• No results found

Tredje kvartalet 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tredje kvartalet 2014"

Copied!
35
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 1

Tredje kvartalet 2014

Stockholm, 24 oktober 2014

TREDJE KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida)

• Försäljningen i kvartalet uppgick till SEK 57,6 (53,0) miljarder, en ökning med 9%

jämfört med samma kvartal föregående år och med 5% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år och med 2% jämfört med föregående kvartal

3

• Försäljningstillväxten jämfört med samma kvartal föregående år, driven framförallt av ökad försäljning i Mellanöstern, Kina, Indien och Ryssland, hölls delvis tillbaka av en nedgång i försäljningen i Nordamerika

2, 9

• Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till 35,2%

(32,0%), drivet av en förbättrad affärsmix, ökade intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt lägre omstruktureringskostnader

3

• Lönsamheten visade på stabil förbättring inom alla segment 4

• Rörelseresultatet uppgick till SEK 3,9 (4,2) miljarder. Nedgången drevs huvudsakligen av omvärderade kontrakt för valutasäkringar om SEK -1,0 (0,8) miljarder

4

• Kassaflödet från rörelsen var SEK -1,4 (1,5) miljarder. 10

SEK miljarder

Kv 3 2014

Kv 3

2013 Förändring

Kv 2

2014 Förändring

9 månader 2014

9 månader 2013

Nettoomsättning 57,6 53,0 9% 54,8 5% 160,0 160,3

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - 3% - 2% -2% 5%

Bruttomarginal 35,2% 32,0% - 36,4% - 36,0% 32,1%

Rörelseresultat 3,9 4,2 -8% 4.0 -3% 10,5 8,8

Rörelsemarginal 6,7% 8,0% - 7,3% - 6.6% 5,5%

Periodens resultat 2,6 3,0 -13% 2,7 -1% 7,0 5,7

Vinst per aktie efter utspädning, SEK 0,81 0,90 -10% 0,79 3% 2,25 1,72

Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) 1,11 1,31 -15% 1,07 4% 3,08 3,19

Kassaflöde från rörelsen -1,4 1,5 -193% 2,1 -166% 10,1 2,8

Nettokassa vid periodens slut 29,4 24,7 19% 32,5 -9% 29,4 24,7

1) Vinst per aktie, efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar samt omstruktureringar.

(2)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 2

VD-kommentar

Rapporterad försäljning ökade med 9% jämfört med samma kvartal föregående år och

försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% med ett stabilt rörelseresultat.

Försäljningsökningen jämfört med samma kvartal föregående år drevs framförallt av Mellanöstern, Kina, Indien och Ryssland, men hölls delvis tillbaka av lägre försäljning i Nordamerika.

Försäljningen av mobilt bredband ökade både jämfört med samma kvartal föregående år och jämfört med föregående kvartal då vi har börjat leverera på tidigare kommunicerade nyckelkontrakt. Vi levererar på kontrakt för 4G/LTE i Kina och Taiwan och försäljningen i Japan har förbättrats. Dessutom fortsätter investeringsklimatet i Indien att förbättras.

Försäljningen i delar av Europa, framförallt i Storbritannien och Tyskland, visade tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år, medan utvecklingen i Sydeuropa var fortsatt svag.

Försäljningen i Nordamerika fortsatte att drivas av operatörsinvesteringar i kapacitet och

kvalitetsförbättringar. Affärsaktiviteten mattades dock av i kvartalet då operatörerna för närvarande

fokuserar på att optimera kassaflödet.

Den positiva utvecklingen inom Professional Services fortsatte och genererade organisk tillväxt i kvartalet, drivet av försäljning inom managed services och systemintegration. Det förvärvade Red Bee Media integrerades framgångsrikt och konsoliderades till fullo i det tredje kvartalet.

Det är fortfarande politiska oroligheter i många delar av världen, framförallt i Mellanöstern och norra Afrika.

Kvartalet visar att vår globala närvaro, med kunder i 180 länder, ger oss skalfördelar och styrka att hantera lokala avvikelser i efterfrågan.

Lönsamheten utvecklades väl inom alla segment, framförallt drivet av en fördelaktig affärsmix, ökade intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt effektivitetsförbättringar. Rörelseresultatet

påverkades negativt av effekter från kontrakt för valutasäkringar, högre rörelseomkostnader relaterade till modem och den förvärvade verksamheten

Mediaroom, samt av den planerade investeringsökningen inom IP.

Vi fortsätter att arbeta i enlighet med vår strategiska agenda; att förbättra lönsamheten i

kärnverksamheten för att kunna investera i utvalda områden som IP-nät, Cloud, TV & Media samt OSS &

BSS. Tre viktiga förvärv gjordes i kvartalet:

• MetraTech stärker BSS-kompetensen inom molnbaserade betallösningar för företag

• Fabrix Systems ökar vårt övergripande ledarskap inom TV & Media

• Majoritetsandel i Apcera stärker vår position inom molnlösningar för företag

Vi har i kvartalet tagit det strategiska beslutet att upphöra med all vidare utveckling av modem och att flytta vissa resurser inom FoU från segment Modems till Networks i syfte att tillvarata tillväxtmöjligheter inom verksamheten för radio.

Vi är genom vårt ledarskap inom teknik och tjänster väl positionerade för att fortsätta att vara en strategisk partner till våra kunder och hjälpa dem att tillvarata nya möjligheter på marknaden.

Hans Vestberg Koncernchef och VD

(3)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 3

Finansiell översikt

SEK miljarder

Kv 3 2014

Kv 3

2013 Förändring

Kv 2

2014 Förändring

9 månader 2014

9 månader 2013

Nettoomsättning 57,6 53,0 9% 54,8 5% 160,0 160,3

Varav Networks 30,0 26,7 13% 29,0 4% 83,4 82,9

Varav Global Services 24,5 24,0 2% 23,1 6% 67,9 70,3

Varav Support Solutions 3,1 2,4 30% 2,8 8% 8,6 7,1

Varav Modems 0,1 0,0 - 0,0 - 0,1 0,0

Bruttoresultat 20,3 17,0 20% 19,9 2% 57,5 51,5

Bruttomarginal (%) 35,2% 32,0% - 36,4% - 36,0% 32,1%

Forsknings- och utvecklingskostnader -9,3 -7,7 20% -9,1 2% -26,6 -23,3

Försäljnings- och administrationskostnader -6,0 -5,8 4% -6,5 -8% -19,0 -19,1

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader -1,1 0,8 -241% -0,2 450% -1,3 -0,2

Rörelseresultat 3,9 4,2 -8% 4,0 -3% 10,5 8,8

Rörelsemarginal 6,7% 8,0% - 7,3% - 6,6% 5,5%

Networks 11% 10% - 12% - 11% 7%

Global Services 7% 8% - 6% - 6% 6%

Support Solutions -4% -5% - -13% - -5% -6%

Modems - - - - - - -

Finansnetto -0,1 0,1 -254% -0,2 -35% -0,5 -0,6

Skatter -1,1 -1,3 -13% -1,1 -1% -3,0 -2,5

Periodens resultat 2,6 3,0 -13% 2,7 -1% 7,0 5,7

Omstruktureringskostnader -0,3 -0,7 -61% -0,2 15% -0,7 -3,5

Försäljning

USD har stärkts mot många valutor, inklusive SEK, vilket påverkade försäljningen positivt i kvartalet.

Försäljningen för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, ökade med 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen drevs av bättre försäljning i Mellanöstern, Kina, Indien och Ryssland, men hölls delvis tillbaka av lägre försäljning i

Nordamerika.

Rapporterad försäljning för segmenten Support Solutions och Networks visade på en bra utveckling jämfört med samma kvartal föregående år.

Försäljningen inom Global Services ökade något, framförallt inom Professional Services, medan försäljningen inom Network Rollout fortsatte att minska. Intäkter från immateriella rättigheter och licenser ökade jämfört med samma kvartal

föregående år till följd av licensavtalet som ingicks med Samsung i januari 2014.

Försäljningen ökade jämfört med föregående kvartal genom stark försäljning av mobilt bredband i

Mellanöstern, Ryssland, Kina och Indien. Det motverkade en nedgång i kapacitetsförsäljningen i Nordamerika.

Bruttomarginal

Bruttomarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år tack vare en förbättrad affärsmix med högre hårdvarumarginaler, ökade intäkter från immateriella rättigheter och licenser, en lägre andel av försäljningen inom Global Services samt lägre omstruktureringskostnader.

Under kvartalet har vi levererat på tidigare vunna kontrakt. Det har, i kombination med lägre kapacitetsförsäljning, lett till lägre bruttomarginal jämfört med föregående kvartal.

Omstruktureringskostnader

Omstruktureringskostnaderna minskade jämfört med samma kvartal föregående år och var oförändrade jämfört med föregående kvartal, men på en låg nivå.

Genomförandet av strategin för tjänsteleveransen fortsätter, att flytta lokala resurser för leverans av tjänster till globala center, men i långsammare takt jämfört med föregående år.

Rörelseomkostnader

De totala rörelseomkostnaderna ökade jämfört med samma kvartal föregående år på grund av högre FoU-kostnader, vilka hänför sig till segment Modems och förvärv såsom Mediaroom. Nivån på organiska investeringar inom IP och Cloud har som förväntat också ökat jämfört med första halvåret 2014.

(4)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 4 Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader

Effekten av omvärderingar och realiseringar av valutasäkringar var SEK -1,3 miljarder jämfört med SEK -0,5 miljarder i det andra kvartalet 2014 och SEK 0,8 miljarder i det tredje kvartalet 2013.

Omvärderingseffekten om SEK -1,0 (0,8) miljarder hänför sig framförallt till balansen av valutasäkringar i USD, vilken har minskat i värde. USD har stärkts mot SEK mellan den 30 juni och den 30 september 2014.

Ericssons slutkurs i USD var SEK 7,27 den 30 september 2014 (6,72 den 30 juni).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet var stabilt jämfört med samma kvartal föregående år. Förbättringar drevs av högre försäljning, en mer fördelaktig affärsmix, högre intäkter från immateriella rättigheter och licenser, lägre omstruktureringskostnader och en positiv effekt från utländska valutor. Förbättringen i

rörelseresultatet motverkades dock av större negativa effekter från valutasäkringar samt ökade

rörelseomkostnader.

Finansnetto

Finansnettot minskade jämfört med samma kvartal föregående år, framförallt på grund av

valutaomvärderingseffekter. Finansnettot förbättrades jämfört med föregående kvartal till följd av

valutaomvärderingseffekter.

Periodens resultat och vinst per aktie

Periodens resultat och vinst per aktie efter utspädning minskade till följd av det lägre rörelseresultatet.

Nettoomsättning, SEK miljarder och försäljningstillväxt jämfört med samma

period föregående år, procent

Rörelseomkostnader, SEK miljarder och rörelseomkostnader som procentandel

av försäljningen

Rörelseresultat, SEK miljarder och rörelsemarginal, procent

(5)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 5

Resultat per segment

NETWORKS

Nettoomsättning per segment, SEK miljarder

Nettoomsättning per kvartal, SEK miljarder och försäljningstillväxt jämfört

med samma period föregående år, procent

Rörelseresultat, SEK miljarder, och rörelsemarginal, procent

SEK miljarder

Kv 3 2014

Kv 3

2013 Förändring

Kv 2

2014 Förändring

9 månader 2014

9 månader 2013

Nettoomsättning 30,0 26,7 13% 29,0 4% 83,4 82,9

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - 7% - -2% 0% 6%

Rörelseresultat 3,2 2,6 24% 3,6 -11% 9,2 5,5

Rörelsemarginal 11% 10% - 12% - 11% 7%

EBITA-marginal 13% 12% - 14% - 13% 9%

Omstruktureringskostnader -0,1 -0,3 -73% -0,1 -38% -0,3 -1,9

Försäljning

Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, visade tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år, genom hög försäljning av mobilt bredband i Mellanöstern, Kina och Indien.

Dessutom fortsatte försäljningen inom IP Multimedia Subsystem (IMS) att öka, drivet av röstsamtal över LTE (VoLTE).

Försäljningen ökade jämfört med föregående kvartal, drivet av tillväxt i Kina, Ryssland och Mellanöstern.

Detta motverkades delvis av lägre

kapacitetsförsäljning i Nordamerika. Försäljning inom kärnnät, Packet Core, ökade kraftigt jämfört med föregående kvartal.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelsemarginalen ökade jämfört med samma kvartal föregående år. Till ökningen bidrog en förbättrad affärsmix, högre intäkter från immateriella rättigheter och licenser samt tidigare vidtagna åtgärder för att förbättra kommersiella villkor och verksamhetens effektivitet. Ökningen motverkades delvis av högre rörelseomkostnader inom IP och Cloud.

Omvärderingseffekten av utestående

valutasäkringskontrakt påverkade resultatet negativt om SEK -0,8 (0,8) miljarder jämfört med samma

kvartal föregående år. I det andra kvartalet var omvärderingseffekten av utestående

valutasäkringskontrakt SEK -0,3 miljarder.

Affärsuppdatering

Det starka resultatet drevs av fortsatt efterfrågan på mobilt bredband och operatörernas fokus på nätprestanda som differentiator.

Ericssons portfölj inom småceller är nu komplett i och med lanseringen av den nya radiobasstationen RBS 6402, vilken passar mindre kommersiella fastigheter.

Ericsson Radio Dot system, för medelstora till stora kommersiella byggnader, börjar sättas i kommersiellt bruk i USA, Europa och Asien under det fjärde kvartalet 2014.

Nya abonnentmodeller och förenklad prissättning för Ericssons mjukvarumodell har lanserats. Den nya mjukvarureleasen, 15A, inkluderar funktionalitet som ökar prestanda och ger energibesparingar.

Vår position inom Cloud har stärkts med den strategiska investeringen i Apcera (molntjänster för företag). Den positiva utvecklingen för

multiapplikationsroutern SSR 8000 fortsatte.

Totalt har 134 kontrakt ingåtts sedan lanseringen i december 2011. Av dessa togs 14 nya kontrakt i kvartalet av vilka sex var för fasta nät.

(6)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 6 GLOBAL SERVICES

Nettoomsättning per segment, SEK miljarder

Nettoomsättning per kvartal, SEK miljarder och försäljningstillväxt jämfört

med samma period föregående år, procent

Rörelseresultat, SEK miljarder, och rörelsemarginal, procent

SEK miljarder

Kv 3 2014

Kv 3

2013 Förändring

Kv 2

2014 Förändring

9 månader 2014

9 månader 2013

Nettoomsättning 24,5 24,0 2% 23,1 6% 67,9 70,3

Varav Professional Services 17,8 16,2 10% 16,6 7% 49,4 47,6

Varav Managed Services 7,2 6,3 15% 6,5 11% 19,4 18,9

Varav Network Rollout 6,7 7,7 -14% 6,5 3% 18,5 22,6

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - -2% - 5% -4% 7%

Rörelseresultat 1,6 1,8 -11% 1,5 8% 4,1 4,1

Varav Professional Services 2,1 2,3 -10% 2,1 -2% 6,0 6,4

Varav Network Rollout -0,5 -0,5 -4% -0,6 -26% -1,9 -2,3

Rörelsemarginal 7% 8% - 6% - 6% 6%

Professional Services 12% 14% - 13% - 12% 13%

Network Rollout -7% -6% - -9% - -10% -10%

EBITA-marginal 8% 9% - 8% - 7% 7%

Omstruktureringskostnader -0,1 -0,4 -70% -0,1 51% -0,2 -1,4

Försäljning

Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade något jämfört med samma kvartal föregående år. Detta berodde på lägre försäljning inom Network Rollout till följd av lägre försäljning av mobilt bredband i Nordamerika och Japan. Rapporterad försäljning i Professional

Services visade tvåsiffrig tillväxt, drivet av Consulting och Systems Integration samt Managed Services.

Global Services försäljning ökade jämfört med föregående kvartal, drivet av försäljning inom Professional Services i Japan och Mellanöstern.

Försäljningen inom Network Rollout ökade jämfört med föregående kvartal till följd av högre

projektaktivitet i Ryssland, Mellanöstern och Tyskland.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Global Services rörelsemarginal minskade något jämfört med samma kvartal föregående år, negativt påverkad av omvärderade valutasäkringskontrakt.

Lönsamheten inom Network Rollout ökade jämfört med föregående kvartal på grund av mindre negativ påverkan från moderniseringsprojekten i Europa.

Bortsett från de negativa effekterna av

valutasäkringarna var Professional Services marginal stabil jämfört med samma kvartal föregående år, trots en högre andel försäljning inom Managed Services.

Affärsuppdatering

Försäljningsutvecklingen inom Professional Services fortsätter att vara god med flera nya kontrakt i kvartalet för Managed Services samt Consulting och Systems Integration. Inom Broadcast Services hanterar vi nu fler än 500 kanaler.

Övrig information

Kv 3 2014

Kv 2 2014

Kv 1 2014

Helår 2013

Antal nya Managed Services-kontrakt 17 21 16 84

Antal nya betydande kontrakt inom konsult och systemintegration 1) 13 12 9 31

Antal Ericssonanställda inom tjänsteområdet vid periodens slut 65 000 64 000 61 000 64 000

1) Inom områdena för OSS och BSS, IP, Service Delivery Platforms och byggnationsprojekt av datacenter.

(7)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 7 SUPPORT SOLUTIONS

Nettoomsättning per segment, SEK miljarder

Nettoomsättning per kvartal, SEK miljarder och försäljningstillväxt jämfört

med samma period föregående år, procent

Rörelseresultat, SEK miljarder, och rörelsemarginal, procent

SEK miljarder

Kv 3 2014

Kv 3

2013 Förändring

Kv 2

2014 Förändring

9 månader 2014

9 månader 2013

Nettoomsättning 3,1 2,4 30% 2,8 8% 8,6 7,1

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - 10% - 6% 5% -13%

Rörelseresultat -0,1 -0,1 -4% -0,4 -71% -0,5 -0,4

Rörelsemarginal -4% -5% - -13% - -5% -6%

EBITA-marginal 3% 2% - -7% - 1% 0%

Omstruktureringskostnader -0,1 0,0 - 0,0 - -0,1 -0,2

Försäljning

Rapporterad försäljning och försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade jämfört med samma kvartal föregående år. Rapporterad försäljning växte i sju av tio regioner.

Försäljningen ökade jämfört med föregående kvartal med god utveckling inom OSS och BSS.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet var negativt om SEK -0,1 miljarder och oförändrat jämfört med samma kvartal

föregående år. Högre försäljning motverkades av FoU-investeringar i nästa generations TV-lösningar och av negativa omvärderingseffekter av

valutasäkringar.

Rörelseresultatet förbättrades jämfört med

föregående kvartal genom förbättrad affärsmix och högre försäljning.

Affärsuppdatering

Förvärven av Fabrix Systems och MetraTech meddelades i kvartalet. Fabrix Systems bidrar med molnbaserade tjänster och lagring av videoinnehåll till Ericssons erbjudande inom TV & Media. Förvärven förväntas slutföras i det fjärde kvartalet 2014.

Förvärvet av MetraTech stärker BSS-kompetensen inom molnbaserade betallösningar för företag.

Affären slutfördes under det tredje kvartalet 2014.

Ericssons MediaFirst TV Platform lanserades i september. Den molnbaserade TV-plattformen kommer att vara kommersiellt tillgänglig på marknaden i det andra kvartalet 2015.

Övergången fortsätter från traditionella affärsmodeller för mjukvarulicenser inom telekom till affärer med återkommande licensintäkter.

(8)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 8 MODEMS

SEK miljarder

Kv 3 2014

Kv 2

2014 Förändring

Kv 1 2014

Nettoomsättning 0,1 0,0 - 0,0

Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt - - - -

Rörelseresultat -0,7 -0,5 62% -0,7

Rörelsemarginal - - - -

EBITA-marginal - - - -

Omstruktureringskostnader 0,0 0,0 - 0,0

Bakgrund

Ericsson tog över verksamheten för tunna modem för LTE till följd av det nedlagda samägda bolaget med STMicroelectronics i augusti 2013. Sedan

integrationen av den övertagna verksamheten har marknaden för modem utvecklats i en riktning som har minskat den adresserbara marknaden för tunna modem. Det är dessutom kraftig konkurrens, prisnedgång och en tilltagande utvecklingstakt i teknisk innovation. För att nå framgång på denna marknad krävs kraftiga investeringar i FoU. Som en konsekvens av detta meddelade Ericsson den 18 september 2014 att bolaget upphör med att ytterligare utveckla modem och att bolaget flyttar vissa FoU-resurser till Networks för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter inom verksamheten för radio.

Förändringen är i linje med vad som tidigare kommunicerats, att affärsframgången för Modems skulle utvärderas inom 18-24 månader efter integrationen.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet var SEK -0,7 miljarder i kvartalet och SEK -1,9 miljarder för årets tre första kvartal.

Totala rörelseomkostnader för modemverksamheten under 2014 väntas uppgå till cirka SEK -2,6 miljarder.

Modems fortsätter att stödja kundåtaganden på produkten M7450.

Upphörandet av verksamheten för modem kommer att leda till kraftigt minskade kostnader hänförliga till denna verksamhet under första halvåret 2015.

Modems kommer inte att påverka koncernens intäkter eller kostnader från det andra halvåret 2015.

(9)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 9

Regional försäljning

Tredje kvartalet 2014 Förändring

SEK miljarder Networks

Global Services

Support

Solutions Modems Total Kv 3 2013 Kv 2 2014

Nordamerika 6,8 6,5 0,8 - 14,0 -3% -8%

Latinamerika 2,7 2,9 0,3 - 5,9 11% 9%

Nordeuropa och Centralasien 2,1 0,9 0,1 - 3,2 7% 16%

Väst- och Centraleuropa 1,8 2,7 0,2 - 4,6 6% 1%

Medelhavsområdet 2,1 2,9 0,2 - 5,2 -8% -5%

Mellanöstern 3,7 2,0 0,3 - 6,0 38% 34%

Afrika söder om Sahara 1,2 1,1 0,1 - 2,4 -9% 30%

Indien 1,1 0,7 0,2 - 2,0 56% 22%

Nordostasien 4,5 2,3 0,3 - 7,0 16% 10%

Sydostasien och Oceanien 2,0 1,7 0,1 - 3,8 5% 4%

Övrigt 1) 1,9 0,7 0,7 0,1 3,4 55% 1%

Totalt 30,0 24,5 3,1 0,1 57,6 9% 5%

1) Region “Övrigt” inkluderar licensintäkter, broadcast services, kraftmoduler, mobila bredbandsmoduler, Ericsson-LG Enterprise och övrig verksamhet.

Nordamerika

Försäljningen i kvartalet fortsatte att drivas av investeringar i nätkvalitet och kapacitetsexpansioner, men på lägre nivåer jämfört med tidigare kvartal då operatörerna för närvarande fokuserar på att

optimera kassaflödet. Nyligen tagna kontrakt för ICT- transformation, inklusive modernisering av OSS och BSS, drev försäljningen inom Professional Services.

Latinamerika

Försäljningen fortsatte att öka inom mobilt bredband och relaterade tjänster. Valutarestriktioner påverkar investeringar i delar av regionen.

Nordeuropa och Centralasien

Försäljningen ökade framförallt drivet av infrastruktur- investeringar i mobilt bredband i Ryssland.

Försäljningen av Professional Services ökade i kvartalet, främst på grund av operatörernas fokus på nätkvalitet. TV & Media utvecklades väl i kvartalet, vilket bidrog till tillväxt inom Support Solutions.

Väst- och Centraleuropa

Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, i huvudsak drivet av Network Rollout.

Investeringar i nätkvalitet och kapacitet fortsätter att, tillsammans med managed services, vara de huvudsakliga drivkrafterna för verksamheten.

Medelhavsområdet

Försäljningen i regionen minskade jämfört med samma kvartal föregående år på grund av de nätmoderniseringsprojekt som nådde sin kulmen 2013. Försäljningen inom managed services fortsätter att utgöra en viktig del av tillväxten.

Mellanöstern

Försäljningen visade fortsatt god tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år, i huvudsak drivet av utbyggnad av 3G. Övergripande efterfrågan på

nätinfrastruktur drivs av den snabba ökningen av datatrafik, samt behovet av utbyggnad av nättäckning för nya mobillicenser.

Afrika söder om Sahara

I vissa delar av regionen börjar operatörerna öka sina investeringar då de fokuserar på nätprestanda. Det är fortsatt efterfrågan på managed services.

Indien

Sedan slutet av förra året har försäljningen i regionen återhämtat sig, framförallt på grund av större

operatörsinvesteringar för att möta ökande datatrafik.

Tillväxten inom Support Solutions, jämfört med samma kvartal föregående år, drevs av OSS och BSS samt TV & Media.

Nordostasien

Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år till följd av leveranser på kontrakt inom 4G/LTE i Kina och Taiwan. Ökningen motverkades något av lägre nätinvesteringar i Japan och Korea.

Försäljningen i Japan förbättrades jämfört med föregående kvartal.

Sydostasien och Oceanien

Försäljningen ökade jämfört med samma kvartal föregående år, främst drivet av investeringar i mobilt bredband i regionen. Detta kompenserade för ytterligare nedgång i Indonesien där stora 3G-projekt nådde sin kulmen 2013. På flera marknader har LTE- tester genomförts.

Övrigt

Licensintäkterna visar god utveckling jämfört med samma kvartal föregående år till följd av avtalet med Samsung. Broadcast services fortsatte att växa då den förvärvade verksamheten Red Bee Media konsoliderades helt i kvartalet.

(10)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 10

Kassaflöde

SEK miljarder

Kv 3 2014

Kv 3 2013

Kv 2 2014

Periodens resultat justerat för poster som inte ingår i kassaflödet 5,0 4,4 5,9

Förändringar i rörelsens nettotillgångar -6,3 -2,9 -3,8

Kassaflöde från rörelsen -1,4 1,5 2,1

Kassaflöde från investeringsaktiviteter -0,7 -3,1 3,7

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter -1,3 0,0 -12,2

Förändring av likvida medel -1,0 -3,3 -5,0

Kassagenerering (%) -27% 33% 35%

Det negativa kassaflödet från rörelsen beror på ökat rörelsekapital, framförallt som ett resultat av ökad försäljning och säsongsrelaterad uppbyggnad av lager.

Leverans på tidigare tagna kontrakt påverkade rörelsekapitalet negativt i kvartalet.

Investeringsaktiviteter utgjordes framförallt av förvärv om SEK -0,3 miljarder och normala investeringar i materiella anläggningstillgångar om SEK -1,4 miljarder, främst relaterat till testutrustning.

Kortfristiga investeringar minskade med SEK 2,3 miljarder.

Kassaflödet från finansieringsaktiviteter hänförde sig framförallt till återbetalning av lån om SEK -1,3 miljarder.

Betalningar för omstruktureringar uppgick i kvartalet till cirka SEK 0,2 miljarder.

Rörelsekapital, antal dagar

Jan-sep 2014

Jan-jun 2014

Jan-mar 2014

Jan-dec 2013

Jan-sep 2013

Jan-jun 2013

Genomsnittlig kredittid för kundfordringar 111 113 112 97 109 103

Omsättningshastighet i lagret 69 70 72 62 72 73

Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder 57 61 62 53 53 55

Den genomsnittliga kredittiden för kundfordringar och lagrets omsättningshastighet minskade något.

Genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder

minskade något på grund av högre tjänsteförsäljning med kortare betalningstid.

(11)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 11

FINANsiell ställning

Nettokassan minskade i kvartalet till följd av högre rörelsekapital och pensionsavsättningar.

Pensionsavsättningarna ökade med SEK 1,1 miljarder, framförallt på grund av lägre diskonteringsräntor.

Kortfristig upplåning minskade med SEK 1,5 miljarder, framförallt på grund av återbetalning av ett kortfristigt lån.

Den genomsnittliga löptiden för långsiktiga lån var 6,0 år per den 30 september 2014, jämfört med 4,9 år för 12 månader sedan.

Ericsson har en outnyttjad kreditfacilitet (Revolving Credit Facility) om USD 2,0 miljarder.

Den 28 augusti ändrade Standard and Poor’s sin bedömning av Ericsson från negativ till stabil. Deras nuvarande betyg är BBB+/Stable/A-2.

Skuldprofil, moderbolaget, SEK miljarder SEK miljarder

30 sep 2014

30 jun 2014

31 mar 2014

31 dec 2013

+ Kortfristiga placeringar 34,0 35,3 41,8 35,0

+ Kassa och likvida medel 32,0 33,1 38,1 42,1

Bruttokassa 66,1 68,4 79,9 77,1

- Räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 36,6 35,9 36,3 39,3

Nettokassa 29,4 32,5 43,6 37,8

Eget kapital 143,4 138,0 142,6 141,6

Summa tillgångar 274,0 265,5 267,2 269,2

Omsättningshastighet i sysselsatt kapital (gånger) 1,2 1,2 1,1 1,3

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 8,6% 8,2% 6,7% 10,7%

Soliditet (%) 52,3% 52,0% 53,4% 52,6%

Avkastning på eget kapital (%) 6,9% 6,8% 6,0% 8,7%

(12)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 12

Information om moderbolaget

Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK 15,8 (4,2) miljarder.

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för året inkluderar: minskad kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar om SEK

7,8 miljarder, ökade kort- och långfristiga fordringar till dotterbolag om SEK 10,2 miljarder samt ökade kort-och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK 1,5 miljarder. Vid kvartalets slut uppgick kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar till SEK 50,7 (58,5) miljarder.

Moderbolaget har under kvartalet redovisat

utdelningar från dotterbolag om SEK 12,1 miljarder (varav anteciperade SEK 0,3 miljarder).

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig ersättning (LTV) såldes eller tilldelades 2 574 690 egna aktier till anställda i Ericsson under tredje kvartalet. Innehavet av egna aktier uppgick den 30 september 2014 till 66 442 647 B-aktier.

(13)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 13

övrig information

Ericsson förvärvar majoritetspost i Apcera Den 22 september meddelade Ericsson att bolaget nått en överenskommelse om att förvärva en majoritetspost i Apcera, ett amerikanskt

tjänsteproducerande bolag som vänder sig mot företagsmarknaden. Apcera har skapat en nästa generations plattform-som-en-tjänst kallad Continuum, vilken fungerar i molnlösningar, i företagsspecifika lösningar och i hybridlösningar av de båda. Ericsson förbinder sig också att finansiera utvecklingen av nästa generations teknik samt att skapa försäljningskanaler och att utveckla industrins ekosystem.

Förvärvet förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2014 och är villkorat av sedvanliga godkännanden. Apcera kommer att drivas som ett fristående bolag när förvärvet slutförts och kommer att konsolideras finansiellt i segment Networks.

Ericsson förvärvar Fabrix Systems

Den 12 september meddelade Ericsson att bolaget ingått avtal om att förvärva Fabrix Systems, en ledande leverantör av molnbaserade lagringstjänster och nätleverans för videoapplikationer, vilka idag ingår i några av de mest avancerade molnbaserade systemen hos kabel- och telekomleverantörer för inspelning av videoinnehåll (Digital Video Recorder – DVR).

Förvärvet möjliggör nya tjänster och migrering till system för molnbaserad DVR i alla TV-plattformar, inklusive Ericsson MediaFirst och Ericsson

Mediaroom. Förvärvet bidrar också till Ericssons videocentriska nät- och tjänsteerbjudande vilket säkerställer att video kan hanteras, lagras och levereras från molnet till alla TV Anywhere-apparater, effektivt och med säkerställd användarkvalitet.

Förvärvet, som är villkorat av sedvanliga godkännanden, förväntas slutföras i det fjärde

kvartalet 2014. Fabrix Systems kommer att integreras i affärsenheten Support Solutions.

Ericsson förvärvar MetraTech

Den 29 juli ingick Ericsson ett avtal om att förvärva det i USA baserade MetraTech Corp. MetraTech stärker BSS-kompetensen inom molnbaserade betallösningar för företag.

Förvärvet inkluderar 140 anställda och konsulter vilka är ett team av mycket kompetenta mjukvaruexperter.

Förvärvet slutfördes i slutet av det tredje kvartalet 2014.

Konkurrensutredning mot Ericsson I mars 2013 lämnade Ericsson in en

stämningsansökan avseende patentintrång till Delhi High Court i Indien mot Micromax Informatics Limited.

Som del av sitt försvar lämnade Micromax in ett klagomål till Competition Commission of India (CCI) och i november 2013 beslöt CCI att hänvisa fallet vidare till Director General’s Office för en djupgående undersökning. I januari 2014 meddelade CCI att de hade öppnat ytterligare en undersökning mot Ericsson baserat på påståenden gjorda av Intex Technologies (India) Limited. Ericsson har gjort flera försök att ingå ett licensavtal med Micromax och Intex på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor (FRAND).

(14)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 14

Riskfaktorer

Ericssons operativa och finansiella risker och

osäkerhetsfaktorer, samt vår strategi och taktik för att minska riskexponeringen och begränsa negativa effekter, finns beskrivna i årsredovisningen för 2013.

Jämfört med riskerna som beskrivs i

årsredovisningen för 2013 har inga nya eller

förändrade väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer identifierats under året.

Risker och osäkerhetsfaktorer i fokus på kort sikt för moderbolaget och koncernen inkluderar:

• Möjliga negativa effekter på operatörernas villighet att investera i nätutveckling till följd av instabilitet på finansmarknaderna och ett svagt konjunkturläge, eller återhållsamhet hos konsumenterna beträffande utgifter för teletjänster, eller ökad press på oss att tillhandahålla finansiering

• Osäkerhet beträffande underleverantörers finansiella ställning, till exempel på grund av brist på finansiering

• Inverkan på bruttomarginaler och/eller rörelsekapital avseende produktmixen i segmentet Networks gällande försäljning av uppgraderingar, expansioner (framförallt mjukvara) och ny nätutbyggnad (framförallt hårdvara)

• Inverkan på bruttomarginaler för produktmixen i segmentet Global Services avseende andelen av utbyggnad av nya nät och andel nya managed services-kontrakt med initiala uppstartskostnader

• Fortsatt volatil försäljning i segmentet Support Solutions eller en förändring i den generella säsongsvariationen, vilket kan försvåra

möjligheterna att uppskatta framtida försäljning

• Effekter av den pågående omstruktureringen i branschen med samgåenden mellan kunder såväl som mellan våra största konkurrenter kan exempelvis leda till senarelagda

operatörsinvesteringar och ökad priskonkurrens

• Fluktuationer i växelkurser, särskilt beträffande USD, JPY och EUR

• Politiska oroligheter och instabilitet på vissa marknader

• Effekter på produktion och försäljning på grund av otillräcklig tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga tjänster i rätt tid och till konkurrenskraftiga villkor

• Effekter på verksamhet, produktion, leverans eller transporter till följd av naturkatastrofer och andra händelser.

Ericsson följer noggrant efterlevnaden av alla relevanta handelsregler och handelsembargon i våra affärer med kunder i sådana länder där

handelsrestriktioner finns eller diskuteras. Dessutom arbetar Ericsson världen över i enlighet med

koncerndirektiv och policies för affärsetik och uppförande.

Stockholm, den 24 oktober 2014 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Hans Vestberg, koncernchef och VD Organisationsnummer 556016-0680

Datum för nästa rapport: 27 januari 2015

(15)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 15

Revisorernas

granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) per den 30 september 2014 och den

niomånadersperiod som slutade detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med den internationella standarden för översiktlig

granskning ISRE 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och

redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Internationella Standarder för Revision (ISA) och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med

årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 oktober 2014 PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Huvudansvarig revisor

Bo Hjalmarsson Auktoriserad revisor

(16)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 16

Press- och analytiker-

konferenser

Ericsson inbjuder till en genomgång för media, analytiker och investerare den 24 oktober 2014 kl 9.00 i ”Ericsson Studio”, Grönlandsgången 4, Kista, Stockholm. Ericssons telefonkonferens för

investerare, analytiker och media börjar kl 14.00.

Press- och telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller

www.ericsson.com/investors där även presentationsmaterialet finns tillgängligt.

Videomaterial kommer att läggas upp under dagen på www.ericsson.com/press

För ytterligare information, kontakta gärna:

Helena Norrman, Kommunikationsdirektör Telefon: 010-719 34 72

E-post: investor.relations@ericsson.com eller media.relations@ericsson.com

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) Org. number: 556016-0680

Torshamnsgatan 21 164 83 Stockholm Telefon: 010-719 00 00 www.ericsson.com

Investerare

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer, Telefon: +46 10 714 64 49, +46 70 575 29 06 E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer Telefon: 010-714 20 39, 070-986 02 27 E-post: stefan.jelvin@ericsson.com Åsa Konnbjer, Investerarrelationer Telefon: 010-713 39 28, 073-082 59 28 E-post: asa.konnbjer@ericsson.com Rikard Tunedal, Investerarrelationer Telefon: 010-714 54 00, 076-100 54 00 E-post: rikard.tunedal@ericsson.com

Media

Ola Rembe, chef externkommunikation Telefon: 010-719 97 27, 073-024 48 73 E-post: media.relations@ericsson.com Corporate Communications

Telefon: 010-719 69 92

E-post: media.relations@ericsson.com

(17)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 17

Safe harbor statement

All statements made or incorporated by reference in this release, other than statements or

characterizations of historical facts, are forward- looking statements. These forward-looking

statements are based on our current expectations, estimates and projections about our industry,

management’s beliefs and certain assumptions made by us. Forward-looking statements can often be identified by words such as “anticipates”, “expects”,

“intends”, “plans”, “predicts”, “believes”, “seeks”,

“estimates”, “may”, “will”, “should”, “would”,

“potential”, “continue”, and variations or negatives of these words, and include, among others, statements regarding: (i) strategies, outlook and growth

prospects; (ii) positioning to deliver future plans and to realize potential for future growth; (iii) liquidity and capital resources and expenditure, and our credit ratings; (iv) growth in demand for our products and services; (v) our joint venture activities; (vi) economic outlook and industry trends; (vii) developments of our markets; (viii) the impact of regulatory initiatives; (ix) research and development expenditures; (x) the strength of our competitors; (xi) future cost savings;

(xii) plans to launch new products and services; (xiii) assessments of risks; (xiv) integration of acquired businesses; (xv) compliance with rules and regulations and (xvi) infringements of intellectual property rights of others.

In addition, any statements that refer to expectations, projections or other characterizations of future events or circumstances, including any underlying

assumptions, are forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date hereof and are based upon the information available to us at this time. Such information is subject to change, and we will not necessarily inform you of such changes. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Therefore, our actual results could differ materially and adversely from those expressed in any forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for Ericsson include, but are not limited to:

(i) material adverse changes in the markets in which we operate or in global economic conditions; (ii) increased product and price competition; (iii) reductions in capital expenditure by network operators; (iv) the cost of technological innovation and increased expenditure to improve quality of service; (v) significant changes in market share for our principal products and services; (vi) foreign exchange rate or interest rate fluctuations; and (vii) the successful implementation of our business and operational initiatives.

(18)

Ericsson – tredje kvartalet 2014 18

Finansiella

rapporter och övrig information

Finansiella rapporter

19 Resultaträkning för koncernen 19 Rapport över totalresultat 20 Koncernens balansräkning 21 Kassaflödesanalys för koncernen

22 Sammanställning över förändring av eget kapital i koncernen

23 Resultaträkning för koncernen – isolerade kvartal

24 Kassaflödesanalys för koncernen – isolerade kvartal

25 Resultaträkning för moderbolaget 25 Rapport över totalresultat

25 Balansräkning för moderbolaget

Övrig information

26 Redovisningsprinciper

27 Nettoomsättning per segment per kvartal 27 Organisk valutakursjusterad försäljningstillväxt 28 Rörelseresultat per segment per kvartal 28 Rörelsemarginal per segment per kvartal 29 EBITA per segment per kvartal

29 EBITA-marginal per segment per kvartal 30 Nettoomsättning per region per kvartal 31 Nettoomsättning per region per kvartal (forts) 31 Nettoomsättning för de fem största länderna 32 Nettoomsättning per region per segment 33 Avsättningar

33 Information om investeringar i tillgångar som är föremål för av- och nedskrivningar

33 Avstämning av icke IFRS-mått 34 Övrig information

34 Antal anställda

35 Omstruktureringskostnader per funktion 35 Omstruktureringskostnader per segment

(19)

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

SEK miljoner 2013 2014 Förändring 2013 2014 Förändring

Nettoomsättning 52 981 57 643 9% 160 344 159 997 0%

Kostnader för sålda varor och tjänster -36 028 -37 362 4% -108 834 -102 456 -6%

Bruttoresultat 16 953 20 281 20% 51 510 57 541 12%

Bruttomarginal (%) 32,0% 35,2% 32,1% 36,0%

Forsknings- och utvecklingskostnader -7 710 -9 281 20% -23 334 -26 640 14%

Försäljnings- och administrationskostnader -5 778 -6 000 4% -19 050 -18 993 0%

Omkostnader -13 488 -15 281 13% -42 384 -45 633 8%

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 805 -1 134 -215 -1 319

Andelar i JV och intresseföretags resultat -51 10 -121 -84 -31%

Rörelseresultat 4 219 3 876 -8% 8 790 10 505 20%

Finansiella intäkter 678 429 1 162 1 098

Finansiella kostnader -595 -557 -1 766 -1 634

Resultat efter finansiella poster 4 302 3 748 -13% 8 186 9 969 22%

Skatter -1 292 -1 124 -2 456 -2 991

Periodens resultat 3 010 2 624 -13% 5 730 6 978 22%

Periodens resultat hänförligt till:

- aktieägare i moderbolaget 2 921 2 646 5 595 7 345

- innehav utan bestämmande inflytande 89 -22 135 -367

Övrig information

Medelantal aktier före utspädning (miljoner) 3 227 3 238 3 225 3 235

Vinst per aktie före utspädning (kronor) 1) 0,91 0,82 1,74 2,27

Vinst per aktie efter utspädning (kronor) 1) 0,90 0,81 1,72 2,25

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

SEK miljoner 2013 2014 2013 2014

Periodens resultat 3 010 2 624 5 730 6 978

Övrigt totalresultat för perioden

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 458 -441 2 231 -2 637

Skatt på poster som inte kan omföras till periodens resultat -152 96 -858 539

Poster som kan omföras till periodens resultat Kassaflödessäkringar

Vinster/förluster redovisade under perioden 127 0 265 0

Omklassificering av vinster respektive förluster till resultaträkningen -185 0 -948 0

Justeringar av initialt redovisade värden för säkrade poster i balansräkningen Omvärdering av aktier och andelar

Omvärdering till verkligt värde redovisat i eget kapital 1 39 70 39

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser -3 150 2 656 -2 464 5 676

Andelen övrigt totalresultat för JV och intresseföretag -150 234 -46 362

Skatt på poster som kan omföras till periodens resultat 11 0 138 0

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -3 040 2 584 -1 612 3 979

Totalresultat för perioden -30 5 208 4 118 10 957

Totalresultat för perioden hänförligt till:

aktieägare i moderbolaget -79 5 180 4 008 11 212

innehav utan bestämmande inflytande 49 28 110 -255

1) Baserad på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget

Jan - sep

Jan - sep Jul - sep

Jul - sep

Ericsson - tredje kvartalet 2014 19

(20)

KONCERNENS BALANSRÄKNING

31 dec 30 jun 30 sep

SEK miljoner 2013 2014 2014

TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 3 348 3 082 2 925

Goodwill 31 544 34 243 35 179

Produkträttigheter, varumärken och andra immateriella tillgångar 12 815 11 765 12 149

Materiella anläggningstillgångar 11 433 11 924 12 674

Finansiella tillgångar

Kapitalandelar i JV och intresseföretag 2 568 2 324 2 566

Aktier och andelar 505 510 567

Långfristig kundfinansiering 1 294 1 240 1 940

Övriga långfristiga fordringar 5 684 6 303 7 085

Uppskjutna skattefordringar 9 103 10 880 11 325

78 294 82 271 86 410

Kortfristiga tillgångar

Varulager 22 759 26 915 28 529

Kundfordringar 71 013 66 763 70 624

Kortfristig kundfinansiering 2 094 1 994 2 452

Övriga kortfristiga fordringar 17 941 19 208 19 953

Kortfristiga placeringar 34 994 35 310 34 011

Kassa och likvida medel 42 095 33 088 32 042

190 896 183 278 187 611

Summa tillgångar 269 190 265 549 274 021

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget 140 204 136 948 142 339

Innehav utan bestämmande inflytande i koncernföretag 1 419 1 010 1 035

141 623 137 958 143 374

Långfristiga skulder

Ersättningar efter avslutad anställning 9 825 12 884 13 972

Långfristiga avsättningar 222 202 187

Uppskjutna skatteskulder 2 650 2 624 2 846

Långfristig upplåning 22 067 19 504 20 647

Övriga långfristiga skulder 1 459 1 699 1 809

36 223 36 913 39 461

Kortfristiga skulder

Kortfristiga avsättningar 5 140 4 377 4 380

Kortfristig upplåning 7 388 3 525 1 997

Leverantörsskulder 20 502 22 795 22 067

Övriga kortfristiga skulder 58 314 59 981 62 742

91 344 90 678 91 186

Summa eget kapital och skulder 269 190 265 549 274 021

Varav räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 39 280 35 913 36 616

Varav nettokassa 37 809 32 485 29 437

Ställda säkerheter 2 556 2 522 2 499

Ansvarsförbindelser 657 664 666

Ericsson - tredje kvartalet 2014 20

References

Related documents

Divisionens operativa resultat för årets första sex månader uppgick till 842 Mkr (824) vilket ger en operativ marginal om 10.4% (11.4) på den totala försäljningen, inklusive

Rörelseresultatet för den totala verksamheten minskade därför något under kvartalet jämfört med föregående år, men ökade med 9% för de första nio månaderna

 Corporate Banking and Institutional Banking (CIB) klättrar i TNS Sifo Prosperas ranking för institutionella kunder; totalt från femte till andra plats och bland

På grund av planerade strukturella förändringar förväntar Stockmann sig att koncernens omsättning år 2015 kommer att minska jämfört med år 2014. Rörelseresultatet exklusive

Redovisat resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Avkastning på

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager för helåret 2015 ökade till 2 692 (1 518) MSEK främst till följd av förbättrade marknadsvillkor och högre

Detta förklaras främst av kostnader om 12,1 Mkr för nya butiker öppnade efter det tredje kvartalet 2011 och att marknadsföringskostnaderna är 14,3 Mkr lägre jämfört mot

Försäljningen under vårt tredje kvartal uppgick till 565,0 Mkr jämfört med 443,9 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 27 procent.. Under de för- sta nio

direktförsäljning av medicinska system på strategiskt viktiga marknader. Den enskilt största ökningen har skett i Nordamerika. Ökningen hänför sig till Sectras omfattande

[r]

Venues vänder däremot sin utveckling och för- bättrar resultatet med 5 msek under tredje kvartalet och per den sista september ligger de nära föregående

Bruttomarginalen i kvartalet ökade jämfört med samma kvartal föregående år, vilket förklaras av att den norska försäljningen övergått från franchise till egenägda

2 Fortnox AB (publ) org.nr: 556469-6291 Delårsrapport Q1 januari - mars 2017 Med 170 000 kunder är Fortnox Sveriges ledande leverantör av molnbaserade lösningar för ekonomi

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Fortnox AB (publ) per 30 september 2014 och den niomånadersperiod

Stabil efterfrågan på Fortnox molnbaserade produkter och en fortsatt god kundtillströmning bidrar till ett förbättrat rörelseresultat och högre nettoomsättning under

Under 2017 har till exempel vår supportfunktion sett en ökning av ärenden där allt fler småföretagare valt att lämna våra konkurrenter för att istället välja Fortnox

Även om Fortnox redan i dag är marknadsledande på webbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer och har över 140 000 användare, finns

Nettoomsättningen för niomånadersperioden till och med december 2005 ökade till 48 MSEK (44), varav under det tredje kvartalet 17 MSEK (13).. Under kvartal tre

• Produktområdet komponent ser en stark tillväxt under kvartal 3 och 4 Rapportperioden 1 december 2008 till 28 februari.. • Nettoomsättningen uppgick till 8789 kkr

Tabell 5 Antal nystartade företag kvartal 3 2009 efter län och juridisk form 14 Tabell 6 Antal sysselsatta i nystartade företag kvartal 3 2009 efter län,.. sysselsättningsgrad och

Syftet med denna studie är att beskriva hur samarbeten och nätverk kan bidra till ökade intäkter för en verksamhet likt Capellagårdens, där skolan är kärnverksamheten men det

Gold Town Games är under förflyttning, från ett bolag med två lanserade mobilspel, till en blivande koncern med ytterligare ett spel under utveckling och en plattform redo

Ride 4 Milestone Eget PC, PS4, Xbox One, XBX Digitalt & fysiskt MXGP 2020 Milestone Eget PC, PS4, Xbox One Digitalt & fysiskt Nettoomsättningen för affärsområde Games –