• No results found

Remissvar om Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon (I2019/01695/E)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar om Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon (I2019/01695/E)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1 (3)

Datum Dnr/Beteckning

2019-10-14 TSG 2019-5319

Ert datum Er beteckning

2019-07-18 I2019/01695/E Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se Transportstyrelsen Generaldirektör 601 73 Norrköping Besöksadress

Olai Kyrkogata 35, Norrköping

Telefon 0771-503 503 Ulrika Ågren

ulrika.agren@transportstyrelsen.se 010-495 56 71 Telefax 011-185 256 transportstyrelsen.se kontakt@transportstyrelsen.se T S1 0 0 7 , v0 4 .0 0 , 2 0 1 9 -05 -03

Remissvar om Boverkets rapport 2019:15

Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

(I2019/01695/E)

Sammanfattning

Transportstyrelsen tillstyrker Boverkets förslag om författningsändringar, som föranleds av nyligen gjorda ändringar i energiprestandadirektivet1, men vill samtidigt framföra dessa synpunkter.

Transportstyrelsens synpunkter

I förslag till förordning om ändring i plan- och byggförordningen2 föreslås att Boverket ska få meddela egenskapskrav avseende utrustning för laddning av laddfordon3. I samband med detta vill Transportstyrelsen informera om myndighetens pågående arbete med att ta fram föreskrifter om vilka fordon som regelbundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter enligt bemyndigande4. Detta arbete innefattar

1Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, artikel 8.2-8.8

2Plan- och byggförordningen (2011:338), 10 kap, 3 §, 13.

3Plan- och byggförordningen (2011:338), i 3 kap. 20 b och 20 c §§

(2)

Datum Dnr/Beteckning 2 (3)

2019-10-14 TSG 2019-5319

ett införlivande av vissa krav i direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen5.

Av direktivet framgår att sådan information, om vilka fordon som

regelbundet kan tankas med enskilda drivmedel på marknaden eller laddas vid laddningspunkter, ska göras tillgänglig i fordonsmanualer, vid

tankstationer och laddningspunkter, på motorfordon och hos

motorfordonsförsäljare inom deras territorium. Detta tillhandahållande av information ska enligt direktivet, baseras på märkningsbestämmelserna huruvida drivmedlet uppfyller standarderna från de europeiska

standardiseringsorganisationerna som fastställer de tekniska

specifikationerna för drivmedlet. Det kan därför finnas anledning för Boverket att ta del av Transportstyrelsens föreskriftsarbete vid framtagning av egna föreskrifter avseende utrustning för laddning av laddfordon.

I förordning om vägtrafikdefinitioner (FDEF)6 definieras laddplats som en plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är

utmärkt med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats. I rapporten anges begreppet laddplats/laddplatser utan att det redogörs för hur dessa förhåller sig till den i förordningen definierade laddplatsen. Lagen om kontrollavgift7 vid olovlig parkering (LKOP) innehåller bestämmelser om sanktionssystem vid otillåten tomtmarksparkering. Om det enligt en annan lag, t.ex. trafikförordningen8, är belagt med straff att parkera är LKOP inte tillämplig. Detta innebär att om laddplatser enligt definitionen i FDEF, införs i fastigheter och på tomtmark enligt förslaget i rapporten, kommer markägare inte att kunna ta ut kontrollavgift enligt LKOP. I det fortsatta arbetet behöver detta beaktas.

På sidan 109 i rapporten anges att allmänna platser i framtiden kan användas för bland annat bilpoolsparkeringar. Idag gäller att allmänna platser är till för gemensamma behov. Att upplåta sådan mark för till exempel bilpooler är ett avsteg från den principen. Detta framgår också av Boverkets tidigare

5EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, delar av artikel 7

6Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, 2 §

7Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

(3)

Datum Dnr/Beteckning 3 (3)

2019-10-14 TSG 2019-5319

remissvar9. Boverket anför där att i plan- och bygglagen10 är det en

grundprincip att allmän plats är till för gemensamma behov. Särbehandling av bilar som ägs och utnyttjas i en viss form innebär ett stort avsteg från den principen. Det är också ett avsteg från principen att det som i detaljplan är avsatt som mark för gemensamma behov inte får upplåtas för annat än just gemensamma behov. Även Transportstyrelsen svarade på den tidigare remissen11 och ställde sig då skeptisk till användningen av allmän plats för bilpooler. Till detta kan tilläggas att det nu pågår en utredning12 om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpooltjänster.

I avsnittet 6.4 Konsekvenser för staten i Boverkets rapport behandlas att staten genom Boverket ska minska kostnader för kommuner och företag genom att aktivt informera och vägleda dessa om de nya kraven. Däremot finns det inte under denna rubrik någon redogörelse för om staten som fastighetsägare kan få några kostnader för att installera laddinfrastruktur på parkeringsplatser. Även om det omnämns tidigare i rapporten finns det inte under avsnitt 6 Konsekvenser av förslaget någon tydlig redogörelse för hur mindre fastighetsägare, särskilt bostadsrätts- och samfällighetsföreningar, kan komma att påverkas av kostnader när alla uppvärmda bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder ska förses med

laddinfrastruktur. Transportstyrelsen saknar sådana redogörelser i konsekvensutredningen.

_____

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Anita Johansson. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog, sektionschef Janike Rudert, verksjurist Cecilia Malm och utredaren Ulrika Ågren, den senare föredragande.

Anita Johansson

Ställföreträdande generaldirektör

9Boverkets remissvar den 20 juni 2017 med diarienummer 2071/2017 över SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – då får Sverige en mer cirkulär ekonomi

10Plan- och bygglagen (2010:900)

11TSG 2017-1088

References

Related documents

Boverket bör namnge den säkerhetsstandard som skall följas eller hänvisa till relevanta föreskrifter samt införa minimikrav på effekt för att undvika prispress om går ut

Riksförbundet M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.. I utredningen presenterar Boverket

• SFV delar rapportens förslag att förbereda för laddplatser på parkeringsplatser och med antal enligt Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.. •

Det bör utredas om samma krav kan gälla för alla byggnader med parkeringsanläggningar (inte olika krav för bostadshus och övriga byggnader) och även för parkeringsanläggningar

SSBF anser att Boverket i och med regleringen av antal laddningspunkter har en viktig roll i regleringen av de laddningspunkter som inte faller inom ramen för EU-direktivet, och

Boverket föreslår att en uppföljning bör göras om några år för att se om marknaden har lyckats hantera efterfrågan på laddningspunkter, om utbud möter efterfrågan, eller om

För att underlätta utbyggnaden av laddplatser anser SKL att Boverket snarast behöver ta fram nationella anvisningar för brandskyddskrav, i enlighet med vad rapporten föreslår

Detta PM syftar till att ge rekommendationer om hur laddning av elfordon bör utföras samt var laddstolpar bör placeras.. Detta för att minska risken för uppkomst av brand, att minska