• No results found

There is no good and evil. There is only power

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "There is no good and evil. There is only power"

Copied!
40
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REC 161 Institutionen för humaniora Uppsats, 10 p

Religionsvetenskap 41-60p VT 2006

Handledare: Torsten Löfstedt

Examinator: Lennart Johnsson

“There is no good and evil.

There is only power…”

Om ondskan i Harry Potterfilmer och om att använda film i religionsundervisning på grundskolans senare del och på gymnasiet.

Mona Pfaus

(2)

Abstract

Titel: “There is no good or evil. There is only power…”. Om ondskan i Harry Potterfilmer och om att använda film i religionsundervisning på grundskolans senare del och på gymnasiet.

Författare: Mona Pfaus

Religionsvetenskap: 41-60 p (10 p) Växjö universitet

Syftet med uppsatsen är undersöka hur ondskan framställs i Harry Potterfilmerna och att förbereda ett material som kan användas i religionsundervisning på grundskolans senare del och gymnasiet för att få till stånd en diskussion om ondska med elever.

För att uppfylla mitt syfte tänker jag svara på följande frågor:

1. Hur vet man som tittare vilka som är onda? Vad finns det för ondskemarkörer i filmerna? Vilka gärningar, dialoger, miljöer och färger visar vem som är ond?

2. Hur kan man använda Harry Potterfilmerna i religionsundervisning på grundskolans senare del och på gymnasiet?

I Harry Potterfilmerna har Voldemort valt den onda sidan för att få makt. Han blir en parasit som bryter ned och förstör det som är gott.

Flera motpoler finns i filmerna som till exempel på Hogwarts med elevhemmet Slytherin vars grundare var en ond man. Sorteringshatten delar in eleverna i olika elevhem när de kommer till Hogwarts första året och ser till att onda elever hamnar i Slytherin. I skogen, som är en ond plats, finns det goda varelser som kentaurer och enhörningar. Det finns lärare som är goda, som Professor McGonagall, och onda som Professor Snape.

Det är viktigt att man förklarar begreppet ondska så eleverna har klart för sig att det inte är något enkelt och enhetligt begrepp. Harry Potterfilmerna visualiserar flera olika grader av ondska på ett tydligt sätt genom att studera till exempel dialoger, attityder, miljöer och relationer.

Key words: ondska, Harry Potter, film, undervisning, Voldemort, religion.

(3)

Innehållsförteckning

1. Inledning 4

1.1. Syfte och frågeställningar 5

1.2. Kort om Harry Potter 5

1.3. Tidigare forskning 6

Om ondskan 7

Om ondska på film 8

1.4. Definition av begreppet ondska 9

1.5. Avgränsningar 10

1.6. Källor och metod 11

Undersökningens filmer 12

2. Om ondskan i Harry Potters värld 14

2.1. Om ondskemarkörerna i filmerna 15

Voldemort 15

Dursleys vardagsondska 20

Maktgalna Malfoys 21

Några lärare på Hogwarts 23

Andra onda karaktärer 28

Harrys egenskaper 29

2.2. Hur kan man använda Harry Potterfilmerna i undervisning? 31

Vilka ska se filmerna? 31

Vad ska man lyfta fram? 32

Hur ska film integreras och användas i undervisning? 33 Varför ska man använda film i undervisning? 33

2.3. Att gå vidare 34

3. Sammanfattning 35

Käll- och litteraturförteckning 37

(4)

1. Inledning

Natten är mörk, knappt några stjärnor syns och lamporna på gatan är nedsläckta. Gatan är alldeles öde och folk sover i sina hus. På den mörka himlen syns plötsligt ett blixtrande sken, likt en stor stjärna som faller ner mot jorden. Ur skenet kommer en man med ett spädbarn i sin famn. Han lämnar över barnet till en man och en kvinna som står framför ett av husen.

Den lille pojken sover gott i sin korg när han placeras på trappan till en dörr. Han är helt ovetande om allt som händer runtomkring honom. De tre vuxna tittar på den lille, varpå kvinnan säger att han kommer att bli något speciellt och mycket stort i framtiden. I pannan på pojken ser man ett ärr format som en blixt, ett märke efter ett möte med mycket ondskefull man. En av männen gråter och kvinnan tröstar honom med orden att de snart kommer att mötas igen.

De lämnar den lille sovande pojken och vandrar långsamt ut i natten.

Film påverkar oss mycket mer än vad vi tror. De flesta ser nog hellre en film på tv än läser en bok. Film är ett bra sätt att förmedla upplevelser på och ge information som blir tydlig och konkret. Bio är underhållning och förströelse för de allra flesta och Harry Potter har haft stor genomslagskraft hos biopubliken, inte minst hos de yngre. Varje gång en ny film har haft premiär blir det ett samtalsämne - det har blivit lite av ”årets händelse”.

Film kan både vara populärkultur och finkultur. Finkulturen kännetecknas av att det krävs en viss kunskap för att kunna ta till sig det man upplever. Området är oftast smalt och lockar endast en liten publik. Populärkultur är mer lättsam och mer eller mindre alla kan ta del av den.1Filmerna om Harry Potter tillhör populärkulturen och når ut till en stor och bred publik, vilket gör det intressant att undersöka deras budskap.

Det verkar som om intresset för det onda som fenomen har fått ett uppsving och blivit ett vanligare ämne i bland annat populärkulturen. Även om ondska alltid förekommit i thrillers, deckare och andra genrer, verkar nya filmer ha med mer av det. Vårt samhälles föreställningar om ondska formas inte i första hand av vad teologer skriver eller av det som diskuteras i kyrkorna. Vi formas framförallt av våra föräldrar och genom uppfostran får vi en relation till ondskan, men även populärkulturen påverkar våra föreställningar.2 Här möter vi olika typer

1 Det finns mer att läsa om populärkultur i Gans, Herbert J Popular Culture and High Culture. An Analysis and Evaluation of Taste. BasicBooks. USA 1974.

2 Sigurdson, Ola “Djävulen åter mitt bland oss”, Kyrkans Tidning nr 45, november 2005, s 24.

(5)

av ondska, till exempel i berättelsen om en ond ring som ska förstöras i Lord of the Rings eller i Star Wars där vi får veta hur Anakin Skywalker blev ond.

Det onda finns representerat i Harry Potterfilmerna främst genom Voldemort, men även genom flera andra karaktärer och polariseringen mellan ont och gott är tydlig. Det stereotypa anslaget i filmerna gör dem intressanta att undersöka i termer av godhet och ondska. Det gör dom också lämpliga att använda i undervisningen då det onda och det goda härigenom blir lätt att identifiera för eleverna.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att studera hur det onda uttrycks i Harry Potterfilmerna och förbereda material som kan användas i religionsundervisningen för att få till stånd en diskussion om ondska med eleverna.

För att uppfylla syftet följande frågor besvaras:

1. Hur vet man som tittare vilka som är onda? Vad finns det för ondskemarkörer i filmerna? Vilka gärningar, dialoger, miljöer och färger visar vem som är ond?

2. Hur kan man använda Harry Potterfilmerna i religionsundervisningen i grundskolans senare del och på gymnasiet?

1.2. Kort om Harry Potter

Böckerna om pojken Harry Potter har blivit film. I november 2005 hade den fjärde delen premiär och biosalongerna fylldes av besökare i alla åldrar. I Harry Potters värld kämpar den goda sidan mot den onda.

Harry Potter är en pojke som växer upp hos sina släktingar, familjen Dursley, efter sina föräldrars död. De låter honom inte få veta något om hans förflutna. De berättar inte att hans föräldrar var trollkarlar som mördades av en ond trollkarl utan säger att de dog i en bilolycka.

Föräldrarna blev förrådda och dödade av den onde trollkarlen Lord Voldemort. Familjen Dursley är inte snälla mot Harry. Han sover i ett skrymsle under trappan och får ärva sin kusins gamla och stora kläder.

(6)

På sin 11-årsdag får Harry ett erbjudande om att gå på Hogwarts, en skola för trollkarlar och häxor. Morbror Vernon gör allt för att hindra honom från att läsa inbjudan men Hogwarts nyckelmästare Rubius Hagrid kommer och överlämnar den personligen till Harry.

På skolan blir Harrys bästa vänner Hermione Granger och Ron Wesley. Hermione Granger kommer från en mugglarfamilj, det vill säga en familj som inte är häxor och trollkarlar. Ron Weasley kommer från en stor trollkarlsfamilj med många syskon och flera av dem går på Hogwarts.

Det grundläggande temat i filmerna och böckerna är Harrys kamp mot de onda krafterna.

Hans ärkefiende är Voldemort.

1.3. Tidigare forskning

Kampen mot de onda krafterna och Harrys sätt att bekämpa dem har blivit föremål för diskussioner och debatter. Kopplingen till kristendomen har också varit livligt diskuterad, framför allt i USA och England. En del debattörer skriver att en kristen kan stämma in i att det mer eller mindre varje dag pågår en kamp mellan det onda och goda, både i individer, gemenskaper och strukturer.3 Många är emellertid kritiska till att bekämpa ondska med trolldom och magi.4

Ondskan har varit föremål för stora teologiska debatter. Teodicéproblemet har diskuterats genom århundradena och diskussionerna fortsätter. Hur kan Gud vara god och allsmäktig, när det finns så mycket ondska i världen? Genom alla år har teologer försökt ge olika förklaringar till varför Gud tillåtit ondska. Några anser att det är människans synd som är problemet medan andra anser att Gud kanske inte ser det onda som något ont, utan har annan begreppstolkning av vad som är ont.5

Det har skrivits mycket om ondska inom olika vetenskaper genom åren. Här har jag valt att fokusera på den senaste forskningen om ondskan som är relevant för min uppsats. Eftersom uppsatsen syfte inte fokuserar på hur ondskan har framställts i ett historiskt perspektiv i dess

3http://databas.bib.vux.se, Johansson, Lars ”Potter närmare Gud än världen? Trots ockulta inslag anser kristna debatterörer att Harry Potter leder till viktiga samtal”, Nya Dagen 2003-01-17, 15 oktober 2005.

4http://databas.bib.vux.se, Lindström, Anders ”Harry Potter farlig för barn”, Nya Dagen 2001-04-03, 15 oktober 2005.

5 Exempel på debattartiklar är not 3 Johansson, Lars ”Potter närmare Gud än världen? Trots ockulta inslag anser kristna debatterörer att Harry Potter leder till viktiga samtal”, Nya Dagen 2003-01-17 och not 4 Lindström, Anders ”Harry Potter farlig för barn”, Nya Dagen 2001-04-03.

(7)

samtida kontext har jag valt att ta med den senaste forskningen om ondska eftersom filmerna jag analyserar är från nutiden och inga filmer producerade för länge sen.

Om ondskan

Ett vanligt tema bland forskare handlar om hur vanliga människor blivit onda och hur man har förklarat denna ondska. En av dessa forskare, Miranda Twiss, skriver att ondska finns överallt, varje dag i livet och inte bara genom onda människor, utan även genom bland annat mord, våldtäkter, sjukdomar och svält.6 Hon tror inte någon föds ond utan menar att ondska uppstår som ett resultat av kriser i livet - man blir ond genom en olycklig uppväxt eller som resultat av att någon nära anhörig dött.7

Neil Forsyth har jämfört flera äldre myter med varandra och kommer fram till att alla kampmyter har samma ursprung och att kampmyter och kamptraditioner har funnits i alla tider. Grekerna skapade lokala versioner av kampmyter till sina egna gudar som liknade den främre Orientens kampmyter.8 Även i Bibeln finns en kampmyt med och ibland blir det onda gestaltat i någon form av väsen exempelvis Leviatan.9 Forsyth lyfter till exempel fram draken som en typisk representant för ondska.10

Lars Fr. H. Svendsen skriver i sin bok Ondskans filosofi att begreppet ondska inte är något som kan förknippas med vardagens realiteter och våra dagliga sysslor, utan förmedlas till oss genom massmedia. Han menar att ondskan på så sätt blir både frånvarande och närvarande.

Den är frånvarande i vår konkreta erfarenhet men närvarande i medievärlden.11Han menar att flera forskare anser att vi saknar ett grepp om ordet, men att det inte handlar om att skapa en ny ondska, utan istället försöka förstå ondskan. Kanske är det lättare att förstå det onda genom mytologiska berättelser. Ondskan är inget entydigt begrepp utan har flera olika betydelser.12

Asbjörn Dyrendal skriver att västerlandets syn på ondska är att människan i sig är ond. Han menar vidare att ondskan idag är mer abstrakt än förr. Förr i tiden var den mer personlig eftersom människor hade flera nära, personliga kontakter med varandra.13

6Twiss, Miranda The most Evil Men and Women in History. London, Great Britain, 2002, s 7.

7Twiss, Miranda The most Evil Men and Women in History. London, Great Britain, 2002, s 9.

8Forsyth, Neil, The Old Enemy. Satan and the Combat Myth. Princeton University, New Jersey 1989., s 75.

9Forsyth, Neil, The Old Enemy. Satan and the Combat Myth. Princeton University, New Jersey 1989., s 63f.

10 Forsyth, Neil, The Old Enemy. Satan and the Combat Myth. Princeton University, New Jersey 1989.

11 Svendsen, Lars Fr. H. Ondskans filosofi. Natur och Kultur. Stockholm, 2004, s 16.

12 Svendsen, Lars Fr. H. Ondskans filosofi. Natur och Kultur. Stockholm, 2004, s 17f.

13 Dyrendal, Asbjörn, ”Satanismen och den moderna ondskan”, Berättelser om ondskan. En historia genom tusen år. Hammer, Olav & Raudvere, Catharina (red), Wahlström & Widstrand, Smedjebacken 2000, s 137.

(8)

I ”Ondskans ordning” skriver Thomas Anderberg mycket om lidande. Han menar att avsikten med en handling kan vara god, men verkan kan ändå bli ond. Den ena sidans terrorist är den andra sidans frihetshjälte.14 Han diskuterar om ondskan är en egen kraft eller om de har definieras som en frånvaro av gott. Han kommer fram till att Gud inte vill ont och inte tillåter något ont, men tillåter likväl icke-goda tillstånd att existera. Därmed har Gud blivit fri från teodicéproblemet och det onda är egentligen bara något mindre gott. Anderberg menar att ondskan finns. Den manifesterar sig genom handlingar och försummelser som leder till fysiskt eller psykiskt lidande.15

Forskningsläget jag har redogjort för visar på vilken bredd ämnet ondska har och att det egentligen inte finns något enhetligt begrepp och tolkning för ondska. Först måste forskaren klargöra vad han eller hon menar med ondska, för att sedan kunna gå vidare med sin forskning.

Om ondskan på film

Det finns en hel del skrivet om ondska i film, men det handlar om skräckfilmer och så kallade

”splatterfilmer”.16 Jag har inte hittat något skrivet om barn- och ungdomsfilmer med ondska som tema. Forskningsläget inom religion och film verkar mer handla om hur Jesus och präster har framställts på bioduken.

I de flesta filmer lever hjältemyten kvar i en symbios med de myter som skapades för flera tusen år sedan och återanvänds i moderna filmer.17 Film aktualiserar med andra ord en rad religiösa gestalter och existentiella frågor. Film är alltid en produkt av sin samtid; den fungerar som en spegel av vår nutid och visar vilka frågor som är viktiga.18

Det finns två artiklar i boken Film och religion. Livsåskådning på vita duken som handlar om ondska. Den ena artikeln diskuterar The Exorcist (1973). Filmen framställer djävulen så övertygade att kyrkorna bokstavligen fylldes av människor som sökte sig dit på grund av en

14 Anderberg, Thomas ”Ondskans ordning”, Berättelser om ondskan. En historia genom tusen år. Hammer, Olav

& Raudvere, Catharina (red), Wahlström & Widstrand, Smedjebacken 2000, s 170ff.

15 Anderberg, Thomas ”Ondskans ordning”, Berättelser om ondskan. En historia genom tusen år. Hammer, Olav

& Raudvere, Catharina (red), Wahlström & Widstrand, Smedjebacken 2000, s 178ff.

16 Splatterfilm är en form av skräckfilm, där det viktigaste är skildringar av hur blodet stänker och kroppsdelar huggs av, som till exempel i Zombiefilmer. Det är äckeleffekten som är central, inte känslan av spänning.

17 Axelson, Tomas och Sigurdson, Ola ”Film och religion. En inledning” Film och religion. Livstolkning på vita duken. Axelson, Tomas och Sigurdson, Ola (red). Cordia, Örebro 2005, s 11.

18Axelson, Tomas och Sigurdson, Ola ”Film och religion. En inledning” Film och religion. Livstolkning på vita duken. Axelson, Tomas och Sigurdson, Ola (red). Cordia, Örebro 2005, s 9.

(9)

förnyad tro på kristendom.19 Den andra artikeln handlar om Alienfilmerna där ondskan framställs som ett väsen som består av en blandning mellan insekts- och människodelar, en ond aggressiv livsform gentemot det goda.20 Alienfilmerna skulle kunna tolkas som en modern tolkning av de klassiska kampmyterna där den goda sidan kämpar mot odjur.

Kinder im Kino. Religiöse Dimensionen handlar om religiösa teman i barn- och ungdomsfilmer. Filmerna som analyseras behandlar inte det religiösa budskapet eller på något tema som ondska, utan handlar om hur barn med olika religiösa bakgrunder framställs på film.21

Jag har endast hittat ett examensarbete som handlar om den första Harry Potterfilmen som heter Boken blev film. Vad hände med Harry Potters värld?22 Syftet med den uppsatsen är att undersöka vad som händer när en film blir bok. Författaren jämför antalet sidor i boken med antalet minuter motsvarande scen är på film. Det finns ingenting om analyser av filmen och dess visuella budskap. Jag har inte heller kunnat hitta någon forskning om ondskemotivet i Harry Potter, varken i böckerna eller i filmerna.

Några undersökningar av ondska och hur ondskan framställs i barn- och ungdomsfilmer har jag inte kunnat hitta.

1.4. Definition av begreppet ondska

I vilken utsträckning presenteras händelser som onda eller som följder av en ondskefull makts handlande? Ondskan har haft olika betydelser i olika tider. Onda handlingar som begås av människor som är påverkade av droger betraktas inte som lika onda som om de hade begåtts av en nykter människa.23 Det är vanligt att när man stöter på det onda som begrepp, går man genast vidare och söker en förklaring. En person som klassificeras som ond på grund av sina handlingar förklaras oftast vara sjuk eller galen; tillståndet är orsaken till handlingarna.24

19 Andersson, Helen ”Rått kött och tillagat. Monster i amerikansk skräckfilm.” Film och religion. Livstolkning på vita duken. Axelson, Tomas och Sigurdson, Ola (red). Cordia, Örebro 2005, s 246.

20 Sigurdson, Ola ”Jungfrun och monstret. Sex, kropp och religion i Alienfilmerna.” Film och religion.

Livstolkning på vita duken. Axelson, Tomas och Sigurdson, Ola (red). Cordia, Örebro 2005.

21 Orth, Stefan, Staiger, Michael und Valentin, Joachim Kinder im Kino. Religiöse Dimensionen. Film und Theologie. Band 6. Marburg, Tyskland 2004.

22 Eklund, Elin Boken blev film. Vad hände med Harry Potters värld? Luleå Tekniska Universitet, 2005.

23 Gerholm, Lena och Tomas ”Inledning”, Ondskans etnografi. Stockholm 1993, s 11.

24 Gerholm, Lena och Tomas ”Inledning”, Ondskans etnografi. Stockholm 1993, s 13. Även andra har skrivit om onda människor som Ann Heberlin, ”Den medvetna ondskan finns”, Kyrkans Tidning nr 45, november 2005, s 25, som menar att människor kan mycket väl agera utifrån en ond vilja.

(10)

Det vanligast förekommande ordet för ond eller ondska i Harry Potterfilmerna är evil. Ordet evil översätts i en ordbok med ond och elak.25 Ondskan är det samma som elakhet och elaka människor är med automatik onda människor. Slår man upp ordet ond i en ordbok får man vet att ond betyder bland annat ”elak, dålig, usel, orättvis, arg, vred.”26 Ordet ondska betyder elakhet och illvilja.27

Jag ska i min uppsats försöka strukturera upp och kategorisera de olika representanter av ondska som finns i filmerna. Jag kommer således att ta med avsikter, repliker eller förehavanden i filmerna som inte är goda. Ondskan i filmerna kan vara maktbegär, hat, girighet, hänsynslöshet och elakhet.

1.5. Avgränsningar

Sex böcker och fyra filmer har producerats om Harry Potter. Jag har för avsikt att fokusera på filmerna i min analys av hur ondskan framställs. Filmen påverkar oss genom det visuella budskapet som förstärker ord och samtal. Även musiken i en film stärker scener och händelser.

För att göra empirin hanterlig har jag valt att analysera och fördjupa mig i de tre filmer som finns på vhs och dvd: Harry Potter and the Philosopher’s Stone,28 Harry Potter and the Chamber of Secrets29 och Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.30 Jag utesluter således den senaste filmen Harry Potter and the Goblet of Fire.31 Det gör jag av praktiska skäl eftersom jag inte har någon kopia av filmen. Jag gör ingen jämförelse med böckerna eftersom jag vill se hur ondskan visualiseras och framställs genom bilder.

Jag kommer att hänvisa till filmernas engelska originaltitlar. Likaså återger jag namnen på alla personer på engelska. Jag skriver även ut årtal efter filmtiteln. Det blir därmed lättare för läsaren att orientera sig kronologiskt när jag gör hänvisningar.

25Prismas Engelska Ordbok, Stockholm 1991.

26Bonniers Svenska Ordbok, Falkenberg 1989.

27Bonniers Svenska Ordbok, Falkenberg 1989.

28Harry Potter and the Philosophers Stone (2001).

29Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

30Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004).

31Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) hade premiär 18 november 2005.

(11)

1.6. Källor och metod

Syftet med att använda sig av bilder är att få en djupare kunskap om en händelse. I bilder kan andra saker lyftas fram som kanske inte alltid ”syns” i texter.32 Fördelen med att använda filmer som källa är just den visuella upplevelsen man får genom att titta på film.

De böcker jag kommit i kontakt med har oftast analyserat filmer med historiska teman för att undersöka den historiska korrektheten. Att använda populärkultur och spelfilmer i forskning är ett fenomen som kom i början av 1980-talet.33 En del forskare har kommit fram till att populärkulturen fångar upp viktiga kulturella element och frågor i samhället på ett lättillgängligt och socialt sätt genom till exempel filmen. Andra forskare argumenterar för att användning av populärkultur inom forskningen måste breddas eftersom samtidens filmer är bärare av attityder och värden och har forskningsvärde.34

David Ludvigsson skriver att de källkritiska aspekter som ska läggas på film är desamma som när man analyserar texter, skillnaden är att bilderna förstärker orden.35

Erik Hedling menar att filmer måste ligga nära publikens preferenser för att kunna spridas effektivt och attrahera en bredare publik. Det är viktigt med mångtydighet. Med dessa argument skulle man kunna påstå att populärfilm förmår presentera sin samtid,36 vilket även Pelle Snickars och Cecilia Trenter har konstaterat. De menar att det förflutna i rörlig bildform har blivit en viktig ingrediens för allmänhetens uppfattning om och förhållningssätt till historia.37 Kan man applicera den tanken på religionen också? Att det som man ser på film i till exempel The Passion of the Christ är lättare att förstå, än om man läser Lukasevangeliet?

Filmboken. Analys. Filmhistoria av Elisabeth Nemert och Gunilla Rundblom behandlar filmens dramaturgi. Filmens budskap ska vara formulerat så kortfattat som möjligt, som att brott aldrig lönar sig till exempel. Likaså betonar författarna de stereotypa bilder som lever vidare i filmens värld till exempel att män är smartare än kvinnor, pengar ger lycka och

32 Andersson, Lars M; Berggren, Lars och Zander, Ulf, ”Bilden som källa”. Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna. Lars M Andersson, Lars Berggren och Ulf Zander (red.). Falun, Nordic Academic Press 2001, s 7.

33 Cronqvist, Marie Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur. ScandBook, Falun 2004, s 226.

34 Axelson, Tomas ”Film som redskap för livstolkning. Exempel från vardagslivet.” Film och religion.

Livstolkning på vita duken. Axelson, Tomas och Sigurdson, Ola (red). Cordia, Örebro 2005, s 46.

35 Ludvigsson, David ”Film i historieundervisningen”. Historielärarnas förenings årsskrift 2004. HLF Stockholm 2004, s 89.

36 Hedling, Erik ”Filmen som historiografi eller som historisk källa?” Historisk Tidskrift. Stockholm, nr 1 2002, s 76f.

37 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia ”Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk – en introduktion.” Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk. Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia (red) Studentlitteratur, Lund 2004, s 8.

(12)

framgång, de goda är vackra och de onda är fula.38 Harry Potterfilmerna blir en förkortad version av böckerna, vilket leder till att personligheterna och karaktärerna i filmerna förstärks och blir mer stereotypa. Under en begränsad tid ska man kunna förstå vem som är vem och vilka egenskaper dessa individer har, det gäller då att karaktärerna framställs tydligt.

Jag har valt att lyfta fram dialogerna i Harry Potterfilmerna för att se hur det goda respektive det onda framställs. Den visuella effekten förstärker dialogerna med utseende, attityder, rörelser och relationer mellan karaktärerna då de talar till varandra. Filmerna åskådliggör centrala poänger och lyfter fram flera dimensioner som till exempel miljöer, kläder och musik.

Undersökningens filmer

Filmen Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001) inleds med att Harry som spädbarn överlämnas till familjen Dursley, hans enda släktingar efter hans föräldrars död. Han vet ingenting om sitt förflutna. Familjen Dursley är elaka mot honom under hans uppväxttid, men en dag får han ett brev som kommer att förändra hans liv. Han ska börja på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Där träffar han Hermione Granger och Ron Wesley som blir hans bästa vänner. När han börjar på Hogwarts börjar de onda krafterna närma sig honom.39

I Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) går Harry Potter andra året på Hogwarts.

Han stöter på många svårigheter på väg till skolan och väl på Hogwarts börjar märkliga saker inträffa och Harry hör röster som ingen annan hör. Det går rykten om att det kan vara en okänd arvtagare till Salazar Slytherin som ligger bakom händelserna.40 Harry dras in i dramat.

Den tredje filmen heter Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004). Den inleds med att Harry börjar sitt tredje år på Hogwarts. Innan resan börjar får han reda på att en man vid namn Sirius Black har rymt från fängelset Azkaban. Rons pappa, Arthur Weasley, som arbetar på Trolldomsministeriet, förbjuder Harry att leta efter Sirius Black. Harry känner inte Sirius Black och bryr sig inte om honom förrän han får veta att han är Harrys gudfar och hans

38 Nemert, Elisabeth och Rundholm, Gunilla Filmboken. Analys. Filmhistoria. Natur och Kultur. Stockholm 1999.

39Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

40 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002). Salazar Slytherin var en ond trollkarl som grundade elevhemmet Slyterin.

(13)

pappas bäste vän. Ryktet säger att det var Sirius Black som förrådde Harrys föräldrar James och Lily, vilket visade sig vara fel. Någon annan satte dit honom för mord han aldrig begått.41

De karaktärer jag har valt att fokusera på är framförallt huvudrollsinnehavarna Harry Potter, Ron Weasley och Hermione Granger. Flera andra karaktärer som återkommer i varje film som jag också analyserar är Rubius Hagrid, Professor Albus Dumbledore, Professor Severus Snape och Professor Minerva McGonagall. Vissa analysobjekt är inte med i varje film men för handlingen framåt och är en del av filmens händelsekedja som till exempel Professor Quirell42 och Peter Pettigrew.43 Jag kommer att reflektera kort över de otaliga varelser som finns med, bland annat dementorer och boggartar. Till sist är givetvis Voldemort med.

Jag har valt att analysera och fokusera på de dialoger där man på något sätt lyfter fram det goda eller onda. Jag har även tagit med dialoger där människor visar genom talet att de vill ha makt eller när de säger elaka saker eller gör elaka saker mot andra. Även handlingar som får onda konsekvenser granskas.

När det gäller det visuella så tittar jag på miljöskildringar, karaktärernas utseende och kroppsspråket eftersom det förstärker talet. Kläder och färger blir också en viktig ingrediens i analysen.

När jag svarat på första frågan, använder jag mig av den kunskapen för att kunna besvara fråga nummer två och ge exempel på hur man kan använda sig av Harry Potterfilmer i undervisning.

41Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004).

42Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

43Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004).

(14)

2. Om ondskan i Harry Potters värld

Redan när Harry ska börja på Hogwarts kommer han i kontakt med ondskan som kommer att följa honom. Nya elever som anländer till Hogwarts blir tilldelade ett elevhem efter deras personlighet av the Sorting Hat.44Hatten placeras på elevens huvud och efter något ögonblick meddelar den vilket elevhem eleven ska tillhöra. Hatten har öron, ögon och mun och kan kommunicera med omgivningen.

Det finns två elevhem som utmärker sig i filmerna. Det ena är Gryffindor och det andra är Slytherin. Gryffindor är elevhemmet som är känt för att deras elever är modiga, starka och hjälper varandra. Dess symbol är lejonet.45 Slytherins elever anses däremot vara mer sluga och listiga. Slytherins symbol är ormen. Slytherin är väldigt likt ordet slithering som betyder ringlande (om ormar).46 Dessa två elevhem är varandras motpoler där Gryffindor framställs som elevhemmet för de goda och Slytherin de onda.47

Harrys vänner Hermione Granger och Ron Weasley placeras i Gryffindor av the Sorting Hat, där även Harry hamnar efter en viss tveksamhet från hattens sida.

The Sorting Hat: Hmmm, difficult… very difficult… plenty of courage I see, not bad mind either, there is talent. O yes, and the first to prove yourself. But where to put you?

Harry: (whispering) Not Slytherin, not Slytherin, not Slytherin…

The Sorting Hat: Not Slytherin, hey? Are you sure? You could be great you know, it´s all here in you head and Slytherin will help you in the way of greatness, no doubt about that. No, well, if you are sure… Let it be Gryffindor!48

The Sorting Hat vill placera Harry i Slytherin, men vi får inte veta varför. Kan det vara att den vill ha en god representant där eller är det på grund av Harrys krafter? Harry vill inte dit och han blir placerad i Gryffindor istället.

Hatten verkar vara ett tänkande objekt som vill hjälpa eleverna att hamna rätt i livet, och att placera Harry i Slytherin kan verka vara märkligt, eftersom Harry vill vara en god person och inte vill identifieras med Slytherineleverna.

44 The Sorting Hat heter Sorteringshatten på svenska.

45 Ordet Gryffindor från franska gryffin d’or som betyder golden griffin, på svenska blir det den gyllene gripen.

En grip är hälften lejon och hälften örn, en symbol för den dualistiska naturen mellan det gudomliga och det mänskliga. http://www.theninemuses.net/hp/m.html, 26 januari 2006.

46http://www.theninemuses.net/hp/m.html, 26 januari 2006.

47Det finns två elevhem till på skolan, Ravenclaw och Hufflepuff, men de får inte alls samma utrymme i filmerna som Gryffindor och Slytherin.

48Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

(15)

2.1. Om ondskemarkörerna i filmerna

I filmens värld blir polariseringarna tydliga, till exempel är det oftast lätt att se vem eller vilka som står på den goda respektive den onda sidan. Ondskan i filmerna kan definieras genom maktbegär, hat, girighet, hänsynslöshet och elakhet, det vill säga att man gör någon ledsen medvetet. Hur ser ondskan ut och hur visualiseras den? Det onda utförs ibland av människor som tror att de strävar efter ordning, lydnad och stabilitet och där lyfter populärkulturen fram det onda på ett konkret och lättförståeligt sätt.49 Vad finns det för ondskemarkörer i filmerna?

Låt oss titta på hur ondskan ser ut i filmerna och vad det är som gör att vi uppfattar det som ont.

Voldemort

Voldemort är ondskan gestaltad i filmen och den stora övergripande onda makten, en motpol till den gode Harry. Voldemort är härskare över mörkrets värld och en andekraft som Harry ska kämpa mot.50 Sigurdson påstår att en modern syn på den onde är att den är en rebell, en fritänkare till skillnad från den antika djävulen som var helt oförmögen att skapa något.51 Voldemort har kommit att få denna mer moderna framtoning i filmerna eftersom han är uppfinningsrik när det gäller att värva nya anhängare, leva på andra och röra sig i tid och rum.

Samtidigt framställs Voldemort som en klassisk mörkrets herre som vill bli världens härskare. Han saknar dock fysisk styrka och blir istället en abstrakt kraft. Han blir en symbol för moralens kollaps i vårt moderna samhälle där han hänsynslöst utnyttjar sina anhängare för egen vinning.52 Voldemort gör allt för att få mer makt och skyr inga medel. Han kastar ut förslag, frestar eller tvingar folk att gå med honom. Detta biter dock inte på Harry.

Harry är noga med att använda sig av Voldemorts namn istället för "Ni-vet-vem" (You- know-who) eller "Han-som-inte-får-nämnas-vid-namn" (He-who-must-not-be-named) som de andra säger. Intressant är att Voldemorts anhängare gärna talar om Lord Voldemort. Även han själv säger så om sig själv för att markera att det är han som är Herren. Själva ordet Voldemort väcker rädsla hos folk som verkar tro att om man säger hans namn så kallar man

49Sigurdson, Ola “Djävulen åter mitt bland oss”, Kyrkans Tidning nr 45, november 2005, s 24.

50 Här kan man göra en parallell till Bibeln och läsa att den onde är en kraft.” Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna”, Efes 6.12, Bibel 2000.

51Sigurdson, Ola “Djävulen åter mitt bland oss”, Kyrkans Tidning nr 45, november 2005, s 24.

52 www.sfi.se/zoom, “Harry Potter och den vises sten”, Zoom nr 2 2003, 29 september 2005.

(16)

på honom. Är man rädd för något så vill man inte utsätta sig för det och tydligen har namnet Voldemort fått den effekten. Rädslan för ett namn ökar rädslan för själva saken.53 Bara för att man är rädd för något ska man inte låta bli att prata om det. Voldemort kommer av franskans vole de mort som betyder flight of death, dödens flyg.54 Det verkar vara passande för honom, en man som vandrar mellan livet och döden.

Rubius Hagrid, Hogwarts nyckelväktare, försöker berätta för Harry om trollkarlar och har svårt att säga Voldemort:

Hagrid: Not all wizards are good. Some of them go bad. A few years ago there was one wizard went so bad as he could though, and his name was V…

Harry: Maybe if you should write it down?

Hagrid: No, I wouldn’t spell it… Voldemort.

Harry: Voldemort?55

Harry verkar inte vara det minsta bekymrad över att använda Voldemorts riktiga namn.

Hagrid fortsätter dialogen med Harry om Voldemort:

Hagrid: It was dark times Harry, dark times. Voldemort started gathering some followers and brought them over to the dark side. Everyone that stood up against him ended up dead. Your parents fought against him (…) but he decided to kill them.56

När Hagrid berättar om Voldemort blir miljöerna mörka och man får känsla av kalla kårar.

När han pratar om Harrys föräldrar är miljöerna mycket ljusa och klara och förmedlar en känsla av värme och glädje. Harry får veta att Voldemort tänkte döda honom då han var spädbarn.

Harry: Me, Voldemort tried to kill me?

Hagrid: Right, that ain´t no ordinary cut in your forehead, Harry, the mark like that only comes when been touched by a cursed and evil curse like that.57

När Hagrid berättar detta kan man tro att det finns flera som har fått liknande ärr. Det nämns dock inget mer om sådana ärr i någon av filmerna. När Harry får ont i sitt ärr är Voldemort i närheten. Inga avstånd nämns, men smärtan intensifieras ju närmare Voldemort befinner sig.

Harry vill veta vad som hände med Voldemort:

53 Marko, Susanne “Harry Potter – thank you very much!” Zoom nr 4 2001.

54http://www.theninemuses.net/hp/m.html 26 januari 2006.

55Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

56Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

57Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

(17)

Hagrid: Well, some say he died, (…) but that’s not my opinion. No, I reckon he is out there still too tired to carry on. But one thing is absolutely certain, something about you stopped him that night. That’s why you are famous. That’s why everyone knows your name. You are the boy who lived.58

Vi får alltså veta att Voldemort inte har dött utan lever kvar som en ande med sina anhängare. Harry är den ende som klarat sig. Klarade han sig för att han är utvald för att bekämpa de onda krafterna?

Vid ett tillfälle när Harry och Hagrid är i skogen ser han en mörk gestalt i kåpa som dricker enhörningsblod, vilket vi senare förstår var Voldemort. När denne gestalt rör sig mot Harry, jagas han bort av kentauren Firenze.59 Att dricka enhörningsblod håller det döda vid liv, men livet blir fördömt. Hur kommer det sig att enhörningsblod ger ett evigt liv, men fördömt sådant? I filmerna framställs enhörningarna som vita, skygga varelser som ger intrycket av att vara goda och oskuldsfulla. Kanske är det så att kontakten med deras blod leder till ett fördömt liv ifall man råkar döda dom. Men i detta fall har Voldemort medvetet dödat för att kunna få leva, även om livet blir fördömt.

Voldemort kunde inte döda Harry på grund av att hans mammas kärlek till honom gjorde honom stark. Ärret på pannan är ett minne från mötet med den onde. Här kan göras en jämförelse med stigmata från Jesu korsfästelse. Såren blir ett minne från ett möte med den som representerar den onda sidan.

Voldemort agerar inte på egen hand utan behöver anhängare att livnära sig på och bli starkare. Vi som tittare ser hur det onda växer fram genom att han lever som parasit på andra eller lockar med frestelser om odödlighet och makt till den som går över till hans sida.

Voldemort bryter ned och förstör det som är gott.60 Han är ingen egen fysisk person, utan är en parasit. I den första filmen lever han som en ande i Professor Quirell.

I slutet av första filmen möts Harry och Professor Quirell i en källare. Quirell tar av sin turban och vänder ryggen mot Harry som ser Voldemorts ansikte i Quirells nacke.

Voldemort: Harry Potter, we meet again.

Harry: Voldemort.

Voldemort: Yes, you see what I have become? See what I must do to survive? Live on another, being a parasite. Unicorn blood can sustain me, but it can’t give me a body of my own. But there is something that can. Something (…) that lies in your pocket.

Don’t be a fool. Why suffer horrific death, when you can join me and live?

Harry: Never!

58Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

59Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004).

60Sigurdson, Ola “Djävulen åter mitt bland oss”, Kyrkans Tidning nr 45, november 2005, s 24.

(18)

Voldemort: Bravely! Your parents had it too. Tell me Harry, would you like to see your father and mother again? Together we could bring them back. All I ask is something in return.61

Voldemort säger att de möts igen. Han syftar på mötet med Harry som spädbarn.

Voldemort försöker få Harry att tycka synd om honom, men det fungerar inte. Istället spelar han på Harrys känslor och saknad av sina föräldrar och berättar att han kan återförena dom.

Har Voldemort sådan makt att han kan återuppväcka döda eller är tanken att han ska döda Harry?

Samtidigt förklarar han för Harry att det inte finns något ont eller gott, utan bara makt.62 Dialogen fortsätter.

Voldemort: That’s it, Harry. There is no good and evil. There is only power… and those to weak to seek it. Together we can do extraordinary things….63

När Voldemort märker att Harry inte nappar på hans förslag ber han Quirell döda honom.

När Quirell försöker strypa Harry förintas han när Harrys händer rör vid honom. Harry utför en form av exorcism och använder sina händer för att få ut Voldemort ur Quirell. När Harry drivit ut Voldemorts ande ur Quirell, återstår endast en hög med aska på golvet. Ur askan kommer Voldemorts människoliknande ande fram innan den försvinner ut genom fönstret. Är det så att den onde for in i Quirell likt Satan for in i Judas?64 Judas var förrädare, han verkade stå på Jesus sida, men valde att gå över till den andra sidan. Vi får inte veta om det är så att Voldemort har valt att bli parasit i Quirell på Quirells villkor eller inte. Det kan vara så att Quirell har valt att gå över till den onda sidan för att få makt som Voldemort erbjuder dem han möter.

I den andra filmen kommer Harry i kontakt med Voldemort när han och Ron hittar en till synes tom dagbok på toaletten. När Harry skriver i den får han oväntat svar, dialogen i dagboken påminner om dagens chattande på Internet. Tom Riddle, ägaren till dagboken, svarar på Harrys frågor.65

Harry: Do you know anything about the chamber of secrets?

Tom: Yes.

Harry: Can you tell me?

61Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

62Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

63Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

64 Luk 22.3, Bibel 2000.

65Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

(19)

Tom: No. But I can show you. Let me take you back fifty years ago66.

Harry åker 50 år tillbaka i tiden till den 13 juni. Miljön är ”gammal” och svartvit förutom Harry som är i färg. Han ser Tom Riddle och Professor Albus Dumbledore som talar i trappan. Harry försöker kontakta dem båda men de kan varken se eller höra honom.

Senare träffar Harry Tom Riddle nere i källaren och då kan de prata med varandra.

Tom: (…) How is it to be the baby with no extraordinary magic talent, who was able to defeat the greatest wizards of all time? How did you escape, with nothing but a scar while Voldemort powers were destroyed?

Harry: Why do you care how I escaped? Voldemort was after your time.

Tom: Voldemort, he is my past, my present and future67

Tom skriver med trollspöet i luften: TOM MARVOLO RIDDLE och kastar om bokstäverna till I AM LORD VOLDEMORT och i det ögonblick förstår Harry att Tom är Voldemort.68

Voldemort bodde inte bara i Quirells kropp. Han tog också kontroll över Ginnys kropp, då hon lurades och försattes i trans av Tom Riddle för att sprida otäcka budskap och hot genom att klottra med blod på skolans väggar. Ginny är Rons lillasyster som också går på Hogwarts och tillhör samma elevhem. Det är en söt, hjälpsam ung flicka som är förtjust i Harry.

Det var hennes kraft som skulle göra Voldemort stark och självständig igen och utan henne var han ingenting.69Ju svagare hon blev, ju starkare blev han.

Kort därefter möter Harry en drakliknande jätteorm i skolans källare. Scenerna påminner om de i filmen Alien.70 Ormens utseende liknar en drake med ett jättegap. Skolans rektor Professor Dumbledores fågel fenix, som heter Fawkes, petar ut ögonen på den, men den fortsätter att jaga Harry med hjälp av hörseln. Scenerna är mycket lika de i Alien där monstret jagar löjtnant Ellen Ripley.

Den kamp som utkämpas mellan Harry och ormen, känns bekant från kampmyter där draken lever i havet. Det finns även hjältar som slåss mot dessa monster och försvarar sig med vapen som till exempel knivar, svärd och pilar.71 Harry vinner kampen och dödar slutligen ormen med ett svärd. Ginny ligger på marken livlös och Tom säger sarkastiskt:

66Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

67Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

68 I Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) skrivs bokstäverna med versaler.

69Harry Potter and the Chambers of Secrets (2002).

70Beer, Sara, “Harry Potter och hemlighetens kammare: En ledtråd till hur livet skall levas”, Zoom nr 2 2003.

71Forsyth, Neil, The old enemy. Satan and the combat myth. Princeton University, New Jersey 1989, s 63ff.

(20)

Tom: Yes Potter, the process is nearly complete. In a few minutes Ginny Weasley will be dead. (...) And Voldemort will return, very much alive.72

När Harry genomborrar dagboken med en av ormens tänder löses Voldemort upp och Ginny vaknar när han har försvunnit. Harry har än en gång besegrat den onde.

Dursleys vardagsondska

Familjen Dursley består av tre personer. Det är familjens överhuvud Vernon, Harrys moster Petunia som är gift med Vernon och deras son Dudley.

Familjemedlemmarna är mycket fula. Vernon och Dudley är alldeles för tjocka och Petunia ger ett manhaftigt och benigt intryck. Trots att hennes namn Petunia är ett namn på en blomma så symboliserar hon vrede och ilska. Harrys mamma vars namn också är en blomma, Lily, symboliserar renhet och oskuld.73

Familjen Dursley frossar i mat och äter som grisar. Deras ohyfsade och ovänliga språk och uppträdande mot Harry gör att man förstår att detta inte är en trevlig familj att bo hos.

Vernon är tjock och gapig. Han hytter gärna med pekfingret mot Harry och talar aldrig i en trevlig ton mot honom. Han utgår alltid från att Harry har något fuffens för sig och spänner ofta blicken i honom och beordrar honom att utföra familjesysslor som att plocka fram mat, diska medan sonen Dudley aldrig behöver göra något. Dudley är nästan tjockare än sin far.

Han har mörkt bakåtslickat hår och översittarfasoner mot Harry. Han är bortskämd och oförskämd och får allt han vill ha och är minst lika otrevlig mot Harry som Vernon. När han är ledsen blir han dock mycket mammig och gråter som ett litet barn. Moster Petunia är en lång, mager, skranglig dam som ser ner på Harry. Moderskänslorna riktas enbart mot Dudley och hon bryr sig inte speciellt mycket om Harry.

Familjen Dursley vill ha makt över Harrys liv och få respekt, men känner ingen empati eller medmänsklighet. Harry fick möta den ondskefulle Voldemort redan som spädbarn.

Minnet efter mötet finns på hans panna, även om han fram till sin elvaårsdag inte fick veta varifrån ärret egentligen kom eftersom familjen Dursley teg om det.

Familjens tre medlemmar är lika elaka mot Harry. Trots att de har tagit sig an honom vill de inte ha honom. Harry behandlas inte som en av dem, utan får en riktigt låg status i familjen. De låter honom bo i ett skrymsle under trappan och han får ärva sin tjocka kusin

72Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

73 Det engelska ordet lily blir lilja på svenska.

(21)

Dudleys för stora kläder. De är väldigt noga med att undanhålla all information om hans förflutna för honom. Deras, enligt eget tycke, höga moral och levnadssätt spärrar in dem och de blir isolerade för omgivningen. De har inget socialt liv eftersom familjen inte får besökare utifrån eller umgås med grannarna och är mycket upptagna med att se sig själva som normala och är blinda för allt annat. De är mycket främmande för allt som de anser vara onormalt eller avvikande.

Deras ondska är en parodi på hur det kan vara i en familj. Det blir väldigt mycket av deras vardagsondska som hamnar i fokus som spelar på fördomar och stereotyper i familjelivet. En bortskämd son som får allt han pekar på och som är familjens gullegris, en fru som passar upp på alla i familjen och sätter den i främsta rummet och mannen som vill vara familjen överhuvud utan att ifrågasättas.

Familjen Dursleys behov av att styra Harrys liv genomsyrar deras vardag. Ett exempel kan hämtas från den första filmen då Harry måste följa med dom till djurparken när hans kusin fyller år, för att de ska ha uppsikt över honom.74 När de har gäster hemma ska han vara tyst som en mus och inte märkas.75 Mitt i denna vardagsondska finns Harry Potter. Han är dock inte deras motpol, utan motpolen till Dursleys är snarare familjen Weasley. Familjen är vanlig och glad, även om deras karaktärer också blir lätt överdrivna. Mamman är hjälpsam och glad jämt, pappan ansvarsfull och föredömlig trots sitt sjukliga intresse av muggladprodukter, och alla deras barn är livliga och hittar på många roliga saker. De är en jätteglad familj som sprider glädje omkring sig. En jämförelse mellan familjen Dursley och familjen Weasley visar genast vilken familj som är god av dessa två.

Maktgalna Malfoys

Familjen Malfoy är inte heller någon trevlig familj. Den består av Lucius och hans son Draco.

Draco är klasskamrat till Harry men tillhör elevhemmet Slytherin. Draco har ljust hår och ljusa ögon. Han är alltid ganska välklädd och proper i sina mörka kläder och rättfram. Han är ledaren i sitt tremannagäng bestående av honom själv, Crabbe och Goyle. Han kör med Crabbe och Goyle och låter de göra saker han inte vill. Han har översittarattityd och känner sig förmer än andra eftersom han kommer från en fin trollkarlsfamilj. Han ser ner på

74Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

75Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004).

(22)

mugglare och tycker att dom inte borde få gå på Hogwarts. Hans pappa Lucius är lite mer stillsam i sitt sätt men sätter sig gärna över andra och ser ner på alla i sin omgivning.

Draco, vars namn betyder drake på latin, är alltid otrevlig, uppkäftig och skadeglad.76 Han skrattar gärna när någon gör fel. Han vill vara klassens ljus och framgångsrik, men lyckas aldrig riktigt med det. Han förolämpar och är sarkastisk så fort tillfälle ges och mobbar gärna andra elever. I den första filmen träffas Draco och Harry första gången strax innan de ska bli tilldelade elevhem av sorteringshatten.

Draco: It’s true then, what they were saying on the train, Harry Potter has come to Hogwarts. This is Crabbe and Goyle. My name is Malfoy. Draco Malfoy. (...). You soon find out that some wizards families are better then others, Potter. You don’t want to make friends with the wrong sort. I could help you there.

Harry: I think I can tell the wrong sort by myself, thanks.77

Draco presenterar sig och sina bundsförvanter. Han vill skaka hand med Harry som inte tar den framsträckta handen. Är Draco kontaktsökande eftersom han känner till Harrys krafter?

Det kan bero på att Harry är känd i trollkarlsvärlden. Under dialogen med Harry förolämpar Draco Ron för att markera att han anser sig vara bättre människa, eftersom det är blodsband och materiella tillgångar som avgör en människas värde enligt honom.78

Draco har ett behov av makt och kör med sina elevhemskamrater Crabbe and Goyle, som båda är korkade och elaka.

Mötena mellan Harry och Draco är alltid spända. När de vid ett tillfälle ska demonstrera sina kunskaper i klassrummet med Professor Gilderoy Lockhart säger Draco med överlägsen attityd: ”Scared Potter?” varpå Harry svarar: ”You wish!”79 Han är inte rädd för Draco som plötsligt trollar fram en orm, elevhemmets Slytherins symbol. Ormen ger sig på Justine och Harry, som är ormviskare, talar till den och räddar honom från att bli biten. Vid detta tillfälle visste inte Harry att han var ormviskare utan är totalt omedveten om sitt agerande.

Draco gör allt för att göra livet surt för framförallt Harry men även för hans vänner Ron och Hermione. Dracos pappa Lucius är lite mer sofistikerad när han förolämpar andra. Det kan bero på att han är vuxen och kan behärska sig, medan Draco är ett barn.

Lucius är en ond man och hans ondska handlar om makt. Han ger ett ganska arrogant intryck. Hans namn är likt Lucifer. Hans långa, ljusa hår symboliserar kyla. Han är känslokall mot sin son som han hunsar och visar inga ömma faderskänslor.

76Draken är dessutom en symbol för det onda.

77Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

78 www.sfi.se/zoom, “Harry Potter och den vises sten” Zoom nr 2 2003, 29 september 2005.

79Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

(23)

Första gången Harry pratar med Lucius är när de är i Diagongränden.80 Lucius presenterar sig:

Lucius: Lucius Malfoy, Mr Potter (…) We meet at last. Forgive me. Your scar is legend as of course the wizard who gave it to you.81

Han håller i en käpp, med silverknopp föreställande en orm, medan han med den lyfter undan Harrys lugg för att se ärret. Denna knopp med ormhuvudet markerar att han inte tillhör de goda eftersom ormen anses vara lömsk. Det var ormen som lockade Eva att plocka av frukten i Edens lustgård och ofta används ormen som symbol för det onda.82 Lucius talar om Voldemort som en legendarisk trollkarl, vilket kan tolkas som något positivt och det markerar var Lucius står. Dialogen fortsätter:

Harry: Voldemort killed my parents. He was nothing more than a murderer.

Lucius: Mmm… You must be very brave to mention his name, or foolish.83

Harry anser Voldemort bara vara en simpel mördare, vilket Lucius ignorerar och påpekar nedsättande att Harry måste var modig som vågar säga Voldemorts namn, även om Lucius tonfall och attityd snarare visar att han tycker att Harry är korkad.

Familjen Malfoy är stela och känslokalla och de är alltid mörkt klädda. Malfoys har andra onda avsikter än familjen Dursley. Dursleys ondska är mer en vardagsondska inom en familj och är begränsad till Privet Drive 4 där de bor, medan Malfoys ondska handlar om makt och maktbegär gentemot andra och ger ett världsvant intryck. Durselys liv i filmerna sträcker sig till vardagen, medan Malfoys verkar på flera plan. Namnet Malfoy kommer av franskans mal foi och på engelska betyder det bad faith, dålig tro.84

Några lärare på Hogwarts

Det finns flera lärare på Hogwarts och de personer som framställs som onda redogör jag kortfattat för. Professor Quirell är med i första filmen och är lärare i försvar mot svartkonster.

80 Harry har sett Lucius tidigare, när han var gömd under sin osynlighetsmantel hos Hagrid i Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002). Diagongränden är ett område för trollkarlar där eleverna bland annat kan köpa material till sitt kommande skolår.

81Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

82 1 Mos 3.14, Bibel 2000.

83Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002).

84http://www.theninemuses.net/hp/m.html, 26 januari 2006.

(24)

Han ger ett nipprigt och stirrigt intryck och uppträder alltid nervöst och osammanhängande.

Året därpå blir det Professor Gilderoy Lockhart som tar över ämnet. Trots sin charmiga appraoach så är han en lurendrejare av stora mått. Han har bluffat sig till sin titel genom förtrollningar och lyckas få denna åtråvärda tjänst på skolan. Tredje året på Hogwarts kommer det ytterligare en ny lärare i försvar mot svartkonster, Professor Remus Lupin, en man som hjälper Harry och står på hans sida.

Professor Severius Snape är en man som finns med i alla filmer. Han undervisar i ämnet trolldryckskonst och strävar efter tjänsten i försvar mot svartkonster, som han aldrig får. Han är mörk och mystisk och man vet aldrig riktig vad man har honom.

Professor Trelawney är läraren i spådomskonst och besitter en del märkliga egenskaper.

Hennes förvirrade uppsyn gör att man snart inser att detta är en god kvinna. En som inte är lärare på skolan, men väl arbetar där som vaktmästare är Argus Filch med sin katt Mrs Norris.

Filch är en mycket osympatisk man. Han är grälsjuk, otrevlig och verka avsky eleverna på Hogwarts. Filch är till skillnad från de andra som arbetar på skolan, ingen trollkarl utan en ynk, det vill säga han är född i en trollkarlsfamilj men kan inte trolla. Mrs Norris skvallrar gärna på elever åt Filch som gärna vill sätta åt eleverna och fångar dom oftast på plats:

Filch:I bet you´ll think twice about breaking a school rule again, won´t you, eh? Oh, yes… hard work and pain are best teachers, if you ask me.”85

Han är alltid otrevlig och ser mycket otrevlig ut med sitt feta, stripiga hår och sin alldeles för magra kropp. Det är hans roll i filmen, att vara otrevlig mot eleverna och mer än så händer det inte med honom. Han har inget större utrymme mer än att smyga och skvallra på eleverna och pyssla om sin kära Mrs Norris. Han har ett ont öga till Harry Potter och speciellt efter händelsen med Mrs Norris som blir förstenad i den andra filmen.

En av skolans lärare, Professor Quirell,86har Voldemorts ande i sig när Hagrid presenterar honom för Harry i inledningen i Harry Potter and the Philosopher´s Stone (2001).

Hagrid: Harry, this is Professor Quirell, defence against dark arts teacher.

Harry: Oh, nice to meet you.

Quirell: Very fascinating subject. Not really that you need it Potter.87

Först förstår man inte vad Quirell menar med sin kommentar. Han vet om Harrys krafter, även om Harry fortfarande är ovetande om dom. Harry vill skaka hand med honom, men vi

85 http://www.www.hp-lexicon.org, 22 mars 2006. Ynk heter Squib på engelska.

86 Han är bara med i den första filmen Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

87Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

(25)

får intrycket av att denne stammande och nervöse man kanske har bacillskräck och därför inte vill röra Harry. Senare när Quirell försöker strypa Harry smulas han bort när Harrys händer rör vid honom.

En natt har Harry under sin osynlighetsmantel smugit sig in på biblioteket för att gå till den förbjudna avdelningen, för att leta efter en bok om den vises sten. Där hör han Professor Severus Snape säga till Quirell:

Snape: We will have another little chat soon, when you have time to decide where your loyalty is.88

Detta kan tolkas på flera sätt. Första frågan som dyker upp är om de brukar ha pratstunder tillsammans. Det verkar som att Snape vet att Quirell har kontakt med Voldemort på något sätt. Om deras kontakt beror på att Quirell har blivit anhängare till Voldemort eller att han har blivit vilseledd får vi inte veta. Agerar han på egen hand eller är det Voldemort som säger vad han ska göra? Quirell är mycket rädd för den alltid svartklädde Snape som ger ett allmänt mystiskt och otillgängligt intryck.

Professor Severus Snapes framtoning i filmerna markerar klart att han inte står helt på den goda sidan och är en man som är svår att få grepp om. Han är inte speciellt trevlig även om han gör sitt jobb på Hogwarts utan invändningar från andra lärare eller skolledning. Han är ansvarig för elevhemmet Slytherin.

Snape har ett ansikte med hårda anletsdrag och han ler aldrig. Han har mörkt, fett hår och är alltid svartklädd. Han spänner ofta blicken i folk och har en förmåga att stå ”för nära” när han talar till dem. Hela han är mystisk och de flesta verkar vara rädda för honom, vilket ger honom en maktposition. Han är en sträng och hård lärare, vilket även hans namn Severus betyder på latin. Han mumlar alltid när han pratar och hela han är murrig. Till och med hans undervisningssal är mer murrig än till exempel Professor McGonagalls, vars sal är ljus och öppen. Professor Minerva McGonagall är rektor på skolan tillsammans med Professor Dumbledore och undervisar i ämnet förvandlingskonst. Själv brukar hon förvandla sig till en katt för att röra sig snabbare och smidigare. Hon har håret uppsatt i en knut i nacken och små glasögon på nästippen. Hon är en varm kvinna och mån om allas bästa.

Jämför man Snape med Professor Gilderoy Lockhart89 framställs Lockhart som hans motsats. Lockhart är öppen, glad och livfull när han pratar. Han är ljust klädd och har blont,

88Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001).

89Han efterträdde Professor Quirell i Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002). I den romerska mytologin har tvillingarna Remus och Romulus vuxit upp bland vargar. Det förklarar varför Remus Lupin förvandlas till en varg vid fullmåne. http://www.theninemuses.net/hp/m.html. 26 januari 2006.

References

Related documents

The way we work here--I don't know whether you know what the pecking order is at North Poudre--the stockholders elect the directors, the directors are responsible then for making

A typical approach in ELIS research has focused upon finding information regard- ing health or other physical conditions. In these cases the information is limited to a subject and

Det man kan säga kring det resultat uppsatsen har fått fram är att det var just skilda uppfattningar om missionerna där FN-soldaterna från Sverige, den svenska kontingenten,

The third theme to consider when it comes to change work is about creating learning, and a sense of coherence to reduce possible resistance. By delving deep into how the managers

Life is out there is a text-art sculpture that was included in a curatorial project developed by the post-graduate students in Curatorial Studies of the Faculty of Social and Human

Thus, what we may claim to have shown is that, given the membership relation and, for convenience, the pairing operator, as primitives, one can construct a strictly adequate

Chapter 6 challenges the widespread view that it is impossible to give a model-theoretic semantics for absolute quantification simply by providing such a semantics in NFU p.

Vi bestämde oss för att titta på hur barnen och personalen på det barnhem vi undersökt, iscensatte kön och talade kring kön, genom att dels fokusera på olika aktiviteter som