• No results found

RUN 269-2020 Region Västerbotten meddelar härmed att regionen avstår från att yttra sig avseende promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RUN 269-2020 Region Västerbotten meddelar härmed att regionen avstår från att yttra sig avseende promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

: : :

Angående remiss av Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Ert diarienummer: N2020/01752/JL Vårt diarienummer: RUN 269-2020

Region Västerbotten meddelar härmed att regionen avstår från att yttra sig avseende promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige.

References

Related documents

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges Konsumenter Sveriges Lammköttsproducenter Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Mjölkbönder Sveriges Nötköttsproducenter

Ekoproduktionen bidrar till biologisk mångfald även i skogs- och mellanbygd genom att mindre gårdar och fält hålls brukade tack vare den för många bättre lönsamheten i

Om forskning inte kommer att hanteras inom CAP samtidigt som budgeten för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är osäker så kommer innovations- och

För att få arbetskraft till lantbruket måste arbetsgivare säkerställa att de anställda har en god arbetsmiljö samt bra arbetsvillkor och löner. Om vi inte arbetar aktivt med

Livsmedelsverket tar särskilt fasta på det särskilda målet 9: Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet säkra och näringsrika

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Under särskilt mål 5, (5.4.4.) ser länsstyrelserna särskilt vikten av att samordna finansieringen av åtgärder inom CAP med befintliga nationella medel för att mest effektivt

Beslut om yttrande har fattats av Landshövding, Björn Nilsson efter föredragning av Sara Borgström, samordnare för Landsbygdsprogrammet. Deltagit har även representanter

administrativa bördan för företag, andra stödmottagare och administrativa myndigheter ska behovet medge flexibilitet vad gäller utformningen av interventioner.. Det innebär att

I den slutliga handläggningen har också länsråd Johan Blom och verksamhetschef Torben Ericson medverkat. Så här hanterar

kapaciteten är lika viktig över hela landet , och ej bara i slättbygd. Anledningen till att ekologisk produktion ger tydligast positiv effekt på biologisk mångfald i slättbygd,

En satsning på den fortsatta bredbandsutbyggnaden är viktigt för att nå hela Sverige för att skapa god livskvalitet och för att nå de sista kvarvarande procenten som idag inte

Promemorian befäster de prioriterade behov som ska ligga till grund för arbetet med att ta fram den strategiska planen för Sverige.. Nästa steg i Regeringskansliets plan är

Region Kalmar län instämmer i behovet av insatser som leder till ökad samverkan i större områden och ser gärna att detta också inbegriper internationellt samarbete och då

Region Örebro län ser mycket positivt på att den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige kommer att koppla an mot den europeiska gröna given och till EU:s strategier om

Riksantikvarieämbetet anser att behovsanalysen tydligare bör visa vad som behövs för att den gemensamma jordbrukspolitiken även ska bidra till att Sveriges nationella

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-09-15 ERT DATUM 2020-06-24 DIARIENR 2020/131-4 ER BETECKNING N2020/01752/JL Regeringskansliet

För att Trafikverkets arbete ska vara långsiktigt givande krävs därför att livsmiljöer för stärkt biologisk mångfald säkerställs i odlingslandskapet.. En grön infrastruktur

Andra angelägna prioriteringar enligt WWF är: miljöersättningar för restaurering och skötsel av småbiotoper, miljöersättningar för restaurering av betesmarker och

Regionerna kan ta ansvar för att skapa forum med andra nyckelaktörer för prioritering av insatser för landsbygdsutveckling oavsett om det handlar om nationella satsningar eller

Det finns ett behov av att stärka kunskapssystemet i Sverige inom alla de områden som CAP omfattar och CAP kan bidra till att möta dessa behov, såväl vad gäller insatser som