• No results found

Förlängning av temporär allmän trafikplikt och uppdrag att upphandla flygtrafik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förlängning av temporär allmän trafikplikt och uppdrag att upphandla flygtrafik"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-08-27 I2020/02189/TP I 3 Infrastrukturdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Förlängning av temporär allmän trafikplikt och uppdrag att upphandla flygtrafik

Regeringens beslut

Regeringen beslutar, med de justeringar som framgår nedan, att förlänga beslutet den 6 april 2020 om att temporärt införa allmän trafikplikt på åtta flyglinjer och uppdra åt Trafikverket att upphandla flygtrafik

(dnr I2020/01051/TP) t.o.m. den 31 december 2020.

Det tidigare beslutet om den temporära allmänna trafikplikten kompletteras på följande sätt. Trafikverket ska säkerställa att flygföretag som avser att förändra sitt utbud av kommersiell flygtrafik på ett sätt som påverkar fullgörandet av den allmänna trafikplikten på någon av de berörda flyg-linjerna ska meddela Trafikverket det senast 14 dagar före förändring av utbudet. Den allmänna trafikplikten ska motsvara den omfattning som följer av Trafikverkets kompletterande beslut i april 2020 avseende den allmänna trafikplikten för de berörda flyglinjerna. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att närmare utforma den allmänna trafikplikten i övrigt.

Regeringens uppdrag till Trafikverket att upphandla flygtrafik justeras på följande sätt. Trafikverket ska skyndsamt ingå avtal med flygföretag om regelbunden flygtrafik för de linjer där det inte finns förutsättningar för att fullgöra den allmänna trafikplikten genom kommersiell flygtrafik. Trafik-verket ska vidare löpande följa utvecklingen och ha i beredskap att teckna avtal för det fallet att flygtrafiken på någon av de berörda flyglinjerna förändras så att den inte uppfyller kraven i den allmänna trafikplikten. Finansiering av utgifter med anledning av förlängningen av den temporära allmänna trafikplikten och uppdraget att upphandla flygtrafik i enlighet med

(2)

2 (3) detta beslut sker inom samma ram om högst 105 miljoner kronor som angivits i regeringens beslut den 6 april 2020.

Skälen för regeringens beslut

Den pågående spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har inneburit ett kraftigt passagerarbortfall för flyget. Detta har i sin tur lett till att flygbolag gjort kraftiga neddragningar av linjeutbudet och på vissa linjer helt upphört med trafiken.

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att temporärt införa allmän trafikplikt på åtta flyglinjer och uppdra åt Trafikverket att ingå avtal om flygtrafik på linjerna. Det utbud av passagerar-transporter med flyg som den allmänna trafikplikten säkerställer har

betydelse för bl.a. hälso- och sjukvård, räddningstjänst och totalförsvar. Flygtrafiken har även betydelse för godsbefordran.

Kommersiell flygtrafik har kommit igång på sju av de åtta flyglinjerna i minst den omfattning som följer av Trafikverkets kompletterande beslut i april 2020 om allmän trafikplikt för de berörda flyglinjerna. Den pågående spridningen av det nya coronaviruset gör dock att förutsättningarna för kommersiell flygtrafik motsvarande den allmänna trafikplikten fortfarande är osäker. För att fortsatt säkerställa en grundläggande tillgänglighet för

Norrland och Gotland bör därför den allmänna trafikplikten på de aktuella linjerna förlängas.

Den allmänna trafikplikten bör motsvara den omfattning som följer av Trafikverkets kompletterande beslut i april 2020, avseende den allmänna trafikplikten för de berörda flyglinjerna. Trafikverket bör närmare utforma den allmänna trafikplikten i övrigt. Trafikverket bör säkerställa på att flyg-företag i förväg ska informera verket om de avser förändra sitt utbud av kommersiell trafik på ett sätt som påverkar fullgörandet av den allmänna trafikplikten.

Trafikverket bör vidare uppdras att löpande följa utvecklingen och skynd-samt ingå avtal med flygföretag om regelbunden flygtrafik för de linjer där det inte finns förutsättningar för att fullgöra den allmänna trafikplikten genom kommersiell trafik.

(3)

3 (3) Urvalet av destinationer bygger på en bedömning som kan komma att

omprövas utifrån bland annat förändringar i behov och smittspridning. På regeringens vägnar Tomas Eneroth Roland Bjuremalm Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Justitiedepartementet/SSK Försvarsdepartementet/MFI Socialdepartementet/FS Finansdepartementet/BA och K Miljödepartementet/KL och ME Näringsdepartementet/BSÄ, MK och RTL

References

Related documents

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

I ett längre per- spektiv skulle upphandlad flygtrafik kunna bidra till målsättningen om att minska flygets klimatpåverkan samt tillgänglighet i hela landet genom att Sverige

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Om nya metoder eller upphandlingsmodeller övervägs kan med fördel bostadsföretaget inbjuda representanter från konsulter och entreprenörer som man tidigare anlitat för att få

The meeting is a joint meeting announced to the members of the Danish Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery (DSOHH), Danish Society of Ophthalmology, Danish Society

Plan- och bygglagen innehåller ett flertal krav om att kulturvärdena ska be- aktas i olika beslutsprocesser. Bedömningen är att en förbättrad efterlevnad av kunskapskraven

Huvudskälet var att sänka produktionskostnaden genom att skapa förutsättningar för en god konkurrenssituation.. Genom delade entreprenader

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte