• No results found

Kvartalsrapport mars 2018 för landstingsservice Landstingsservice lämnar härmed en kvartalsrapport per mars 2018 med helårsprognos.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kvartalsrapport mars 2018 för landstingsservice Landstingsservice lämnar härmed en kvartalsrapport per mars 2018 med helårsprognos."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (1) Landstingsservice stab 2018-04-30 Ärendenummer 2018/00709

Christin Samuelsson Dokumentnummer 2018/00709-1

Till landstingsstyrelsen

Kvartalsrapport mars 2018 för landstingsservice

Landstingsservice lämnar härmed en kvartalsrapport per mars 2018 med helårsprognos.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

1. Att godkänna kvartalsrapporten per mars 2018 för landstingsservice

Sammanfattning

Landstingsservice lämnar per mars 2018 en kvartalsrapport som visar på en helårsprognos på 3,0 mnkr sämre än budget. Anledningen är kostnader för arbetet med framtidens

vårdinformationsstöd. Den prognostiserade måluppfyllelsen för verksamheten är god.

Bilaga

Kvartalsrapporten presenteras i bilagan till detta dokument.

Karlskrona enligt ovan

References

Related documents

En del i det ökade trycket för administrativt stöd kommer från det inspektions- meddelande Blekingesjukhuset fått från Arbetsmiljöverket, där utredning kring avdelningschefernas

Dessa 3,0 mnkr är en engångskostnad för justering av felaktigt lagervärde inom Materialdepån.. Kostnaden är inte kopplad till förvaltningens sätt att bedriva verksamheten, utan

Parallellt med detta kommer även delprojektet e-hälsa (ny teknik) att starta med projektledare från Landstingsservice för att ge stöd till de tre verksamhetsprojekten

Landstingsdirektörens stab prognos utifrån första kvartalet visar på en budget i balans per helår 2018.. Förvaltningen har en reducerad budgetram med 2,0 mnkr jämfört

2018 Utfall - prognos Landstingsdirektörens stab Index för arbetsmiljö för landstingsdirektörens stab Utgångsvärde 2017 AMI 70,1 Oförändrat eller högre Flera av

Den negativa avvikelsen minskas av att anslaget för reserv inte förväntas användas samt att landstingets intäkter från sjukskrivningsmiljarden kommer att bokföras på ansvaret

Att driftskostnaderna är högre än budgeterat beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler på cirka 4,1 mnkr

Nämndens indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2018 Uppföljning och kommentarer Bedömning av måluppfyllelse 2018 1.1 Antal inrapporterade avvikelser till landstingsservice