• No results found

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)"

Copied!
59
0
0

Full text

(1)

Analýza povrchové struktury rotorových přízí v závislosti na typu použité vývodky

Diplomová práce

Studijní program: N3106 – Textilní inženýrství

Studijní obor: 3106T017 – Oděvní a textilní technologie Autor práce: Bc. Jana Mudráková

Vedoucí práce: Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

(2)

Analysis of the surface structure of OE-rotor spun yarns depending on the type of draw of

nozzle

Master thesis

Study programme: N3106 – Textile Engineering

Study branch: 3106T017 – Clothing and Textile Engineering

Author: Bc. Jana Mudráková

Supervisor: Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D., Ing.Paed.IGIP

(3)
(4)
(5)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tom- to případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

(6)

Poďakovanie

Moje   úprimné   poďakovanie   patrí   vedúcej   mojej   diplomovej   práce,   pani   Ing. Gabriele Krupincovej, Ph.D. za jej odborné vedenie, pripomienky, trpezlivosť a prístup pri konzultáciách. Tiež by som chcela poďakovať rodine a priateľom, ktorí pri mne stáli, podporovali a motivovali ma pri tejto práci a počas celého štúdia. 

(7)

Abstrakt

Táto diplomová práca posudzuje povrchovú štruktúru rotorových priadzí s ohľadom na typ použitej odťahovej vývodky. Rešeršná časť je zameraná na vznik a štruktúru rotorovej   priadze,   ovinky,   veličiny   popisujúce   priadzu,   definície   typov   odťahových vývodiek   a   znalosti   o   tom,   ako   odťahové   vývodky   ovplyvňujú   kvalitu   a   charakter priadze.

V   experimentálnej   časti   sú   sledované   vybrané   charakteristiky   ovinkov,   sú definované podmienky merania a analyzované výsledky. Výsledky meraní sú graficky znázornené   v   tabuľkách   a   grafoch.   Zistené   poznatky   sú   diskutované.   Zo   získaných výsledkov je možné konštatovať, že na povrchovú štruktúru najvýznamnejšie pôsobia zárezové odťahové vývodky.

Kľúčové slová

rotorová priadza, odťahová vývodka, ovinok, povrchová štruktúra priadze.

Abstract

This diploma thesis assesses the surface structure of the rotor yarns with regard to the type of draw off nozzles used. The research section focuses on the formation and structure of rotor yarns, wrapper fibers, yarns parameters, definitions of types of draw off nozzles and knowledge of how the draw off nozzles act on the yarn.

The experimental part includes the selected characteristics of the wrapper fibers, defines measuring conditions and presents measured data. Results of the measurements are   graphically   shown   in   the   tables   and   graphs   and   discussed.   Results   show,   that influence of notched nozzles on surface structure of yarn is the most significant.

Keywords

rotor yarn, draw off nozzle, wrapper fibers, surface structure of yarn

(8)

Zoznam použitých skratiek a symbolov

am phrixov zákrutový koeficient

ANOVA analýza rozptylu

zakrytie priadze ovinkami

CK4K 4 zárezová vývodka

CK6KF 6 zárezová vývodka

CKSNX špirálová vývodka s vloženou krížovou vložkou

CR7CS vývodka s hladkou špirálou

CR7R hladká keramická vývodka

CR7RS vývodka s ostrou špirálou

CV [%] hmotná nerovnomernosť

D [mm] priemer priadze

E(x) odhad strednej hodnoty

[%] ťažnosť

F [N] absolútna pevnosť

H [­] index chlpatosti priadze

l [km] dĺžka priadze

L(w) [m] stredná dĺžka vláken

[km] celková dĺžka priadze

m [g] hmotnosť priadze

mm [g] priemerná hmotnosť všetkých nameraných úsekov priadze [g] hmotnosť i­tého úseku

N otáčky

n [­] počet ovinkov

[­] počet odstávajúcich vlákien

OE open end

p pravdepodobnosť

RA01 priadza vyrobená vývodkou CR7R

RA03 priadza vyrobená vývodkou CR7CS

RA06 priadza vyrobená vývodkou CK6KF

[1/100m] súčtové kritérium chlpatosti priadze

T [tex] jemnosť priadze

V objem

v [m/min] rýchlosť

Var(x) odhad rozptylu

Z zákrut

α hladina významnosti

μ stredná hodnota

[1] zaplnenie priadze

π Ludolfovo číslo

hustota priadze hustota vlákna [ktex2/3m­1]

CFB

ɛ

Lp

mi

[ot/m­1] ni

S12, S3

[m­3]

[m­1]

μp

ρp [kg m­3 ρv [kg m­3

(9)

Obsah

I. Úvod...10

II. Rešeršná časť...11

1. Vznik rotorovej priadze...11

2. Odťahové vývodky...12

2.1 Druhy odťahových vývodiek...13

3. Štruktúra rotorovej priadze...16

3.1 Ovinky...16

3.1.1 Vznik ovinkov...17

3.1.2. Typológia ovinkov...18

4. Veličiny pre popis priadze a metodiky ich hodnotení...21

III. Experimentálna časť...26

5. Cieľ experimentu...26

6. Predpoklady a experimentálne výsledky...26

6.1 Trendy z literatúry...29

6.2 Predpokladané výsledky experimentu...31

7. Experimentálny materiál a podmienky merania...32

7.1 Stanovenie parametrov ovinka rotorovej priadze...33

8. Dosiahnuté výsledky a diskusia...36

IV. Záver...41

V. Zoznam použitej literatúry...44

Príloha A...47

Príloha B...53

(10)

I. Úvod

Cieľom diplomovej práce je posúdenie povrchovej štruktúry rotorových priadzí s ohľadom   na   typ   použitej   odťahovej   vývodky,   pomocou  vybraných   charakteristík popisujúcich povrchové usporiadanie vláken ako je početnosť výskytu ovinkov, stredná dĺžka   ovinkov,   stredná   vzdialenosť   stredov   ovinkov,   zakrytie   priadze   ovinkami.  Na základe literárnej rešerše stanoviť hypotézy a predpoklady ako typ použitej vývodky ovplyvňuje   povrchovú   štruktúru   rotorovej   priadze.   Na   základe   teoretických predpokladov navrhnúť  ďalšie kritéria pre bližšiu špecifikáciu povrchovej štruktúry  a realizovať   experiment.   Potom   štatisticky   analyzovať,   získané   výsledky   porovnať   s predchádzajúcimi experimentami ostatných autorov a diskutovať získané výsledky. 

Rešeršná časť je zameraná na popis vzniku a štruktúry rotorovej priadze, ovinkov, veličiny   popisujúce   priadzu   a   metodiky   ich   hodnotenia,   definície   typov   odťahových vývodiek a znalosti o tom, ako odťahové vývodky pôsobia na priadzu.

V   experimentálnej   časti  je   konkretizovaný   cieľ   diplomovej   práce   z   hľadiska realizácie vlastného experimentu, sú uvedené predpoklady a hypotézy vychádzajúce z literárnej rešerše.  Experiment bol uskutočnený na mykaných rotorových priadzach s jemnosťou 29,5 tex so zákrutovým koeficientom am= 80 ktex2/3m­1. Ďalej sú definované podmienky   merania,   stanovené   parametre   ovinka   rotorovej   priadze   a   špecifikované metódy štatistického vyhodnotenia dát. Dáta sú spracované pomocou programu MatLab a testované analýzou rozptylu v programe QC­expert. Diskutované sú získané výsledky.

Záver   zhrňuje   uskutočnený   experiment   a   získané   výsledky.   Výsledky   sú konfrontované stanovenými hypotézami. Je možné konštatovať, že so zvyšujúcou sa agresivitou vývodky sa významne mení povrchová štruktúra rotorovej priadze.

(11)

II. Rešeršná časť

V rešeršnej časti sú zhrnuté základné informácie súvisiace s tým ako je rotorová priadza vyrábaná, aké faktory ovplyvňujú jej kvalitu, ako sa posudzuje štruktúra tejto priadze, aké základné charakteristiky sa používajú na popis pre tento typ priadze a zároveň sú tu definície týchto charakteristík.

1. Vznik rotorovej priadze

Rotorová priadza sa vyrába  na rotorovom  dopriadacom stroji.  Pre potreby tejto práce konkrétne na stroji BT 923. Priadza je tvorená v spriadacej jednotke. Prameň je odťahovaný z kanví podávacím valčekom a privádzaný k vyčesávaciemu valcu. Prameň drží podávací valček s prítlačným stolčekom a vyčesávací valec s pílkovým povlakom vyčesáva   jednotlivé   vlákna,   alebo   dvojice   vlákien.   Dochádza   k   osamostatňovaniu vlákien. Ďalej sú vlákna vedené vzduchovým kanálikom do rotora [1], [40].

Vlákna   prinášané   prúdom   vzduchu   sa   odstredivými   silami   ukladajú   do   drážky spriadacieho rotora, kde postupne vytvárajú spoločne s rotorom otáčajúcu sa stužku vlákien   ­   pramienok.   Ten   je   odťahovaný   cez   osovo   umiestnenú   vývodku   a  súčasne zakrucovaný otáčajúcim sa rotorom. Schéma rotora s pramienkom vlákien na obr. 1.

A­B: pramienok na povrchu rotora B­C: voľná časť tvorenej priadze

Obr. 1 Vznik rotorovej priadze [2]

Zo   spriadacieho   priestoru   je   priadza   vyvedená   vývodkou   obr.   2.   Medzi   jej povrchom a povrchom priadze dochádza ku kontaktu. Priadza na vnútornom povrchu vývodky viac či menej prekĺzava, v závislosti na charaktere jej povrchu, materiálovom a konštrukčnom   prevedení.   Podľa   mnohých   autorov   je   vývodka   (šípka   na   obr.   2) považovaná za element nepravého zákrutu [2]. 

(12)

Obr. 2 Umiestnenie vývodky v rotore [32]

2. Odťahové vývodky

Odťahová vývodka je jednou z najdôležitejších častí rotujúceho systému rotora OE.

Použitím   rôznych   dizajnov   odťahových   vývodiek   je   možné   ovplyvniť   štruktúru vyrábanej   priadze.   Požadovaný   charakter   a   akosť   priadze   teda   rozhodujú   pri   voľbe vývodky [16]. Príklady vývodiek, ktoré patria medzi často používané a boli použité v rámci práce [24] sú uvedené v tab. 1. Typov vývodiek sú stovky, toto je len malá časť z nich.

Tab. 1: Charakteristika vývodiek [25]

(13)

2.1 Druhy odťahových vývodiek

Pre   požadovanú   kvalitu   priadze   je   k   dispozícii   niekoľko   typov   vývodiek,   aby vyhovovali   rôznym   koncovým   použitiam   a   poskytli   dostatočnú   produktivitu   výroby priadze pri danom nastavení. 

Hladká   vývodka   (obr.   3a)   z   ocele   prináša   najlepšiu   kvalitu   priadze   z   hľadiska rovnomernosti a nedokonalostí [15]. Je vhodná na výrobu hladkých osnovných priadzí s nízkou chlpatosťou [18]. Podľa práce [20] poskytuje hladká vývodka vyššiu pevnosť priadze v porovnaní s vývodkou so štyrmi drážkami. Z práce [19] vyplýva, že hladká vývodka poskytuje najvyššiu pevnosť a najmenší počet silných miest v porovnaní so špirálovou a drážkovou vývodkou. Typ vývodky ovplyvňuje chlpatosť, ale nemá vplyv na odolnosť proti oderu [17].

a) b) c)

Obr. 3 Vývodky: a) hladká vývodka, b) špirálová vývodka, c) vývodky s drážkami [22]

Špirálová vývodka (obr. 3b) znižuje treciu plochu medzi vývodkou a priadzou a poskytuje   vyššiu   pevnosť,   hladší   a   uzavretejší   povrch   v   porovnaní   s   ostatnými vývodkami.   Napriek   tomu   boli   zaznamenané   rozporuplné   výsledky   o   výhodách špirálovej vývodky. Prínosy sa líšia v závislosti na type spracovávaného vlákenného materiálu. Autori [20] zistili vyššiu pevnosť priadze so špirálovou v porovnaní s hladkou vývodkou pri priadzach s jemnosťou 40 tex. Špirálové vývodky sú vhodné pre jemné, kompaktné,   osnovné   priadze   zo   100%   bavlny   s   malou   chlpatosťou   a   dobrými vlastnosťami pri veľkej stabilite pradenia [18].

Vývodky s drážkami alebo zárezmi (obr. 3c) spôsobujú, že sa priadza zdvihne z povrchu   vývodky   na   krátku   dobu   a   koniec   priadze   potom   vibruje   vo   vysokých frekvenciách. Vibrácie uľahčujú šírenie zákrutu do drážky rotora a zlepšujú stabilitu pri

(14)

pradení. Vibrácie znižujú trenie stužky priadze, zatiaľ čo kĺzavé trenie medzi povrchom vývodky a priadzí sa zvyšuje. Tieto vývodky sú preto uprednostňované pre spriadanie bavlny   s   krátkymi   vláknami   a   bavlneného   odpadu.   Znižujú   pretrhovosť   a   dosahujú vyšších  spriadacích rýchlostí.  Avšak  to za cenu  zvýšenia  hmotnej  nerovnomernosti, počtu vád, chlpatosti a celkovej drsnosti priadze  [21]. Rozsah zmeny kvality stúpa s počtom a hĺbkou drážok alebo je možné použiť asymetrický zárez (Bröll, obr. 4), ktorý ma   za   následok   zníženie   prašnosti,   tvorby   nečistôt   a   môže   tiež   umožniť   zvýšenie rýchlosti rotora až o 15% [17]. Sú použiteľné pre bavlnu aj pre syntetické vlákna a ich zmesi. Vývodka so štyrmi drážkami je univerzálna a s najväčšou možnosťou uplatnenia.

Pre osnovné a útkové nite sa používajú vývodky so štyrmi drážkami a pre pletiarske nite až osem drážok v závislosti na požadovanej chlpatosti. Drážkové vývodky väčšinou ponúkajú vyššiu stabilitu pradenia – viac drážok, väčší efekt nepravého zákrutu – ale tiež zvýšenie chlpatosti a prašnosti pri ďalšom spracovaní priadze [18].

Obr. 4 Štandardný a patentovaný zárez vývodky [23]

Vývodky môžu byť tiež doplnené krížovou vložkou, ktorá buď plynule naväzuje na telo   vývodky,   alebo   je   vložka   doplnená   do   držiaka   vývodky.   Tieto   vývodky   sú používané pre veľmi objemné, chlpaté nízko zákrutové pletiarske priadze.

Vývodky s menším uhlom opásania (obr. 5), majú podľa práce [18] za následok hladšiu   priadzu   s   menším   počtom   ovinkov.   Autori  [16]   zistili,   že   počet   zárezov, fyzikálna   forma   zárezov   (konkávna   /   konvexná),   štruktúra   a   geometria   povrchu vývodky   (hladká   /   špirála)   majú   zásadný   vplyv   na   chlpatosť   rotorových   priadzí.

Vývodka   K4K   (4   zárezy)   vykazuje   maximálnu   chlpatosť   a   K6KF   (6   zárezov) minimálnu chlpatosť.

(15)

Obr. 5 Vývodky s normálnym (naľavo) a malým uhlom opásania (vpravo) [22]

V práci [15] autori zostavili diagram popisujúci pôsobenie vývodiek na kvalitu a vlastnosti  rotorovej  priadze.  Z tohto  diagramu  (obr. 6) vyplýva vzťah medzi typom odťahovej   vývodky,   jej   agresivitou,   objemom,   chlpatosťou   a   stupňom   prikrútenia priadze.   Najvyššie   rozvoľnenie   povrchu   priadze   –   agresivitu,   vykazujú   vývodky   s vloženou krížovou vložkou. Rozvoľnenie povrchu má tiež za následok zvýšený objem a chlpatosť priadze. Naopak vývodky hladké či so špirálou prikrucujú priadzu a vytvárajú tak kompaktnejšiu štruktúru s vyššou pevnosťou a nižšou chlpatosťou priadze.

Obr. 6 Diagram vplyvu použitej vývodky na vlastnosti priadze [15]

(16)

3. Štruktúra rotorovej priadze

Obr. 7 znázorňuje povrchovú štruktúru rotorovej priadze. Ako je zrejmé, rotorová priadza pozostáva z trojdielnej štruktúry. Konkrétne:

• z jadra vlákien, ktoré sú v podstate súbežné s osou priadze

• vonkajšej zóny voľne ovinutých vlákien, ktorá sa vyskytuje nepravidelne pozdĺž dĺžky jadra vlákien

• a z vlákien, ktoré sú ovinuté okolo vonkajšej strany priadze a vytvárajú ovinky s veľmi malým sklonom [5]. 

Obr. 7 Povrchová štruktúra rotorovej priadze [4] 

Počet   ovinkov   stúpa   s   rýchlosťou   rotora,   so   znižovaním   priemeru   rotora,   so znižovaním   uhla   rotorovej   drážky,   zvýšeným   počtom   priadzí,   dĺžkou   vlákien   a lineárnou hustotou vlákien. Dĺžka zóny tvorby priadze má rozhodujúci vplyv na výskyt ovinkov. Čím dlhšia je zóna, tým väčší je výskyt. Ovinky zlepšujú odolnosť proti oderu priadze, ale znižujú  absorpčné vlastnosti.  Vo všeobecnosti pre krátke aj dlhé staplové priadze platí, že pribúdanie ovinkov vedie k zhoršeniu pevnosti a hustoty priadze [4].

3.1 Ovinky

Ovinok (obr. 8) je definovaný ako jedno alebo viac vlákien, ktoré sa neuložia po obvode rotora, ale prikrútia sa priamo na priadzu. Ovíjajú priadzu kolmo alebo takmer kolmo   k   ose.   Jednotlivé   vlákna   ovinka   ležia   tesne   vedľa   seba   a   čiastočne   priadzu sťahujú. Môžu mať rôznu dĺžku [3]. 

(17)

Obr. 8 Ovinok, kalibrácia 500 μm 3.1.1 Vznik ovinkov

Zakrucovaný úsek A­B z obr. 1 sa uplatňuje aj pri vzniku zvláštneho usporiadania niektorých povrchových vlákien v priadzi, pri vzniku tzv. ovinkov. Ich vytváranie je znázornené na obr. 9.

Zdrojom   ovinka   je   červeno   vyznačené   vlákno,   ktoré   dopadne   tak,   že   jedným koncom   zasiahne   zakrucujúci   pramienok   a   druhým   koncom   uvoľnený   priestor   na vnútornom povrchu rotora. V anglickej terminológii je výstižne nazývané bridge fiber (tiež wrapper a belt), čo znamená premosťujúce vlákno (obr. 9a). Pramienok uchopí koniec   vlákna   a   začne   ho   navíjať   na   svoj   povrch.  Navíjaním   vzniká   skrutkovica opačného smeru než je smer zákrutu (obr. 9b). Postupne sa miesto prvého styku vlákna s   priadzou   vzďaľuje   od   rotora.   Ovinky   sú   stále   hustejšie   (obr.   9c).   Po   prekročení medzného okamžiku, v ktorom je vlákno privádzané kolmo na smer osy priadze, sa navíjanie obráti. Zvyšok dĺžky vlákna je navíjaný v súhlasnom smere so zákrutom, pričom križuje predtým navinutú časť (obr. 9d). Výsledný tvar ovinka má teda celkom odlišný charakter ako regulárne zakrucované vlákno [2].

Obr. 9 Vytváranie ovinkov u rotorovej priadze [2]

(18)

Priadza spoločne s ovinkom prejde vývodkou, za ňou sa rozkrútia nepravé zákruty.

Tým sa v ovinku uvoľní časť vlákna so súhlasným smerom zákrutu a naopak utiahne druhá časť, navinutá opačným smerom. Na povrchu výslednej priadze je teda možné pozorovať veľmi voľné úseky vlákien – divoké vlákna aj utiahnuté ovinky – prstienky [11].

Výskyt ovinkov závisí na rade mechanických, najmä trecích pomerov a na dĺžke a početnosti vlákien, dopadajúcich na povrch rotora práve v oblasti tvorenia priadze. Táto početnosť plynie zo vzťahu dĺžky spriadaných vlákien k obvodu rotora. V literatúre sa uvádzajú tieto trendy: Dlhé vlákna majú tendenciu tvoriť koncentrovanejšie ovinky. V zmesových priadzach v ovinkoch prevažuje typ vlákien s väčšou dĺžkou [13]. Početnosť ovinkov   rastie   s   rastúcim   zákrutovým   koeficientom.   Ani   jemnosť   vlákien,   ani   typ vlákien nemajú vplyv na tvorbu ovinkov [14]. To je v protiklade k tvrdeniu autorov [13], ktorí tvrdia, že koeficient trenia medzi vláknami a povrchom rotora je významný faktor pri tvorbe ovinkov. Tento koeficient závisí na jemnosti a typu vlákien.  Hrubé priadze majú signifikantne viac ovinkov ako jemnejšie. S rastúcim počtom ovinkov klesá rovnomernosť priadze [14].

3.1.2. Typológia ovinkov

Autori [6] vo svojej práci pozorovali povrchovú štruktúru priadze a rozdelili ju do siedmych vymedzených tried (obr. 10). Trieda I. (obr 10 I.) môže byť označená ako usporiadaná štruktúra ­ vlákna sú rovnomerne skrútené. Trieda II. (obr. 10 II.) ­ vlákna vonkajšieho   pásma   sú   voľne   ovinuté   okolo   jadra.   Uhly   ovinkov   sa   líšia   od   uhla jadrových vlákien a menia sa pozdĺž dĺžky pozorovanej priadze. V triede III. sú vlákna vonkajšej   zóny   voľne   pripútané   k   priadzi   a   vyzerajú   zapletené.   Vytvárajú   chlpatý vzhľad štruktúry povrchu. Trieda IV. ­ môže byť označená ako viacnásobne ovinutá, časť ovinkových vláken je pevne ovinutá okolo jadra, zatiaľ čo ostatné majú nižšie ovinkové uhly. V triede V. majú vlákna vonkajšieho pásma opačnú špirálu ku špirále jadrových vláken a uhol ovinka môže byť až 75°.   V triede VI. sú povrchové vlákna tesné a tesne ovinuté kolo jadra. Tieto úseky priadze pôsobia jednotne a nemajú žiadne vyčnievajúce vlákna. Uhol ovinkov je približne 90°. V triede VII. sú viditeľné jedno

(19)

alebo dve vlákna ovinuté tesne okolo jadra pod uhlom 90°, ktoré vytvárajú tvar opaska, kvôli   lokálne   koncentrovanému   vinutiu   [6].   Ďalšie   publikácie   zaoberajúce   sa usporiadaním vláken na povrchu rotorových priadzí [11], [18], [19], [34].

Obr. 10 Snímky rastrovacieho  elektrónového mikroskopu povrchovej štruktúry 

rotorovej priadze: I usporiadaná; II voľne ovinutá; III chlpatá; IV viacnásobne ovinutá;

V opačne ovinutá; VI tuho ovinutá; VII ovinok [6]

V práci [7] sú popísané typy ovinkov, ktoré boli pozorované na rotorovej priadzi. K nim sa dajú pre porovnanie priradiť triedy podľa práce [6].

Ovinok   typu   A   (obr.   11   a)   je   klasickým   a   najčastejšie   sa   vyskytujúcim   typom ovinka. Jednotlivé vlákna ležia tesne vedľa seba a priadza je nimi mierne stiahnutá. Má zlý vplyv na ďalšie úpravy priadze, napr. počesávanie (trieda VII. [6]). Typ ovinka B (obr. 11 b) predstavuje tvar, ktorý je tvorený niekoľkými tenkými ovinkami (obr. 11 c).

Pokiaľ sú tieto ovinky dostatočne blízko pri sebe, je možné ich považovať za jeden dlhší ovinok.   Pri   malých   vzdialenostiach   má   niekoľko   veľmi   krátkych   ovinkov   obdobný účinok ako jeden dlhší ovinok (trieda VI. [6]). Typ C (obr. 11 c) je väčšinou jedno

(20)

vlákno 2­3x ovinuté okolo priadze. Ovinok je krátky a nespôsobuje významné problémy pri   spracovaní.  Typ   ovinka   D   (obr.   11   d)   sa   vyznačuje   kónickým   tvarom   a   môže prekážať pri priechode priadze vodiacimi prvkami.  Ovinok typu E (obr. 11 e) nie je navinutý na priadzu presne kolmo a ešte k tomu je križovaný ďalším šikmo navinutým ovinkom (trieda V. [6]). Môže to byť jeden ovinok, tvorený tými istými vláknami, alebo dva nezávislé ovinky. Typ F (obr. 15 f) je varianta ovinka typu A. Líšia sa len tým, že vlákna sú ovinuté voľnejšie okolo jadra priadze a nesťahujú ju (trieda II.[6]) [7]. 

Obr. 11 Typológia ovinkov podľa [7]

(21)

4. Veličiny pre popis priadze a metodiky ich hodnotení

Každý   druh   priadze   má   určité   vlastnosti,   ktoré   sú   dané   zvláštnosťou   vláknovej suroviny   použitej   pri   výrobe   a   charakterom   technologického   postupu.   Vybrané charakteristiky   pre   popis   rotorovej   priadze   budu   definované   v   nasledujúcom   texte   a stručne bude uvedený spôsob ich merania, ktorý bol v rámci práce použitý.

Jemnosť je prvou základnou veličinou popisujúcou priadzu. Vyjadruje vzťah medzi hmotnosťou  m  a dĺžkou  l  vláknového materiálu – dĺžková hmotnosť.  Pre vyjadrenie jemnosti používame jednotku tex  [1].  Vzťah medzi jemnosťou priadze  T  a priemerom priadze  D,   hustotou   vláken ρp a   zaplnením   priadze  μp  je   uvedený   vo   vzťahu   (1).

Jemnosť   je   možné   tiež   vyjadriť   prostredníctvom   objemu  V  a   s   určitou   mierou zjednodušenia tiež s využitím plochy priečneho rezu priadze  s. Jemnosť je väčšinou stanovená na základe váženia predpísanej dĺžky priadze podľa ČSN EN ISO 2060 [27].

T=m

lp.V

l =s .ρp=π D2ρp

4 =π D2μpρv

4 [tex] (1)

Zákrut Z je veličina, ktorou vyjadrujeme rotorom vkladané otáčky N do vláknového materiálu za jednotku času. Súčasne je hotová priadza odťahovaná rýchlosťou v. Zákrut sa stanovuje na zákrutomere s využitím ČSN EN ISO 2061 [28].   Pre rotorové priadze je   ťažko   určiteľný   s   ohľadom   na   charakter   priadze.   V   tomto   prípade   zákrut experimentálne stanovený nebol [2].

Z=N

v [m­1] (2)

Vzťah   medzi   jemnosťou   priadze  T  a   zákrutom  Z  je   popísaný   zákrutovým koeficientom. Typov zákrutových koeficientov je viac a v tejto práci je použitý pre popis charakteru priadze Phrixov zákrutový koeficient  am. A je definovaný vzorcom (3).

Z=am100

3T2  [m­1] (3)

Definícia   priemeru   priadze  D  vychádza   z   jemnosti   viď   vzťah   (1).   Metodík   a postupov pre jeho určenie existuje celý rad, najčastejšie sú založené na optickom alebo kapacitnom   princípe.   Priemer   priadze   bol   v   tomto   prípade   stanovený   na   základe

(22)

optického   princípu,   kde   je   priemer   stanovený   ako   dvoj­dimenzionálny   z   dvoch navzájom kolmých priemetov priadze na 0,03 mm dlhých úsekoch priadze. Podrobnosti o tejto metodike je možné nájsť na stránke firmy Uster [30], kde je presne popísaný princíp merania a spôsob spracovania dát.

D=

πμ4Tpρv [mm]  (4)

Hmotná nerovnomernosť CV  je kolísanie počtu vláken v jednotlivých prierezoch po dĺžke priadze. Kde ¯m je priemerná hmotnosť zo všetkých nameraných úsekov,  mi  je hmotnosť i­tého úseku. Jednou z možností je určiť ju pomocou metodiky založenej na kapacitnom   princípe   a   zariadení   Uster   Tester,   firmy   Zellweger   Uster.   Čím   je nerovnomernosť nižšia na dlhých aj krátkych úsečkách, tým je priadza kvalitnejšia [1]. 

CV=100

¯

m

1l.

0l (mi−¯m)2.D . l [%]  (5)

Chlpatosť  je  charakterizovaná   množstvom   z   priadze   voľne   pohyblivých   koncov vlákien, alebo vláknových slučiek. Kritériom pre posúdenie chlpatosti je počet, dĺžka alebo plocha odstávajúcich vlákien na danú jednotku [12], [42].

Chlpatosť   priadze   je   možné   zisťovať   dvoma   spôsobmi.   V   tejto   práci   je   pre stanovenie miery chlpatosti použitá metodika User Tester 5 [30], ktorá je založená na optickom princípe a chlpatosť je vyjadrená ako H a súčtové kritérium S12, S3 testované na aparatúre  Uster®Zweigle hl 400.  Výsledný index chlpatosti  H, je číselná hodnota odpovedajúca   približne   súčtovej   dĺžke   odstávajúcich   vlákien   na   povrchu   priadze pripadajúcich na 1 cm priadze [8].

S12=

i=1 i=2

ni S3=

i=3 k

ni (6), (7)

Kritérium S12 je definované ako počet odstávajúcich koncov vlákien v prvej a druhej kategórii   (1   mm,   2   mm)   a   kritérium  S3  je   definované   ako   súčet  ni  počtu   všetkých odstávajúcich   koncov   vlákien   dlhších   ako   3   mm.   Tieto   súčtové   kritériá   poskytujú informáciu o rozložení vlákien do dvoch typov chlpatosti [9].

(23)

Pre popis ovinkov a povrchovej štruktúry priadze sú použité charakteristiky (počet ovinkov, dĺžka ovinkov, vzdialenosť stredov ovinkov), ktoré sú hodnotené s využitím Obrazovej analýzy NIS Elements a špeciálneho makra.

Makro je program, sled funkcií, vytvorený v systéme obrazovej analýzy samotným užívateľom. Je možné ho vytvoriť nahraním série akcií, zapísaním jednotlivých príkazov v okne editora makra alebo modifikovaním príkazov, ktoré užívateľ použil naposledy s využitím   príkazu   História.   [10]   Usnadňuje   spracovanie   a   podstatou   je   získanie charakteristík   dĺžka   ovinka,   vzdialenosť   stredov   ovinkov,   počet   ovinkov,   zakrytie priadze ovinkami. Štandardne sa meria podľa normy IN 22­105­01/01 [3] a IN 22­105­

01/02   [10].  Makro   sa   spúšťa   klávesou   F4   alebo   v   menu   Makro   položkou   Spustiť.

Postupne nasledujú tieto kroky:

1. krok – snímanie veľkých zložených 5 cm obrazov, podrobne viď kapitola 7.1.

2. krok ­ v adresári  sa zadá počet obrazov  určených k vyhodnoteniu, z ktorého sa postupne budú automaticky otvárať a spracovávať.

3. krok – označí sa čiara od ľavého okraja monitora k pravému – modrá čiara na obr. 12.

Čiara   nemusí   prechádzať   presne   stredom   tela,   ale   musí   kopírovať   smer   priadze   na monitore.   Označením   čiarou   osy   priadze   a   zistením   jej   dĺžky   je   stanovená   dĺžka snímaného   dielčieho   úseku   priadze.   Ďalej   čiara   slúži   už   len   ako   pomocná   pre nasledujúce merania.

Obr. 12 Ukážka obrazu spracovávaného makrom OvinyNIS.mac. Kalibrácia 5000 μm

4.   krok   ­   označuje   sa   vždy   začiatok   a   koniec   ovinka,   na   vytvorenú   čiaru   z predchádzajúceho kroku ­ červené bodky na obr. 12.  Začiatky a konce ovinkov slúžia k

(24)

zisteniu   dĺžky   ovinkov,   strednej   vzdialenosti   stredov   ovinkov,   početnosť   ovinkov   a zakrytie priadze ovinkami.

Dĺžka ovinka je vzdialenosť medzi označenými krajmi ovinka (červené bodky na obr.   12).  Na   základe   jednovýberového   Kolmogorovova   ­   Smirnovova   testu, zjednodušene založeného na porovnávaní empirickej distribučnej funkcie s distribučnou funkciou príslušného vyšetrovaného rozdelenia, sú testované dve štatistické rozdelenia pre popis rozložení tejto charakteristiky ovinkov – normálne a lognormálne rozdelenie.

Normálne rozdelenie s parametrami strednej hodnoty μ a rozptylu  ,σ ktoré sú zároveň odhadom strednej hodnoty  E(x) a odhadom rozptylu Var(x), lognormálne rozdelenie s parametrami μ, σ, kde odhady strednej hodnoty a rozptylu sú

E( x)=eμ+ σ

2

2 (8)

Var( x)=(eσ2−1)e2μ+σ2. (9)

Počet ovinkov na určitú dĺžku je polovica počtu označených bodov na každom 5 cm úseku   priadze.   Budú   sa   však   riadiť   jedným   z   diskrétnych   štatistických   rozdelení   – binomickým alebo Poissonovým. Bolo overené, že rozdelenie počtu ovinkov nezávisí na dĺžke priadze, na ktorej je sledované, preto je možné predpokladať, že testovanie rozdelenia na 5 cm úsekoch bude zhodné na 1 m dĺžky [10], [11].

V prípade binomického rozdelenia je odhadom strednej hodnoty počtu ovinkov na 1m dĺžky priadze, kde n je počet ovinkov a p je pravdepodobnosť

E(x)=n p (10)

n= 1

stredná dĺžka ovinkov[m] (11)

p= stredná dĺžka ovinkov[m]

stredná vzdialenosť stredov ovinkov[m] . (12)

Odhad rozptylu je potom Var (x)=E (x)(1−p) .  (13)

Odhadom strednej hodnoty aj rozptylu Poissonového rozdelenia je

E( x)=Var (x)= 1

[m]. (14)

(25)

Vzdialenosť stredov ovinkov je súčet polovíc dĺžok ovinkov idúcich za sebou a vzdialenosti pravého a ľavého kraja prvého ovinka a ľavého kraja druhého ovinka. Opäť rovnaký test ako pri dĺžke ovinkov hodnotí lognormálne a normálne rozdelenie pre popis rozdelenia vzdialeností stredov ovinkov. [10]

Zakrytie priadze ovinkami  CFje pomerom strednej dĺžky ovinkov  l  a celkovej meranej dĺžky priadze Lp. Je definované vzťahom

CFB=

i=1 n

l/ Lp⋅100 [%] (15)

(26)

III. Experimentálna časť

V rámci experimentálnej časti je bližšie špecifikovaný cieľ experimentu, zhrnuté sú predpoklady vychádzajúce z urobenej rešerše, uvedené sú podmienky meraní vrátane popisu experimentálneho materiálu a diskutované dosiahnuté výsledky.

5. Cieľ experimentu

Cieľom diplomovej práce je posúdenie povrchovej štruktúry rotorových priadzí s ohľadom   na   typ   použitej   odťahovej   vývodky.   Ovinky   a   ich   vybrané   charakteristiky (početnosť   výskytu,   stredná   dĺžka   ovinkov,   stredná   vzdialenosť   stredov   ovinkov, zakrytie   priadze   ovinkami)   sú   využité   pre   popis   povrchového   usporiadania   vláken zvolených rotorových priadzí. Čiastkovým cieľom je pokúsiť sa navrhnúť ďalšie kritéria pre   bližšiu   špecifikáciu   povrchovej   štruktúry   a   porovnať   získané   výsledky   s predchádzajúcimi experimentmi. Porovnaním získaných dát je snaha lepšie porozumieť vzniku ovinka a upresniť popis štruktúry rotorovej priadze.

6. Predpoklady a experimentálne výsledky

Téma vplyvu odťahovej vývodky na povrchovú štruktúru je sledovaná v mnohých zahraničných   publikáciách.   Tieto   zahraničné   publikácie   je   možné   rozdeliť   na   dve skupiny podľa toho, ako bol experiment zostavený. Prvá skupina sú práce, [15], [16], [17],   [20],   [21],   [23],   [33],   [35],   [36],   [37],   [38],   [39],   v   ktorých   bol   experiment zostavený tak, že sledujú viac vplyvov, vrátane typu použitej vývodky na štandardné vlastnosti priadze (H, CV, D, F,   , ɛ modul). Druhá skupina prác [6], [7], [11], [18], [19], [34], ktoré sledujú usporiadanie vláken na povrchu priadze, zaraďuje ovinky subjektívne do kategórií. Počet kategórií (4, 6, 8) a spôsob subjektívneho popisu kategórií sa v publikáciách líši [6], [7], [19], [34]. Spolu s vplyvom technologických dielov – rotora (typ,   priemer,   povrchová   úprava,   materiál,   typ   drážky)   a   použitej   vývodky   (typ, materiál, geometria) a faktorov priadze (vlákenný materiál, dĺžka a typ vláken, jemnosť,

(27)

Výsledky z týchto zahraničných prác nie je jednoduché porovnať a vyvodiť závery z dôvodu, že detaily o usporiadaní experimentu a materiálu nie sú niekedy do detailov dostupné.   V   rôznych   experimentoch   pracovali   s   inými   vstupnými   a   výstupnými podmienkami.   Hodnotenie   z   pohľadu   kvalitatívnych   štandardných   ukazovateľov   je zrejmé a sú aj doporučenia výrobcov [18], [23] ako vyberať vývodky ­ regresné modely, neuronové   siete,   multikriteriálna   analýza   [36].   Snahou   bolo   overiť   či   typ   použitej vývodky ovplyvní charakter usporiadania vláken v priadzi a teda prejaví sa zmenou sledovaných   objektívnych   ukazovateľov   použitých   pre   popis   ovinkov   (dĺžka,   počet, vzdialenosť   stredov,   zakrytie   priadze   ovinkami).   Aby   bolo   možné   vylúčiť spolupôsobenie viacerých faktorov, boli všetky ostatné možné a v literatúre preukázané faktory   eliminované.   Rovnaký   typ   vstupnej   suroviny,   rovnaký   spôsob   nastavenia technologického zariadenia, len výmena zvolených typov odťahovej vývodky. V rešerši sa nepodarilo nájsť, že by niekto takýmto spôsobom experiment realizoval. Spojenie analýzy   vplyvu   samotnej   vývodky   na   štandardné   ukazovatele   vrátane   škálovania   a objektívneho stanovenia popisných ukazovateľov s objektívnymi ukazovateľmi ovinka v súvislosti s použitou vývodkou. Práce [3], [10], [11] síce stanovujú objektívne popisné charakteristiky ovinkov, ale bez škálovania ovinkov do jednotlivých tried.

Je   tu   možnosť   zvoliť   experiment   tak,   aby   nadviazal   na   predchádzajúcu   prácu Michala Richtera [24] v spolupráci s firmou Rieter. Umožní získať detailné informácie o technologickom   nastavení   a   vybrať   pre   analýzu   priadze,   kde   jediným   vplyvným faktorom   bude   vývodka,   ostatné   sú   konštantné.   Jemnosť,   vstupný   materiál,   zákrut zhodné pre RA01, RA03 a RA06. Zároveň nie je nutné opakovať niektoré merania.

Grafy obr. 13 a 14 prebraté z práce [24] ukazujú, že 4 vývodky poskytovali podobné výsledky hmotnej nerovnomernosti, chlpatosti, charakteristík S12, S3. Nárast sledovaných charakteristík je štatisticky nevýznamný, lebo konfidenčné intervaly sa prekrývajú. Až na   dve   viaczárezové   vývodky,   ktoré   poskytli   inú   kvalitu   usporiadania   vláken   a štatisticky   odchýlené   hodnoty.   Na   krátkych   úsekoch   narastie  CV,  H,   ale   na   dlhých úsekoch sa CV už tak nechová. Pre experiment som zvolila hladkú a špirálovú vývodku, pretože  z rešerše vyplýva,  že vďaka  tomu,  že  tam  je obmedzený  kontakt priadze  s krutným orgánom v zmysle nepravého zákrutu, tak sa dá očakávať, že kvalita priadze

(28)

bude   z   hľadiska   usporiadania   priadze   najideálnejšia.   Pričom   viaczárezová   vývodka, poskytla u priadze výrazne navýšenie týchto ukazovateľov (CV, H, S12, S).

a) b)

Obr. 13 Graf hmotnej nerovnomernosti na a) krátkych úsekoch, b) dlhých úsekoch [24]

a)

b) c)

Obr. 14 Graf a) chlpatosti  a  b) charakteristík s12, s3 [24]

(29)

6.1 Trendy z literatúry

Výskyt ovinkov závisí na rade mechanických, najmä trecích pomerov a na dĺžke a početnosti vlákien, dopadajúcich na povrch rotora práve v oblasti tvorenia priadze. Táto početnosť plynie zo vzťahu dĺžky spriadaných vlákien k obvodu rotora. V literatúre sa uvádzajú tieto trendy: Dlhé vlákna majú tendenciu tvoriť koncentrovanejšie ovinky. V zmesových priadzach v ovinkoch prevažuje typ vlákien s väčšou dĺžkou [13]. Početnosť ovinkov   rastie   s   rastúcim   zákrutovým   koeficientom.   Ani   jemnosť   vlákien,   ani   typ vlákien nemajú vplyv na tvorbu ovinkov [14]. To je v protiklade k tvrdeniu autorov [13], ktorí tvrdia, že koeficient trenia medzi vláknami a povrchom rotora je významný faktor pri tvorbe ovinkov. Tento koeficient závisí na jemnosti a typu vlákien.  Hrubé priadze majú signifikantne viac ovinkov ako jemnejšie. S rastúcim počtom ovinkov klesá rovnomernosť priadze [14]. Preto by počet ovinkov pre sledované priadze mal byť rovnaký resp. štatisticky nevýznamný.

Hladká   vývodka   je   vhodná   na   výrobu   hladkých   osnovných   priadzí   s   nízkou chlpatosťou [18]. Má najlepšiu kvalitu z hľadiska rovnomernosti a nedokonalostí [15]. 

Špirálová vývodka znižuje treciu plochu medzi vývodkou a priadzou a poskytuje hladší a   uzavretejší povrch v porovnaní so zárezovými vývodkami. Špirálové vývodky sú vhodné pre jemné, kompaktné, osnovné priadze zo 100% bavlny s malou chlpatosťou [18]. Vývodky so  zárezmi  spôsobujú,  že  sa priadza  zdvihne  z  povrchu  vývodky na krátku   dobu   a   koniec   priadze   vibruje   vo   vysokých   frekvenciách.   Tieto   vývodky dosahujú vyšších spriadacích rýchlostí ale za cenu zvýšenia hmotnej nerovnomernosti a chlpatosti [21]. Rozsah zmeny kvality stúpa s počtom zárezov.

Zárezové   vývodky   ponúkajú   väčší   efekt   nepravého   zákrutu,   ale   tiež   zvýšenie chlpatosti   [18].   Autori   [16]   zistili,   že   počet   zárezov,   fyzikálna   forma   zárezov (konkávna / konvexná), štruktúra a geometria povrchu vývodky (hladká / špirála) majú zásadný vplyv na chlpatosť rotorových priadzí. V práci [15] autori zostavili diagram popisujúci   pôsobenie   vývodiek   na   kvalitu   a   vlastnosti   rotorovej   priadze.   Najvyššiu zmenu povrchu priadze ­ agresivitu, vykazujú vývodky s vloženou krížovou vložkou.

Zmena   povrchu   má   tiež   za   následok   zvýšený   objem   a   chlpatosť   priadze.   Naopak

(30)

vývodky   hladké   či   so   špirálou   prikrucujú   priadzu   a   vytvárajú   tak   kompaktnejšiu štruktúru s vyššou pevnosťou a nižšou chlpatosťou priadze. 

Štúdie [15], [16], [24] a [33] sa zhodujú v tom, že pri zvyšujúcej sa agresivite vývodky sa zvyšuje chlpatosť vyrobenej priadze.  Štúdia  [15] hovorí, že  špirálová  a hladká vývodka vykazujú podobné hodnoty nerovnomernosti priadze. 

Z literatúry je známe, že vývodka ovplyvňuje usporiadanie vláken a to nielen na povrchu priadze (obr. 15 zóna 3), ale aj vonkajšiu zónu priadze (obr. 15 zóna 2). Vďaka tomu, že vývodka rozvoľní štruktúru, mení sa aj jej vonkajšia časť nielen povrch priadze

­ zasahuje celú štruktúru priadze, uvoľní ju, nie je tak utiahnutá (obr. 15).

Obr. 15 Schéma prierezu rotorovej priadze: 1. jadro vlákien súbežných s osou priadze; 

2. vonkajšia zóna voľne nepravidelne ovinutých vlákien pozdĺž dĺžky jadra vlákien;

3. chlpatosť ­ vlákna ovinuté okolo vonkajšej zóny priadze vytvárajúce ovinky [5].

Vývodky ovplyvňujú objemnosť, ale žiaden článok túto charakteristiku nedefinuje.

Nepriamo  je možné zmenu  usporiadania  vláken  posúdiť stanovením  CV  – kolísanie hmoty,   zmenou   priemeru   priadze  D,  prípadne   stanovením   hustoty   priadze  ρp, resp.

zaplnenie   priadze  μp,   početnosť   výskytu   vád   prípadne   mechanicko­fyzikálnych vlastností  (F,  ,  ɛ modul) a hodnotením prostredníctvom chlpatostí priadze (H,  S12, S3).

Subjektívne je možné posúdiť usporiadanie vláken na povrchu zaradením ovinkov do jednotlivých kategórií. Nejasný popis ovinkov, ktorý ovinok kam patrí, je nevýhodou pre subjektívnu interpretáciu výsledkov vďaka rôznemu počtu kategórií.

(31)

6.2 Predpokladané výsledky experimentu

Experimentom v tejto diplomovej práci je snaha stanoviť objektívne charakteristiky ovinkov podľa [3], [10], zaradenie ovinkov do jednotlivých kategórií a navrhnúť ďalšie objektívne charakteristiky umožňujúce posúdenie objemnosti a uhla ovinkov.

Dĺžku ovinkov ovplyvňuje dĺžka vlákien dopadajúcich na povrch rotora práve v oblasti tvorenia priadze [14]. Ďalej predpokladáme, že zmena agresivity vývodky, by mohla ovplyvniť dĺžku ovinkov a zakrytie priadze ovinkami [6].

S   ohľadom   na   predchádzajúce   experimenty   zahraničných   autorov   môžeme očakávať,   že   ak   experimentálne   priadze   boli   vyrobené   z   rovnakého   vlákenného materiálu   ­   zhodný   prameň,   zhodná   jemnosť,   zákrutový   koeficient,   pri   zhodnom nastavení stroja, počet a vzdialenosť stredov ovinkov sa výrazne meniť nebude [13], [14]. Ďalej počet ovinkov stúpa s rýchlosťou rotora, so znižovaním priemeru rotora, so znižovaním   uhla   rotorovej   drážky,   zvýšeným   počtom   priadzí,   dĺžkou   vlákien   a lineárnou   hustotou   vlákien   [4],   [13],   [14].   Všetky   tieto   parametre   boli   rovnaké   pre všetky   priadze,   preto   predpokladáme,   že   sa   počet   ovinkov   medzi   jednotlivými priadzami výrazne meniť nebude.

Predpokladáme,   že   vzhľadom   na   typ   použitej   vývodky   sa   charakter   a   štruktúra priadze bude meniť, a očakávame zmenu z hľadiska výskytu rôznych typov ovinkov, ich počtov, uhlov a objemnosti. (obr. 6) [15].

Priadze   vyrobené   hladkou   vývodkou,  by   mali   mať   štruktúru   hladkú,   viac kompaktnú, s nízkou chlpatosťou [15], [17], [18], [20].

Špirálové   vývodky,   vďaka   zníženiu   trecej   plochy   medzi   vývodkou   a   priadzou, poskytujú u priadzí hladší a uzavrenejší povrch v porovnaní so zárezovými vývodkami [15], [18].

Zárezová   vývodka   vytvára   u   priadzí   otvorenejšiu   štruktúru,   menej   kompaktnú, rozvoľnenú, objemnejšiu [6], [15], [16], [24], [33].

(32)

7. Experimentálny materiál a podmienky merania

Experiment   bol   uskutočnený   na   mykaných   rotorových   priadzach   s   jemnosťou   29,5  tex  vyrobených   z   rovnakého   prameňa   za   rovnakých   podmienok   zo   100%

bavlnených vláken so strednou dĺžkou L(w) 25,6 mm (25,34; 25,87) meranou na AFIS testery.   Priadze   sa   vyrábali   so   zákrutovým   koeficientom   optimálnym   pre   tkanie   am = 80 ktex2/3m­1. Mechanické parametre zariadenia BT 923 Rieter OE dopriadacieho stroja   boli   nastavené   tak,   aby   spĺňal   všetky   kombinácie   analyzovaných   faktorov   a nebolo  nutné   ich   v  priebehu  experimentu  upravovať.   Dôvodom  je   snaha   eliminovať potenciálny vplyv ďalších faktorov alebo ich pôsobenie na kvalitu priadze.  Vývodky, vybrané a popísané v teoretickej časti kapitola 2., predstavujú najčastejšie zložku zmeny charakteru priadze požadovanej trhom s priadzami. Experiment naväzuje na prácu [25], kde boli vzorky vyrobené 6 typmi vývodiek. Pre túto prácu boli vzorky pripravené s využitím troch typov odťahových vývodiek: CR7R, CR7CS, CK6KF (tab. 1). Dôvodom je   ich   časté   používanie   výrobcami   priadzí   a   tiež   možnosť   porovnania   sledovaných akostných   ukazovateľov   v   práci   [25]   bez   nutnosti   opakovania   meraní   vybraných ukazovateľov   akosti.   Vyrobených   bolo   desať   cievok   s   dĺžkou   návinu   5000   m.

Technologické parametre vzoriek priadze a podrobnosti o nastavení stroja sú uvedené v tabuľke 2.

Tab. 2 Strojné a technologické parametre [25]

Strojné parametre Technologické parametre

 dopriadací stroj  BT 923  materiál 100% bavlna

 počet spriadacích jednotiek 10  jemnosť vlákna 1,75 [dtex]

 typ rotora  C533/U­D  jemnosť prameňa 5600 [tex]

 vyčesávací valček  C40D­PP  jemnosť priadze 29,5 [tex]

 adaptér  C5  prieťah 190 [­]

 odťahová vývodka

 CR7R 80

 CR7CS  zákrut 837

 CK6KF  otáčky rotora 100000

 otáčky vyčesávacieho valčeka 9000

 odťahová rýchlosť 120

 dĺžka návinu 5000 [m]

 technologický podtlak 6000 [Pa]

 zákrutový koeficient am [ktex2/3m­1] [m­1] [ot.min­1] [ot.min­1] [m.min­1]

(33)

Analýza priadze zahŕňa overovanie technologických parametrov ­ jemnosť vláken a zákrut priadze. Jemnosť priadzí bola meraná podľa normy ČSN EN ISO 2060  [27] a zákrut meraný podľa ČSN EN ISO 2061 [28] (testovaná dĺžka 1000 m, opakovanie meraní   10,   celková   testovaná   dĺžka   pre   jednu   vzorku   1   km).  Vzorky   boli   najprv naklimatizované podľa normy ČSN 80 0061 (norma zrušená, len doporučený postup) [29].   Odber   vzoriek   priadze   bol   uskutočnený   v   súlade   s   postupom   daným medzinárodnými štandardmi  ČSN 80 0070 [26], klimatické podmienky v laboratóriu boli   stanovené   na   teplotu   20°C   ±   2°C   a   relatívnu   vlhkosť   65%   ±   2%.   Hodnotenie hmotnej   nerovnomernosti  CV,   index   chlpatosti  H  boli   prevedené   na   prístroji Uster®Tester 5 [30], rýchlosťou 400 m.min­1, kde z každej cievky bolo premeraných 1000 m a meranie bolo zopakované na 10 cievkach. Spolu z každého typu priadze bolo analyzovaných 10 km.

7.1 Stanovenie parametrov ovinka rotorovej priadze

Na začiatku experimentu bolo snímaných 200 náhodne vybraných obrazov z každej priadze pri kalibrácii 2,68  μm/px  a rozlíšení 1280 x 960 bodov. Spolu 600 obrazov.

Cieľom   bolo   získať   prehľad   ako   vyzerá   povrchová   štruktúra,   a   pokúsiť   sa   zistiť   či ovinky, ktoré sú uvedené v publikáciách [6], [7], [19], [24], je možné tiež nájsť alebo nie. Pri následnom prezeraní  bolo subjektívne vybratých  6 typov ovinkov,  ktoré sa najviac opakovali (obr. 16).

Obr. 16 Typy ovinkov

(34)

Postup experimentu je v súlade s normami IN 22­105­01/01 [3] a IN 22­105­01/02 [10].   Vzorky   priadzí   boli   snímané   a   vyhodnotené   pomocou   počítača   so   softvérom obrazovej analýzy – NIS Elements z dôvodu zjednodušenia celého postupu.

Nad rámec interných štandardov IN 22­105­01/01 [3] a IN 22­105­01/02 [10] pre popis   povrchového   usporiadania   vláken   typológie   ovinkov   navrhujem   zaradiť hodnotenie   uhla   ovinka   a   objemnosti.   Dôvodom   je,   že   pri   subjektívnom   posúdení snímaných pozdĺžnych pohľadov na priadze bolo zistené, že štruktúra niektorých typov ovinkov je viac a kompaktnejšie utiahnutá vzhľadom k aktuálnemu priemeru priadze a v niektorých   prípadoch   sa   javí   voľnejšie   usporiadaná.   Stanovenie   týchto   objektívnych charakteristík, by mohlo túto hypotézu pomôcť overiť, pretože agresivita vývodky by to mohla ovplyvniť.

a) b)   

Obr. 17 Označenie ovinka: a) označenie výšky ovinka d1 (červená) a priemeru priadze d2 (čierna); b) označený uhol ovinka

Objemnosť priadze je pomerom rozdielu výšky ovinka d1 a priemeru priadze d2 ku priemeru priadze  d2  (obr. 17 a). Výška ovinka je najväčšia vzdialenosť kam vlákna utiahnuté   na   povrchu   patriace   k   ovinku   zasahovali   z   hľadiska   dvoj­dimenzionálnej projekcie   ­   kompaktný   ovinok,   nie   odstávajúce   vlákna,   ktoré   nie   sú   utiahnuté   na povrchu. Aktuálny priemer priadze bol meraný v rámci ovinka. Meranie bolo vykonané v mieste, kde bol prvý a posledný čierny pixel.

Objemnosť=d1−d2

d2       (16)

(35)

Uhol ovinka je meraný od osy priadze po sklon vláken ovinutých okolo priadze vytvárajúcich ovinok (obr. 17 b). Uhol bol vždy meraný na ľavej strane a vždy na začiatku ovinka.

Podstatou   skúšky   je   snímanie   a   skladanie   veľkých   obrazov.   Aby   bolo   možné priadzu snímať v napnutom stave objektívom mikroskopu, je nutné priadzu naviesť z cievky cez prvú kotúčovú brzdičku do druhej kotúčovej brzdičky, od ktorej je ručne odťahovaná.   Brzdičky   sú   umiestnené   na   mostovom   vodiči,   ktorý   je   pripevnený   k posuvnému stolíku mikroskopu.

Skladanie veľkých obrazov prebieha automaticky zložením z 25 dielčích snímaných obrazov. Tým je získaných až 5 cm úsekov rotorovej priadze pri nastavení: kalibrácia 2,68 μm/px, rozlíšenie 24299 x 431 bodov, expozícia 150 ms, prekrytie 25%, tolerancia 64  px,   uhol   kamery   0,1%.   Náhodne   zosnímaných   veľkých   obrazov   bolo   50 päť­centimetrových úsekov z každej priadze, spolu 150 veľkých päť­centimetrových obrazov. Veľké obrazy boli ďalej spracované makrom OvinyNIS.mac. Makro slúži k určeniu   štyroch   základných   parametrov   ovinkov  rotorovej   priadze   –   dĺžka   ovinkov, vzdialenosť stredov ovinkov, počet ovinkov na určitú dĺžku priadze a zakrytie priadze ovinkami. Makro je sled funkcií, ktoré uľahčujú spracovanie nasnímaných obrazov viď kapitola 4.

Získané   dáta   jednotlivých   charakteristík   boli   spracované   pomocou   programu Oviny.m   v   prostredí   MatLab,   naprogramovaného   pre   tieto   účely.   Stanovuje   dĺžky ovinkov,   počty   ovinkov,   vzdialenosti   stredov   ovinkov   a   zakrytie   priadze   ovinkami.

Obsahuje overenie rozdelení a nájdenie štatistických charakteristík – stredná hodnota, rozptyl, konfidencia. Výstup z programu je grafický. Histogramy: počet ovinkov na   5 cm, dĺžky ovinkov a vzdialenosti stredov ovinkov viď Príloha A.

(36)

8. Dosiahnuté výsledky a diskusia

V rámci experimentu boli sledované nasledujúce charakteristiky:  dĺžka ovinkov, vzdialenosť stredov ovinkov, počet ovinkov na určitú dĺžku priadze a zakrytie priadze ovinkami, objemnosť, uhly a typy ovinkov na 3 typoch priadzí vyrobených rôznymi typmi vývodiek. Prevzaté boli doplnkové merania: priemer priadze, CV, H, S12 a S3 [25].

V nasledujúcom texte sú uvedené získané výsledky vo forme tabuliek a grafov. Dáta, ktoré sa podarilo metodikami popísanými v kapitole 4 dosiahnuť, sú popísané nižšie. 

Všetky   získané   dáta   boli   podrobené   štatistickej   analýze.   Overovaná   bola homogenita a príslušnosť k predpokladanému rozdeleniu, ev. prítomnosť vybočujúcich hodnôt. Určené boli základné štatistické ukazovatele (stredná hodnota, rozptyl, variačný koeficient, konfidenčný interval).

V tabuľke 3. v prílohe A sú uvedené výsledky z hodnotenia charakteru ovinkov z hľadiska   dĺžky,   počtu   ovinkov,   vzdialenosti   stredov   ovinkov   a   zakrytie   priadze ovinkami na jednotlivých typoch priadzí. V tab. 3 v prílohe A je možné nájsť stredné hodnoty,   konfidenciu,   odhad   rozptylu   pre   sledované   charakteristiky   a   zároveň informácie o prijatí/neprijatí nulovej hypotézy Ho vrátane pravdepodobnosti pre vybrané rozdelenia. Pravdepodobnosť bola vyšetrovaná s hladinou významnosti α = 0,05 a obojstranné konfidenčné intervaly pre pravdepodobnosť 95%.

Vo   všetkých   prípadoch   dĺžky   ovinkov   u   všetkých   typov   priadzí   bolo   prijaté normálne rozdelenie s pravdepodobnosťou väčšou než je hladina alfa 0,05. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 3 príloha A a detailne sú dáta graficky zobrazené na obr. 22.

Štatistická analýza v prípade počtov ovinkov potvrdila u priadzí RA01 a RA03 prijatie binomického rozdelenia a poissonové bolo zamietnuté, len pri priadzi RA06 boli zamietnuté obe rozdelenia. V grafe obr. 24 sú stredné hodnoty binomického rozdelenia pre RA06 uvedené len pre porovnanie.

Testovaním vzdialenosti stredov ovinkov, bolo vo všetkých prípadoch potvrdené normálne   rozdelenie   s   pravdepodobnosťou   väčšou   než   je   testovaná   hladina   alfa.

Podrobnosti sú v tabuľke 3 príloha A, graficky sú dáta interpretované na obr. 25.

(37)

V grafe obr. 19 – 21 v prílohe A sú uvedené histogramy sledovaných charakteristík a porovnanie experimentálne zistených dát v porovnaní s vyšetrovanými rozdeleniami kumulatívnou distribučnou funkciou. Z nich vyplýva, že dáta odpovedajú sledovanému rozdeleniu a boli prijaté vždy s pravdepodobnosťou vyššou ako hladina významnosti 0,05 ­ teda nulová hypotéza Ho bola prijatá.

V prílohe B v tab. 4 sú uvedené odhady stredných hodnôt vrátane konfidenčných intervalov   pre   sledované   charakteristiky.   Graficky   sú   získané   dáta   porovnávané   v grafoch príloha B obr. 22­ 28. 

Z tab. 4 a grafu obr. 22 vyplýva, že stredná hodnota dĺžky ovinka s narastajúcou agresivitou   vývodky   klesá,   rovnako   ako   klesá   stredná   hodnota   zakrytia   priadze ovinkami, graf obr. 23. Tieto trendy je možné s ohľadom na intervaly spoľahlivosti považovať za významné. Zakrytie priadze ovinkami súvisí s dĺžkou ovinkov, preto aj trend   musí   byť   rovnaký.  Dĺžku   ovinkov   ovplyvňuje   dĺžka   vlákien   dopadajúcich   na povrch rotora práve v oblasti tvorenia priadze [14]. Typ vláken bol rovnaký pre všetky priadze, preto tento parameter dĺžku ovinkov neovplyvnil. Predpokladali sme, že zmena vývodky môže ovplyvniť dĺžku a zakrytie priadze ovinkami [6]. Tento predpoklad sa potvrdil.

Z rešerše vyplýva, že počet ovinkov sa mení s rastúcim zákrutovým koeficientom.

V tomto experimente je zákrutový koeficient rovnaký pre všetky priadze. Ďalej počet ovinkov stúpa s rýchlosťou rotora, so znižovaním priemeru rotora, so znižovaním uhla rotorovej   drážky,   zvýšeným   počtom   priadzí,   dĺžkou   vlákien   a   lineárnou   hustotou vlákien [4], [13], [14]. Všetky tieto parametre boli rovnaké pre všetky priadze. Tab. 4 a graf obr. 24 potvrdzuje, že stredná hodnota počtu ovinkov v závislosti na type priadze s rastúcou agresivitou vývodky sa výrazne nemení. Tento trend je možné s ohľadom na intervaly spoľahlivosti považovať za nevýznamný. Tento výsledok je v súlade s prácami [4], [13], [14].

Dlhé vlákna majú tendenciu tvoriť koncentrovanejšie ovinky [13].  S ohľadom na fakt, že experimentálne priadze boli vyrobené z rovnakého experimentálneho materiálu – rovnaký prameň, jemnosť, zákrutový koeficient a nastavenie stroja, môžeme očakávať, že  vzdialenosť  stredov ovinkov  sa  výrazne  meniť  nebude.  Z  tab.  4 a  grafu  obr. 25

(38)

vyplýva, že stredná hodnota vzdialenosti stredov ovinkov v závislosti na type priadze s rastúcou agresivitou vývodky sa výrazne nemení. Tento trend je možné s ohľadom na intervaly spoľahlivosti považovať za nevýznamný.

 Z tab. 4 a grafu obr. 26 závislosti medzi strednou hodnotou uhla ovinkov a typu priadze vyplýva, že s rastúcou agresivitou vývodky stredná hodnota uhla klesá – ovinky sú kolmejšie k ose priadze. Tento pokles je možné s ohľadom na intervaly spoľahlivosti považovať za významný pre RA06.

Stredná   hodnota   objemnosti   v   závislosti   na   type   priadze   s   rastúcou   agresivitou vývodky klesá viď tab. 4 a graf obr. 27. Tento pokles je možné s ohľadom na intervaly spoľahlivosti považovať za významný len pre RA01. Nie je rozvoľnený len ovinok, ale celá priadza (zóny 2 a 3 obr. 15) a ovinok je na povrchu, podporuje to graf s priemermi priadze a objemnosti ovinkov obr. 28.  Objemnosť priadze bola zadefinovaná ako pomer rozdielu výšky ovinka d1 a priemeru priadze d2 ku priemeru priadze d2 (obr. 17 a). Pri priadzi RA01 je celá štruktúra kompaktná a ovinok je ďalej, preto je rozdiel medzi priemerom a objemnosťou väčší. V priadzi RA06 je štruktúra otvorenejšia a ovinok je bližšie pri tele priadze – vzdialenosť bodov v grafe obr. 28 je menšia.

Graf obr. 29 znázorňuje počty jednotlivých typov ovinkov na všetkých troch typoch priadzí.   Je   tu   vidieť,   že  jednotlivé   priadze   nemajú   rovnaký   počet   typov   ovinkov.

Konfidenciu nebolo možné v grafe znázorniť, lebo meranie bolo uskutočnené len na jednej cievke z jedného typu priadze. Konfidenciu by bolo možné získať, ak by meranie prebehlo na viacerých cievkach z jednej priadze. Predpokladali sme, že vzhľadom na typ   použitej   vývodky   sa   charakter   a   štruktúra   priadze   bude   meniť   (obr.   6   [15]).

Očakávaná zmena z hľadiska výskytu rôznych typov ovinkov a ich počtov sa potvrdila.

V tab. 5 v prílohe B sú uvedené stredné hodnoty pre uhly a objemnosti vrátane konfidenčných intervalov pre jednotlivé typy ovinkov a priadzí. Graficky sú získané dáta porovnávané v grafoch v prílohe B obr. 30­ 31. Uhol pre typ ovinku E nebolo možné hodnotiť, vzhľadom na to, že sa jedná o typ ovinka s krížovým vinutím.

Pre   zhodnotenie   významnosti   faktorov   (typ   použitej   vývodky,   typ   ovinka)   bola použitá  jednofaktorová analýza rozptylu  Analysis Of Variance. Anova je všeobecne

(39)

používaná skratka anglického Analysis Of Variance, slovensky analýza rozptylu. Modul Anova slúži na porovnanie rôznych zdrojov alebo vlastností rôznych tried materiálu na základe   zmeraných   hodnôt   alebo   charakteristík.   Tieto   zdroje   sa   nazývajú   faktormi.

Cieľom je rozhodnúť, či sa stredná hodnota meranej veličiny pre rôzne faktory líši, alebo nie.   To   sa   preukazuje   testovaním   hypotézy   o   vplyve   faktora   na   strednú   hodnotu.

Predpokladom   pre   výpočet   je   normalita   dát   pre   jednotlivé   úrovne   faktorov   a neprítomnosť vybočujúcich meraní. [31]

V prílohe B tab. 6 a 7 sú uvedené výsledky Analýzy rozptylu. Cieľom analýzy bolo posúdiť, či sa charakter danej kategórie ovinka medzi jednotlivými priadzami štatisticky odlišuje   alebo   nie   (porovnávané   boli   zistené   hodnoty   uhlov   a   objemnosti   ovinkov kategórie A u jednotlivých priadzí, následne bolo hodnotenie vykonané i pre ostatné kategórie ovinkov).  

Z tab. 5 a grafu obr. 30 vyplýva, že uhly jednotlivých ovinkov na všetkých typoch priadze majú rovnaký trend.  Z tab. 6 a) príloha B vyplýva, že pri porovnaní priadzí RA01 – RA03 sa uhol významne mení v ovinku typu A a C. Uhol ovinka typu B je nevýznamný v porovnaní RA01 – RA03. Uhly sú rovnaké. Pri porovnaní priadzí RA01 a   RA06   sa   uhol   významne   mení   vo   všetkých   typoch   ovinka   okrem   typu   D.   Pri porovnaní priadzí RA03 a RA06 sa uhol významne mení pri type ovinku B, C a F.

Z tab. 5 a grafu obr. 31 vyplýva, že objemnosť jednotlivých ovinkov na všetkých typoch priadze má rovnaký trend.  Z tab. 6 b) príloha B vyplýva, že je objemnosť pri párovom porovnaní medzi priadzami vo väčšine prípadov nevýznamná. Významná je len pri porovnaní RA01 – RA03 pri type ovinku B, pri porovnaní priadzí RA01 a RA06 pri type ovinka F a pri párovom porovnaní RA03 a RA06 pri typoch ovinka C a F.

Tieto dve charakteristiky – uhol a objemnosť,  by mali ukázať, či by bolo možné pomocou nich ovinky zaraďovať do jednotlivých kategórií. Z výsledkov použitej anovy vyšlo, že je uhol vo väčšine prípadov významne odlišný, jednotlivé kategórie sa medzi sebou líšia a nie je jedno pri porovnávaní priadzí RA01 a RA03 či je ovinok A alebo C.

Objemnosť   bola   vo   väčšine   prípadov   rovnaká   vo   všetkých   typoch   ovinkov,   preto hodnotenie   objemnosti   v   jednotlivých   typoch   ovinkov   nepomôže   pri   zaraďovaní

References

Related documents

Z tohoto důvodu je v této práci nahlíženo na virtuální týmovou spolupráci z hlediska přístupu technology-use mediation (TUM), který poprvé v roce 1996 zmínil

Orlikowski (1996) tento fenomén pojmenoval jako technology-use mediation (TUM). TUM narozdíl od ostatních vědeckých přístupů, zahrnuje veškeré aktivity

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem. Současně čestně

Visual Studio Coded UI was able to complete the whole test scenario using only component level object identification. • Installing

Skulle användaren inte ha ett Google Duo konto så är det tänkt att hen ska kunna klicka på knappen ”Skaffa Google Duo” och då skickas till sidan där hen kan skapa ett konto

Further, since TASD1 and TASD2 have fewer students in the classroom, they are not only able to build close relationships with their students, they are also able to put extra time

Det bästa för leverantören skulle vara att det kommer en ritning med mängd för material till hela projektet.. Tillsammans med

Most Reinforcement Learning methods alternate in some way between estimat- ing the quality of the current behaviour in terms of value functions, followed by improv- ing

In this research, a pure convolutional neural network approach outperformed other statistical methods' results achieved by other authors that include feature engineering2.

2. KATEGORIE: ZPRACOVÁNÍ UČIVA MAX. Je učivo v učebnici soust ed né kolem n kolika základních témat Ano Částečn Ne.. ročník dosáhla nejlepších výsledk z učebnic

Teoretické vztahy pro výpočet pevnosti lan uvedené v teoretické části diplomové práce jsou dostatečné k odhadnutí pevnosti experimentální. Tyto vztahy však

Cílem diplomové práce bylo provést obsahovou analýzu učebnic používaných ve vzdělávacích p edmětech občanská výchova, rodinná výchova, výchova

Bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem. Současně

Prohlašuji, že svou bakalá skou práci jsem vypracovala samostatn jako p vodní dílo s použitím uvedené literatury a na základ konzultací s ve- doucím mé bakalá ské práce

Způsob, jakým byla struktura dotazníku koncipována, byl autorkou diskutován s vedoucí této práce, dále s konzultantem ze společnosti, vedoucím výroby, a p edevším s

Zví ecí masky jsou velmi důležité, protože vystihují význam této festivity coby ob adu oslav, spojení člov ka s p írodou a její nápodobu. Práv zví ecí masky mají

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem. Současně čestně

Už tehdy jsem spolupracoval s firmou Grupo Antolin Turnov a ve své bakalářské práci mohu v této spolupráci dále pokračovat, za což jsem velmi

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem. Současně čestně

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem. Současně čestně

Dopadá-li monochromatické záření na povrch skla pod úhlem dopadu θ 1 , což je úhel, který svírá dopadající světelný paprsek s kolmicí vztyčenou v místě

Pomůcky: Kuličky různých velikostí, různé krabice s víkem, fixy, temperové barvy, barevný papír na podklad, čtvrtka A4, lepidlo. Motivace: Cvrnkání kuliček na

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem. Současně čestně