Aterbäring i tkr 4.375

60  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KONCERNEN l SAMMANDRAG

1978

Extern försäljning l tkr 725.063

Aterbäring i tkr 4.375

Förräntning av arbetande

kapital% . . . 9 (11 )*

Förräntning av eget

kapital% . . . 17 (24)*

Bruttoinvesteringar i tkr 12.053

Medeltal anställda 1.522

Personalkostnader i tkr 138.412

*före extraordinära avskrivningar

INNEHALLSFÖRTECKNING

styrelse och revisorer

... .

Koncernchefens sammanfattning

•..•••• ,

översikt över koncernen

. . . . •..••••••

Försäljning

. . . • . . . • . . . • ..•.•.••..••..

. Produktutveckling

...•...•

Investeringar

. . . . • . .••••...••••..•.•.•

Resultat

. . . . . . . . . •..••.

Verksamhetens framtida utveckling Dotterbolag och närstående företag Personal

... .

Information

...

..

•..•.

.

.

. Koncernens organisation

...••. , •..•••

Administration

...

.

...

...

. .

Sid

1 2 3 3 5 5 6 6 7 8 9

10

12 Rikslager och distribution

. .

. . . 12 Ekonomiförvaltning

. . .

12 Affärs-, service- och produktionsverksamhet

Division A B

13 15

c

. . .. . . .. • . • . ..

. .. • ..

. . •• • •

17

"

"

D

E K L T

19 22

... 24 . . . • . . . • . . . • . . . .

27

29

Sektion R .. 33

35 35 35

" Bränslen

. . . ...•.•.•..••.•

P-förs äljning

.

Utrustningsprojektering

LIC

:s 33:e ordinarie före

ningsstämma hålls

1977

640.200 4.050

10

18 5.427 1.521 124.948

Förändring i%

· +

13,3

+ 8

,0

+122,1

+ 0,1

+ 10,8

Verksamhetens geografiska fördelning

i Sverige . . . • 36 Annons i syfte att bredda, kontakten med upp- finnare och konstruktörer·. . . 38 Koncernresultaträkning . . . . . . 39 Koncernbalansräkning ..

...

..

...

..

. , 40

Metodbeskrivning och noter ti ll resultat- och balansräkningar

. . .

42 Koncernens finansieringsanalys

. . .

45

Arsredovisning för moderföretaget, LIC

. .

46

s

tyrelse

. . .

. . . . 46 Personal

. . . • • . . .

46 Finansiering

. . . • .

46 Fastigheter, maskiner och inventarier

..

..

.

. r 1

Resultat ...

.

...

.-

...

..

.

...

... 40 Aterbäring och överskottsdispositioner . . . 47 Medlemmar per den 31 december 1978 och deras insatser samt disposition av åter-

bäring 1946- 1978

. . . .. . . • .

J

Resultaträkning för LIC

. . . 49

Balansräkning för LIC

. . .

50

Noter till LIC~s resultat- och balansräkningar

52

Finansieringsanalys fö

r LIC , . . . . .

54

Revisionsberättelse

. . . . • . • • . . . . • . . . . 55

(3)

styrelsens ordförande Arvid Eskef

STYRELSE OCH REVISORER styrelse

Ordinarie

..1

andstingsordf Arvid Eskel, Karlstad, ordf

lmdstingsman Bengt Ljusberg, Sundsvall, v ordf Landstingsråd Kurt Ward, Helsingborg

Landstingsråd Erik Hammarsten, Luleå Landstingsråd John Andersson, Eskilstuna

' ndstingsman C-G Enskog, Västerås 'Landstingsråd Sven Johansson, Stockholm,

tom 78-09-30

Landstingsman Anders G Högmark, Växjö, from 78-11-23

Marknadschef Johnny Andersson, Vällingby (arbetstagarrepr)

Fabriksarbetare Karl-Gustav Sågensjö, Aneby ( arbetstagarrepr)

Adjungerad ledamot

Förbundsdirektör Rune Carlsson, Stockholm Suppleanter

Landstingsråd Arne Carlsson, Gävle

Koncernchef Oswald Fritz

Landstingsman Helge Eriksson, Borlänge Landstingsledamot Ruth Kärnek, Solna Produktchef Josef Brithon, Järfälla ( arbetstag arr e pr)

Lagerarbetare Göran Jonsson, Aneby (arbetstagarrepr)

styrelsens arbetsutskott

Landstingsordf Arvid Eskel, Karlstad, ordf

Landstingsman Bengt Ljusberg, Sundsvall, v ordf Direktör Oswald Fritz, Täby

Produktchef Josef Brithon, Järfälla (a rbetstag a r re pr)

Revisorer Ordinarie

Landstingsråd Evert Eriksson, Östersund Landstingsman Per-Ola Eriksson, Gammalstad Aukt revisor Östen Gäfvert, Enskede

Suppleanter

Landstingsman Håkan Davidsson, Hjo

Landstingsdirektör Ake W Fornwall, Västerås

Aukt revisor Ulf Egenäs, Vällingby

(4)

KONCERNCHEFENs SAMMANFATTNING

Det måste alltid vara målsättningen att få ett företag att leva i så stor harmoni som möjligt med sin samtids ekonomiska och sociala förutsättningar. 1978 har varit ett år där LIC kommit närmare denna målsättning än tidigare: En stagnerande inhemsk marknadsefterfrågan har vi kunnat balansera med relativt måttliga omkostnadsökningar. En ökad konkurrenskraft utomlands har vi kunnat ta tillvara i form av ökad export. De egna produktionsresurserna har vid de flesta enheterna kunnat utnyttjas väl pga god orderingång.

Arbetsmiljön har genom investeringar avsevärt förbättrats.

De föregående årens organisationsförändringar och rationaliseringar inom administration och produktion har under 1978 givit resultat. Företagsled- ningen kan nu bygga vidare på grundval av den befintliga organisationen.

Dess uppgift är nu framför allt att skapa utrymme för ytterligare kvalificerade personella resurser och att utveckla sortiment och produkter i den takt det är nödvändigt för att företaget skall kunna hålla jämna steg med eller helst vara före övriga företag.

Det finns många områden, där LIC ännu inte etablerat sig och där företaget skulle kunna göra en insats för sina medlemmar. Med företagets konsolide- ring har det skapats nya förutsättningar härför.

Det ovan sagda får gälla generellt för företaget. Det förekommer också

verksamhetsgrenar, som vållar bekymmer. Det gäller framför allt sådana

områden, där låglöneländerna har förvärvat västerländsk teknik och organi-

sation och framgångsrikt kunnat kombinera dessa med sina egna låga kost-

nader. Läget har här för vårt vidkommande försämrats jämfört med tidigare

år. Botemedlet för LIC:s egen produktion är att få fram ännu bättre produkter

och produktionsmetoder. Ett svårt handikapp i detta sammanhang är den

relativt lilla hemmamarknaden och en ännu ej tillräckligt utbyggd export-

organisation.

(5)

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNEN

styrelsen för Landstingens inköpscentral, LIC, ekonomisk förening, lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1978, föreningens 33:e verksamhets- år. l redovisningen ingår också en översikt över dotterbolagen, som har egna styrelser och separata förvaltningsberättelser

FÖRSÄLJNING

Externfaktureringen från LIC och dess dotterbolag har exkl mervärdeskatt uppgått till 725,1 Mkr, vilket är en ökning med 84,9 Mkr eller 13% jämfört med 1977. Externfaktureringen har blivit 0,5% lägre än vad som budgeterats. Den genomsnittliga prishöjningen under året för LIC:s produkter har beräknats till 7%, varför försäljningsutfallet innebär en volymökning med 6%.

Faktureringen i tkr fördelar sig mellan LIC och dotterbolagen enligt följande:

Varav till

Företag Fakturerad övriga kon- utomstående

försäljning cernföretag kunder

1978 1977 1978 1977 1978 1977

LIC inkl Lic

Instrument AB 704.743 623.712 5.168 2.930 699.575 620.782

AB Helinos 11.351 8.711 6.775 6.901 4.576 1.810

Perssonverken AB inkl Specialteknik

B Göransson AB 50.291 39.651 38.505 28.577 11 .786 11.074 Anatom Dental A/S,

Danmark 4.635 3.739 -

-

4.635 3.739

Anatom GmbH,

Västtyskland 2.844 2.778 94

-

2.750 2.778

LIC Suomi Oy,

Finland 1.818 - 127 - 1.691 -

Anatom France

S.A.R.L., Frankrike 1 04*) 17*) 54

-

50 17

Summa 775.786 678.608 50.723 38.408 725.063 640.200

*) Mestparten av försäljningen faktureras direkt från Sverige till återförsäljarna.

Försäljningen till medlemmarna, inkl bränsleförmedlingen, har ökat från 520,5 Mkr till 583,4 Mkr, dvs med 12%. Denna ökning har möjliggjorts dels genom en viss utbyggnad av sortimentet, dels genom att LIC utökat mark- nadsandelarna på viktiga områden. Trenden har motverkats av en kraftig efterfrågaminskning från medlemmarnas sida på bl a textilområdet, samtidigt som leveranssvårigheter beträffande ambulanser och vissa typer av rull- stolar har varit för handen. Det är försäljningen av förbrukningsartiklar och kapitalvaror, som behövs för komplettering och renovering, som dominerat.

Däremot minskar leveranser till nybyggnationer allt mera p g a den begränsa-

de byggnadsverksamheten inom sjukvården, framför allt vad gäller projekt

som kräver kvalificerad utrustning.

(6)

Bruttoomsättningen för LIC-koncernens skilda verksamhetsområden

1971-1978

m kronor

850 800 750

700 • Konsulttjänster 650

D

Produktion 600

D

Teknisk service 550 • Bränslen

• Varuleveranser 500

450 400 350

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Landstingens successiva övertagande av lokaltrafiken har föranlett LIC att avsätta resurser för att även ägna sig åt denna del av landstingsmarknaden.

Koncernen har ökat försäljningen utomlands med 12,9 Mkr till 48,6 Mkr, dvs med 36%. Företagets exportpotential är betydligt större, men dess utnyttjande hindras ännu av bristen på effektiva marknadsorganisationer i många viktiga exportländer. Det är ofta svårt att finna verkligt effektiva återförsäljare.

Alternativet att bygga upp en egen försäljningsorganisation i landet är kostnadskrävande och det tar lång tid innan upparbetningskostnaderna kan fås igen. Medan koncernens export är ca 50 Mkr har importen utgjort 80 Mkr.

Vi hyser dock goda förhoppningar om att inom de närmaste åren få en positiv balans på detta område. Exporten omfattar inom koncernen utvecklade och/eller tillverkade produkter såsom autoklaver, dentalutrustningar, förbands- och engångsartiklar för sjukvården, injektionspistoler för diabe- tiker, laboratorieapparatur, operationsbelysningar och undersöknings- lampor, ortopedteknisk verkstadsmateriel, sängar, undersöknings- och för- lossningsbord, utrustning för fysioterapi och handikapphjälpmedel samt vattensterilisatorer.

LIC har tagit aktiv del i bildandet av stiftelsen Swecare, vars uppgift är att

främja export av svenskt sjukvårdstekniskt kunnande, både i vad avser

konsultuppdrag, byggnationer av sjukvårdsanläggningar och produkter. 32

företag ingår som medlemmar. stiftelsens kostnader bestrids delvis av

(7)

l '1

Koncernens försäljning till icke medlemmar i Sverige har ökat med 15% till 93,1 Mkr. Sortiment avsedda för speciella avnämargrupper såsom apotek, arbetarskydd och daghem är under utarbetande och ett speciellt sortiment för veterinärer har byggts upp.

PRODUKTUTVECKLING

Koncernens produktutveckling har till syfte att få fram produkter som främjar sjukvården, förenklar och förbilligar arbetet samt förbättrar arbetsmiljön.

Verksamheten är dels användarorienterad, dvs LIC strävar efter att få fram de produkter sjukvården behöver, dels produktionsorienterad, dvs vi söker förbättra och förbilliga produkterna genom användning av tex nya råmaterial, nya konstruktionslösningar och bättre tillverkningsmetoder.

Organisatoriskt är verksamheten knuten till divisionerna / sektionerna. För prioritering, fördelning av resurser samt samordning svarar ett för koncernen gemensamt produktråd .

l syfte att bredda kontakten med uppfinnare ute i landet och få ytterligare ideer genomfördes under våren 1978 en annonskampanj, som riktade sig till uppfinnare och konstruktörer. Annonsen rönte stor uppmärksamhet och många värdefulla kontakter etablerades.

Vid Landstingsförbundets kongress 1978 behandlades en motion om

"Behovsplan för produktion och utrustning inom landstingssektorn". LIC följer det utredningsarbete, som startats till följd av motionen .

INVESTERINGAR

Koncernens bruttoinvesteringar i fastigheter, maskiner och inventarier har under året uppgått till 12,1 Mkr.

En ny, helautomatisk förkromningsanläggning har installerats och tagits i bru'k vid Perssonverken AB:s fabrik i Eneryda för en kostnad av 2,7 Mkr.

Denna anläggning innebär ett stort framsteg både beträffande produktivitet och arbetsmiljö .

Upprustningen av lokaler, maskinpark och miljö vid fabriken i Viihelmina är nu slutförd i sin första etapp. Därmed är grunden lagd för en effektiv drift vid denna anläggning.

Den första anläggningen i Europa för behandling av patient- och personal- kläder av polyester / bomull för att uppnå ökad vävsläthet utan hartsinbland- ning (Vapor Phase-metoden) har byggts upp i Karlskrona till en kostnad av

1 ,3 Mkr. Driften vid denna anläggning påbörjades vid årsskiftet 1978/ 1979.

(8)

B ruttoi nvesterlnga r i fastig heter, mask i ner och inventarier 1971-1978 milj kronor

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

RESULTAT

1978

Koncernens rörelseöverskott före avskrivningar, finansnetto, skatter och dispositioner är

24,5

Mkr mot

22,2

Mkr

.1977.

överskottet före bokslutsdis- positioner och skatt är

6,7

Mkr. Lagerreserven har ökat med

2,0

Mkr. För- räntningen av det i koncernen arbetande kapitalet (omsättningstillgångar.

maskiner och fastigheter minskat med ej räntebärande kortfristiga skulder) uppgår under

1978

till

9%

mot

1 O% 1977.

Det justerade egna kapitalets förräntning (insatskapital, reservfond och halva varulagerreserven), efter årets skatt uppgår till

17% 1978

mot

18%

1977.

Vid jämförelse med föregående år bör dock observeras att vi i år i konsolideringssyfte företagit extraordinära avskrivningar av maskiner och inventarier med

3,1

Mkr. Om hänsyn tas härtill, blir förräntningen

1978

av det i koncernen arbetande kapitalet

11.%

och av det egna kapitalet

24%.

Aterbäring kommer att lämnas med 1

%

på av medlemmarna gjorda inköp, exkl bränsle.

VERKSAMHETENS FRAMTIDA UTVECKLING

Budgeten för

1979

räknar med en extern fakturering av

780,6

Mkr en ökning med

8%

jämfört med

·1978.

Volymökningen beräknas utgöra

2%.

l budgeten har förmedlingen av bränslen räknats mycket lågt,

11 O

Mkr mot

146

Mkr i verkligt utfall

1978.

Exklusive bränsleförmedlingen är den externa fakture- ringen budgeterad till

670,6

Mkr, vilket innebär en ökning med

16%,

varav

9%

utgör volymökning.

Produkt. och sortimentsutveckling är fortsättningsvis de mest angelägna

uppgifterna. Även en utbyggnad av marknadsföringsresurserna utomlands

har hög prioritet. Endast därigenom kan vi få fram de mest ekonomiska

produktionsserierna och kan undvika en prismässig utslagning från lågpris-

(9)

..

'

Koncernens försälj ni ng till medlemmar och icke medlemmar l Sverige samt försäljning utomlands 1971-1978

milj kronor

700

600

500

400

300

Medlemmar

D

Icke medlemmar Försäljning utomlands

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

DOTTERBOLAG OCH NÄRSTAENDE FÖRETAG

1978

Den förra året påbörjade sammanslagningen av dotterbolag i syfte att för- enkla förvaltning och redovisning har i huvudsak genomförts. Som ett led i denna verksamhet har Linson Instrument AB och AB Lars Ljungberg & Co sammanslagits och i avvaktan på en slutgiltig sammanslagning med LIC:s division D fått namnet Lic Instrument AB. Fr o m 1979 är verksamheten över- förd till moderföretaget LIC. Dotterbolagen Grameda AG, Landstingens inköpscentral, Lic AB, 08 Rehab AB, Perssonverken Vårdsektorn AB samt Viihelmina Maskin AB, vilkas verksamhet ingår i LIC-koncernen och som samtliga varit vilande, har under året avyttrats.

Den 1 november 1978 har Specialteknik B Göransson AB, Arlöv, och den 1 januari 1979 Otoplastika AB i Helsingborg förvärvats.

Efter överenskommelse med vår återförsäljare av förbands- och engångs-

artiklar i Belgien har denne övertagit den verksamhet, som hittills bedrivits av

LIC:s filial i Bryssel, vilken därefter avvecklats.

(10)

PERSONAL

Antalet anställda inom koncernen var den 31 december 1978 1 .542 perso- ner, innebärande en ökning med 40 personer eller 3% jämfört med läget vid föregående års utgång. Även för 1979 väntas fortsatta nyanställningar.

Medeltalet anställda vid koncernens olika företagsenheter har utgjort:

LIC

inkl Lic Instrument AB ... •. ... •...•. ... . AB Hellnos ... ... ... .. . . . . • ...

Perssonverken AB ... .. . .... .. .... ... .. . .. . Anatom Dental A / S, Danmark . .. . . ... ... . . . Anatom GmbH. Västtyskland . . . . . . . . .. . . . . .. .

LIC

Suomi Oy, Finland . . . . . . . ... ... . ... . Totalt kon cernen . . ... . .. .. . . .... .. . .. .... ... .

Personalens fördelning efter arbetsuppgifter 1978, 1977

800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250

200 150 100 50

2 3 4

1

Varuhandel (inköp, produktutveckling, försäljning) 2 Varuhantering (lager, distribution) ... . . . ... . . 3 Teknisk service ... ... .. . . .. . . .... . .. . . . 4 Produktion (tillverkning, produktutveckling) .•. .. . 5 Konsultverksamhet ... ...•..•..•. . • 6 Företagsledning, ekonomi, revision, datacentral,

5

1978 1.186 66 256 4 7 3 1.522

1978

277 86 198 824 15

6

1977 1.174 88 246 4 9

1.521

1977

288

95

191

808

16

(11)

l

~ l

l

INFORMATION

Nya kataloger har under året utgivits inom följande områden: Hjälpmedel för rehabilitering, Sortiment för veterinärer samt Dentalartiklar - grundsorti- ment.

Instruktionsfilmer har bl a utarbetats för följande produkter: Tippbräda , Mini- tippbräda, Linson 430-systemet , Bildband inkontinens, BOEL-kontroll av hörsel hos spädbarn .

LIC deltog vid sjukvårdsutställningen i Malmö, ISIMA 78 , samt vid utställ- ningar i samband med tandläkar- och läkarstämman. Utställningar har även arrangerats i samband med symposier och kongresser för speciella yrkes- grupper inom sjukvården .

Den permanenta utställningen vid huvudkontoret i Solna har under året besökts av ca 4.000 personer.

LIC. s monror vid MEDICIN -liJ"I Stoc;kholm

LIC:s monter vid Odontologiska riksstämman i stockho/m 1978

(12)

...

o

KONCERNENs ORGANISATION

(Uppgifterna avser läget den 1 april1979)

DivA

D iv B

DvC

DivD

Di v E

OivK

Di v L

DivT

sektion Bransten

Seklion R

Sektoon P forsäljnong

Sektoon Utrustnings- proJektering

Export Fonans- chef

Forhancl

oo~lorrr.a­

tl,nsc~al

Produkt-o sortiments- utveckling

Admonostratov dorektor

l l l l l

r'8JSO~I8! Ek.;nomo Admonostratov

utveckhn\1

Datordrtf1

Oostrobuuon Folieler

Gpedotton

Intendentur

(13)

...

...

·-·

·---

•·-

DIVISIONERNAS ENHETER

Division A Division B Division c

Textilier l Blanketter Bilar

Textilteknisk J

Hjälpmedel o ut- behandling LIC Förlag rustning för

rehabilitering

Belysnings- Kommunikations- HjAJpmedels-

artiklar mm teknik service<·

lnroomnQtll

FÖRSÄLJNINGSENHETER UTOMLANDS

Alf~IHm. O•nr11tAr6

o.a-..rnAr~

~:~.

V,UIIi.IIJj

'tnll!ll11!' fr•~ j;·

$,~h.

Fr.hlf'•

Division D

Medicinsk-teknisk apparatur Sjukvårdslnstru- ment

----

l

E lektromed o laboratorie- produkter

Instrument- verkstad Lager

Medicinsk-teknisk service

L!C &u'a!••• Ctj

lria<'d'

Division E

Förband-o hygienprodukter

Anaby-fabriken

SkArhamns- fabriken

l'JC f~tlltl1~

~l:s

Division K Division L

Dentalutrustn Ortopedtekn

l

o lörbrukn verkstads-

artiklar materiel

~ ~

-,

Dental- o auto- Ortopedtekn klavservice centralverkstad

l

· Ortopedtekn

Anatom

l

avdelningar

SkArhamns- Hörseltekn verkstaden materiel

-

Hörseltekn service

Division T

Sjukhus- Ungar

- - -

Fast inredn för sjukhus o skotor

Vårdrums- armatur

Bjirnum- fabriken

Eneryda- fabriken

Viihelmina- fabriken

l

Sektion R Trptmtrl Brickdukn system Förbrugnar steriliserings- apparatur

Patientlyftar

Desinfekt- medel Städredskap

Husgeråd Köksmaskiner Disk-o rengö- ringsmedel

(14)

ADMINISTRATION

Divisionerna/sektionerna är de enheter inom vilka LIC bedriver all affärs- mässig verksamhet. Dessa enheter har sin egen organisation och admini- stration, motsvarande deras speciella behov. Samtliga affärsdrivande enheter har eget resultatansvar. Till divisionernas/sektionernas förfogande står vidare en gemensam central administration, som i huvudsak omfattar redovisning, databehandling, lagerhållning, distribution samt intendentur.

Den klart uttalade ambitionen är att så långt det är ekonomiskt och/eller praktiskt möjligt skall verksamheten organiseras så, att beslutsfattandet sker så nära kunden som det någonsin är möjligt. Härav följer, att de centrala, administrativa enheterna är förhållandevis små. För att uppnå största möj- liga affärsmässighet vid bedömning av det administrativa utbudet av tjänster bedrivs denna verksamhet numera på s k profit center-basis. Detta innebär, att varje utförd tjänst debiteras efter en i förväg känd prissättning. Härigenom föreligger möjlighet att jämföra med externa motsvarigheter. Divisionerna / sektionerna har full möjlighet att välja alternativ utanför LIC:s egna admini- strativa resurser, förutsatt att LIC:s kostnader totalt därigenom blir lägre.

RIKSLAGER OCH DISTRIBUTION

Den omorganisation som startades under 1977 har till fullo genomförts under året med åtföljande höjning av produktiviteten.

Under året har genomgången fortsatt med användarna av Rikslagret, dvs divisionerna/sektionerna, för att utveckla och förbättra LIC:s leveransför- måga. Detta har bia resulterat i bättre utnyttjande av Rikslagrets kapacitet.

Ett önskemål har länge varit att vid leverans av sterilgodsförpackningar kunna uppnå en högre grad av skydd under transporten. För detta ändamål har under året installerats en sk sträckfilmsanläggning.

Distributionen av gods till våra kunder sker huvudsakligen genom s k knut- punktstrafik. För särskilt brådskande leveranser finns en speciell rutin och för distribution av småpaket har genom samarbetsavtal med ett speditions- företag en rikstäckande omfattning kunnat nås. Leverans kan på detta sätt ske direkt till kundens adress, vilket är särskilt värdefullt för folktandvården och mindre enheter inom sjukvården.

Besök hos kunder och då framför allt varurnottagande enheter har genom- förts av Rikslagrets ledande personal. Detta har möjliggjort, att rationalise- ringar hos såväl LIC som varurnottagande kunder kunnat förverkligas.

Besöksfrekvensen hos LIC av personal, som är direkt engagerad i förråds- hållning hos kundkretsen, har stadigt ökat.

EKONOMIFÖRVALTNING

Förutom de traditionella och till stor del av lagstiftning ålagda arbetsupp- gifterna ser ekonomisektionen som sina väsentligaste uppgifter att förse företagets beslutsfattare med styrinstrument på basis av ett väl utvecklat budgetsystem.

Varje marknadsförande enhet upprättar årligen en rullande marknadsplan på tre till fem års sikt. Budgeten i sig själv omfattar ett år och är livsnerven i LIC: s planering.

LIC:s prisprofil innebär att mycket stora krav måste ställas på såväl planering som genomförande av verksamheten för att inte äventyra företagets existens och utveckling.

En särskild faktureringsrutin med syfte att nedbringa antalet dataproduce-

(15)

t

' l

l

l

t

t

l

l

J

1)

AFFÄRS-, SERVICE- OCH PRODUKTIONSVERKSAMHET

DIVISIONA

Divisionen har per den 1 oktober 1978 utökats med en produktionsenhet, avd Textilteknisk behandling.

Avd Textilier

Efterfrågan på textilier från landstingen har under året minskat, bl a beroende på tidigarelägganden av order på textilier som landstingen gjort under åren 1976-77 mot att Arbetsmarknadsstyrelsen bidragit med 20% av värdet vid sådana leveranser.

Landstingen har liksom under de närmast föregående åren erhållit statligt försörjningsberedskapsstöd från Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar tör att täcka skillnaden i pris mellan inhemska och motsvarande utländska pro- dukter. Avdelningens import har därför kunnat skäras ned ytterligare.

Avdelningen har bibehållit sin marknadsandel trots hårdnande konkurrens, mycket beroende på förmågan att uppfylla de krav landstingen ställer i fråga om pris, leveranskapacitet, produktutveckling och -kontroll.

Den egna produkt- och sortimentsutvecklingen har bia omfattat flarnskydds- behandlade textilier, stickade trottevaror samt komfort- och släthetsförbätt- ring hos kläder.

Liksom under en lång följd av år har avdelningen varit representerad i det standardiserings- och utvecklingsarbete, som bedrivs inom textil- och kon- fektionsområdet av Spri och Svenska Textilforskningsinstitutet Ett av de störra objekten har varit en komfortundersökning av personalkläder, där bomull jämförts med blandväv med en sammansättning av 65% polyester l 35% bomull.

Avd Belysningsartiklar m m

Försäljningen av ljuskällor har inte ökat nämnvärt. Däremot har försäljningen av elektriska julartiklar stigit med 25% jämfört med föregående år. En bi- dragande orsak härtill har varit de höjda kraven på elektriska artiklar i patientmiljö, vilka väl kunnat mötas av avdelningens sortiment.

Försäljningen av inredningstextilier har kunnat öka tack vare en fortsatt breddning av sortimentet anpassat för 85°C tvätt. Efterfrågan på tvättbestän- diga, svårantändliga inredningstextilier har däremot varit relativt liten, vilket delvis kan bero på att det ännu inte föreligger några direktiv från myndighet om användandet av sådana textilier i offentlig miljö.

Om•IHnln~Q konc:•m•n

1)

(16)

Avd Textilteknisk behandling

Avdelningen, som startades under året, har till uppgift att behandla färdiga plagg enligt Vapor Phase-metoden. Behandlingsmetoden har rönt ett bety- dande intresse och anläggningens kapacitet är fylld för hela 1979.

V apor Phase-behandling av textilier i L/C:s regi i Karlskrona

(17)

i l

DIVISION B l

För att renodla förlagsverksamheten överfördes sortimentet av video- och AV-utrustning den 1 januari 1979 från avd LIC Förlag till en nybildad enhet, avd Kommunikationsteknik.

Avd Blanketter

Den blankettservice avdelningen kan erbjuda innebärande blankettgenom-.

gång, konstruktion, tryckning och leverans möter allt större intresse hos landstingen.

Det ställs stora krav på en stol. Konstruktion, form och finish måste klara de dagliga pMrest- ningarna. stolen skall vara en flexibel enhet, fungera ensam eller många tillsammans. Bil-

den visar några av de stolar, som ingår i avdelningens produktkatalog-Möbler i Mi/jo

(18)

Avd LIC Förlag

Enhetens mjukvarusida omfattar trycksaker och film för utbildning och patientinformation, från enkla fyrsidiga broschyrer till hela utbildningspaket inom olika specialområden.

En annan produkt, som väckt stort intresse, är ett material för tidig upptäckt av bröstcancer- MAMA-metoden . Metoden kommer från Finland och bygger på att kvinnor genom kontinuerlig självundersökning och uppföljning via en sk dagbok så tidigt som möjligt skall kunna upptäcka förändringar. Först att införa denna metod i Sverige är Uppsala och Södermanlands läns lands- ting.

Produktgruppen Videoteknik har expanderat kraftigt. Avdelningen har bia erhållit två stora beställningar på kompletta färgkamerastudior till Central- sjukhuset i Karlstad och södersjukhuset i Stockholm.

Det allt mer ökande våldet på utsatta arbetsplatser inom sjukvården såsom akutmottagningar, alkoholistmottagningar och psykiatriska kliniker har med- fört krav på ökat skydd för personalen. En ny produkt- Överfallslarm - har därför tagits upp i sortimentet i slutet av året. Överfallslarmet är utvecklat av·

den amerikanska rymdstyrelsen. Själva nödsändaren har formen av en pen- na och fyller synnerligen höga krav på stötsäkerhet och pålitlig funktion .

Avd Inredningar

Den inhemska marknaden för möbler i offentlig miljö och då l synnerhet vård- miljö har under 1978 visat en fortsatt volymmässig stagnation till följd av minskade eller senarelagda investeringar.

Nytt överfalls/arm. Med en penn/iknande anordning utlöses mekaniskt en ljudsignal, som uppfAngas av en känselkropp, vilken utlöser larmet pil en tab/1:1 i expeditionen

(19)

r

DIVISION C ~

li

..

Avd Bilar

Av avdelningens fyra produktgrupper- Ambulanser, Brandbilar, Färdtjänst- fordon och Tillbehör- svarar ambulanser för hälften av omsättningen. Trots en viss återhållsamhet på marknaden och ökad konkurrens har avdelningen hävdat sin ställning som marknadsledande beträffande ambulanser.

Kraven på rymligare ambulanser med högre lastförmåga har ökat, varför en ambulans byggd på lastvagnschassi lanserats.

Brandbilssortimentet har utökats med fordon med 19 meters lift och omfattar nu tankbrandbilar och ett flertal olika räddningsbilar. En ny uppmärksammad specialstol för rökdykare har konstruerats.

Försäljningen av färdtjänstfordon, omfattande fordon för transport av rörel- sehindrade, har ökat. Sortimentet består av olika typer av bussar, som rym- mer 5 till 30 passagerare. l samband med utvecklingen av nya inredningar har en ny typ av busstol med högre hållfasthet konstruerats.

Kombitränare-allsidigt träningshjälpmedel

(20)

Avd LIC Rehab

LIC Rehab:s affärside är att utveckla och marknadsföra produkter, som underlättar för de handikappade att fungera i den dagliga livsföringen samt att utveckla metoder och hjälpmedel för träning och rehabilitering . Verksam- heten förutsätter ett nära samarbete med vårdpersonal och användare. Bia finns ett särskilt Konsumentråd inrättat med representanter för handikapp- organ isatlanerna.

Avd Fysioterapi

Avdelningen har befäst sin ställning som marknadsledande i Sverige. Intro- duktionen av den nya höj- och sänkbara behandlingsplinten Sesam, som används i första hand inom sjukgymnastiken, har varit framgångsrik och inneburit ökad exportförsäljning.

De på LIC:s initiativ arrangerade kurserna i medicinsk träningsterapi har varit mycket väl besökta och rönt stor uppskattning .

Avd Hjälpmedel för ADL

Avdelningen har marknadens · bredaste sortiment, omfattande hemhjälp- medel, hygienhjälpmedel samt gånghjälpmedeL Leveransavtal har träffats

REA-stolen- en svensktillverkad rullstol, som ing~r i L/C:s manuella rullstolsprogram

(21)

l a

med ytterligare ett tiotal hjälpmedelscentraler. Totalt har LIC Rehab nu leveransavtal med ca hälften av landets hjälpmedelscentraler. Avtalen inne- bär väsentligt minskade frakt- och ha-nteringskostnader för landstingen.

Under året har tillverkningsrätten för en arbets- och vilstol, Bimax-stolen, förvärvats. Produktionen är förlagd till Bjärnum-fabriken.

Ett femtontal välbesökta utställningar på olika platser i landet har arran- gerats.

Avd Rullstolar

Produktprogrammet omfattar såväl elektriska rullstolar med hög teknologi som enkla, manuella modeller. Avdelningens omsättningsökning kan till stor del hänföras till den ökade försäljningen av elektriska stolar, tillverkade l egen regi.

Avd Hjälpmedelsservice

Avdelningen utför ombyggnad och anpassning av rullstolar samt service och reparationer. Under året har avdelningen också börjat åta sig iordning- ställande av till hjälpmedelscentralerna återlämnade begagnade rullstolar.

Genom denna åtgärd kan stolarna återställas i skick som nya och lands- tingens inköp av nya stolar begränsas.

DIVISION D

På basis av de särskilda utvecklingsmöjligheter som föreligger inom området l

medicinsk teknik i Sverige och internationellt har divisionen givits ytterligare personella resurser, samtidigt som verksamheten koncentrerats till kirurgi och diagnostik med närliggande områden.

Linson Instrument AB förvärvades vid ingången av 1978 från AB Kabi för att kqmplettera AB Lars Ljungberg & Co:s sortiment. Avd Medicinsk apparatur upphörde vid utgången av 1978. l samband därmed har den medicinsk-tek- niska delen överförts till avd Kirurgi och den allmäntekniska delen, främst diskmaskiner och autoklaver, till sektion R.

Avd sjukvårdsinstrument

Under hösten har en utbyggnad av avdelningens resurser planlagts i syfte att stärka sortimentsutveckling och information. Separata produktgrupper har startats för Allmändiagnostik och Medicinsk teknik, Allmän och Ortopedisk kirurgi, Gynekologi, Ögonkirurgi samt Öron-Näsa-Hals för att uppnå ökad specialisering av kunnande och produktsortiment. Avdelningen har dess- utom övertagit ansvaret för utlandsförsäljningen av sitt exportsortiment från AB Lars Ljungberg

&

Co. Ett antal återförsäljare för divisionens ortopedi- produkter har utsetts i utlandet.

Försäljningen i Sverige har nått en klar volymökning trots en fortsatt mycket svag utveckling i efterfrågan. Exporten har visat samma positiva utveckling.

Försäljningsökningen har under året till största delen berott på nya produk-

ter. Bl a introducerades i slutet av 1977 de i egen regi utvecklade produk-

terna Radimix röntgenkontrastmedel och Reposet, dvs reponeringsfixtur

(22)

för underbensfrakturer. l slutet av året lanserades Gipstråden för brytning av gipsförband och möttes med mycket stort intresse från såväl svenska som utländska kunder.

Från underleverantörer har bia introducerats nya proteser för knä och ankel, kolposkop för gynekologkliniker, ögonbottenkamera samt en serie elektro- niska blodtrycksmätare.

Avd Medicinsk-teknisk apparatur

Av LIC utvecklad gips tråd, som appliceras före gipsningen. Den bryter sedan skon- samt, dammfritt och ljudlöst jämfört med konventionell upps~gning

Avdelningens verksamhet har den 1 januari 1979 överförts till sektion R.

Försäljningen av lampor, medicinkylskåp och produkter mot trycksår har ökat betydligt, medan försäljningen av diskmaskiner sjunkit. Under året har bia introducerats en ny blodvärmare.

Avd AB Lars Ljungberg & Co

Sammanslagningen med Linson Instrument AB skedde i början av året, då Linsons personal och verksamhet flyttades till LIC:s lokaler i Solna. Fusionen har medfört förstärkningar av samtliga funktioner hos AB Lars Ljungberg & Co, samtidigt som en del rationaliseringar kunnat genomföras. Personalen har ökat med ett tjugotal medarbetare.

De båda företagens produktsortiment har sammanslagits och försäljningen samordnats i en försäljnings- och en exportgrupp.

Fr o m 1978 har bolagen sammanslagits även redovisningsmässigt och juri- diskt i ett enda dotterbolag med det nya namnet Lic Instrument AB. Verksam- heten är dock fr o m 1979 överförd till moderföretaget LIC och Lic Instrument AB är därmed vilande.

Avd Linson Instrument AB

Övertagandet av Linson Instrument AB har medfört i tillägg till vad som anförts tidigare en starkt ökad verksamhet inom produktutveckling och till- verkning. Separata avdelningar har därför byggts upp för dessa funktioner.

Produktutvecklingsavdelningen omfattar grupper inom områdena Elektro- nik, Kemi och Mekanik. Varje grupp har tilldelats laboratorierasurser för experiment och produkttestning.

•-

(23)

...

Linson 430- uC:s system för blodanalys

i Jormvattnet i norra Jämtland. l Jormvattnet har investerats i utrustning för tillverkning av analysinstrument. Beläggningen i Jormvattnet, som vid över- tagandet var mycket låg, har kunnat ökas så att fullt kapacitetsutnyttjande uppnåddes under våren.

Försäljningen av Linsons produkter har ökat kraftigt under året både i Sverige och .på export. Huvuddelen av försäljningen sker utomlands. Den internationella marknaden för Linsons produkter är betydande och stadd i snabb expansion.

Under året har nya återförsäljare utsetts i Belgien, England, Nederländerna och Norge och i ett flertal länder i Fjärran Östern. Aterförsäljarnätet om- fattade i slutet av året de flesta industriländerna utom USA och Japan.

Avd lnstrumentverkstaden, Eskilstuna

Verkstaden har haft god beläggning med reparationsarbete. Ytterligare avtal om reparation av kirurgiska instrument och allmändiagnostiska instrument har slutits med ett par stora sjukhus. Därutöver har ett flerårsavtal slutits med försvaret om genomgång av krigssjukhusens uppsättning av kirurgiska instrument.

Divisionens lager av kirurgiska instrument har byggts ut och lagret av de medicinsk-tekniska apparaterna har överförts från Rikslagret l Upplands Väsby till Eskilstuna.

Avd Medicinsk-teknisk service, Kopparbergs län, Falun

Verksamheten har liksom under tidigare år huvudsakligen bedrivits för Kopparbergs läns landstings räkning. Serviceuppdrag har dock även utförts i andra landsting och hos större företagshälsovårdscentraler .

Avdelningens arbetsuppgifter har i stort sett bestått i reparationer, funktions- kontroll och förebyggande underhåll, instruktioner till patienter och vård- personal, som handhar olika slags utrustning, provning och utvärdering av apparatur som skall anskaffas, samt bevakning av säkerhetsföreskrifter.

Verksamheten har således omfattat åtaganden långt utöver rena service-

uppgifter. De områden som täcks är medicinsk- och hjälpmedelsteknik, kli-

nisk kemi samt teknisk audiologi.

(24)

DIVISION E , - . .

l syfte att närmare samordna marknadsföring och produktion har tillverk- ningsenheten i Aneby (division M) samt den verksamhet vid fabriken i Skär- hamn som legat inom Anaby-fabrikens ansvarsområde införlivats med divi- sion E.

Marknadssituationen kännetecknas av stark priskonkurrens inom ett sorti- mentsavsnitt, som lämpar sig för lågprisimport av väl kända och standardi- serade produkter, samtidigt som överkapacitet bland inhemska tillverkare av blöjor för inkontinenta inneburit stark prispress.

Påtagliga resultat har uppnåtts för exporten, som ökat med 40% jämfört med året innan och därmed kommit att representera närmare en femtedel av divi- sionens totala försäljning. Vid årets utgång var divisionen representerad i 14 västeuropeiska länder.

Avd Förband· och hygienprodukter

Huvudprodukter i avdelningens sortiment är blöjor för inkontinenta, OPTEX - operationstextilier för engångsbruk - och gasvävsartiklar, vilka samtliga tillverkas vid fabriken i Aneby, samt handskar.

Vårt Litex-program, omfattande sårvårdsprodukter av gasvävsersättande material, har vunnit ytterligare insteg i Sverige. Introduktion av produkt- programmet på exportmarknåderna har även givit önskat resultat.

En unik materialkombination - Lisso- har kunnat tas i produktion under året.

Hög absorptionsförmåga, skonsamhet mot huden samt det förhållandet att materialet vid tillförande av värme under produktionsprocessen låter sig formas, ger materialet vidsträckta användningsmöjligheter. Den första pro- dukten som introducerats på marknaden är en tork- den sk Profiltorken.

Programmet av högabsorberande blöjor har utökats. Ytterligare ett antal sjuksköterskor har anställts med uppgift att informera vårdpersonalen om produkterna och dess användningsmetodik.

Inom gruppen operationstextilier för engångsbruk har noterats ökad försälj- ning av komponenter för mindre kirurgiska ingrepp samt förlossningsset Funktionsanalys av användningen av handskar har lett till kostnadsbe- sparande förändringar av produkter och förpackningssystem. Analyserna har bl a visat att exklusiva handskar ofta används, där enklare typer kan nyttjas. Ökad information om respektive handsktypers rätta användnings- område och lanseringen av kompletta handsksystem har resulterat i starkt ökad försäljning, framför allt av de billigare handsktyperna.

Avd Sjukvårdsartiklar

Avdelningen marknadsför sådana engångsartiklar som icke tillverkas vid egna produktionsenheter. Dominerande produkter är elastiska bindor, tub- gas, tubnät, plåster, steriliseringsemballage och diagnostiska preparat.

En fortsatt positiv utveckling av marknaden för diagnostiska produkter har noterats. Ny, intressant produkt i sortimentet är en enkel diagnostisk test för påvisande av blod i faeces vid diagnostik av colon-cancer.

••

(

(25)

OPTEX- operationstextilier för engångsbruk t v. Konventionella operationstextilier t h

Avd Aneby-fabriken

En kraftig förstärkning av produktutvecklingen har ägt rum. Genom sam- arbete med olika materialtillverkare har framtagits ett svensktillverkat textil- ersättande material för OPTEX- operationstextilier för engångsbruk.

Vidareutveckling av det nya vävnadsvänliga förbandssortimentet har resul- terat i,att en integrerad produktionsutrustning har utvecklats och installerats, innebärande tillverkning från fiber till färdig produkt.

Avd Skärhamns-fabriken

Minskad efterfrågan för en del av verksamhetens produkter har nödvändig- gjort personalreducering under året.

En ny podukt, steril koksaltlösning i små engångsförpackningar, har till-

kommit under året.

(26)

-

DIVISION K

För att på bästa sätt forma divisionens organisation och sortiment efter den svenska tandvårdens behov inrättades 1975 ett förtroenderåd, som under de hittillsvarande verksamhetsåren bestått av fyra tandvårdschefer och två medarbetare från divisionen.

Genom anvisningar från förtroenderådet har under det senaste året lanse- rats såväl en speciell utrustning som ett speciellt program av förbruknings- artiklar för förebyggande tandvård.

Arbetet inom förtroenderådet kommer följande· år att inriktas på genomgång av klinikens totala utrustning för att bättre svara mot framtidens tandvård.

Avd Dentalutrustningar

Marknaden för avdelningens produkter har fortsatt att vara växande. Genom att avdelningen också ökat sin andel av totalmarknaden har antalet försålda tandläkarutrustningar av typ Anatom blivit större än _tidigare.

Under året har lanseringen av den nya Anatom-utrustningen ORIGO full- följts. Den har givit goda resultat hos såväl folktandvården som privata tand- läkare. Utrustningen är konstruerad för arbete med och utan assistans. Den kommer därvid också att passa t ex den nya yrkeskategorin hygienister.

Tillväxten inom tandvården förväntas de närmaste åren ske bland de nya yrkesgrupperna inom det profylaktiska behandlingsområdet Anatom PROFY har valts för de tre senast öppnade skolorna för hygienister. Denna för.profylaxtandvård speciella utrustning har också inköpts av flera landsting.

Avd Dentala förbrukningsartiklar

Ett fortsatt hårt arbete med utvärdering av avdelningens sortiment har karak- teriserat året. Detta har inneburit en stark reduktion av antalet lagerförda produkter.

Många produktlanseringar har också legat i detta arbete. Vid Odontologiska riksstämman visades tex ett nytt avtrycksmaterial, ett nytt plastmaterial för framtandsfyllningar förutom en mängd andra produkter, som skall bilda bas i sortimentet för 1979.

Profylaxsortimentet och amalgamet, som lanserades underföregående år, har utvecklat sig till dominerande produkter i avdelningens sortiment och verk- samt bidragit till en ökning av avdelningens andel av totalmarknaden.

Antalet kurser och gruppsammanträden för direktinformation till kunderna från avdelningens produktchefer har ökat. l samband härmed har mycket arbete nedlagts på produktion av olika former av systematisk dokumentation om avdelningens produkter.

Avd Dental- och autO'klavservice

Med huvuddelen av landstingen har avtalats om förebyggande service på all tandvårdsutrustning, dvs även konkurrenternas produkter. Därutöver ombe- sörjer avdelningens personal akutreparationer samt montering och garanti- arbeten på all levererad utrustning. De apparater och instrument, som inte kan repareras vid kliniken, sänds till vår specialverkstad i Nacka.

f.

(27)

f l

i

' ~

l

l

• •

/

Skärhamnstillverkade hygienprodukter i dentalsortimentet

Informationsprogram för tandvårdspersonal angående skötsel av dental- utrustning är en växande del av avdelningens verksamhet. Inom denna del äv verksamheten har skett en stor ökning av antalet åtaganden, speciellt riktade mot privata tandläkare.

Avdelningen har 45 resande servicemontörer, stationerade vid 15 service- stationer.

Avd Anatom, Nacka

Leveranstiderna har under året ökat som följd av att produktionen ej kunnat hålla jämna steg med orderingången. Sortimentet har varit det bredaste i Anatoms historia med fyra utrustningar, MAXI, KOMBI samt nya ORIGO och PROFY. Kapacitetsuppbyggnad genom förstärkning av de personella resur- serna har påbörjats under sista halvåret och fortsätter.

Avd Anatom GmbH, Wurzburg, Västtyskland

Under året har den nya utrustningen ORIGO introducerats i Västtyskland.

Verksamheten har koncentrerats på kortsiktiga säljinsatser genom nyrekry-

tering av säljare och långsiktiga genom symposier. Marknaden har undergått

en fortsatt långsiktig förbättring .

(28)

Avd Anatom Dental

AJS,

Holstebro, Danmark

Även det gångna året har marknaden präglats av svag efterfrågan under det första halvåret och stark köplust under det andra. Den nya ORIGO-utrust- ningen har introducerats under våren, vilket resulterat i större orderingång mot slutet av året. Förbrukningssidan, som tidigare endast bestått av pro- fylaxprodukter, har utökats med bl a ett exklusivt amalgam med ensamrätt för Danmark.

Avd Skärhamns-verkstaden

Autoklaver har under året tillverkats i oförändrad omfattning, dock har den större autoklavmodellen helt

er~atts

av den s k 564. De övriga egna produk- terna, särskilt injektionspistolen, har tillverkats i större omfattning än tidi- gare, då marknadsinsatserna givit goda resultat. Produktionsvolymen har ökat med oförändrad personalstyrka.

Avd Helinos UV-vattensterilisator

Vattensterilisatorn dödar virus och bakterier l vatten genom bestrålning med ultraviolett ljus. Metoden är ett alternativ till klorering.

Försäljningen av sterilisatorn drivs som ett separat projekt. Under året har

insatser gjorts för att tekniskt förbättra apparaten och slutprovningen. Nytt

sälj- och instruktionsmaterial har framtagits. sterilisatorn säljs i första hand

på skeppsmarknaden. Prov har under året pågått för att påvisa fördelarna

hos apparaten även för andra användningsområden. Försäljning sker genom

återförsäljare.

(29)

DIVISION L

För att bättre utnyttja divisionens resurser har under året genomförts en för- ändring av organisationen. Den tidigare avdelningsindelningen har slopats och gemensamma enheter inom divisionen har bildats för drift, inköp, admi- nistration och marknadsföring. Vidare har till divisionen knutits ~n tjänst för utveckling av nya marknader.

Grund- och vidareutbildning av såväl den hörsel- som ortopedtekniska personalen har fortsatt även under 1978. Inom hörselområdet har regionala konferenser anordnats, liksom konferenser för hörseltekniska chefer. Utbild- ningen av ortopedskomakare, som är treårig, har nu genomgåtts av tio per- soner och ytterligare 14 personer är under utbildning. Vidare har ett bety- dande antal anställda deltagit i externa ortopedtekniska kurser i Sverige och utomlands.

Inköpsverksamheten har bl a karakteriserats av grundlig sortimentsgenom- gång samt översyn av frakt- och inköpsvillkor. För att förbättra service- och kostnadsläget har utökning av konsignationslagren ägt rum vid det ortoped- tekniska lagret i Norrköping. Servicegraden, 95%, då det gäller ortoped- tekniskt verkstadsmaterial och hörapparater, har hållits under hela året.

Efterfrågan på såväl det hörsel- som ortopedtekniska området har känne- tecknats av stagnation. Antalet distribuerade hörapparater har sjunkit med

TNS-stimulatorn ger patienten elektriska impulser för smärtlindring

(30)

ca 1 O%. Den volymökning för hörapparater, som ägt rum under de senaste åren; har därmed brutits. Inom det ortopedtekniska området har en viss ned- gång kunnat förmärkas,

i

första hand beträffande ryggortosar (korsetter).

Under året har export av ortopedtekniskt verkstadsmaterial till de nordiska länderna påbörjats. Förutsättningarna för expansion får anses vara goda.

Hallands läns landstings egen ortopedtekniska verksamhet i Varberg/

Apelviken har under året överförts till LIC, samtidigt som en ortopedteknisk avdelning öppnats i Halmstad. Under året har ortopedtekniska närverkstäder startats i Vänersborg och Västervik och mot slutet av året har samarbete in- letts med rehabkliniken vid Regionsjukhuset i Linköping. Nya lokaler för ortopedteknisk verksamhet har tagits i bruk i Eskilstuna och Karlstad.

Inom det hörseltekniska området har en ny enhet etablerats i Visby tillsam- mans med LIC:s dentalservice. F ro m den 1 januari 1979 har LIC övertagit Otoplastika AB i Helsingborg, som tillverkar hörselgångsinsatser. Härigenom har bättre förutsättningar för utveckling och utbildning inom området åstad- kommits.

LIC:s SWEMA-protes

Under slutet av året har den inom LIC utvecklade s k Swema-protesen in-.

troducerats. Denna underbensprotes är ett helfabrikat och kan tillpassas till patienten av personal med mycket liten utbildning inom protesområdet Protesen bedöms ha goda möjligheter för export. Vidare har en stimulator för smärtlindring lanserats. På det ortopedtekniska området har kurser anordnats i landet för läkare och ortopedingenjörer för att introducera användningen av sk frakturbandage.

Under årets sista månader har Danplex impedansaudiometer (hörselmätare) introducerats på den svenska marknaden. Denna elektroniska impedans- audiometer är transportabel och fyller högt ställda krav på ett modernt

(31)

\

l

\ J

Impedansaudiometer för hörselmätning

DIVISION T

Avd Sjukhussängar

Avdelningen har under året startat marknadsföring av ett flertal nya produk- ter. Bl a har erhållits agenturen för Norden för ett program bestående av vat- tenmadrasser och sittkuddar, hjälpmedel för att förebygga trycksår. Inom produktgruppen Hemvårdssängar pågår ett intensivt utvecklingsarbete.

Genom förvärv av Specialteknik B Göransson AB:s verksamhet komplettera- des sortimentet, samtidigt som Specialteknik AB:s hemvårdssängar fick till- gång till erforderlig marknadsorganisation. Inom området sjukhussängar har

~åra

nya- modeller rönt så stor efterfrågan, att tillverkningskapaciteten ej räckt till. Den har nu successivt utökats med sikte på att nå balans tidigt 1979.

En av UC:s hemviJrdssängar

(32)

..

Avd Fast inredning för skolor och sjukhus

Övertagandet av agenturen och licenstillverkningen för materialhanterings- systemet Seanmodul har vidgat programmet för sjukhusinredningar. Paral- lellt kan nu erbjudas standardskåp ocliil systemskåp med tillhörande modul- vagnar mm.

Skolutrustningar har hävdat sig väl i en allt hårdare konkurrenssituation. Med de under året påbörjade utvecklingsprojekten avses att ytterligare vidga sortimentet och därigenom bättre täcka upp marknadens behov.

Skilp och vagn ur UC:s Seanmodulsystem

Avd Vårdrumsarmatur

Produktgruppen är ny för LIC. Under hösten har ett omfattande utvecklings- arbete igångsatts avseende vårdrumsarmatur med radio. Kärnan i manöver- utrustningen är en mikroprocessor, som ger systemet möjligheter att byggas ut med t ex temperatur- och pulsmätning, brandvarning och insomningsterapi.

Marknadsföringen påbörjas under 1979.

Avd Export utanför Norden

En ny avdelning har inrättats under året för att svara för division T:s och

(33)

L/C:s vårdrumsarmatur finns för centralradio eller individuell FM-radio, utbyggbar med provtagningsenheter såsom temperatur och puls

-- •• r

""'

...

·-~-·l \III

Lampa

1 Avd Eneryda-fabriken

Tili'verkningen består nästan uteslutande av kromade sängar och

~ängbord.

Under året har en ny, automatisk förkromningsanläggning tagits i drift. Här- igenom har kvalitet och leveranskapacitet ökat, samtidigt som kraven på arbetsmiljön tillfredsställande kunnat mötas.

Avd Viihelmina-fabriken

Tillverkningen består i dag i huvudsak av kromade sänggrindar, sängbords- och sängkomponenter samt vissa specialrullstolar.

De under året påbörjade moderniseringarna av maskinparken har avslutats och bidragit till en avsevärt förbättrad produktivitet. Nyanställningar har genomförts och omsättningen för enheten har ökat med över 70% jämfört med föregående år.

Avd Bjärnum-fabrlken

Tillverkningsvolymen har under året till 35% bestått av träprodukter, i huvud-

sak skåp för skolor och siukhus. Resterande 65% har utgjorts av drygt 500

lackerade metallprodukter, varav i huvudsak hemvårdssängar, behandlings-

plintar samt ett brett sortiment av fysioterapiprodukter för division C.

(34)
(35)

ÖVRIGA AFFÄRSENHETER

SEKTION R l

För att skapa ökad slagkraft på marknaden inom områdena Rullande- och transportmateriel samt Husgeråd, Disk- och rengöringsprodukter inklusive Desinfektionsmedel separerades dessa från division C och samlades i en särskild enhet.

Avd Transportmaterlel, Brlckdukningssystem och Förbränningsugnar Den offensiva satsningen på mobila patientlyftar har fortsatt. Lyftprogram- met med den sk Curtmanlyften och Lyftkudden som huvudprodukter har kompletterats med Lyftstol och en okomplicerad Vändskiva. Båda dessa senare hjälpmedel är framtagna för att medverka vid korta förflyttningar av patienten . Ett detaljerat instruktionsmaterial för samtliga produkter i lyft- programmet har tagits fram .

Avdelningen har förstärkts med ytterligare instruktörer med uppgift att ge en ingående utbildning i handhavandet av LIC:s lyfthjälpmedeL LIC:s lyftpro- gram har mottagits mycket positivt också utanför landets gränser. Lyft- kudden finns i dag upptagen i hjälpmedelsförteckningar både i Finland och Västtyskland. Lyftstolen har presenterats mot slutet av året och rönt stort intresse.

Inom det traditionella sortimentet av rullande materiel har den ständigt på- gående produktutvecklingen resulterat i förbättringar av produkternas funk- tion, särskilt med inriktning på det ergonomiska området.

En ny operationsstol , som lanserats under året, har mötts med stort intresse . stolen är sterilt manövrerbar med hjälp av en fotring vid golvet.

Förlossningsbordet, som är ett utmärkt exempel på utvecklingssamarbete mellan vårdpersonal och LIC, har haft fortsatta försäljningsframgångar.

Bordets funktion och flexibilitet har inneburit exportframgångar på såväl den europeiska som tran. satlantiska marknaden.

AL C O GEL- LIC: s nya handdesinfektionsmedel

(36)

Urval av sektion R:s sortiment

Avd Husgeråd, Disk- och rengöringsmedel samt Desinfektionsmedel Den allmänna ekonomiska situationen i landet har i hög grad påverkat kon- kurrensbilden för husgeråd och rengöringsprodukter. Det begränsade utrym- met för hushållens privata konsumtion har medfört, att företag som tidigare inte levererat till sjukvården tillfälligt sökt etablera sig där. Den höga service- graden och goda marknadskännedomen hos avdelningen har gjort det möj- ligt att bibehålla och tom något förbättra marknadspositionen .

Avdelningens desinfektionsmedel tillverkas vid fabriken i Skärhamn. Den kraftiga insatsen av marknadsföringsresurser har medfört, att de produkter som utvecklats speciellt för den svenska sjukvårdens behov kunnat ges ökad spridning. Under året har produktionskapaciteten utökats för att möta den stigande efterfrågan.

Ett handdesinfektionsmedel, ALCOGEL , har utvecklats vid det egna labora- toriet i Skärhamn. ALCOGEL är en gel av 70%-ig sprit med tillsats av hudskyddsmedeL Produkten har utvecklats för att minska den uttorkning av huden, som drabbar sjukvårdspersonal, när de desinficerar huden med flytande sprit.

Gelformen i kombination med förpackningsalternativen har givit ökade möj-

ligheter att hålla en god hygienisk standard inom den öppna vården, där man

hittills haft begränsade möjligheter till desinfektion av händerna t ex vid hem-

besök. Ytterligare specialprodukter baserade på ALCOGEL har utvecklats

för att användas inom tandvård och på ålderdomshem , vilka hittills saknat

(37)

SEKTION Bränslen

-

Uppdragsgivarnas antal har under 1978 varit detsamma som under före- gående år.

Överskottet av råoljaproduktion och raffinaderikapacitet på världsmarkna- den har varit oförändrat fram till verksamhetsårets fjärde kvartal. Detta har inneburit en fortsatt hård priskonkurrens på den svenska marknaden. l skiftet till fjärde kvartalet har skett ett omslag, främst beroende på strejkaktionerna vid oljefälten i Iran. Produktions- och exportbortfallet av råolja från Iran har snabbt medfört en stegring av priserna för färdigraffinerade produkter på världsmarknaden.

SEKTION P-försäljning

Denna sektion riktar sin försäljning till ålderdomshem, servicehus, förskolor, skolhälsovård, företagshälsovård, veterinärer mfl.

P-sektionens sortiment är sammansatt av produkter ur LIC:s divisloners ordinarie produktprogram och tar därmed tillvara de prismässiga fördelarna vid inköp eller tillverkning av större volymer. Dessutom står divisionernas särskilda kunnande inom de olika produktgrupperna till förfogande. För att kunna uppträda som fullvärdig leverantör måste självfallet utbudet vara marknadsanpassat Här kommer koncernens breda produktionsbas till stor nytta.

Under året har startats en särskild verksamhet med inriktning på veterinärer och djursjukhus. Det textila sortimentet har kompletterats med bl a produkter för förskolor. En arbetsgrupp med representanter för företagshälsovården har bearbetat och omarbetat typritningar och modellbeskrivningar för alter- nativa företagshälsovårdscentraler jämte grundutrustningslistor. För att underlätta inköpsförfarandet för framför allt kommunerna har särskilda leve- ransavtal utarbetats och tecknats med ett flertal kommuner.

SEKTION Utrustnings-

projektering ~-~-]

Sektionens arbetsområde att i samband med utrustning av sjukvårdsbygg- nader upprätta rumsfunktionsprogram, utrustningshandlingar och planera inflyttning har utökats att även omfatta förslagshandlingar avseende ytbehov och sambandet mellan de olika funktionerna.

För att medverka till sänkta projekteringskostnader har en ny teknik för dokumentation utarbetats. En mindre datoranläggning har anskaffats härför.

Trots en begränsad byggnation under året har arbetsbeläggningen varit god.

(38)

VERKSAMHETENS GEOGRAFISKA FÖRDELNING l SVERIGE

Uppgifterna avser läget den 1 april1979

1 STOCKHOLM MED OMNEJD Nacka

Anatom

Tillverkning av dental- utrustning

Verkstad för dentalservice Solna

~j

Huvudkontor

Hörselteknisk avdelning Tillverkning av elektro- medicinsk apparatur Utställning

Stockholm

[J

Hörselteknisk avdelning Otoplastika

Tillverkning av hörsel- gångsinsats

Upplands Väsby Rikslager

Verkstad för hjälpmedels- service

2 ESKILSTUNA

Dental-och autoklavservice Instrumentverkstad och lager Ortopedteknisk avdelning

3 NYKÖPING

Ortopedteknisk närverkstad

4 LINKÖPING

Hörselteknisk avdelning 5 NORRKÖPING

~)

Hörselteknisk avdelning Ortopedteknisk central- verkstad

Ortopedteknisk avdelning

~

6 ANEBY Anaby-fabriken

Förband- och hygien- produkter

Förpackning och steril i- se ring

7 JÖNKÖPING

Dental- och autoklavservice Distriktskontor

Hörselteknisk avdelning

8 ENERYDA Eneryda-fabriken

sjukhussängar Vårdrumsarmatur

Figure

Updating...

References

Related subjects :