha några intäkter från Bosparande från den tidpunkten.

Intäkter och resultat var för 2013 cirka 6 mkr och för de nio första månaderna 2014 cirka 6 mkr.

Den bolagsskatt som redovisas i resultaträkningen för perioden januari – september uppgår till 9 mkr.

Skattekostnaden medför att koncernens aktiverade skattefordran utnyttjas och därmed minskar. Ingen skatt utbetalas och kassaflödet påverkas därmed inte.

Redovisningsmedel

För att SBC på ett säkert och effektivt sätt ska kunna hantera kundernas ekonomiska förvaltning och därmed sammanhängande in- och utbetalningar finns ett centralkontosystem i Handelsbanken. Varje kund har ett eget underkonto och den samlade balansen av samtliga kunders konton,

redovisningsmedel, ger SBC möjlighet att erhålla en högre avkastning än vad som är möjligt med lägre inlåningsvolymer. En utförlig beskrivning av denna hantering finns i Årsredovisningen för 2013 på sidan 27-28.

Volymavkastningen från redovisningsmedel redovisas netto under rörelsens intäkter. Från och med andra kvartalet 2013 har placering skett i räntefonder som alternativ till bankkonto. De alternativa placeringarna marknadsvärderas och förändringen i marknadsvärde redovisas separat på raden ”Andra vinster och förluster, netto”. Under första kvartalet 2014 avslutades samtliga placeringar i räntefonder. Den del av resultatet från redovisningsmedel som redovisas i rörelsens intäkter har därmed varit lägre under perioden andra kvartalet 2013 till och med första kvartalet 2014. Riksbanken har nu sänkt räntan till en historiskt låg nivå och räntenivån förväntas ligga kvar under en längre tid. Detta påverkar intäkter och resultat negativt, både för SBC och branschen.

Säsongsvariationer

Verksamhetens intäkter och rörelseresultat är föga påverkad av säsongsvariationer eftersom en stor del av fakturerade intäkter baseras på årsvisa kontrakt.

Viss semestereffekt kan förekomma i tredje kvartalet.

(5)

Transaktioner med närstående

Koncernen har årets första nio månader sålt

administrativa tjänster för 0 (1) mkr till Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening. Inköp från Bostadsrätterna Sverige har gjorts under årets första nio månader för 0 (0) mkr.

Under andra kvartalet 2013 placerades en del av redovisningsmedlen på alternativt sätt enligt tidigare styrelsebeslut. Av sammanlagt 400 mkr som placerades alternativt har hälften placerats i Agentas räntefond Alternativa räntor. Placeringen i Agentas räntefond Alternativa räntor avvecklades helt under första kvartalet 2014. Inga övriga närstående transaktioner har ägt rum. Vid inköp och försäljning till närstående tillämpas samma principer som vid transaktioner med externa parter.

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 (39) mkr för de tre första kvartalen 2014 och utgörs av kassaflödet från rörelsen om 40 (39) mkr och förändringen i rörelsekapitalet om 3 (0) mkr.

Kassaflödet från rörelsen är främst beroende av resultatet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-7) mkr. Investeringar uppgick till 0 (0) mkr under perioden januari till september. Vid årsstämman som hölls den 12 maj beslutades om en split (4:1) och ett så kallat automatiskt

inlösenförfarande. Varje befintlig aktie delades i fyra aktier. En av dessa aktier var en inlösenaktie.

Betalning för varje inlösenaktie beslutades vara 2,00 kronor. Inlösen har skett per den 30 juni 2014 med ett belopp om sammanlagt 27 mkr. Antalet aktier efter split och inlösen uppgår till 41 183 850 stycken.

Koncernen har den sista september 2014 outnyttjade underskottsavdrag om totalt 124 mkr. Koncernen redovisar uppskjuten skatt hänförlig till

underskottsavdrag om 27 mkr som har upptagits som tillgång i balansräkningen. Denna tillgång kommer att minska i takt med att

underskottsavdragen utnyttjas.

I första kvartalet omklassificerades en långfristig fordran tidigare redovisad som finansiell anläggningstillgång till kortfristig fordran.

Likvida medel uppgick till 121 (92) mkr per den 30 september och vid årets början till 107 mkr.

Koncernen har inga räntebärande skulder eller krediter.

Koncernens soliditet den sista september 2014 uppgick till 83 (81) procent.

Riskfaktorer

SBCs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i Årsredovisningen för 2013 på sidan 37-38.

Inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit.

Moderbolaget

Koncernens verksamhet och aktiviteter bedrivs till övervägande del i moderbolaget. Intäkterna uppgick under årets nio första månader till 180 (178) mkr.

Moderbolaget redovisar ett resultat före finansiella poster på 35 (41) mkr.

Under perioden januari – september 2014 har investeringar inom moderbolaget skett för sammanlagt 0 (0) mkr.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Det har inte skett några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

Utsikter

De långsiktiga förutsättningarna för

förvaltningsverksamheten är goda. SBCs bedömning är att det finns en fortsatt långsiktigt stabil

efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar.

Lägre räntenivåer påverkar intäkter och resultat negativt, högre räntenivåer påverkar intäkter och resultat positivt. Ändrade driftskostnader för föreningar kan påverka utrymmet för föreningar att köpa förvaltningstjänster, främst tilläggsuppdrag.

Genom ett långsiktigt och målmedvetet agerande ska marknadsandelarna öka liksom merförsäljningen till befintliga kunder.

Tjänstemarknaden för bostadsrättsföreningar är fragmenterad. Närmare 50 procent av marknaden uppskattas vara förvaltad av mindre aktörer eller av föreningarna själva. SBC bedömer att bolaget ligger väl i framkant när det gäller värde och kvalitet på tjänsteerbjudandet. SBCs ambition är att genom en ökad marknadsandel få utväxling av bolagets strukturella stordriftsfördelar.

SBC lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser.

Finansiella mål

Omsättningen ska öka med cirka 5 procent årligen, därutöver kan förvärv tillkomma. Rörelsemarginalen ska uppgå till minst 15 procent.

SBC arbetar fortsatt vidare med att identifiera förvärvskandidater som kan tillföra såväl ny kompetens som nya kunder och en förbättrad geografisk täckning.

(6)

Kalendarium

18 februari 2015 – Bokslutskommuniké Mars 2015 – Årsredovisning

7 maj 2015 – Årsstämma

Adressuppgifter

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Box 1353

111 83 Stockholm Besöksadress: Vasagatan 7

Telefon: 08-501 150 00 , Fax: 08-501 150 50 E-post: sbc@sbc.se

Hemsida: www.sbc.se Org.nr: 556576-7299 Säte: Stockholm

(7)

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 24 oktober 2014

Bernt Ingman Eva Gidlöf Håkan Blomdahl

ordförande styrelseledamot styrelseledamot

Ulrika Blomqvist Stefan Engström Lennart Hedquist

styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot

Kerstin Hamnholm Niklas Knight

styrelseledamot VD och koncernchef

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information hänvisas till:

Niklas Knight, VD och koncernchef niklas.knight@sbc.se 0709-24 44 30

Karin Iversen, CFO och vice VD karin.iversen@sbc.se 0709-42 84 40

(8)

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554)

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Org.nr. 556576-7299

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) per 30 september 2014 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagement ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och

redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och

årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 oktober 2014 Grant Thornton Sweden AB

Jörgen Sandell Auktoriserad revisor

(9)

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering.

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC tolkningar som antagits av EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med de som tillämpas i den senaste årsredovisningen och där redovisas på sidorna 50-54.

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Det finns ett antal ändringar och tolkningar av befintliga standarder som trätt i kraft den 1 januari 2014. Ingen av dessa bedöms ha en väsentlig påverkan på SBCs finansiella rapporter.

Verkliga värden

Finansiella anläggningstillgångar som värderas till verkligt värde utifrån icke observerbara data (Nivå 3) avser övriga andelar. Övriga andelar avser innehavet i SBC Bo AB och består av en, från JMs sida, oåterkallelig rätt och skyldighet att från SBC förvärva samtliga SBCs aktier i SBC Bo AB. Övriga andelar har diskonterats och ökningen av värdet har redovisats via resultaträkningen under ränteintäkter. Diskontering har skett till en ränta som bedömts

marknadsmässig vid förvärvstillfället. Justering görs ej löpande för förändringar i marknadsräntan då denna effekt bedöms som oväsentlig.

Beloppet uppgår per den 30 september 2014 till 9,9 mkr och 9,6 mkr den 31 december 2013.

(10)

Koncernens resultaträkning i sammandrag (tkr)

juli-sep

2014 juli-sep

2013 jan-sep

2014 jan-sep

2013 jan-dec 2013

Rörelsens intäkter

Intäkter 59 996 56 717 186 155 183 974 247 795

Summa intäkter 59 996 56 717 186 155 183 974 247 795

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -18 137 -17 586 -61 068 -59 318 -82 556

Personalkostnader -25 078 -23 983 -86 933 -81 444 -112 396

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -261 -351 -773 -1 052 -1 402

Andra vinster eller förluster, netto - 3 513 2 956 2 932 7 026

Rörelseresultat 16 520 18 310 40 337 45 092 58 467

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 412 450 1 454 1 496 2 394

Finansiella kostnader -166 -327 -400 -526 -642

Resultat efter finansiella poster 16 766 18 433 41 391 46 062 60 219

Skatt på periodens resultat -3 688 -4 055 -9 106 -11 576 -14 600

PERIODENS RESULTAT 13 078 14 378 32 285 34 486 45 619

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt - - - - -

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 13 078 14 378 32 285 34 486 45 619

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 13 078 14 378 32 285 34 486 45 619

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 13 078 14 378 32 285 34 486 45 619

Övrig information *)

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden

(uttryckt i kr per aktie), och baserat på vägt genomsnitt

av antalet aktier före och efter utspädning: 0,32 0,35 0,78 0,84 1,11

Antal utestående aktier (000)

- Vägt genomsnitt under perioden före utspädning 41 184 41 184 41 184 41 184 41 184 - Vägt genomsnitt under perioden efter utspädning 41 184 41 184 41 184 41 184 41 184

- I slutet av perioden före utspädning 41 184 41 184 41 184 41 184 41 184

- I slutet av perioden efter full utspädning 41 184 41 184 41 184 41 184 41 184

* Under maj 2014 genomfördes en aktiesplit 4:1 med obligatoriskt inlösen av den fjärde aktien. Därmed har antalet aktier ökat från 13 727 950 till 41 183 850 aktier. Tidigare perioder har omräknats med anledning av detta.

(11)

Koncernens balansräkning i sammandrag (tkr)

30 sept

2014 30 sept

2013 31 dec 2013 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 972 2 873 2 522

Finansiella anläggningstillgångar 10 078 19 192 19 390

Uppskjutna skattefordringar 27 294 39 428 37 946

Summa anläggningstillgångar 39 344 61 493 59 858

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 34 707 27 472 29 948

Likvida medel 121 331 92 276 106 829

Summa omsättningstillgångar 156 038 119 748 136 777

SUMMA TILLGÅNGAR 195 382 181 241 196 635

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 162 612 146 650 157 783

Långfristiga skulder

Övriga avsättningar 299 2 510 1 845

Summa långfristiga skulder 299 2 510 1 845

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder 32 471 32 081 37 007

Summa kortfristiga skulder 32 471 32 081 37 007

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 195 382 181 241 196 635

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 4 722 4 695 4 695

Koncernens förändring i eget kapital (tkr)

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade vinstmedel inkl periodens

resultat

Totalt eget kapital hänförligt moderföretagets till aktieägare

Ingående balans per 1 januari 2013 13 728 65 438 32 998 112 164

Summa totalresultat för perioden 34 486 34 486

Utgående balans per 30 sep 2013 13 728 65 438 67 484 146 650

Ingående balans per 1 januari 2014 13 728 65 438 78 617 157 783

Inlösen -3 432 -24 024 -27 456

Fondemission 3 707 -3 707 -

Summa totalresultat för perioden 32 285 32 285

Utgående balans per 30 sep 2014 14 003 65 438 83 171 162 612

(12)

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (tkr)

jan-sep

2014 jan-sep

2013 jan-dec 2013 Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 40 337 45 092 58 467

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 179 -5 187 -8 278

40 516 39 905 50 189

Erhållen ränta 1 454 1 496 2 394

Erlagd ränta -400 -526 -642

Erhållen skatt - - 82

Betald skatt -1 975 -2 007 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring i rörelsekapital 39 595 38 868 52 023

- Förändringar i rörelsekapital 2 585 113 1 511

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 180 38 981 53 534

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -223 -12 -12

Avyttring av merparten affärsområde Projektutveckling - -7 000 -7 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -223 -7 012 -7 012

Finansieringsverksamheten

Inlösen -27 455 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27 455 - -

Periodens kassaflöde 14 502 31 969 46 522

Likvida medel vid periodens början 106 829 60 307 60 307

Likvida medel vid periodens slut 121 331 92 276 106 829

(13)

Moderbolaget (tkr)

RESULTATRÄKNING jan-sep

2014 jan-sep

2013 jan-dec 2013 Rörelsens intäkter m.m.

Intäkter 180 258 177 716 239 772

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -60 525 -57 524 -77 459

Personalkostnader -86 933 -81 541 -112 496

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -773 -1 048 -1 396

Andra vinster eller förluster, netto 2 956 2 932 7 026

Rörelseresultat 34 983 40 535 55 447

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 157 1 118 1 975

Räntekostnader och liknande resultatposter -398 -374 -547

Resultat från andelar i koncernföretag - - -1 767

Resultat efter finansiella poster 35 742 41 279 55 108

Resultat före skatt 35 742 41 279 55 108

Skatt på periodens resultat -7 863 -9 081 -9 662

PERIODENS RESULTAT 27 879 32 198 45 446

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 27 879 32 198 45 446

BALANSRÄKNING (TKR)

30 sep 2014

30 sep 2013

31 dec 2013 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 972 2 871 2 522

Finansiella anläggningstillgångar 83 713 91 762 92 825

Summa anläggningstillgångar 85 685 94 633 95 347

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar 23 696 25 206 28 756

Kassa och bank 121 324 91 804 106 821

Summa omsättningstillgångar 145 020 117 010 135 577

SUMMA TILLGÅNGAR 230 705 211 643 230 924

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 14 003 13 728 13 728

Övrigt tillskjutet kapital 68 808 68 808 68 808

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 71 890 58 494 71 742

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 154 701 141 030 154 278

Långfristiga skulder

Övriga avsättningar - 2 211 1 546

Summa långfristiga skulder - 2 211 1 546

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 47 605 41 162 43 334

Övriga kortfristiga skulder 28 399 27 240 31 766

Summa kortfristiga skulder 76 004 68 402 75 100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 230 705 211 643 230 924

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 4 722 4 695 4 695

(14)

Moderbolaget forts. (tkr)

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR) Aktie-

kapital Reserv-

fond Överkurs- fond

Balanserat resultat inkl. årets

resultat

Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 januari 2013 13 728 32 900 35 908 26 296 108 832

Summa totalresultat för perioden 32 198 32 198

Belopp vid periodens utgång 30 sep 2013 13 728 32 900 35 908 58 494 141 030

Belopp vid årets ingång 1 januari 2014 13 728 32 900 35 908 71 742 154 278

Inlösen -3 432 -24 024 -27 456

Fondemission 3 707 -3 707 0

Summa totalresultat för perioden 27 879 27 879

Belopp vid periodens utgång 30 sep 2014 14 003 32 900 35 908 71 890 154 701

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag (tkr)

jan-sep

2014 jan-sep

2013 jan-dec 2013 Löpande verksamheten

- Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring i rörelsekapital 34 243 36 357 50 091

- Förändringar i rörelsekapital 7 938 -4 326 -3 043

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 181 32 031 47 048

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -223 -12 -12

Kassaflöde från investeringsverksamheten -223 -12 -12

Finansieringsverksamheten

Inlösen -27 455 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -27 455 - -

Periodens kassaflöde 14 503 32 019 47 036

Likvida medel vid periodens början 106 821 59 785 59 785

Likvida medel vid periodens slut 121 324 91 804 106 821

Kvartalsöversikt

KV 4 2012 KV 1

2013 KV 2 2013 KV 3

2013 KV 4 2013 KV 1

2014 KV 2 2014 KV 3

2014

Intäkter, mkr 66 62 65 57 64 61 65 60

Rörelseresultat, mkr 10 13 13 18 13 13 11 17

Rörelsemarginal, % 16 22 21 32 21 22 16 28

Resultat per aktie, kr -0,07 0,26 0,23 0,35 0,27 0,26 0,21 0,32

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 19 15 13 11 15 9 23 11

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,45 0,38 0,31 0,26 0,35 0,21 0,55 0,26

Kassaflöde per aktie, kr 0,06 0,16 0,36 0,26 0,35 0,21 -0,12 0,26

Eget kapital per aktie, kr 2,72 2,98 3,21 3,56 3,83 4,09 3,63 3,95

Avkastning på eget kapital, % neg 9 7 10 7 7 5 8

Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 9 12 11 13 9 8 7 11

Soliditet, % 70 75 77 81 80 82 80 83

Antal medarbetare, vid periodens slut 192 190 189 186 192 198 205 196

(15)

Definitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Årets resultat efter skatt i procent av tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med totala tillgångar.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Intäkter från konsultverksamheten Koncernens intäkter exklusive intäkter från redovisningsmedel och Bospar

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Omsättningshastighet i aktien

Antal omsatta aktier under året dividerat med antalet utstående aktier per årsskiftet.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Resultat per aktie efter full utspädning

Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier räknat efter full utspädning.

Räntabilitet på eget kapital före skatt Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat före skatt i procent av omsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Summa tillgångar minus kortfristiga och långfristiga icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld.

Ordlista

AB Apriori

Ägare av Agenta samt större ägare av SBC.

Agenta

Oberoende rådgivare till institutionella investerare.

Bospar

Sparform som innebär förtur till nyproducerade bostadsrätter inom SBC Bo.

Bostadsrätt

Boendeform där bostadsrättsföreningen äger fastigheten och bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätt till sin bostad.

Bostadsrättsförening

En ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens fastighet upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Ekonomisk förvaltning

Tjänster med fokus på bostadsrättsföreningens ekonomi.

Juridiska tjänster

Hjälp att hantera juridiska frågor som kan uppstå i en bostadsrättsförening.

Redovisningsmedel

Bostadsrättsföreningens likviditet som enligt förvaltningsavtal kan förvaltas av SBC.

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening (f.d. SBC ek för)

Ekonomisk förening, intresseorganisation och största ägare av SBC. Benämns ofta som bara

Bostadsrätterna.

Teknisk förvaltning

Tjänster med fokus på fastighetens fysiska tillstånd.

References

Related documents

Tabell 5 Antal nystartade företag kvartal 3 2009 efter län och juridisk form 14 Tabell 6 Antal sysselsatta i nystartade företag kvartal 3 2009 efter län,.. sysselsättningsgrad och

Om gas-injiceringen ger önskad effekt kommer man att borra minst 2 källor ytterligare i prospektet, detta för att öka utvinningstakten i oljefältet.. Förutom att öka

Investeringar för butiker som konverterats till konceptet Byggmax 2.0 uppgick till 18,0 Mkr för första kvartalet.. Koncernen har förändrat bedömd nyttjandeperiod för

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden oktober till december uppgick till -221,5 (-148,7) Mkr, en minskning med 72,8 Mkr jämfört med föregående år..

De ökade kostnaderna, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, förklaras främst av kostnader kopplade till nya butiker öppnade efter första kvartalet 2014, uppgående

direktförsäljning av medicinska system på strategiskt viktiga marknader. Den enskilt största ökningen har skett i Nordamerika. Ökningen hänför sig till Sectras omfattande

Detta förklaras främst av kostnader, 35,1 Mkr för nya butiker som inte var öppnade motsvarande period 2010.. Första halvåret 2010 belastades med kostnader kopplade

Moderbolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2020 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget, och dessa intäkter uppgick till 504 TSEK (1 213). kostnaderna är

Nettoomsättningen för BTS verksamhet i Nordamerika uppgick under första kvartalet till 276 (210) MSEK.. Rensat för valutaeffekter ökade intäkterna med

förbättrades något jämfört med föregående kvartal. Andelen utbyggnad av nya nät på marknader med hög tillväxt, inklusive ökande volymer i Indien, är emellertid fortsatt

Segment Networks försäljning ökade jämfört med samma kvartal föregående år, medan försäljningen inom Network Rollout inom segment Global Services fortsatte att minska..

Rörelseresultatet har under första halvåret belastats med 9,6 (3,4) MSEK för avskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv.. Rörelseresultatet (EBIT)

Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade under fjärde kvartalet med 23 procent och uppgick till 45,1 (36,8)

rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (eBiTa) ökade under tredje kvartalet med 19 procent och uppgick till 21,0 (17,7) mSeK.. rörelseresultatet har

Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade under första kvartalet med 41 procent till 12,6 (9,0) MSEK.. Rörelse resultatet har under

Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskade under första halvåret med 22 procent och uppgick till 35,9 (46,1) MSEK.. Rörelseresultatet

rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (eBiTa) ökade under första kvartalet med 56 procent och uppgick till 13,0 (8,3) mSeK.. rörelseresultatet har

» Som tidigare meddelats har Fortnox från och med verksamhetsåret 2014 övergått till att periodisera licensintäkter över avtalsperioden istället för som tidigare intäktsföra dem

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 22,2 MSEK (22,9), vilket är en minskning med 2,9 procent, justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 3,2 procent..

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 22,9 MSEK (23,6), vilket är en minskning med 3,0%, justerat för valuta uppgick minskning till 0,9%.. Minskningen är

• Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 46,7 MSEK (45,1), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 5,5 procent.. • Resultatet efter skatt uppgick till 0,6

• Nettoomsättningen för perioden januari till september uppgick till 60,3 MSEK (67,9), en minskning med 11,2 procent jämfört med föregående år, justerat för valuta

Rörelseresultatet uppgick till 11,7 (0,5) Mkr för kvartalet och till 18,1 (1,8) Mkr för halvåret och rörelse- marginalen till 12,2 (0,7) procent för kvartalet och 11,0 (1,4)