• No results found

20.1 Protokollsutdrag valberedningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "20.1 Protokollsutdrag valberedningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valberedningen

Sam m anträdesdatum 2014-12-04

Sidan 31 av 34

§ 25/2014 Dnr 2014/0571 KS-1 Diariekod: 024

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare i Lettströms Livräntefond för mandatperioden 2015-2018

Valberedningens beslut

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare i Lettströms Livräntefond för mandatperioden 2015-2018:

Ledamöter och ersättare Monica Örling (KD), ledamot Maj Sjöberg (S), ledamot

Vakant, ledamot (nomineras av kyrkofullmäktige) Moa Rasmusson (FP), ersättare

Vakant, ersättare (nomineras av kyrkofullmäktige) Revisorer och revisorsersättare

Rolf Hagstedt (S), revisor

Vakant revisor, (nomineras av kyrkofullmäktige) Pia Franzén (M) revisorsersättare

Vakant revisorsersättare, (nomineras av kyrkofullmäktige) Beslutsexpediering:

Akt

Kyrkofullprfåktige

Verksamhetsansvarig Sten Sundberg Revisorerna

Lcjnekontoret/Anna Fossto

,Kommunkalender/Maria Gabrielsson

Sign. Ordf. Justerare E x p . datum Sign

References

Related documents

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt att en femte beslutspunkt tillförs enligt följande: "Kommunfullmäktige be- slutar att

Val av ledamöter, ersättare samt ordföringar i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott mandatperioden 2019. Förslag till beslut

I reglementet under punkt 5.2 och 5.3 framgår att nämnden vid varje mandatperiods början bestämmer antalet ledamöter och ersättare i kultur - och fritidsnämndens

I reglementet under punkterna 5.2 och 5.3 framgår att nämnden vid varje mandatperiods början väljer ledamöter och ersättare till utskottet.. Niklas Roos af Hjelmsäter

I reglementet under punkterna 5.2 och 5.3 framgår att nämnden vid varje mandatperiods början väljer ledamöter och ersättare till utskottet.. Niklas Roos af Hjelmsäter

I reglementet under punkterna 5.2 och 5.3 framgår att nämnden vid varje mandatperiods början väljer ledamöter och ersättare till utskottet.. Niklas Roos af Hjelmsäter

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt När kommunens barn och elever får tillgång till den teknik som idag anses vara basutrustning så ger det tillgång

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn- den besluta om att godkänna urvalsgrunderna enligt nedanstående till försko- la om det inte finns plats