• No results found

14.1 Protokollsutdrag valberedningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14.1 Protokollsutdrag valberedningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll Valberedningen

Sammanträdesdatum 2014-12-04

Sidan 24 av 34

§18/2014 Dnr 2014/0552 KS-1

Diariekod: 024

Val av ledamöter och ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser Douglas Lithborn (M) och vakant (MP) som ledamöter samt Magnus Ramstrand (KD) och vakant (S) som ersättare i Mälardalsrådet för mandatperioden 2015-2018.

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. Exp. datum Sign.

References

Related documents

Närvarande ledamöter Benkt Kullgard (M) Magnus Ramstrand (KD) Berit Forsberg (S).. Tjänstgörande ersättare

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av kommunfullmäktige till det antal som kommunfullmäktige bestämmer (6 kap 9 § kommunallagen). Ledamöter och ersättare i nämnderna

Till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för mandatperioden 2015- 01-01 - 2015-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M), till l:e vice ordförande väljs Gunnar Bergqvist (FP) och till

• Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare i Lettströms Livräntefond för mandatperioden 2015-2018:.

"Med anledning av att våra partier ännu inte hunnit ha nomineringsmöte för att utse våra representanter i kommunstyrelsen för nästa mandatperiod så har vi kommit överens om

Douglas Lithborn (M) för Moderaternas ledamöter i kommunstyrelsen, Anna-Lena Johansson (FP) för Folkpartiets ledamöter i kommunstyrelsen och Magnus Ramstrand (KD)

Douglas Lithborn (M) för Moderaternas ledamöter i kommunstyrelsen, Anna-Lena Johansson (FP) för Folkpartiets ledamöter i kommunstyrelsen och Magnus Ramstrand (KD)

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 28 oktober 2019 om ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid på vakant plats (S). Protokollsutdrag från kommunfullmäktige