• No results found

Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt - ert diarienummer Fi2020/02954/S1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt - ert diarienummer Fi2020/02954/S1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 193, 901 05 Umeå • Besöksadress: Nygatan 45 • Telefon: 090-17 74 00 • forvaltningsratteniumea@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-umea Öppettider: Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00

Remissvar

Datum 2020-08-12 Diarienummer 2020/49 fi.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

- ert diarienummer Fi2020/02954/S1

Förvaltningsrätten har, utifrån de aspekter domstolen har att beakta, inte några synpunkter på förslagen i promemorian.

________________

Detta svar har beslutats av lagmannen Björn Johansson. I handläggningen av ärendet har även deltagit föredraganden André Andersson.

References

Related documents

Alternativ 1 syftar till att ”sänka skatten för dem som i dag betalar statlig inkomstskatt samt att minska antalet personer som betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

1 Genom att minska uttaget av statlig skatt på arbetsinkomster skapas positiva effekter på antalet arbetade timmar i ekonomin, arbetsprestationer (ansträngning), utbildningsval

Saco har under lång tid argumenterat för att högst 20 procent av alla heltidsarbetande ska betala statlig skatt och att ingen ska behöva betala mer än hälften av en inkomstökning

TCO anser att Sverige behöver en ny bred skattereform som gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anstränga sig och att ta ansvar.. En skattereform ska gynna fler jobb och

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remissen Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt av Finansdepartementet för

I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen