• No results found

HiG ser att det är nödvändigt med åtgärder för att kunna behålla högskoleprovets legitimitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HiG ser att det är nödvändigt med åtgärder för att kunna behålla högskoleprovets legitimitet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande HIG-STYR 2019/104

U2019/02411/UH

HiG instämmer i att förebyggande arbete är nödvändigt för att beivra fusk i samband med högskoleprovet och välkomnar utredningen om åtgärder som är inriktade på att komma åt fusk med dolda elektroniska hjälpmedel.

HiG instämmer i utredningens slutsats (s. 96) att den kommersiella och systematiska fuskverksamheten vid högskoleprovet är en ytterst skadlig företeelse i utbildningsväsendet eftersom fusket utmanar den i demokratisk ordning bestämda grundprincipen för

tillgänglighet till högre utbildning. HiG ser att det är nödvändigt med åtgärder för att kunna behålla högskoleprovets legitimitet.

Dock ställer sig HiG frågande till om de långtgående och integritetskränkande åtgärder som föreslås i utredningen verkligen kommer att stävja den typ av fusk som utredningen har haft uppdrag att utreda, d.v.s. organiserat fusk. HiG ser en risk med att de

metoder/teknologi som föreslås för att stävja fusket kommer att vara omodern när den sätts i bruk och att ligorna bakom fusket kommer att ha anpassat sina metoder.

Utredningen finner inte att det är realistiskt med noggranna kontroller av samtliga provdeltagare, i vilket HiG instämmer.

HiG noterar också att ”en förutsättning för det organiserade fusket är att provets innehåll på något sätt sprids före provets genomförande eller samtidigt som provet pågår”(s. 88-89).

HiG noterar att utredningen inte behandlar denna fråga, vilken är högst central.

HiG ställer sig också ytterst tveksam till utredningens ståndpunkt att de åtgärder som föreslås är nödvändiga och befogade för att förhindra fusk vid högskoleprovet och att ingreppet i provdeltagarens personliga integritet är proportionerlig i förhållande till vad som står att vinna med åtgärderna.

HiG ser positivt på att UHR får den samordnande rollen att upprätta såväl

utbildningsinsatser som planeringen av kontrollerna. Dock ser HiG svårigheter i att alla delar ska hinna på plats för att starta redan hösten 2020 och ser också att det medför kostnader som är svåra att överblicka inom den korta tidsramen.

Högskolan i Gävle ansvarar för flera mindre provorter. Här kommer kostnaderna att stiga mer än det som beräknas i utredningens förslag med anledning av att det kommer att behövas fler personer på plats för att kunna genomföra såväl detektering som ev.

kroppsvisitation. Antalet utrustningsenheter medför också en ökad kostnad.

Ett alternativ till detta skulle vara att minska antalet provorter vilket kan leda till att antalet skrivande i Gävleborg minskar vilket i sig inte ger ökade möjligheter till breddad

rekrytering, då närhetsprincipen när det gäller att kunna skriva högskoleprovet förändras.

HiG ser sammanfattningsvis positivt på att åtgärder vidtas för att förhindra fusk vid högskoleprovet, men är dock tveksam till om det föreslagna åtgärderna kommer att resultera i att det organiserade fusket vid högskoleprovet minskas. HiG noterar också att det fördyrar genomförandet av högskoleprovet för samordnande lärosäten samt att tidsramen uppfattas snäv ut för att kunna göra den omställning som krävs.

References

Related documents

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

I N ationalstaten och den ekonom iska politiken ger Weber bara antydningar om hur det om edelbara förklaringssam m anhang ser ut, som gör reda för just de utfall

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

Till deras försvar är de med korrigeringar förvånansvärt korrekta (Ytterberg 2007, s. 373), dock är de baserade på totalgenomgångar av keramikmaterial från en enda

Närmare en tredjedel av landets livsmedelsförsörjning var beroende av import, vilket inte var tillfredsställande, eftersom det framstod ”såsom betydelsefullt för varje folk,

Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) rektor Mats Viberg beslutar att BTH inte har något att anföra till Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Justitiekanslern Kammarrätten i Jönköping Karlstads universitet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Hellström. I den slutliga handläggningen har

För att säkerställa att en person som misstänks för försök till fusk verkligen kan avhysas så måste lärosätet ta ställning till om väktare ska finnas på plats för att

Skulle förslagen gå igenom finns risk att den organiserade fuskverksamheten siktar in sig på antingen de mindre orterna, där det finns en risk att alla nyheter inte klarat att

Enligt utredningens förslag ska UHR:s beslut att inte meddela resultat på provet för provdeltagare som vägrar genomgå in- eller utpasseringskontroll vara överklagbart, medan

Om det blir för krångligt att utbilda personal och för dyrt att köpa in utrustningen riskerar det att i förlängningen omöjlig- göra prov vid mindre orter och de skrivande

KI instämmer inte i utredningens förslag att Universitets- och högskolerådets beslut att stänga av provdeltagare ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol. KI anser istället

högskoleprovet både vad gäller handläggning av provet samt vad gäller personer som lämnar uppgifter kring fusk.. KTH ställer sig tveksam till den föreslagna hanteringen av

Den enskilt viktigaste åtgärden för att hindra förekomsten av fusk vid högskoleprovet torde dock vara att digitalisera provet.. Nedan följer kommentarer

Stockholms konstnärliga högskola har givits tillfälle att lämna synpunkter på remissen Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37).

I budgetpropositionen för 2020 som presenterades under hösten fick UHR utökade medel för att förhindra fusk vid högskoleprovet, vilket förhoppningsvis är tillräckligt för

SUHF anser istället att Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) bör vara den instans där överprövning av studieadministrativa beslut inom högre utbildning sker. Detta

Södertörns högskola stöder syftet i förslaget i remissen Kontroller vid högskoleprovet — ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37). Högskolan menar att högskoleprovets

I samband med högskoleprovet hösten 2019 drogs möjligheten att skriva högskoleprovet in från ett antal kommuner, exempelvis Jokkmokk.. Det rör sig i stor utsträckning om

Det bör därför tydliggöras att de föreskrifter som bör meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen utser ska innehålla en tydlig och rättssäker reglering kring