Bokslutskommuniké 2012

Full text

(1)

Bokslutskommuniké 2012

Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013

(2)

Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012

Landstinget Kronoberg har under 2012 tagit emot fler patienter jämfört med 2011. Trots det ökade trycket och det ökade behovet av vård, har landstinget kunnat genomföra en god vård och även behållit en god tillgäng- lighet. Den ökade efterfrågan har bland annat inneburit ökade bemanningskost- nader och ökade kostnader för den köpta högspecialiserade vården. Detta är en bidragande orsak till att Landstinget Kronobergs resultat för 2012 slutar på minus 53 miljoner kronor.

Försämrat ekonomiskt resultat

Landstingsfullmäktiges budgeterade resultat för 2012 är 5 miljoner kronor. År 2012 redovisas ett resultat på minus 53 miljoner kronor.

I resultatet ingår engångsintäkter på 94 miljoner kronor. Det innebär att den ordinarie verk- samheten istället har ett resultat på minus 147 miljoner kronor. Engångsintäkterna avser återbetalning av tidigare AFA-premier på 63 miljoner kronor och 31 miljoner kronor i realisationsvinster vid försäljning av fastigheter.

Balanskravet och god ekonomisk hushållning uppfylls inte

Justerat resultat enligt balanskravet uppgår för 2012 till minus 88 miljoner kronor. I det juste- rade resultatet är årets effekt av realisations- vinster och återföring av tidigare års ned- skrivning av pensionsförvaltningen borttagen.

År 2011 kunde tidigare års negativa acku- mulerade resultat fullt återställas. I och med 2012 års negativa justerade resultat finns nu ett återställandekrav. Det innebär att årets

negativa resultat på minus 88 miljoner kronor måste regleras inom de närmaste följande tre åren.

Landstingsfullmäktiges fastställda finansiella mål för en god ekonomisk hushållning1 2012 är 0,1 procent, men utfallet blev minus 2,0 procent.

För att bedöma huruvida Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning, måste resurserna ställas mot vårdens resultat. Resultatet i sin tur behöver vara kopplat till hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens övergripande mål.

Vårdens resultat visar på en förbättring inom ett flertal områden. För perspektivet säker hälso- och sjukvård har alla områden som mäts förbättrats. Landstinget Kronoberg har ökat produktionen och generellt förbättrat till- gängligheten. Väntetider till fördjupad utred- ning inom barn och ungdomspsykiatrin är dock ett förbättringsområde.

En sammanvägning av måluppfyllelsen för verksamhetsmål för god vård och landstingets finansiella mål, resulterar i bedömningen att Landstinget Kronoberg inte uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning för 2012.

1Finansiella målet är justerat resultatet enligt balanskravet i

förhållande till skatteintäkter och statsbidrag.

(3)

Åtgärder för en ekonomi i balans

Den redovisade ekonomiska resultatutveck- lingen under 2012, kräver omfattande åtgärder för att anpassa kostnaderna till de ekonomiska förutsättningar som budget 2013 innebär.

Respektive centrum har planerat omfattande kostnadssänkningar i sina verksamhetsplaner för 2013, gällande bland annat bemanning och köpt vård. Under hösten har dock resultatet försämrats ytterligare. Med anledning av detta beslutade landstingsstyrelsen i november2, att fastställa föreslagen handlingsplan för en ekonomi i balans och ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra handlingsplanen.

Åtgärderna i handlingsplanen ska leda till lägre kostnader för bland annat bemanningsföretag, personalkostnader och en effektivare upphand- ling av varor och tjänster. Handlingsplanen kommer också att medföra en tydligare styr- ning och stram hushållning av tillgängliga resurser. Totalt sett krävs åtgärder motsvarande drygt 220 miljoner kronor för att kunna genomföra prioriterade satsningar och uppnå budgeterat resultat för 2013 på 20 miljoner kronor.

Bra tillgänglighet och hög produktion

Landstinget Kronoberg har under 2012 tagit emot fler patienter jämfört med 2011. Det innebär att vården tagit emot fler samtal och fler besök, att antalet operationer, labbprover, röntgenundersökningar ökat, samt att man haft en ökad beläggning på rättspsykiatrin under 2012. Landstinget Kronoberg har trots det ökade trycket och ökade behovet av vård kunnat genomföra en god vård och även behållit en god tillgänglighet. Tillgängligheten till primärvården inom Landstinget Kronoberg är fortfarande bland rikets högsta.

Patienterna i Kronoberg är i mycket hög grad nöjda med bemötande, information och delaktighet vid besök i vården. Landstinget Kronoberg står sig mycket väl i jämförelse med övriga Sverige när det gäller högt

2Landstingsstyrelsens sammanträde 2012-11-13, § 213, beslut

att fastställa föreslagen handlingsplan för en ekonomi i balans.

förtroende för, och tillgång till sjukvård samt goda patienterfarenheter. I Öppna jämförelse 2012, är Kronoberg på andra plats efter Halland när det gäller indexerad total till- gänglighet. När det gäller befolkningens för- troende för sjukvården och goda patient- erfarenheter, är Kronoberg på tredje plats.

I en indexbaserad landstingsjämförelse av samtliga indikatorområden, kommer Krono- berg på en tredje plats efter Kalmar och Halland i Öppna jämförelser 2012. Landstinget Kronobergs strukturjusterade kostnad per invånare ligger under rikets snitt. Landstinget Kronoberg placerar sig på första plats av de 17 landsting som redovisar förbättrade värden avseende de medicinska kvalitetsindikatorerna.

Viktiga händelser

Strukturöversyn

Landstinget har påbörjat genomförandet av en övergripande strukturöversyn för landstingets samlade somatiska sjukvård. Syftet är att se hur landstinget på bästa möjliga sätt kan ge kronobergarna en god och säker vård även i framtiden, med den kapacitet och de resurser som finns. Strukturöversynen sker som en del i den strategiska utvecklingsplanen.

Satsning på barn och ungdomar

Landstinget har öppnat två nya enheter i syfte att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. NU-enheten arbetar med barn och ungdomar med neuropsykiatriska problem.

Barn- och ungdomshälsan hjälper barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa.

Samtidigt startades ett omfattande arbete med att främja barnens rättigheter, i enighet med barnkonventionen.

Robotkirurgi

Landstinget har arbetat med att införa robotassisterad kirurgi vid prostatacancer, som en del i cancerplanen. Metoden är skonsam vid vissa typer av kirurgiska ingrepp. Patienterna blöder mindre, får färre komplikationer och behöver kortare vårdtider.

Bra betyg i nationella patientenkäten Patientenkäten som genomfördes i samtliga landsting och regioner under våren 2012 visade att Landstinget Kronoberg har den bästa

(4)

somatiska heldygnsvården och Sveriges bästa sjukhusmat.

Vård- och omsorgscollege Kronoberg Kronoberg blev regionalt certifierade för Vård- och omsorgscollege, ett omfattande samarbete mellan utbildning och arbetliv med syfte att höja kvaliteten på, och öka attraktionskraften för, utbildningar och yrken inom vård och omsorg.

Ny sydsvensk region

En ny sydsvensk region planeras mellan lands- tingen och regionförbunden Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Region Skåne inför 2019. För att förbereda, detta bildades 2012 en ideell förening mellan parterna. Det finns även ett förslag om att bilda en regionkommun, Region Kronoberg, som ett första steg mot en kom- mande regionförstoring.

Sveriges största medborgarpanel

Landstinget Kronobergs medborgapanel har över 700 deltagare, vilket gör den till den största bland Sveriges landsting, enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Medborgarpanelen fick under hösten 2012 nästan 240 nya deltagare, tack vare att politikerna varit än mer synliga där medborgarna befinner sig.

Utmärkelser

Landstinget Kronoberg har tagit emot flera utmärkelser under 2012:

Klimatkommission Kronobergs framstegs- stämpel för ansvarstagande vid klimat- påverkan.

Kulturparken Småland i Växjö utnämndes till Årets museum 2012.

Ambulansens arbete med att införa jour- nalsystemet i bilarna vann Cambio Cosmic Award 2012.

Arbetet Tänk Sepsis – Tid är liv vann Årets Guldkorn

Nationella Kvalitetsre- gisterkonferensen.

Kost och restauranger vann Kost &

Närings utmärkelse God Förebild för arbetet med landstingets sjukhusmat.

Högre skatteintäkter men lägre statsbidrag läkemedel än

planerat

Landstinget Kronobergs finansiering (inklu- sive finansnetto) uppgår 2012 totalt till 4 311 miljoner kronor. Det är en ökning med 98 miljoner kronor jämfört med 2011 (exklusive effekt diskonteringsränta pensioner).

Finansiering (miljoner kronor) 2012 Avvik- 2011 För- Utfall Budget else Utfall ändring Skatteintäkter och avräkning 3 466 3 428 38 3 372 94 Generella statsbidrag:

*utjämningssystemet 424 407 17 402 22

*läkemedelsförmånen 414 442 -28 442 -28

*övriga generella statsbidrag 13 10 3 15 -2

S:a skatteintäkter o generella stb 4 317 4 287 30 4 231 86

Finansiella intäkter och kostn:

*pensionsförvaltning 17 0 17 -2 19

*diskonteringsränta pensioner 0 0 0 -102 102

*finansiell kostnad pensioner -39 -39 0 -24 -15

*övrigt finansnetto 16 30 -14 8 8

Sum m a totalt 4 311 4 278 33 4 111 200

Exklusive diskonteringsränta 4 311 4 278 33 4 213 98

Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna har ökat med 94 miljoner kronor. Samtidigt har statsbidraget för läke- medelsförmånen minskat med 28 miljoner kronor. Bidraget storlek utgår ifrån lands- tingens totala läkemedelskostnad inom för- månen. Kostnaden har 2012 blivit betydligt lägre, framförallt som en följd av patentut- gångar på läkemedel inom förmånen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar därmed totalt med 86 miljoner kronor jämfört med 2011, vilket motsvarar 2,0 procent. Sedan 2009 är Landstinget Kronobergs skattesats 10,65 kronor. Sektorns genomsnitt är 11,07 kr för år 2012.

Högre avkastning pensionsförvaltningen Pensionsförvaltningens resultat är drygt 19 miljoner kronor bättre än 2011. Det beror dels på 12 miljoner kronor i högre avkastning och dels på 7 miljoner kronor i resultatförändring avseende återföring av 2011 års nedskrivning.

Övrigt finansnetto

Övriga finansiella intäkter och kostnader består framförallt av ränta på årets pensions- kostnad med 39 miljoner kronor. Denna kostnad ökar i takt med att pensionskostnaden ökar. 2012 är ökningen 15 miljoner kronor

(5)

jämfört med 2011. Övrigt finansnetto avser ränteintäkter med 19 miljoner kronor, och räntekostnad för revers LÖF3 med 3 miljoner kronor.

Kraftig ökning av nettokost- naderna

Verksamhetens nettokostnad uppgår 2012 till 4364 miljoner, vilket är en ökning med 220 miljoner kronor jämfört med 2011. I nettokostnaderna ingår engångsintäkterna med 94 miljoner kronor. Sett till verksamhetens ordinarie drift, exklusive engångsintäkterna, blir ökningen istället 314 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 7,6 procent.

Ökningstakten för nettokostnaden är därmed betydligt högre än den för skatteintäkter och generella statsbidrag som uppgår till 2,0 procent. 2011 ökade nettokostnadsutveck- lingen, efter att under 2009-2010 haft en minskning.

Prisuppräkningar, nya satsningar, kraftigt ökade kostnader för bemanning och köpt hög- specialiserad vård samt lägre ersättning för kömiljarden ger tillsammans den ökade nettokostnaden. En betydande minskning av nettokostnaderna måste till för att möta för- väntad utveckling av intäkterna framöver.

Planerade åtgärder 2013 (se avsnitt ”Åtgärder för en ekonomi i balans”) ska leda till att nettokostnaderna ska sänkas nästan 5 procent.

Bemanningskostnader

De totala bemanningskostnaderna uppgår 2012 till 2 944 miljoner kronor. Personalkostnaderna tillsammans med kostnaden för hyrpersonal

3LÖF = Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

har ökat med 207 miljoner kronor. Det motsvarar nästan två tredjedelar av totala nettokostnadsökningen 2012 jämfört med 2011. Av bemanningskostnadernas ökning är 35 miljoner kronor hänförbart till kömiljarden.

Personalkostnaderna (exklusive pensioner) har ökat med 134 miljoner kronor, vilket mot- svarar 5,6 procent. Av ökningen motsvarar 3,0 procent löneökning och 2,6 procent kostnaden för arbetade timmar (volym). En stor del av ökningen 2012 beror på en ökad produktion.

2011 var den ökade volymen 1,1 procent och löneökningen 3,7 procent.

Kostnaden för hyrpersonal (bemannings- företag) har ökat med 25 miljoner kronor och uppgår 2012 till 74 miljoner kronor.

Pensionskostnaderna har ökat med 48 miljoner kronor jämfört med 2011 och uppgår därmed till 369 miljoner kronor år 2012.

Läkemedel

Läkemedel inklusive förskrivna förbruknings- artiklar, speciallivsmedel och vacciner har 2012 en kostnad på totalt 544 miljoner kronor.

Det är en nettominskning med 23 miljoner kronor jämfört med 2011.

Läkemedelsförmånen har minskade kostnader som till stor del beror på patentutgångar, varav allmänläkemedel har minskat med 23 miljoner kronor och klinikläkemedel med 10 miljoner kronor. Kostnaden för övriga läkemedel har däremot ökat med 10 miljoner kronor. Rekvisi- tionsläkemedlen har ökat främst beroende på introduktion av nya cancerläkemedel samt ökad användning av biologiska läkemedel mot reumatism och multipel skleros (MS).

Köpt vård

Kostnaden för köpt utomlänsvård uppgår för 2012 till 409 miljoner kronor. Det är en ökning med 66 miljoner kronor jämfört med 2011.

Kostnaderna, och även ökningen 2012, avser framför allt högspecialiserad vård som köps från lasaretten i Lund, Malmö och Karlskrona.

Den köpta vården inkluderar även utökade köp för att klara vård- och behandlingsgarantin.

(6)

Förbättrad likviditet

Den genomsnittliga likviditeten (kortsiktig betalningsförmåga) 2012 uppgår till 695 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2011 är 590 miljoner kronor.

Investeringarna ökar

Investeringsutgifterna för 2012 uppgår till 247 miljoner kronor. Det är en ökning med 66 miljoner kronor jämfört med 2011. Investe- ringsnivån 2012 är dock drygt 100 miljoner kronor lägre än planerat.

De största investeringarna under året är:

ombyggnad av rättspsykiatriska regionkli- niken,

utbyggnad av strålbehandlingen på central- lasarettet i Växjö,

rehabiliteringsbassäng på Sigfridsområdet i Växjö,

ny- och ombyggnad av vårdcentralen i Markaryd,

kirurgirobot,

uppdatering MR-kamera.

RESULTATRÄKNING (miljoner kr) Utfall Budget Utfall

Preliminär! 2012 2012 2011

Verksamhetens intäkter 916 701 768

Verksamhetens kostnader -5 102 -4 802 -4 740

Avskrivningar -178 -172 -172

Verksamhetens nettokostnad -4 364 -4 273 -4 144

Skatteintäkter 3 466 3 429 3 372

Statsbidrag och utjämning 851 859 859

Finansiella intäkter 44 34 33

Finansiella kostnader -50 -44 -153

- varav ripsränta pensionskostnad 0 -102

- varav resultat pensionsförvaltning 17 0 -2

ÅRETS RESULTAT -53 5 -33

Engångsposter* -94 0 102

ÅRETS RESULTAT exklusive engångs-

poster* -147 5 69

*Engångsposterna avser 2012 återbetalning AFA-premier och realisationsvinster vid försäljning fastigheter samt 2011 effekt sänkt diskonteringsränta pensioner.

BALANSRÄKNING (miljoner kr) 31-dec 31-dec

Preliminär! 2012 2011

Anläggningstillgångar 1 363 1 298

Omsättningstillgångar 1 773 1 722

SUMMA TILLGÅNGAR 3 136 3 020

Eget kapital ingående värde 1 108 1 141

Årets resultat -53 -33

Sum m a eget kapital 1 055 1 108

Avsatt till pensioner 1 072 937

Sum m a avsättningar 1 072 937

Långfristiga skulder 122 122

Kortfristiga skulder 887 853

Sum m a skulder 1 009 975

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 136 3 020 A N S V A R S F Ö R B IN D E LS E R

P ensio nsskuld inkl lö neskatt 3 031 3 025

A B Transitio 451 395

Smaland A irpo rt A B 17 22

Kulturparken Småland A B 8 8

Växjö den 28 januari 2013

Börje Lindqvist Jens Karlsson

Landstingsdirektör Ekonomidirektör

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :