Polisen. Möte i regionpolisråd Syd. Protokoll 1(8) A /2020. Polismyndigheten Polisregion Syd

Full text

(1)

Protokoll 1(8)

Polisen

Polismyndigheten Polisregion Syd

Datum

2020-11-03

Diarienr (åberopas)

A082.222/2020

Saknr

100

Möte i regionpolisråd Syd

Datum för mötet Klockan Plats

2020-11-03 13.00- 15.30 Telefonmöte

Kallade

Maria Ixcot Nilsson (s) Magnus Pettersson (s) Lena Wallentheim (s) Joakim Pohlman (s) Daniel Jönsson (m) Jan R Andersson (m) Katarina Brännström (m) Nicolas Westrup (sd) Marlen Ottesen (sd) Johan Wifralius (sd) Christina Davidson (c) Hedvig Åkesson (kd)

Momodou Malcolm Jallow (v) Pierre Månsson (1)

Eva-Lena Ulvsfält (mp)

Närvarande

Lena Wallentheim (s) Joakim Pohlman (s) Daniel Jönsson (m) Jan R Andersson (m) Katarina Brännström (m) Marlen Ottesen (sd) Christina Davidson (c) Hedvig Åkesson (kd) - 15.00 Momodou Malcolm Jallow (v) Pierre Månsson (1)

Eva-Lena Ulvsfält (mp)

Övriga närvarande

Jarl Holmström Stina Karl grund Karim Ottosson Åsa Palmqvist Anna Bjärenlöv Martin Åkesson

Mötesprotokoll regionpolisråd Syd 201103 docx

(2)

2

Polisregion Syd 2020-11-03 A082.222/2020

1 Fastställande av dagordning, utseende av justeringsman och föregående protokoll

Regionpolischefen hälsar de närvarande välkomna.

Till justeringsman utses Christina Davidson (c).

1.1 Utskottet - ersättare för Patric Åberg (m)

Som ersättare i utskottet för Patric Åberg (m), som tidigare av­

slutat sitt uppdrag i regionpolisrådet, utses Daniel Jönsson (m).

2 Regionpolischefen informerar

Regionpolischefen informerar om att det pågår ett långsiktigt ar­

bete i regionen med tillväxt med rätt resurs på rätt plats. Det på­

går även en diskussion nationellt avseende budget för kommande år där regionen lyft fram behov av att fler civila specialister föru­

tom poliser behövs i form av analytiker, it-forensiker för att stärka oss i ärenden med penningtvätt och annan finansiell utred­

ning.

Regionen har haft budgetdialog den 2 november. Vi har inte be­

gärt mer pengar utan istället mer utrymme för att öka vår beman­

ning. I landet ska vi ha 38 300 polisanställda vid utgången av 2024 och i Syd ser vi att regionen behöver fler civilanställda.

Vi har särskilt finansierade civila i gränsuppdraget som förlängs halvårsvis vilket innebär att vi har en större andel civila medar­

betare än andra regioner vilket behöver beaktas i den nationella beredningen.

Den 4 november ska vi genomföra en regional utrednings- och lagföringsdag med bl.a. representanter från tingsrätten och åklagarmyndigheten. Då ska vi bl.a. diskutera hur vi fortsätter vår förflyttning mot en effektivare brottsbekämpning, hur vi job­

bar strategiskt med brottsaktiva och ökar samarbetet mellan utre­

dare i ärenden med samma person.

3 Redovisning från tertial 2 och verksamhetsanalyser - hur mår regionen

Åsa Palmqvist och Anna Bjärenlöv ger en övergripande sam­

manfattning hur vi mår i regionen.

Det genomförs tertialdialoger med rikspolischefen tre gånger per år och inför dessa har vi i regionen verksamhetsdialoger med varje polisområde och regional enhet. Syftet med dessa dialoger är att säkerställa förutsättningar för regionens förflyttning mot Polismyndighetens tre långsiktiga mål i enlighet med den region­

T3>

(3)

3

Polisregion Syd 2020-11-03 A082.222/2020

ala strategiska inriktningen. Dialogerna genomfors i ett VEK- perspektiv; Verksamhet, Ekonomi, Kompetens.

Exempel på regionens förflyttning i enlighet med våra långsik­

tiga mål och vår strategiska inriktning är följande.

Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring

Här har regionen förbättrat utredningsresultaten på totalen. Både utredningsandelen och redovisningsandelen har ökat liksom anta­

let ärenden redovisade till åklagare och vi har balans mellan grova brott, särskilt utsatta brottsoffer och vardagsbrottslighet.

Vi har förbättrat vår beredskap för att arbeta med grova brott - t.ex. genom arbete med avhopparverksamhet, införande av reg­

ionalt driftcentra, RDC1 och lokala driftcentra, LDC2 efter mo­

dell från Rimfrost. Vi utvecklar vårt arbetssätt kopplat till på­

följ dsl ära/strategisk utredning och vi genomför utbildning i me­

todstöd för att arbeta mot särskilt utsatta brottsoffer. Regionen har också genomfört egenkontroller för att se att metodstödet an­

vänds.

Stark lokal närvaro

Samverkan med kommuner och andra myndigheter fungerar mycket bra på många håll med delade lokala lägesbilder och re­

gelbundna avstämningsmöten. Regionen har medborgarlöften med flertalet kommuner i regionen, men förståelsen för det ge­

mensamma ansvaret samt kunskapen kring det brottsförebyg­

gande arbetet behöver stärkas och fördjupas på vissa håll.

Införandet av RDC, LDC förväntas öka förmågan att dela läges­

bilder inom regionen. På grund av den pågående pandemin har antalet ansökningar om resehandling minskat med 33 procent jämfört med 2019. Den frigjorda tiden har använts och fortsätter

användas till kompetensutveckling enligt nya kompetenskrav.

Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

Regionen följer i stort sin planerade bemanning/tillväxt och har därmed en ekonomi i balans. Antalet anställda har ökat med 305 medarbetare sedan årsskiftet, varav 66 poliser. Antalet anställda har framförallt ökat inom utredningsverksamheten och ingripan­

deverksamheten. Under andra tertialet har regionen inrättat kans­

lier vid de regionala enheterna för en robust verksamhet och för­

bättrad styrning och ledning. Regionen har även tagit fram en strategisk kompetensförsöijningsinriktning. Covidl9 har innebu­

rit att fysiska evenemang inom attraheraarbetet inte kunnat ge-

1 RDCs uppdrag är att arbeta sammanhållet utifrån de insatser som är i behov av regional samordning for att nå största effekt. Samverka och utgå från regionala operativa ledningsgrup­

pens inriktning. RDC ska även samordna, prioritera och koordinera lokala och regionala lä­

gesbilder.

2 LDCs uppdrag är att samordna de lokala lägesbildema, upprätta och upprätthålla relevanta lokala lägesbilder minst en gång i veckan för att dela dem med RDC, följa och omsätta reg­

ionala operativa inriktningar och prioriteringar, sam facilitera RDC.

(4)

Polisregion Syd 2020-11-03 A082.222/2020

nomfÖras som tänkt. Attraheraarbetet har fortsatt med fokus i so­

ciala medier för att attrahera nya poliser. Exempelvis kommer det en film om fyra poliser i Helsingborg. Regionen har utvecklat arbetet med arbetsmiljökommittéer och medarbetarskydd. Vi har bildat ett likabehandlingsråd som bl.a. arbetar med mognadstrap- pan som är en metod för att diskutera och ta upp frågor kopplat till diskrimineringsgrundema.

Sammanfattningsvis så visar verksamhetsdialogema på en posi­

tiv bild av regionens arbete men även på att det finns utrymme för förbättring och behov av regional samordning. Dialogerna har även visat på att det finns många lokala och regionala ut­

vecklingsaktiviteter på gång inom flera områden.

4 Information från nationella insynsrådet

Joakim Pohlman (s) informerar om mötet den 20 oktober.

Rikspolischefen informerade om att de flesta

utbildningsplatserna på polisutbildningen är besatta och till vårterminen 2021 är redan 600 utbildningsplatser tillsatta.

Johan Olsson, ny chef för NOA, informerade om skjutningar och sprängningar och att Polisen har stort fokus på välfärds- och bidragsbrott och för att göra det lättare för andra myndigheter att samarbeta i bekämpningen av dessa brott. I utredningar av krigsbrott är Sverige ledande på att utreda, upptäcka och fälla skyldiga.

Chefen för Nationellt forensiskt centrum, NFC3, Helena Trolläng informerade om deras förändringsarbete.

Det gavs även information om uppklaringen av det uppmärk­

sammade dubbelmordet i centrala Linköping 2004 som nu har fått sin upplösning tack vare dna-släktforskning.

Pohlman informerade att han blivit intervjuad av Radio Malmöhus med anledning av Stefan Holgerssons rapport om Rimfrost som är kritisk mot våra resultat mm. Enligt rapporten har Rimfrost inte resulterat i någonting.

3 Nationellt forensiskt centrum (NFC) äger den forensiska processen och den it-forensiska processen, som båda ligger under UL-processen. NFC har tolv driftställen. Det största labora­

toriet och avdelningskansliet finns i Linköping.

(5)

2020-11-03 A082.222/2020

Reflektioner från fördjupningsdagen

Ledamöterna i regionpolisrådet anser att det var en bra dag med intressant innehåll även om vissa saker blev en upprepning. Det hade varit bättre med fysiskt möte men fungerade väl ändå.

Personalstatistik

Morgan Fredvi, HR analytiker informerar om personalläget i regionen.

Polismyndighetens tillväxt har fram t o m 2019 haft stor

tyngpunkt på civilanställda och utredningsverksamhet. Nu under 2020 kommer tillväxten bland poliser igång ordentligt då stora kullar lämnar skolan för anställning i myndigheten. Region Syd har i år totalt 5424 anställda varav 3722 poliser och 1702 civilanställda.

Personalomsättningen minskar för både poliser och civila. Det är stor skillnad mellan poliser och civila vad gäller avgångsorsak.

Personalomsättningen i region Syd är 4,4 procent och personalomsättningen i Polisen är 4,6 procent.

Sjukfrånvaron har ökat något hittills i år men kan härledas till högre korttidssjukfrånvaro och Covid-19. Att då sänka sin sjukfrånvaro, som t ex PO S Skåne från 4,1 procent till 3,6 procent, är extraordinärt.

Antal arbetsskador och tillbud till och med september 2020 är 536 respektive 458. Covid-19 påverkar tillbudstatistiken i hög grad. Det gäller dock inte arbetsskadorna som ökat med drygt 20 procent i år och det är en generell ökning av arbetsskador som slår igenom på alla polisområden. Det är fyra kategorier som tydligt ökar och är de vanligaste orsakerna till arbetsskador är brottslig handling, brister eller fel i utrustning, hot mot person samt felaktig belastning/hantering.

Övertiden har ökat i regionen de senaste två månaderna, framförallt i polisområdena Malmö och södra Skåne.

Särskilda utredningar

Stina Karlgrund, chef för avdelningen särskilda utredningar, SU, utredningsenhet Malmö informerar om sin verksamhet. Under perioden 1 september - 25 oktober 2020 upprättades totalt 357anmälningar mot polisanställda i region Syd. Detta motsvarar ca 30 procent av alla anmälningar i landet under perioden. 138 av dessa ärenden inleddes förundersökning, vilket motsvarar ca

(6)

6

Polisregion Syd

8

2020-11-03 A082.222/2020

11 procent av det inkomna antalet anmälningar i Syd, med föl­

jande fördelning: 5 i polisområde Kalmar Kronoberg, 6 i polis­

område nordvästra Skåne, 13 i polisområde Malmö, 11 i polis­

område södra Skåne samt 3 i polisområde Blekinge nordöstra Skåne.

De vanligaste brottsrubriceringarna är tjänstefel och misshandel i samband med polisingripande. Under samma period har 65 ären­

den avslutats vid utredningsenheten i Malmö varav 51 ärenden är nedlagda, 9 ärenden ej inledd förundersökning samt 5 ärenden till åtal. Två domar mot polisanställd har meddelats i regionen under senaste perioden; stöld (villkorlig dom, dagsböter 50 st. å 90: -.) Slutat på egen begäran inom myndigheten) samt ofre­

dande (frikänd).

Operativ lägesbild

Biträdande regionpolischefen informerar.

Nationellt förs diskussioner om det s.k. novemberpappret som bl.a. innehåller Polismyndighetens perspektiv var det behövs ut­

veckling, lagändring mm för att bli mer effektiva i det brottsbe- kämpande uppdraget. Det har genomförts en insats under tre dygn i polisområde nordvästra Skåne som blev en möjliggörare för kronofogdemyndigheten, miljöförvaltningen och tullen att ta fordon och fa in pengar till skulder till staten. Detta kommer att initieras i övriga regionen men även i övriga regioner. Det pågår ett distanssamarbete med Danmark med diskussioner om ökade möjligheter,

Det pågår en utveckling av våra tjänstemobiler med att ta upp film och ljud med dem vid relationsvåldsärende för att vi ska kunna genomföra korta målsägarförhör. Förhör som sedan kan användas vid fall då målsägaren inte vill medverka samt för att på ett rättssäkert sätt dokumentera skador i en egen polismedia- app som är säker, inom ramen för bästa arbetssättet.

Region Stockholm befinner sig i besvärligt läge och vi har utre­

dare utlånade dit men de har även behov av tekniker då det hand­

lar om grova brott.

Med utgångspunkt i vår rapport om psykisk ohälsa har regionens polisområden i uppdrag att hantera dessa ärenden bättre i sam­

verkan med sjukvården.

Vi har en eskalerande djurrättsproblematik med aktivister som rör sig över hela den geografiska ytan.

I våra särskilt utsatta områden sker en kategorisering av krimi­

nella personer och hur dessa klassificeras görs det olika tolk-

(7)

7

Polisregion Syd 2020-11-03 A082.222/2020

ningar runt om i landet, men nu görs nu ett omtag för att ensa hanteringen.

Vi har infört dialogmöten angående brottsmisstänkta som före­

kommer på flera platser och ärenden. Mötena innebär en kortare avstämning där det bedöms vilka delar av vilka misstankar som ska utredas och vilka som ska förundersökningsbegränsas4.

Vi jobbar med brottsaktiva, totalt 43 individer i Syd. Det pågår även egenkontroll avseende brister i förhör efter ett initiativ i po­

lisområde Kalmar Kronoberg. Formaliafel mm har setts i ca 10 procent i 2200 förhör.

UAS5, används dagligen. Utvecklingsarbete pågår och vilken förmåga ska vi ha.

Terrorhändelsema i Frankrike har inte föranlett några särskilda åtgärder men vi följer läget i samverkan med det nationella och SÄPO. Händelserna i Österrike var med judiska intressen och då vi har judiska lokaler i Syd innebär att vi har vidtagit förbere­

dande åtgärder.

9 Nästa möte

Nästa möte i regionpol i srådet är den 15 december 2020 och blir ett telefonmöte.

Punkter till nästa möte: Holgerssons rapport, lokalförsörjnings- planen för Syd de närmaste åren och vår mottagarförmåga - va­

pen, utbildning mm, väntetider pass, PKC, vapentillstånd samt generell lönebild i regionen, civilanställd - polis.

10 Mötet avslutas

Regionpolischefen avslutar mötet och tackar de närvarande.

4 Huvudregeln är att Polisen ska utreda alla anmälda brott, men enligt svensk lag ska Polisen i vissa fall göra så kallad förundersökningsbegränsning. Det innebär att förundersökningen, som ibland också kallas brottsutredning, läggs ned och brottet inte utreds eller inte utreds färdigt, även om det finns misstänkta. När Polisen inte utreder ett brott beror det oftast på att den miss­

tänkte nyligen dömts för annan brottslighet, eller är misstänkt för andra brott och att ytterligare utredning eller dom inte påverkar straffet. En individuell bedömning görs alltid i varje enskilt fall. Vid bedömningen tar man hänsyn till bland annat brottets art, straffvärde och den miss­

tänktas risk för återfall i brott. Begränsning av förundersökningar görs inte för alla brottstyper.

Om det bedöms att samhällets eller enskildas intressen försummas, exempelvis vid integritets- kränkande brott som sexualbrott, fridskränkningsbrott och andra gärningar med hot eller våld, begränsas inte förundersökningar.

5 Obemannat luftfartyg, UAS, är ett viktigt inslag i polisens luftbuma förmåga. De kan, utan att väcka större uppmärksamhet, fotografera, filma och förmedla lägesbilder från luften. UAS flygs av särskilt utbildade piloter och används i hela myndigheten.

(8)

Polisregion Syd 2020-11-03

Justeras

Christina Davidson

Ordförande

\

Carina Persson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :