• No results found

Kvartalsrapport mars 2018, Primärvårdsförvaltningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kvartalsrapport mars 2018, Primärvårdsförvaltningen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2) Primärvårdsförvaltningens kansli 2018-04-27 Ärendenummer 2018/00689

Agnes Lindeberg Dokumentnummer 2018/00689-1

Till Nämnden för primärvård och folktandvård

Kvartalsrapport mars 2018,

Primärvårdsförvaltningen

Förslag till beslut

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

1. Att godkänna föreliggande kvartalsrapport för primärvårdsförvaltningen.

Sammanfattning

Primärvården har under de tre första månader 2018 fortsatt att arbeta med vården för äldre bland annat genom äldremottagningar. I den landstingsgemensamma och långsiktiga utvecklingsstrategin Framtidens hälso- och sjukvård har ett antal utvecklingsområden identifierats bland andra barn och ungas samt äldres behov. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård (LOS) trädde i kraft den 1 januari 2018. De nya rutinerna infördes i Blekinge från den 1 februari 2018. Lagen innebär att primärvården liksom annan öppen vård har ansvar för samordnad individuell planering så kallad SIP. Dessutom har primärvården skyldighet att erbjuda en fast vårdkontakt. Den nya lagen innebär ökade och delvis förnyade arbetsuppgifter samt förändrade prioriteringar. Primärvården fortsätter också satsningar inom området psykisk hälsa. En vårdöverenskommelse mellan primärvård och psykiatri har tagits fram, med fortsatt utvecklingsarbete under 2018. För att utveckla arbetet med att möta den psykiska (o)hälsan har en förvaltningsgemensam samverkansgrupp bildats.

Allt fler efterfrågar kontakt via telefon såväl i vårdcentralernas call-back som via telefonsamtal med läkare och sjukvårdsrådgivningen. Flera möjliga orsaker kan ligga bakom ökningen, till exempel hänvisningar från andra verksamheter, förändringar i tillgänglighet till besök, förändrat sökmönster, införande av LOS samt ett ökat invånarantal. Telefontillgänglighet följs och analyseras kontinuerligt, månadsvis på förvaltningsnivå, dagligen på verksamhetsnivå.

Ett arbete för att ta del av och vid behov kunna erbjuda e-hälsotjänster pågår och innefattar bland annat projekt kring läkemedelsuppföljning, införande av webbtidbok samt digitaliserad vård via Vårdcentral 2.0.

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2) Införande av digital barnhälsovårdsjournal, PMO påbörjades i januari 2018 för nyfödda barn. Utfasning av pappersjournalen kommer att ske under några år.

Av fyra läkare, som introducerats via primärvårdens nyinrättade utbildningsvårdcentral har två valt ST i allmänmedicin i Blekinge. Rekrytering till en andra grupp har påbörjats.

Läkarbilen är etablerad i hela länet. Förutom fördelar med att kunna ge vård i hemmet i samverkan med den kommunala hemsjukvården har verksamheten också visat sig vara rekryteringsbefrämjande.

Flera vårdcentraler har erbjudit kvällsöppna mottagningar.

Wämö vårdcentral tilldelades den 20 mars pris för Årets arbetsplats 2017.

Primärvårdens prognos för 2018 är att förvaltningen kommer att redovisa en budgetavvikelse på -15 mkr, vilket är i linje med Landstingsfullmäktiges uppdrag från februari månad. Prognosen bygger på förutsättningen att åtgärderna för budgetföljsamhet genomförs.

Karlskrona enligt ovan

RosMarie Nilsson

Förvaltningschef Primärvårdsförvaltningen

Bilaga

References

Related documents

Beroende på hur ditt land skyddar hälsouppgifter kan det hända att du måste be om patientens samtycke för att kunna hämta hans eller hennes uppgifter.. Därefter

Detta förutsätter att lärarna har kunskap om forskningen både i sitt ämne, om studenternas lärande och om hur undervisning skall organiseras för att leda till djupinlärning,

Projekt som arbetsform kan bidra till att organisationen hittar nya möjligheter och strategier för att söka ny kunskap (Sö- derlund 2005). 22) har valts för att synliggöra

Författarna till denna studie spekulerar därför i om detta skulle kunna vara anledningarna till de äldres upplevelser av nackdelar med e- hälsotjänsterna, då även

• Undersöka vilka tekniska möjligheter och standards bör ingå i en långsiktig hållbart förslag för myndigheternas tillgång till e-legitimationer och e-underskrifter i sina

Indikator Resultat 2016 Resultat 2017 Målvärde 2018 Resultat jan-mars 2018 Prognos Helår Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME).. Index för verksamhetsförlagd

Andelen patienter som erbjuds läkarbesök inom vårdgarantins sju dagar uppgår under årets första månader till 91 %, vilket är över riksgenomsnittet samt visar en något

Det totala antalet besök på jourcentralerna i Blekinge har ökat med drygt åtta procent under perioden januari till och med mars 2018 jämfört med samma period

Den genomsnittliga väntetiden för en ny patient har ökat från 8 månader till ca 15 månader. Inom allmäntandvården finns nu enbart tre kliniker där nya patienter får tid inom

Psykiatri och habiliteringsförvaltningen har tagit fram en kvartalsrapport som innefattar händelser och måluppfyllelse för årets tre första månader. Karlskrona

När det gäller kostnaden för inhyrd personal ligger prognosen för 2018 på en minskning med 6,0 mnkr men då förvaltningen har ett krav på minskning med 8,0 mnkr så behövs det

Blekingesjukhusets negativa prognos på -125,7 miljoner kronor är en försämring med 86,7 miljoner kronor jämfört med den prognos som lämnades till landstingsfullmäktige i februari

Landstingsdirektörens stab prognos utifrån första kvartalet visar på en budget i balans per helår 2018.. Förvaltningen har en reducerad budgetram med 2,0 mnkr jämfört

2018 Utfall - prognos Landstingsdirektörens stab Index för arbetsmiljö för landstingsdirektörens stab Utgångsvärde 2017 AMI 70,1 Oförändrat eller högre Flera av

Den negativa avvikelsen minskas av att anslaget för reserv inte förväntas användas samt att landstingets intäkter från sjukskrivningsmiljarden kommer att bokföras på ansvaret

Att driftskostnaderna är högre än budgeterat beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler på cirka 4,1 mnkr

Landstingsservice lämnar per mars 2018 en kvartalsrapport som visar på en helårsprognos på 3,0 mnkr sämre än budget.. Anledningen är kostnader för arbetet

Nämndens indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2018 Uppföljning och kommentarer Bedömning av måluppfyllelse 2018 1.1 Antal inrapporterade avvikelser till landstingsservice

Resultat före skatt uppgick till –6,5 MSEK (–10,9) för kvartalet..

Trots att det i det korta perspektivet råder fortsatt relativt svag efterfrågan från nybyggnation av handelsfartyg och olje- och gasmarknaden, och kostnader för satsningen på

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att det är läge att göra en ny markanvisning av marken på Tyftet etapp 2 för att kunna sälja tomterna till byggföretag som förmår

Mitt namn är Anna Tegel och jag är magisterstudent på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver en uppsats där jag vill undersöka vilka behov och önskemål Du som

Vidare har samtliga lärare ett ansvar att arbeta språkmedvetet (Gibbons, 2006,b) så att eleverna får utveckla förmågorna utifrån sina egna förutsättningar