• No results found

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-09-10

Dnr §§ Ärende

2013/0129-600 Bun 50 Kvalitetsuppföljning 2012 2013/0069-606 Bun 51 Tertialuppföljning

2013/0149-606 Bun 52 Budget 2014

2013/0069-606 Bun 53 Delårsbokslut per den 30 juni 2013/0172-606 Bun 54 Internkontroll 2013

2013/0176-609 Bun 55 Handlingsplan – Förenkla helt enkelt 56 Anmälan om delegationsbeslut 57 Anmälan om beslut i arbetsutskottet 58 Meddelande

59 Information

(2)

Plats och tid Bullarsalen, Tanumshede kl 08:30

Beslutande Enligt bifogad närvaroförteckning

Övriga deltagande Öyvind Höiberg, ekonom

Bjarne Halvordsson, rektor Niklas Viberg, rektor Carina Romgård, rektor

Lennart Christensson, förvaltningschef Karin Gabrielsson, sekreterare

Underskrifter Sekreterare... §§ 50-59 /Karin Gabrielsson/

Ordförande...

/Paul Carlsson /

Justeringsman...…

/ Susanne Jansson/

________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Barn- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2013-09-10

Anslaget uppsatt 2013-09-17 Anslaget nedtages 2013-10-08

Protokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen, Tanumshede

Underskrift……….

/Anna-Karin Larsson/

(3)

Kvalitetsuppföljning 2012

Enligt skollagen skall alla huvudmän följa upp verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete. I Tanums kommun sker detta dels på enhetsnivå och dels på kommunnivå.

Kvalitetsuppföljning på Lärcentrum presenterades av rektor Bjarne Halvordsson.

Tidigare beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 juni 2013, § 40

att uppdra åt verksamhetsansvariga att vidta åtgärder för att höja pojkars studieresultat,

att uppdra åt verksamhetsansvariga att vidta åtgärder för att höja studieresultaten i samhällsorienterade ämnen,

att uppdra åt rektor på Lärcentrum att inkomma med kvalitetsuppföljning till nämndens sammanträde den 10 september 2013 och

att ställa sig bakom kvalitetsuppföljningen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

____________

(4)

Tertialuppföljning

Rektorerna för Tanumshede rektorsområde och rektorn för Lärcentrum redovisade åtgärder för att komma i ekonomisk balans enligt tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Tidigare beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 juni 2013, § 38

att rektorerna för Tanumshede rektorsområde till barn- och

utbildningsnämndens sammanträde den 10 september 2013 redovisar åtgärder för att komma i ekonomisk balans,

att rektor för Lärcentrum till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 september 2013 redovisar åtgärder för att komma i ekonomisk balans och

att överlämna tertialuppföljningen till kommunstyrelsen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att tacka för informationen.

____________

(5)

Budget 2014

Ekonom Öyvind Höiberg och förvaltningschef Lennart Christensson presenterade förslag till budget för år 2014, bilaga.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

att ställa sig bakom budgetförslaget.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att äska 750 tkr i utökad ram för att möta krav på behörighet enligt skollagen inom ramen för nuvarande skolorganisation,

att äska 1 500 tkr för bidrag till byggande av samlingslokal och utställningsytor vid Nestorsgården, Fjällbacka,

att äska 1 000 tkr för bidrag till Grebbestads IF,

att äska 3 200 tkr i lokalanpassningsanslag avseende förändringar av lokaler och utomhusmiljö påkallade av verksamhetens förändringsbehov och

att godkänna budget 2014 och överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Reservation

Louise Thunström (MVT) anmäler skriftlig reservation, bilaga.

___________

(6)

Delårsbokslut per den 30 juni

Ekonom Öyvind Höiberg presenterade delårsbokslut per den 30 juni.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

jun-13 jun-12

Intäkter 14 612 16 193

Kostnader -150 296 -147 465

Resultat -135 684 -131 272

Kommunbidrag 132 846 129 900

Förändring eget kapital -2 838 -1 372

Prognos över beräknat årsresultat per 31 december 2013:

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -3 370 tkr. Det balanserade resultatet uppgår således till 3 000 tkr vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnden har mot bakgrund av verksamheternas goda resultat 2012 beslutat att medge verksamheterna att ta i anspråk ca 2 685 tkr av förra årets överskott.

Det bör nämnas att ovanstående belopp också förutsätter en

finansiering av de överförda underskotten. En försiktig bedömning är att några verksamheter kommer att ta i anspråk sina delar av sina överskott samtidigt som överfört underskott inte kommer att

finansieras under 2013. Prognosen ovan tar hänsyn till detta samtidigt som nämnden har beslutat om särskilda satsningar för verksamhetsåret vilket uppgår till 1 100 tkr och finansieras genom nämndens

balanserade överskott.

Vid avräkning per april har barnantalet minskat mot budget och barn- och utbildningsnämnden får ett minskat budgetanslag med 2,0 mkr genom prestationsanslaget. Minskning redovisas inom samtliga verksamhetsformer.

Resultatuppföljning

Bruttokostnaderna ökar med 2 831 tkr mellan åren. Nettokostnaden ökar med 4 412 tkr. Ökningen är högre än budgetförutsättningarna och förklaras genom särskilda satsningar samt underskott i delar av verksamheterna.

Forts.

(7)

Budgetuppföljning

De verksamheter som redovisar de största budgetavvikelserna är grundskolan med –1 940 tkr och gymnasieskolan med -1 390 tkr.

Barnomsorgen prognostiserar ett överskott på 860 tkr.

Grundskolans underskott är delvis planerat genom nämndens beslut om särskilda satsningar samtidigt som verksamheter tar i anspråk tidigare års överskott. Tanumshede rektorsområde redovisar ett underskott genom ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Underskottet uppgår till 1 270 tkr. Ett underskott på 840 tkr redovisas på skolskjutsar som en effekt av särskilt utredningsarbete samt generella

kostnadsökningar inom Västtrafik.

Gymnasieskolans underskott orsakas dels av högre priser för köp av gymnasieplatser i andra kommuner dels av underskott i den egna gymnasieskolan. Uddevalla kommun har under våren ökat sina

interkommunala priser med ca 6,2 procent vilket är en av orsakerna till kostnadsökningarna. För den egna gymnasieskolan i Tanum är

elevantalet från andra kommuner lägre än budgeterat vilket ger minskade intäkter som i det korta perspektivet inte finansieras genom minskade kostnader i verksamheten.

Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron är något högre under årets första sex månader (5,90 procent) jämfört med motsvarande period 2012 (5,02 procent).

Andelen sjukskrivning är relativt konstant mellan perioderna men sjukskrivningstidens längd tenderar att öka, samtidigt som antalet deltidssjukskrivna ökar.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottet förslag den 27 augusti 2013, § 40

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att ställa sig bakom delårsbokslutet per den 30 juni.

____________

(8)

Internkontroll 2013

Förvaltningschef Lennart Christensson och ekonom Öyvind Höiberg presenterade förslag till internkontroll för 2013.

Allmänt

Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 15 februari 2010, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens

verksamhetsområde.

Varje nämnd skall, enligt 9 § Uppföljning av intern kontrollplan, årligen anta en särskild plan för innevarande års uppföljning av den interna kontrollen. I planen skall ingå:

• Riskanalys

• Vad som skall granskas under året

• Vilka reglementen, regler eller policys som berörs

• Vem som är ansvarig för granskningen

• När granskningen skall rapporteras till nämnden

Kontroll av rutin, policy etcetera skall alltid göras av person som inte är ansvarig för den samma. Förvaltningar kan med fördel utföra internkontroll för varandra. Exempelvis så kan personal på omsorgsförvaltningen utföra kontroll på barn- och utbildningsförvaltningen och vice versa.

Internkontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.

Riskanalys

Framtagande av internkontrollplan skall föregås av en riskanalys som utifrån väsentlighet och risk visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda.

Riskanalysen för nämndsspecifika kontroller skall ingå i

internkontrollplanen som ska lämnas till kommunstyrelsen. Nedan redovisas riskanalys för de områden som samtliga nämnder ska ha med i sin

internkontroll 2013.

Diarieföring av E-post

En allt större andel av informationsutbytet som sker mellan kommunen och allmänheten, andra myndigheter etcetera sker elektroniskt.

Forts.

(9)

Dokumenthantering kan ingå som en del i ärende- och

dokumenthanteringssystem och i andra verksamhetssystem, men omfattar även e-post med bilagor, sociala medier med mera. De bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen om myndigheters hantering av allmänna handlingar gäller även elektroniskt upprättade och inkomna handlingar.

Betalning av leverantörsfakturor

Den 16 mars 2013 träder ett antal ändringar ibland annat. räntelagen lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare i kraft. Syftet med lagändringarna är att genomföra EU-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.

En ny bestämmelse införs i räntelagen som innebär att en fordran på betalning för en vara eller tjänst, i förhållande mellan näringsidkare respektive mellan näringsidkare och en myndighet eller annat offentligt organ, förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning. En ny ersättning införs i lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassokostnadslagen) i form av en

förseningsersättning om 450 kronor

Samverkan enligt samverkansavtal

Tanums kommun har tecknat ett lokalt samverkansavtal. Det övergripande målet med detta avtal om samverkan i Tanums kommun är att skapa en gemensam grund för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö, motverka diskriminering samt främja jämställdhet och mångfald, där

inflytande, delaktighet och utveckling är rättigheter och skyldigheter för alla anställda.

Samverkan förutsätter en dialog mellan arbetsgivaren, medarbetare och deras fackliga företrädare om verksamhet, måluppfyllelse och resurser.

För 2013 ska samtliga nämnder göra en granskning av följande områden:

Diarieföring av E-post

Nämnden skall kontrollera handlingar som inkommer och upprättas elektroniskt hanteras enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Betalning av leverantörsfakturor

Nämnden ska kontrollera att nämnden har tillräckliga betalningsrutiner för att undvika förseningsavgifter.

Forts.

(10)

Samverkan enligt samverkansavtal

Nämnden skall kontrollera att man har tillräckliga rutiner för att uppfylla intentionerna i samverkansavtalet.

Tidplan

Avrapportering av granskningen ska redovisas till kommunstyrelsen under november månad.

Nämndspecifik granskning

Utöver de kommunövergripande områdena ska alla nämnder genomföra granskning av minst ett nämndspecifikt område.

- Nämndspecifikt område: Garanterad undervisningstid Riskanalys

Enligt Skollagen skall utbildningen i grundskolan totalt omfatta 6665 timmar fördelat på nio år. På grund av kommunens struktur med många små skolenheter, finns en risk att eleverna får olika antal timmar undervisning framförallt i årskurserna ett till sex.

Uppdrag

Nämnden uppdrar åt rektorerna vid högstadieskolorna att undersöka huruvida elever från samtliga skolor erbjuds och har erbjudits lagstadgad undervisningstid. Tanums gymnasieskola ska redovisa hur man säkerställer att eleverna på de olika programmen erbjuds den garanterade

undervisningstiden.

Tidplan

Rapporten skall redovisas barn- och utbildningsnämnden den 5 november 2013.

Beredande organs förslag

Arbetsutskottet förslag den 27 augusti 2013, § 41

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

att garanterad undervisningstid ska vara det nämndsspecifika området i den interna kontrollen under 2013.

____________

(11)

Handlingsplan – förenkla helt enkelt

Sveriges Kommuner och Landsting anordnar tillsammans med Tillväxtverket en utbildning som vänder sig till Sveriges kommuner.

Utbildningen, Förenkla – helt enkelt, syftar till att förbättra företagsklimatet.

Ett gott företagsklimat ger möjlighet för fler företag att starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden.

Utbildningen riktar sig till alla chefer, handläggare och politiker i kommunerna som möter företagen i sitt arbete.

Tanums kommun har deltagit i utbildningen under hösten 2012 och 2013.

Inom ramen för utbildningen har en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet utarbetats.

I handlingsplanen anges åtgärder som Tanums kommun ska genomföra för att förbättra service, information och bemötande till företagare. I planen prioriteras tre områden; tillgänglighet, inrättande av företagslots samt bemötande och service.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2013, § 183, att fastställa handlingsplanen,

att uppmana nämnderna att anta handlingsplanen samt

att uppföljning av arbetet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i juni 2014.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med beredningsförslaget

att anta den av kommunstyrelsen antagna handlingsplanen för Förenkla – helt enkelt,

att uppdra åt förvaltningschefen att utarbeta en nämndsspecifik handlingsplan samt

att den nämndsspecifika handlingsplanen redovisas på nämnens sammanträde i januari 2014.

____________

(12)

Anmälan om delegationsbeslut

Löpnr Ärendenr DiarienrBun Respektive delegat beslutar Beslutsdatum Ordf. 13:1 2013/0154-600 Att bemyndiga

arbetsmarknadschefen att för kommunens räkning delta i projekten genom

Arbetsmarknadsenheten samt bemyndiga arbetsmarknadschefen att underteckna de dokument som hänförs projekten.

2013-07-02

KFC 13:1 Beslut om försäljning av fyrhjulig

traktor.

Beredningsförslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att förklara presenterade delegationsbeslut för anmälda.

____________

(13)

Anmälan om beslut i arbetsutskottet

Beredningsförslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att från arbetsutskottets sammanträde den 27 augusti 2013 förklara

§ 42 och § 43 anmälda.

____________

(14)

Meddelande

• Samordningsförbundets Norra Bohusläns sammanträdesprotokoll från 2013-06-03 samt 2013-06-20. Protokollen finns tillgänglig vid

sammanträdet.

(15)

Information

(16)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENs sammanträde den 10 september 2013

Namn Närvaro Omröstningar

§ § §

Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs

Paul Carlsson (Fp) X

Liselotte Broberg (M) X

Eva-Lena Sundås (M) Agne Andrésen (M)

Gerd Johansson (C) X

Roger Jodensvi (C) X

Kajsa Mattsson (C) X

Lotta Toreld (Fp) X

Susanne Jansson (S) X

Magnus Roessner (S)

Louise Thunström (MVT) X

Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs

Ann-Marie Olofsson (C) Peder Johansson (C) Lena Johansson (C) Marie Wighed (M) Theresia Nilsson (M)

Lars Larsson (M)

Benny Svensson (Fp) X Anne-Helen Danielsson (Fp)

Ingela Andersson (S) X

Tomas Svanberg (S) Hanna Macke (MVT)

Summa

References

Related documents

För personal, som arbetar med barn och elever i behov av särskilt stöd, ska finnas möjligheter till handledning, fortbildning eller annat lämpligt stöd.. Varje förskola/skola ska

Allm visstidsanställning, 2019-02-01 - 2019-05-31 Utfärdat av: Monica Gustavsson,

Skollagen anger dock att skolskjuts kan beviljas till skola i annan kommun, under förutsättning att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen..

Inom ramen för skolans föräldraenkät svarar 81 procent av vårdnadshavarna att det stämmer helt eller stämmer ganska bra för påståendet ”Jag känner till vad mitt/mina barn

Barn- och utbildningsnämnden fastställer barn- och elevpeng för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola och.. introduktionsprogram

Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Gnesta kommun Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden. Upphäva tidigare riktlinjer

Om kommunen väljer att inte ge kontant stöd ska kommunen betala hela kostnader för ett buss- eller tågkort.. Dagliga resor

 Att, efter komplettering, anta förvaltningens förslag på åtgärdsplan för införande av FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar