• No results found

OPTIMALIZACE PROCESNÍCH PARAMETRŮ LASEROVÝCH SVARŮ NA VAGÓNECH VE FIRMĚ BOMBARDIER TRANSPORTATION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OPTIMALIZACE PROCESNÍCH PARAMETRŮ LASEROVÝCH SVARŮ NA VAGÓNECH VE FIRMĚ BOMBARDIER TRANSPORTATION"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OPTIMALIZACE PROCESNÍCH PARAMETRŮ LASEROVÝCH SVARŮ NA VAGÓNECH VE FIRMĚ

BOMBARDIER TRANSPORTATION

Diplomová práce

Studijní program: N2301 – Strojní inženýrství

Studijní obor: 2303T002 – Strojírenská technologie Autor práce: Bc. Václav Novák

Vedoucí práce: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Liberec 2015

(2)

OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS OF LASER-BEAM WELDING AT BOMBARDIER TRANSPORTATION CZECH REPUBLIC , A. S.

Diploma thesis

Study programme: N2301 – Mechanical Engineering Study branch: 2303T002 – Engineering Technology

Author: Bc. Václav Novák

Supervisor: Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Liberec 2015

(3)

Tento list nahraďte

originálem zadání.

(4)

Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tom- to případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

References

Related documents

V kapitole 1.6 jsou nastíněny problémy při řešení potlačování vibrací jako je shoda reálných a imaginárních částí impedance piezoelektrického vzorku a

Na základě provedených experimentů byly zjištěny některé nedostatky týkající se jak konstrukčního řešení navrţené svařovací komory, tak vlastního návrhu

Ke každodenním č innostem patří především zajištění vysílacích smluv, pracovní a pobytová povolení, organizace poznávacích pobytů (Pre Assignment Trip), organizace

Takto připravená pWPS je následně použita jako podklad pro vypra- cování protokolu o kvalifikaci postupu svařování (WPQR) a podle toho je následně možné vytvořit

Reálné deformace plechů po svařování bočnic kolejových vozidel sice dosahují obdobných hodnot jako na těchto zkušebních vzorcích, ale při rovnání menších ploch se

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem. Současně čestně

Dopadá-li monochromatické záření na povrch skla pod úhlem dopadu θ 1 , což je úhel, který svírá dopadající světelný paprsek s kolmicí vztyčenou v místě

Pomůcky: Kuličky různých velikostí, různé krabice s víkem, fixy, temperové barvy, barevný papír na podklad, čtvrtka A4, lepidlo. Motivace: Cvrnkání kuliček na