• No results found

Yttrande över promemorian Sänkt statlig inkomstskatt (Fi2020/02954/S1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Sänkt statlig inkomstskatt (Fi2020/02954/S1)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Af 0 00 07 _3 .0 _(2 01 8-06 -1 9, AF 10 00 ) Sida 1 (2) Datum Diarienummer 2020-08-03 Af-2020/0033 7331 Avsändarens referens Fi2020/02954/S1 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm Besöksadress Telefon vxl

0771-60 00 00 E-post

Elektrogatan 4 registrator@arbetsformedlingen.se

Yttrande över promemorian Sänkt statlig

inkomstskatt (Fi2020/02954/S1)

Arbetsförmedlingen har ombetts att remittera ovanstående promemoria och lämnar härmed sitt yttrande.

Arbetsförmedlingen avger inledningsvis en allmän synpunkt om betydelsen av att förvalta Sveriges långa tradition av att bereda frågor nogsamt och avge välgrundade förslag, som bl.a. lägger grunden för en rättssäker och effektiv förvaltning såväl som en välinformerad offentlig debatt. Därefter lämnas en mer detaljerad synpunkt.

Arbetsförmedlingens synpunkter

Välgrundade förslag – En fråga om demokrati

Regeringen vill med sitt förslag att färre personer ska betala statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Det framgår dock inte av promemorian varför färre personer ska betala sådan skatt. Därmed försvåras Arbetsförmedlingens möjlighet att analysera och ta ställning till regeringens förslag och rimligheten i de bedömningar som presenteras. Arbetsförmedlingen ställer sig allmänt positiv till reformer som bidrar till att åstadkomma en välfungerande arbetsmarknad och en hög sysselsättning.1 Ett vanligt förekommande antagande inom det

nationalekonomiska fältet är också att sänkta skatter ökar incitamenten för individer att arbeta mer och för företagen att investera mer, vilket också anses bidra till ökad sysselsättning. Förslagets effekter på just sysselsättningen tycks dock, enligt regeringens konsekvensanalys, försumbar. Inte heller antas företagen gynnas nämnvärt av förslaget. Enligt promemorian gynnar förslaget dessutom främst de som redan arbetar och som har relativt höga inkomster. Dessa personer utgörs främst av män, vilket riskerar att motverka regeringens jämställdhetspolitiska målsättningar, och då främst delmålet ekonomisk jämställdhet.

(2)

Sida 2 (2)

Datum Diarienummer

2020-08-03 Af-2020/0033 7331

Alternativ 1 – Höjd skiktgräns ger färre antal betalande Om ändamålet är att färre personer ska betala statlig inkomstskatt vill Arbetsförmedlingen framhålla att det endast är alternativ 1, en höjning av skiktgränsen med årlig uppräkning, som uppfyller regeringens mål. Alternativ 2, som innebär en sänkning av procentsatsen, ger endast en lägre skatt för dem som redan betalar. Det förändrar således inte antalet som betalar statlig inkomstskatt.

Sammanfattningsvis anser Arbetsförmedlingen att det enbart finns ett alternativ som leder till ett uppfyllande av regeringens mål.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Johannes Kotsakidis Tillförordnad rättschef

Stina Svenberg Utredare

Beslut i ärendet har fattats av tillförordnad rättschef Johannes Kotsakidis. Ärendet har föredragits av utredare Stina Svenberg.

References

Related documents

Bastani och Selin (2011, figur 1) visar med hjälp av numeriska simuleringar att även mycket små elasticiteter genererar en tydlig överdensitet vid brytpunkten för statlig

Vid en höjning av skiktgränsen blir detta den enda möjliga beteendeeffekten av förslaget i alternativ 1 för samtliga höginkomsttagare över den nya brytpunkten, eftersom de

För småföretagare innebär höjning av skiktgränsen en ökad möjlighet till större enskilt löneutrymme som enbart beskattas med kommunal inkomstskatt, vilket på sikt kan leda till

TCO anser att Sverige behöver en ny bred skattereform som gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anstränga sig och att ta ansvar.. En skattereform ska gynna fler jobb och

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remissen Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt av Finansdepartementet för

I det ena alternativet föreslås skattereduktionen vara 1 700 kronor per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen

om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2022 1. Utfärdad den 2 december 2021 Regeringen

Regeringen föreskriver att förordningen (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019 ska utgå. På