Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002

Full text

(1)

Sanitary equipment for aseptic and high purity processes

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ)

maj 2001-april 2002

• Nettoomsättning ökade med 57 procent till 125,4 (79,9) MSEK.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,5 (6,5) MSEK.

• Orderingången under året var 65 procent högre jämfört med föregående år.

• Rörelseresultatet för verksamhetsåret var 15,7 (7,8) MSEK.

• Faktureringen av engångsprodukterna steg med 200% till 15,0 (4,9) MSEK.

• Skandia Investment KB satsade 15 MSEK i företaget genom en riktad nyemission

(2)

MSEK Maj 2001-April

2002 Maj 2000-April

2001 Förändring i %

Nettoomsättning 125,4 79,9 57

Rörelseresultat 15,7 7,8 101

Resultat efter

finansnetto 14,5 6,5 123

Resultat efter skatt 9,3 4,6 102

(3)

Verksamheten

NovAseptic AB (publ), etablerat 1993, är moderbolag i en internationellt inriktad koncern med helägda dotterbolag i USA, Frankrike och England och med ett väl

förgrenat distributörsnät.

Företaget arbetar inom tre produktområden:

• Investeringsprodukter- magnetiskt kopplade omrörare och membranventiler

• Eftermarknadsprodukter-

membran till membranventiler och reservdelar

• Engångsprodukter- sterilt provtagnings-system av engångstyp, NovaSeptum.

Omsättning och resultat

Alla siffror anges i TSEK om inget annat anges

NovAseptic fortsätter sin starka expansion och redovisar en nettoomsättning under verksamhetsåret (maj 2001-april 2002) på 125,4 (79,9) MSEK. Det är en ökning med 57 procent jämfört med samma period förra året. Valutaeffekten av en stark US dollar bidrar med ca 6 MSEK till

nettoomsättningen i förhållande till föregående års genomsnittskurs.

Företaget har ökat sin omsättning med i genomsnitt ca 50 procent om året den senaste femårsperioden.

År 2000/01 År 2001/02

I Nordamerika fortsätter framgångarna och försäljningen mer än fördubblades till 62,3 (30,7) MSEK. Därmed svarar den nordamerikanska marknaden för 50 (35) procent av koncernomsättningen.

Även på den europeiska marknaden växer efterfrågan stadigt. Försäljningen ökade med 47 procent till 43,3 (29,5) MSEK

Försäljningen i Norden ökade marginellt eller till 13,9 (13,7) MSEK. Förklaringen är att allt fler kundföretag flyttar sin

produktion utanför norden samtidigt som NovAseptic har arbetat upp relativt stora marknadsandelar sedan tidigare.

Ett nytt helägt dotterbolag, NovAseptic Benelux, har bildats och är i full

verksamhet sedan den 1 maj 2002. Detta efter att företagets två distributörer i Holland och Belgien förvärvats.

Efterfrågan på investeringsprodukterna är fortsatt stabil, liksom vinstmarginalen.

Framför allt visade mixrar en betydande uppgång på den nordmerikanska marknaden sedan tekniken med bottenmontering fått ett genombrott.

Geografiskt område

Maj- April 2001/02

Maj-April 2000/01

Norden 13 901 13 666

Övriga Europa 43 331 29 480 Nordamerika 62 318 30 694

Övrigt 5 997 6 078

125 547 79 918 Nettoomsättning per geografiskt område

(4)

Försäljningen uppgick till 15,0 (4,9) MSEK under året, en ökning med drygt 200 procent. Det är betydligt över tidigare

beräkningar. NovaSeptum svarar numera för12 procent av totalomsättningen, en andel som väntas öka stadigt för varje år framöver.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (7,8) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 12,5 (9,7) procent. Resultatet efter finansnetto ökade till 14,5 (6,5) MSEK och resultatet efter skatt till 9,3 (4,6) MSEK, motsvarande en vinst per aktie om 1,41 SEK. Resultatet i fjärde kvartalet var något lägre jämfört med tidigare tre kvartal. Detta berodde främst på att bolaget åsamkats ökande kostnader som direkt eller indirekt kan hänföras till den kraftiga expansionen. En bidragande orsak var också att konsult- och personalkostnader kopplade till investeringar i teknikutveckling och logistikförbättringar ökat under de senaste sex månaderna.

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 År 2000/01 År 2001/02

Rörelseresultat

Kassaflöde

Den sammanlagda kapitalbindningen har under perioden ökat med 4,5 (8,1)MSEK vilket är mindre än under samma period förra året.

Produktområden

Maj-April 2001/02

Maj-April 2000/01 Investeringsprodukter 104 471 71 029 Eftermarknadsprodukter 6 083 3 995 Engångsprodukter 14 993 4 894

125 547 79 918

Nettoomsättning per produktområde

(5)

Orderingång

Orderingången i koncernen under fjärde kvartalet var 42,7 MSEK. Det är den största orderingång företaget noterat under ett kvartal. Mixrar står för den största ökningen. Orderstocken vid

periodens utgång uppgick till ca 25 MSEK.

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 År 2000/01 År 2001/02

Orderingång

O

Personal

Antalet fast anställda medarbetare uppgick per den 30 april 2002 till 57 (44).

Förstärkningen har skett främst inom den operativa avdelningen, dvs logistik och kundsupport.

Av personalen utgör 26 procent kvinnor.

32 procent är verksamma utanför Sverige.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under verksamhets-perioden uppgått till 2,2 (1,9) MSEK.

Förändringar i eget kapital

Förändringar i eget kapital

Maj-april 2001/02

Maj- april 2000/01 Ingående balans 11 853 7 359 Optionsprogram

Nyemission

- 15 000

145 - Nyemissionskostna

der

-2 235 -

Utdelning - -330

Omräkningsdiffere ns

-97 55

Periodens resultat 9 328 4 624 Utgående balans 33 849 11 853

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9,6 (2,7) MSEK, exklusive outnyttjad checkkredit om 20,0 (3,9) MSEK. NovAseptics egna kapital uppgick per den 31 januari 2002 till 33,8 (11,9) MSEK, vilket motsvarar en soliditet om 60 (28) procent. Koncernens

räntebärande skulder var 1,0 (16,4) MSEK.

Utdelning

Styrelsen beslutade att rekommendera

(6)

Ekonomiska

rapporteringstillfällen

Årsredovisning 15 augusti, 2002 Bolagsstämma 5 september, 2002 Delårsrapport maj-juli -02 5 september, 2002

Halvårsrapport -02 9 december, 2002 Delårsrapport

maj 02-jan 03 10 mars, 2003

Nödinge 2002-06-18 STYRELSEN

För med information:

Johan Westman, VD 0303-97542

Klas Norrbohm, Ekonomi/Finansdirektör 0303-97555

(7)

Resultaträkning koncernen

(TSEK)

2001/02 jan-apr 3 mån

2000/01 jan-apr 3 mån

2001/02 maj-april 12 mån

2000/01 maj-april 12 mån

Nettoomsättning 33 861 23 123 125 447 79 918 Kostnad för sålda varor -15 069 -9 497 -55 507 -35 282

Bruttoresultat 18 792 13 626 69 940 44 636

Försäljningskostnader -6 773 -4 642 -20 936 -15 243 Administrationskostnader -6 383 -5 629 -25 662 -18 378 Forsknings- och

t kli k t d

-2 710 -1 596 -8 242 -3 890 Övriga rörelseintäkter 683 214 1 381 719 Övriga rörelsekostnader -287 137 -778 -78

Rörelseresultat 3 322 2 110 15 703 7 766

Finansiella intäkter 80 -57 104 27

Finansiella kostnader -271 -269 -1 322 -1 341 Resultat efter finansiella poster 3 131 1 784 14 485 6 452

Skatter -1 017 -513 -5 157 -1 828

Periodens resultat 2 114 1 271 9 328 4 624

Balansräkning koncernen

(TSEK)

2002

30 april 2001 30 april Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 569 1 007 Materiella anläggningstillgångar 2 868 2 108 Finansiella anläggningstillgångar 1 264 648

Varulager m m 19 978 12 924

Kortfristiga fordringar 22 604 22 773

Kassa och bank 9 567 2 739

Summa tillgångar 56 850 42 199

Eget kapital och skulder

Eget kapital 33 849 11 853

Avsättningar 2 017 844

(8)

Kassaflödesanalys koncernen

(TSEK) 2001/02

maj-april 12 mån

2000/01 maj-april

12 mån Från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 14 485 6 452

Justeringsposter -275 1 034

14 210 7 486

Betald skatt - 3 131 -1 840

Kassaflöde före förändringar i 11 079 5 646

Förändring i rörelsekapital -4 515 -8 119

Kassaflöde från den löpande 6 564 - 2 473

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag - 104

Förvärv av materiella -2 162 -1 862

Övrigt 903 137

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 259 -1 621

Finansieringsverksamheten

Amortering/Upptagna lån -13 345 5 873

Personaloptionsprogram/nyemission 15 000 331

Utbetald utdelning - -330

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 655 5 874

Periodens kassaflöde 6 960 1 780

Likvida medel vid periodens ingång 2 739 777

Kursdifferens i likvida medel -132 182

Likvida medel vid periodens utgång 9 567 2 739

Nyckeltal koncernen 2002 30 april (årsbokslut) 2001

30 april (årsbokslut)

Rörelsemarginal (%) 13 10

Vinstmarginal (%) 12 8

Räntabilitet på eget kapital (%) för 41 48 Räntabilitet på totalt kapital (%) för 32 22

Soliditet (%) 60 28

Andel riskbärande kapital (%) 70 36

Räntetäckningsgrad (%) 1 195 591

Kapitalomsättningshastighet (%) för 253 229

Antal anställda 47 36

Omsättning per anställd (tsek) för 2 669 2 220 Förädlingsvärde per anställd (tsek) för 334 216

Data per aktie

Antal aktier 6 600 000 6 000 000

Antal aktier efter full konvertering 6 780 000 6 180 000

Vinst per aktie (sek) för perioden 1,41 0,77

Vinst per aktie efter full konvertering 1,38 0,75

Eget kapital per aktie 5,13 1,98

Eget kapital per aktie efter full 4,99 1,92

(9)

Resultaträkning moderbolaget

(TSEK)

2001/02 maj-jan 12 mån

2000/01 maj-april

12 mån

Nettoomsättning 84 617 60 122

Kostnad för sålda varor -43 654 -30 326

Bruttoresultat 40 963 29 886

Försäljningskostnader -9 602 -7 724

Administrationskostnader -16 997 -13 044 Forsknings- och

t kli k t d

-8 385 -3 043

Övriga rörelseintäkter 1 215 224

Övriga rörelsekostnader -752 -68

Rörelseresultat 6 462 6 231

Finansiella intäkter 77 27

Finansiella kostnader -1 181 -1 127

Resultat efter finansiella poster 5 358 5 131

Koncernbidrag lämnade -500

Bokslutsdispositioner -1 470 - 1 246

Resultat före skatt 3 888 3 385

Skatter -921 -903

Periodens resultat 2 967 2 482

Balansräkning moderbolaget

2002

30 april 2001

30 april Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 2 124 1 463 Finansiella anläggningstillgångar 4 020 3 394

Varulager m m 17 229 11 188

Kortfristiga fordringar 17 798 20 241

Kassa och bank 1 748 305

Summa tillgångar 42 919 36 591

Eget kapital och skulder

Eget kapital 23 446 7 714

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :