• No results found

Ang. Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ang. Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vårt ärendenummer Sida

2020/150 1/1

Ert ärendenummer

Fi2020/02954/S1

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Östersund Stockholm Kontakt

Postadress Postadress 010-447 44 00

info@tillvaxtanalys.se www.tillvaxtanalys.se Org. nr 202100–6164

Studentplan 3 831 40 Östersund Studentplan 3 831 40 Östersund

Besöksadress Besöksadress

Studentplan 3, Östersund Torsgatan 11, plan 4

Tillväxta

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

103 33 Stockholm

E-post: fi.remissvar@regeringskansliet.se

2020-06-26

Ang. Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remissen Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung Generaldirektör

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Östersund

Postadress: Studentplan 3, 831 40 Östersund Besöksadress: Studentplan 3, Östersund

Stockholm

Postadress: Studentplan 3, 831 40 Östersund Besöksadress: Torsgatan 11, plan 4

Telefon: 010-447 44 00 E-post: info@tillvaxtanalys.se Webb: www.tillvaxtanalys.se

References

Related documents

Vid en höjning av skiktgränsen blir detta den enda möjliga beteendeeffekten av förslaget i alternativ 1 för samtliga höginkomsttagare över den nya brytpunkten, eftersom de

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

För småföretagare innebär höjning av skiktgränsen en ökad möjlighet till större enskilt löneutrymme som enbart beskattas med kommunal inkomstskatt, vilket på sikt kan leda till

1 Genom att minska uttaget av statlig skatt på arbetsinkomster skapas positiva effekter på antalet arbetade timmar i ekonomin, arbetsprestationer (ansträngning), utbildningsval

Saco har under lång tid argumenterat för att högst 20 procent av alla heltidsarbetande ska betala statlig skatt och att ingen ska behöva betala mer än hälften av en inkomstökning

TCO anser att Sverige behöver en ny bred skattereform som gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anstränga sig och att ta ansvar.. En skattereform ska gynna fler jobb och

Att skatten verkar för ett enhetligt pris på utsläpp av fossil koldioxid oberoende av typ av utsläppskälla skapar förutsättningar till kostnadseffektiva

Myndigheten vill även peka på Naturvårdsverkets och Trafikverkets scenariobedömningar om att utsläppen från inrikes transporter endast kommer att minska med cirka 30 procent till