• No results found

Samverkan för ett effektivt innovationsstöd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samverkan för ett effektivt innovationsstöd"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

1

Samverkan för ett effektivt innovationsstöd

Tekniska lösningar ska nå kommersiell framgång och leda till samhällsnytta

genom effektiv samverkan mellan näringsliv, akademi och vård/omsorg

(2)

• Almi Företagspartner Mälardalen almi.se

• Mälardalens högskola mdh.se

• Region Västmanland Innovation regionvastmanland.se

Kontakt

Innovationsaktörerna inom Region Västmanlands styrkeområde Välfärd och Hälsa (valfardochhalsa.se):

• Robotdalen robotdalen.se

• Västerås Science Park AB vasterassciencepark.se

• Västerås stads testbädd MISTEL mistelinnovation.se

Samverkan för ett effektivt innovationsstöd

Den demografiska utvecklingen visar att vår omvärld kommer att bestå av allt fler äldre människor, vilket bland annat leder till en ökad efterfrågan av arbetskraft inom vård och omsorg. Ökade vård och omsorgsbehov leder också till en ökad efterfrågan av nya produkter och tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar för personal, och som ökar tryggheten och säkerheten för vård- och omsorgstagare. Denna utveckling innebär ett ökat behov av att stödja utvecklingsarbetet av nya produkter och tjänster inom dessa områden.

Region Västmanland har en uttalad näringslivsstrategi att satsa på idégenerering och på utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster som kan bidra till en förbättrad vård och omsorg. Denna satsning sker inom ramen för styrkeområdet Välfärd och Hälsa, se valfardochhalsa.se.

För att bidra till att vård och omsorg får tillgång till fler nytto- och värdeskapande produkter och tjänster, har länets innovationsaktörer bildat Nätverket för innova- tionsrådgivning.

(3)

4 5

Nätverket för innovationsrådgivning

Nätverket för innovationsrådgivning grundades 2016 genom EU-projektet Smart4U och består av länets mest cen- trala offentligt finansierade innovations- aktörer.

Tillsammans är de specialiserade på rådgivning och finansiellt stöd inom ut- veckling och kommersialisering av produkter inom välfärds-, hälso- och medicinteknik:

• Almi Företagspartner Mälardalen (Almi)

• Västerås stads testbädd MISTEL (MISTEL)

• Mälardalens högskola (MDH)

• Region Västmanland Innovation (RVI)

• Robotdalen

• Västerås Science Park (VSP)

Samverkan

För att ge idébärare och företag som har förbättringsidéer inom vård och omsorg ett så optimalt stöd som möj- ligt, arbetar aktörerna i Nätverket för inn- ovationsrådgivning tillsammans över kompetensområdena med gemen- samma rådgivningsinsatser. I de fall ytter- ligare kompetens behövs, erbjuds detta via samarbetspartners och nationella och internationella nätverk.

Samarbetet mellan aktörerna i nät- verket är en central del för att få ut maximala synergieffekter av innova- tionssystemets totala kapacitet. Vid de återkommande träffarna sammanställs antalet pågående innovationsprojekt och, inom ramarna för rådande sekre- tess, diskuteras deras status och lämp- liga kommande steg utifrån de olika faserna i innovationsprocessen.

Syfte och vision

Ledstjärna och syfte för Nätverket för innovationsrådgivning är att bidra till en förbättrad vård och omsorg, samt skapandet av livskraftiga företag ge- nom att stödja idébärare i utvecklings- och kommersialiseringsarbetet.

Den övergripande visionen är att vara en av landets drivande regioner när det gäller att utveckla och använda an passade arbets- och rådgivningsme- toder för hur välfärds-, hälso- och medi- teknikprodukter utvecklas och kommer- sialiseras.

Samtliga aktörer inom Nätverket för innovationsrådgivning drivs som egna verksamheter. De har därför unik kompetens inom olika delar av innova- tionsprocessens faser, vilka enklast be- skrivs som Verifiering, Från prototyp till lansering och Tillväxtresa.

(4)

Kompetensområden

Almi och Robotdalen erbjuder tjäns- ter inom samtliga faser av innovations- processen, det vill säga rådgivning och finansieringslösningar för olika ända mål och behov i de olika faserna.

MISTEL och RVI erbjuder testmiljöer, där en ny produkt eller tjänst som är un- der utveckling kan provas av exempel- vis fokusgrupper. Utlåtanden och råd från experter inom, eller så nära det går att nå det tänkta användningsom- rådet, kan ge mycket värdefull och an- vändbar återkoppling inför det fortsatta utvecklingsarbetet.

MISTEL:s och RVI:s tjänster finns inom alla innova tionsprocessens faser, men mer som punktinsatser beroende på vilken specifik fråga som ska under- sökas.

MDH bedriver forskning och kan ut föra funktionstester som behövs i den tek- niska filen inför CE-märkning och evi- densstudier på funktion och förvän tad nytta inför kommersialisering.

VSP arbetar främst under Tillväxt- resan, med tillgång till kontakt nät av potentiella kunder och samarbets part- ners. Här har Almi finansieringsmöjlig- heter för tillväxt.

Genom Robotdalen och VSP finns bland annat etablerade kontaktnät med organisationer som kan bistå med ytterligare kapital, rådgivning, program för tillväxt, marknadsetableringar och internationalisering.

(5)

8 9 Almi Företagspartner

Almi Företagspartner (Almi) erbjuder tjänster i samtliga delar av innova tions- processen, genom anpassad rådgiv- ning och attraktiva finansieringslös- ningar.

Bland Almis erbjudanden finns kost - nadsfria seminarier, individuell rådgiv- ning, bidrag och förmånliga lån som lämpar sig för de olika faserna i inno - vationsprocessen. Almi har en gedigen och lång erfarenhet av att stödja idé- bärare genom innovationsprocessens olika steg, och stora kontaktnät till yt- terligare rådgivare och leverantörer för olika ändamål.

För bolag som nått marknaden har Almi även olika finansieringserbjudan- den för tillväxt i de fall det är aktuellt.

Robotdalen

Robotdalen stödjer idé bärare och fö- retag som vill utveckla och kommer - sialisera innovationer inom välfärds- teknologi genom alla faser i innova- tionsprocessen.

Robotdalen har intern kompetens som spänner över produktutveckling, teknisk analys, konceptutveckling, simu- lering, samt marknads- och affärsut- veckling. Därtill finns ett brett nät- verk av exper ter, kapital och kompetens inom vård tagare/-givare, vilket innebär att Robotdalen kan erbjuda flexibelt och skräddarsytt stöd och rådgivning inom produkt- och affärsutveckling oberoende av i vilket skede som idé- bäraren befinner sig.

I nätverket finns tillgång till prototyp- byggare, tidiga kunder, finansiärer, inku- batorer, och även stora nätverk för inter- nationell kommersialisering.

Västerås stads testbädd MISTEL Västerås stads testbädd MISTEL (MIS- TEL) är en testmiljö som drivs av Västerås stad och som har ett speciellt fokus på att stödja utveckling av produkter och tjänster som riktar sig till kommunal vård och omsorg.

Fokus ligger främst på produkter och tjänster som riktas mot äldre personer och mot personer med funktionsned- sättning, men även mot personal inom den kommunalt finansierade vård- och omsorgsverksamheten.

Oavsett om idébäraren utvecklar en ny produkt, tjänst, arbetsmetod eller or- ganisatorisk lösning, kan MISTEL skapa förutsättningar för att utvärdera och va- lidera funktionerna genom fokusgrupper och praktiska tester. Dessa tester sker med slutanvändare i verkliga miljöer, till exempel i hemmet eller i särskilda boenden.

Region Västmanland Innovation

Genom Region Västmanland Innovation (RVI) arbetar Region Västmanland med att stödja utveck ling av produkter och tjänster inom hälso-, sjuk-, och tandvård.

RVI erbjuder en testmiljö för veri- fiering och utvärdering av vårdens be- hov av idén och produktens potential att lösa det tänkta problemet. I de olika ste- gen från idé till färdig produkt verifieras idén genom exempelvis experter, fokus- grupper och användartester, följt av kli- nisk utvärdering och även forskning i samarbete med högskolor och univer - si tet.

Mälardalens högskola

Mälardalen högskolas (MDH) forskning leder till nödvändig kunskap och utveck- ling för svensk industri och välfärd.

Större delen av forskningen bedrivs i ge- mensamma projekt med näringsliv och offentlig sektor.

MDH bedriver forskning inom många teknikområden. Inom inriktningen In- byggda system återfinns forskning inom medicinsk teknik, där nya tek- niska lös ningar tas fram för framtidens vård och hälsa. Kärnområden är sensor - system, signalbehandling och besluts- stöd.

Inom inriktningen Hälsa och välfärd bedrivs forskning inom Hållbart arbets- liv, Livsstil och hälsa, Personcentrerad vård och social omsorg, samt Hälso- och välfärdsteknik. Forskningen om väl- färdsteknik har ett tydligt användarpers- pektiv, exempelvis om teknikens på- verkan på äldres ensamhet.

Västerås Science Park

Västerås Science Parks (VSP) uppdrag är att vara en tillväxt motor i Västman- land, att öka regionens attraktionskraft, samt att hjälpa företag att växa. Fokus - områden är ICT och länets styrkeområ- den Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och Hälsa.

Inom Nätverket för innovations- rådgivning bidrar VSP främst med stöd när idébäraren kom mit en bit in i inno- vatiosprocessen, då med stöd inom affärsutveckling, att komma i kontakt med potentiella kunder, sam arbets- partners, eller relevanta nätverk för eventuellt ytterligare kapitalför stärk ning.

Därtill sprider VSP arbetet som nät- verket bedriver till andra regioner för ytterligare nyttogörande inom välfärds-, hälso-, och medicinteknikområdet.

(6)

Finansiering

Produkter inom välfärds-, hälso- och medicinteknik är ofta kapitalkrävande.

Därför bör man i ett tidigt skede skaffa sig en så tydlig bild som möjligt av kom- mande kapitalbehov för utvecklings- och kommersialiseringsinsatserna och i de fall det är aktuellt, under tillväxtresan.

Tillväxtresan kan innebära att idé- bäraren behöver förbereda sig och sitt företag på att ta in externt kapital för att finansiera sitt fort satta ar- bete. Det ställer krav på att idébära- ren har kunskap om hur man förbereder sig för att företaget ska bli attraktivt för investerare.

Idébärare som söker kapital inför till växt fasen behöver med stor sanno- likhet ha betalande kunder samt en ut- vecklad tillväxtplan som beskriver hur värde byggs i bolaget och vilket det to- tala kapitalbehovet är. I tillväxtplanen delas kapitalbehovet vanligtvis upp i

flera investeringsomgångar, där den potentiella avkastningen för investerare avspeglas för varje investeringsomgång.

I Innovationsnätverkets kontakt- nät finns etablerad kompetens som kan erbjuda tjänster som bidrar till att idébäraren blir investeringsredo. Kort beskrivet innebär det att skapa en stra- tegisk tillväxtplan med aktiviteter, av- stämningspunkter och nyckeltal, samt en finansieringsplan som beskriver det totala kapitalbehovet och antal investe- ringsomgångar med tänkta värderingar.

Inför en förhandling med investerare bör idébärare ha en avkastnings- och ut- spädningskalkyl, en värderingsmodell, samt en plan för när och hur investera- ren eventuellt lämnar företaget genom till exempel försäljning av sina andelar i företaget.

(7)

12 13 Som en del av det stöd Nätverket för

innovationsrådgivning kan ge till idé- bärarens utveckling, erbjuds denne att träna på att pitcha (kort presen- tation av affärsidén) sitt projekt inför nätverket när de kommit en bit in i inno- vationsprocessen, och det börjar bli aktuellt att möta potentiella finan- siärer, samarbetspartners eller kunder.

För att få en överblick av idébärarens projekt används NABCI (Need, Approach, Benefit, Competition, Investment readi - ness). Genom dessa fokusområden utvärderas hur idébäraren förstår marknadens behov (Need) av en ny pro- dukt och idébärarens tillvägagångs- sätt (Approach) för att nå kommersiell framgång. Vidare utvärderas hur idé - bäraren förstår och kan skapa marknads - mässigt och kliniskt värde (Benefit), hur konkurrenssituationen (Competition ser ut och ska bemötas, samt hur inves-

teringsredo (Investement readinesss) idébäraren med dess bolag är, i de fall det är aktuellt med tanke på att upp- märksamma idébärare om det i regel stora kapitalbehovet inom denna bransch.

Pitchen går till så att Nätverket för innovationsrådgivning samlas och vid behov bjuder in ytterligare experter. Pre- sentationen bedöms på 30 olika punkter enligt NABCI:s olika fokusområden, i en modell anpassad för välfärds-, hälso- och medicinteknikbranschen.

Efter pitchen får idébäraren svara på frågor, och får därefter åter koppling med möjlighet till egen reflektion. Där- med har idébäraren ett bra under - lag för att förbättra sin pitch inför kom- mande affärsmöten.

Pitchutvärdering

N-A-B-C-I (Need-Approach-Benefit-Competition-Investment Offer) Behov (N):

Beskrivning av kundens och marknadens viktiga, verifierade behov.

Vad är problemet?

Approach (A):

Förklaring av det unika tillvägagångssättet/produkten för att tillfredsställa det behovet.

Hur ska det gå till?

Nytta och värde (B):

Beskrivning av den kvantifierade nyttan i relation till kundens kostnad.

Vad genereras?

Konkurrens (C):

Beskrivning av konkurrenterna/andra alternativ som redan finns?

Vad gör konkurrenterna?

Investeringserbjudande (I):

Beskrivning av finansieringsplan och avkastningspotential för investerare.

Är idébäraren/bolaget investeringsredo?

Omdöme 1–5

1 = Ej godkänt, 2 = Tveksamt, 3 = Godkänt, 4 = Bra, 5 = Perfekt

Mitt omdöme

1 2 3 4 5

Lösningen löser ett tydligt beskrivet behov på marknaden/i vården Behovet är verifierat av marknaden Behov

Pitchutvärdering

(8)

Möjligheten att snabbare, billigare och enklare nå kommersiell framgång inom välfärds-, hälso- och medicinteknik- branschen, är ibland endast möjligt via partnerskap med etablerade bolag.

Innovationsnätverket avser att hjäl- pa till med att mäkla kontakter mel- lan idébärare/företag som har kva- lificerade produkter, och etablerade företag som söker produkter som kan vara av intresse för deras befint- liga kunder, nationellt och internatio- nellt. Denna matchmakingverksamhet kallar vi Industriellt partnerskap.

Några av fördelarna för idébäraren

• Industriell återkoppling från etab- lerade företag på projekt och affärs- idéer.

• Möjliga samarbeten och finan sie ring.

• Tillgång till det stora företagets ex- pertis och interna resurser.

• Möjlighet till enklare access till in- ternationell marknad.

• Möjlighet till licensiering.

• Möjlighet att sälja produkten/produkt- idén.

Några av fördelarna för det etablerade företaget

• Tidig tillgång till innovativa lös ningar inom branschen.

• Möjlighet att initiera samarbeten med lovande start-ups inom bran- schen.

• Förmånen att få lära sig mer kring innovation, nya lösningar och arbets- metoder.

• Möjlighet att fokusera på att söka nya redan utvecklade produkter (search and development), mot att själv forska och utveckla nya pro- dukter (research and develop- ment).

Arbetet med att få till ett Industriellt partnerskap går via innovationsproces- sens olika steg, där idébäraren succesivt utvecklar sin produkt och kunskap om marknaden genom eget arbete och råd- givning från aktörerna i Nätverket för innovationsrådgivning.

Oavsett vilken fas produkten befinner sig i, även om det oftast är i den senare delen av innovationsprocessen, kan den bli aktuell för matchmaking inom Industriellt partnerskap. Detta förut - sätter emellertid att idébäraren möter ställda krav på kommersiell potential, verifierat utvecklingsarbete, och poten - tiellt intresse från företag i det kontakt- nät som aktörerna i Nätverket för innova- tionsrådgivning har.

I de fall det bedöms finnas en kopp- ling mellan vad ett etablerat företag sö- ker och idébärarens produkt, kan det bli aktuellt med en matchmakingaktivitet.

Industriellt partnerskap

Då förväntas idébäraren inte bara ha stor kunskap om sin produkt, utan också om den kliniska och marknads- mässiga nyttan, de regulatoriska direk - tiven, CE-märkningen, framtida finansie- ringsbehov, en tydlig riskbedömning utifrån produktperspektiv med dess funktioner, immateriella rättigheter, pro- duktion, handhavande och nytto - görande.

För att en idébärare ska kunna kvali- ficera sig för tjänsten Industriellt part- ner skap, krävs således att samtliga erforderliga steg i innovationsprocessen har upp fyllts till fullo.

(9)

16 17

Webbplatsen valfardochhalsa.se

Ett av de viktigaste erbjudanden som Nätverket för innovationsrådgivare har, är möjligheten till kontak ter med samar- betspartners inom välfärds-, hälso- och medicinteknik. Dessa samarbetspart- ners kan bidra med olika insatser under en produkts/tjänsts utveckling från idé till framgångsrik kommersialisering. På webbplatsen finns dessa presenterade under rubriken ”Företagsstöd”.

De samarbetspartners som nätver- ket kvalificerat som hög kvalitativa, kom- mer att få möjlighet att även presentera tidsbegränsade erbjudanden som idébä- rare eller företag i tidig fas kan ha nytta av.

På webbplatsen kan idébärare, företa- gare och innovationsrådgivare hitta kon- takter till organisationer och företag som kan bistå med tester, finansiering, pro- duktutveckling, affärsutveckling, jurdik, CE-certifiering, internatio nella kon- takter, etc.

Vi rekommenderar starkt ett besök i denna galleria som är full av fina er- bjudanden.

En galleria för idébärare och innovationsrådgivare

(10)

Samverkan för ett effektivt innovationsstöd

Tekniska lösningar ska nå kommersiell framgång och leda till samhällsnytta genom effektiv samverkan mellan näringsliv, akademi och vård/omsorg

Samverkan för ett effektivt innovationsstöd. Version 2.0. © Västerås Science Park 2021

References

Related documents

Sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg kan bidra till förbättrad följsamhet av basala hygienrutiner genom att verka för utbildning, attitydförändring, förbättringar i

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

för energiändamål var 133 TWh under 2010 varav 45 procent användes inom industrin (inkl. elgenerering) 41 procent inom fjärrvärmesektorn och 14 procent för uppvärmning av

• att ta ett länsövergripande ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra samarbetet mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan i

Valberedningen nominerar 5 ledamöter, varav en ordförande för den kommunala gruppen, till ledningsgruppen Vård-och omsorg i samverkan i Stockholms län 2019-

Genom en öppen dialog med våra kunder i projektets tidiga skede kan vi bistå med information för att utforma projekten på ett effektivt sätt samt ta fram rätt produkter med

Elektrisk ryggmärgsstimulering har använts sedan 1968 och kliniska studier visar att den både är effektiv och säker för lindring av svårbehandlade smärtillstånd som svår

Denna länsövergripande riktlinje för samverkan mellan regionen beskriver organisation och processer för samverkan på tjänstemannanivå mellan kommunerna och regionen kring

Denna kategori innefattar de förutsättningar som behöver vara på plats för att kunna genomföra beslutade aktiviteter. Patient/närstående utgör alltid

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Vad är kvalitet inom äldreomsorgen.. och hur mäts

57 Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB (2015), Andel examinerade från kurser inom hälso-, sjukvård samt socialt arbete som hade arbete efter examen och där

För särskilt boende enligt SoL: Vårdgivare med avtal om läkarinsatser i särskilt boende för äldre För bostad med särskild service enligt LSS:. Vårdgivare med avtal om

Under inga omständigheter och oavsett vad som annars skulle kunna anges i avtalet ska tjänsteleverantören vara ansvarig gentemot kunden eller en tredje part för eventuella

Storsthlms webbplats www.storsthlm.se fungerar som digital portal för samverkan mellan kommunerna och regionen. Där beskrivs samverkansorganisationen, uppdrag och kontaktuppgifter

Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.. Den beskriver bland annat organisation, processer och arbetssätt kring

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

Uppfölj- ningen visar att bidraget har betalats ut till ett brett spektrum av insatser, att man har fokuserat på olika mål vid fördelningen av medel, att man har valt att arbeta

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Det finns således aspekter inte bara i strukturen med regler, organisation etcetera, utan också i idrotts- och sam- hällskulturens etablerade normer och värden, som kan

I den här övningen får eleverna göra samma sak fast istället för på stranden får eleverna leta efter skräp i skogen?. Material: Ta med soppåsar att lägga

När nya lösningar krävs inför ett nytt DLL-projekt så utvecklas de inom ramen för detta projekt, men tas sedan över av konceptägaren så att lösningarna lever vidare för

Det finns flera olika kognitiva hjälpmedel som syftar till att ge personer med demenssjukdom stöd för minnet samt öka eller bibehålla sin självständighet och

En samverkansform för utbildningar inom vård och omsorg som skapar en struktur för lärande i samarbete med arbetslivet på.