• No results found

Vårdföretagarna tackar för möjligheten att lämna remissvar men avstår denna gång. Med vänliga hälsningarEleonor Wessman Eleonor Wessman

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vårdföretagarna tackar för möjligheten att lämna remissvar men avstår denna gång. Med vänliga hälsningarEleonor Wessman Eleonor Wessman"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Almega, Vårdföretagarna

Till: JU Remissvar

Kopia: JU L7

Ärende: Ange diarienummer 2020/01026/L7 -Vårdföretagarna - Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar Datum: den 16 mars 2020 15:29:51

Vårdföretagarna tackar för möjligheten att lämna remissvar men avstår denna gång. Med vänliga hälsningar

Eleonor Wessman

Eleonor Wessman

ASSISTENT TILL FÖRBUNDSDIREKTÖREN l VÅRDFÖRETAGARNA l Tel: +46 (0)8 762 69 33

Mobil: +46 (0)72 – 204 53 02

Sturegatan 11 l Box 555 45 l SE-102 04 Stockholm Vårdföretagarbloggen

vardforetagarna.se almega.se

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare. Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar.

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga

medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här.

Från: Anneli Giorgi <anneli.giorgi@gov.se> För JU L7 Skickat: den 10 mars 2020 16:03

Till: registrator@arbetsgivarverket.se; chalmers@chalmers.se; domstolsverket@dom.se; info@foretagarna.se; forvaltningsrattenilulea@dom.se; forvaltningsrattenimalmo@dom.se; huvudkontoret <huvudkontoret@forsakringskassan.se>; registrator@gu.se; registrator@hig.se; registrator@ivo.se; kammarrattenistockholm@dom.se; registrator@ki.se;

registrator.karolinska@sll.se; registrator@kommerskollegium.se; info@lo.se; infocenter@liu.se; lu@lu.se; migrationsverket <migrationsverket@migrationsverket.se>;

registrator.kansli@polisen.se; region@skane.se; registrator.lsf@sll.se;

regionen@regionvasterbotten.se; regionen@regionorebrolan.se; justitieombudsmannen@jo.se; info@sahlgrenskaic.com; sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se; info@skanecare.com; region@skane.se; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; info@shh.se; regionstockholm@sll.se; remisser@svensktnaringsliv.se; kansli@saco.se; Ambassaden Peking

<ambassaden.peking@gov.se>; sfs@sfs.se; info@skr.se; info@slf.se;

kansli@tandlakarforbundet.se; pia.vallgarda@suhf.se; sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se; registrator@uhr.se; registrator@uu.se; info@tco.se; Almega, Vårdföretagarna

(2)

<info@vardforetagarna.se>; regionenshus.vanersborg@vgregion.se

Ämne: Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i

uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar översänds för remiss, se bifogade dokument.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 5 maj 2020.

Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till

ju.remissvar@regeringskansliet.se (med ju.l7@regeringskansliet.se på kopia). Ange diarienummer 2020/01026/L7 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissen skickas endast per e-post. Remissinstanserna kan beställa utskrivna exemplar av promemorian via e-post ju.l7@regeringskansliet.se.

Ytterligare information finns i remissbrevet. Vänliga hälsningar Ulrika Moberg Rättssakkunnig Enheten för migrationsrätt, L7 Justitiedepartementet Regeringskansliet 070-363 48 31 ulrika.moberg@regeringskansliet.se www.regeringen.se

References

Related documents

Riksdagens ombudsmän avstår från att yttra sig

Införandet av särskilda regler för uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar är därför direkt avgörande för att SU ska

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget om att det i utlänningsförordningen ska införas särskilda regler om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i

Saco anser därför att det i promemorian bör tilläggas att uppehållstillstånd för deltagande i uppdragsutbildning även ska gälla deltagande på beställd utbildning.

SFS vill avslutningsvis rikta särskild uppmärksamhet till promemorians användning av begreppet tillräckliga medel i stället för egna medel som tidigare var ett av beviskraven för

Om en tredjelandsmedborgare, som inte är folkbokförd i Sverige, av någon anledning inte har beviljats en heltäckande sjukförsäkring före inresan till Sverige finns det en risk

I promemorian står: ”Även när det gäller uppehållstillstånd för deltagande i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar bör det ställas upp ett krav med

1 (1) Sveriges universitets- 2020-05-05 och högskoleförbund Dnr 0013-20 Tryckerigatan 8 YTTRANDE 111 28 Stockholm Justitiedepartementet ju.remissvar@regeringskansliet.se