• No results found

TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA

EN TIDNINg fRåN fRAMTIDSpARTIET I SvENSK pOLITIK

Tjörn

Oppositionsrådet Benny Andersson utmanar Tjörns näringsliv:

– ”Alla Tjörnungdomar ska med”. Får (S) makten betalar kommunen hälften om företagen hjälper till att skaffa arbete eller kombination arbete, utbildning eller lärlingsplats för de ungdomar som inte studerar vidare eller får jobb. Ingen ska hamna vid sidan av.

SID 8

(2)

2

Det går inte att sänka

skatten utan att det märks

(3)

3

Varför har inte statsbidragen ökat i takt med kostnaderna de senaste åren?

– Den moderatledda regeringen har hela tiden valt att sänka skat- terna. Totalt har skatterna sänkts med 130 miljarder kronor. Det går naturligtvis inte i längden att sän- ka skatterna utan att det märks.

Då blir resultatet till slut att det blir svårare att bekosta skolan och sjuk- vården, säger Jan-Olof.

Många är oroliga för om de kan få vård när de behöver. Samtidigt visar undersökningar att de som får vård är väldigt nöjda med den.

Men vad vill S göra för att öka till- gängligheten till vård?

-Det måste utföras fler operatio- ner. Några sjukhus ska utvecklas till att bli extra duktiga på att operera patienter som inte behöver stanna kvar över natten, så kallad dagki- rurgi. Samarbetet kring de mest sjuka äldre måste också bli bättre mellan sjukhus, vårdcentraler och kommunerna, säger Karin.

Vid sidan av sjukvården är kollek-

tivtrafiken den andra stora uppgif- ten för Västra Götalandsregionen.

Hur ska det bli möjligt för fler att åka kollektivt?

– Först och främst krävs det att alla känner trygghet med biljettsys- temet. Möjligheten till anropsstyrd trafik i glesbygd behöver förbätt- ras. Alltså att resenären själv kan beställa en resa som sker med min- dre fordon men betala som för en vanlig buss-/tågresa, säger Karin.

– Som alla vet har järnvägen stora problem. Där har staten ett stort ansvar för att förbättra kollektiv- trafiken. Därför vill vi socialdemo- krater satsa 10 miljarder på ökat järnvägsunderhåll och förstatliga underhållet i takt med att avtal med entreprenörer går ut. Det är viktigt för att få ett sammanhållet underhåll, idag är det alldeles för splittrat. Tar man tåget måste man kunna lita på att man kommer fram, avslutar Jan-Olof.

Det är nu valet avgörs, och det är du som avgör!

Med bara dagar och timmar kvar till vallokalerna stänger är det viktigt att du tänker till om hur du vill att Sverige ska styras och utvecklas de kommande fyra åren.

För oss socialdemokrater är jobben, skolan och välfärden de tre viktigaste frågorna. De hänger ihop och mycket annat hänger på hur väl Sverige lyckas på de här områdena.

Jobb är viktigt för att var och en ska kunna tjäna pengar och leva sitt liv. Men ett jobb är också viktigt för att det sti- mulerar och skapar kontakter. Tyvärr är arbetslösheten re- kordhög både i procent och antal personer.

Det är genom att stärka människor som fler kan få ett jobb.

Då måste skolan bli bättre och möjligheterna till vuxenut- bildning öka igen. Varje år är det 80 000 jobb som inte till- sätts i Sverige för att det inte finns personer med rätt kom- petens. Så kan vi inte ha det!

När fler har jobb har Sverige också råd med att lägga mer pengar på välfärden. Framför allt behövs det mer pengar i framtiden för att dels klara våra vårdbehov när vi blir allt äldre men det behövs också mer pengar för att bekosta nya mediciner och metoder.

Lyckas Sverige med jobben, skolan och välfärden har vi bättre möjlighet att klara miljöutmaningarna vi har. Samti- digt ger miljösatsningar både nya jobb, kunskaper och bätt- re hälsa.

Valet står mellan fortsatta skattesänkningar eller ökade kunskaper och investeringar. Valet är ditt!

Kenneth G Forslund

Riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Bohuslän kenneth.g.forslund@riksdagen.se

so CIA lde M o K r A tern A so CIA lde M o K r A tern A so CIA lde M o K r A tern A so CIA lde M o K r A tern A so CIA lde M o K r A tern A so CIA lde M o K r A tern A so CIA lde M o K r A tern A

Det går inte att sänka skatten utan att det märks

Både sjukvården och kollektivtrafiken organiseras av Västra Göta- landsregionen. Men båda är beroende av både statsbidrag och nationella regler. Jan-olof larsson är riksdagsledamot och miljö- politiker, Karin engdahl är regionråd.

Fler jobb

ger Fler jobb

(4)

4

Hur kan äldreomsorg i Tjörns kommun bli bättre?

– För att klara ökande behov av äldreom- sorg och öka kvaliteten måste kommu- nerna få mer statsbidrag. För att betala regeringens jobbskatteavdrag har stats- bidragen de senaste åren inte räknats upp i takt med kostnaderna. Sen handlar

det om att avsätta mer kommunala pengar för fler händer, fötter och huvu- den i själva omsorgen. Det handlar alltid om människor som behöver människor inom vård och omsorg.

Vilka satsningar inom det sociala vill S göra i Tjörns kommun?

– Tillsammans med barn- och ungdoms- nämnden och kultur- och fritidsnämnden ska vi bygga upp ett bra och positivt soci- alt skyddsnät för alla barn och unga.

Ingen ska behöva ramla mellan stolarna.

Satsa mer på positiva alternativ, verktyg för ungdomars engagemang och fören- ingsliv.

Kommunen ska ta ett större ansvar för funktionshindrade som kan arbeta helt eller delvis.

Vi ska ha mer resurser att stötta de som hamnat vid sidan om i livet. Det ideella arbetet får ökat stöd och det professio- nella mer personal.

Vad är den första åtgärden S i Tjörns kommun vill göra i äldreomsorgen?

– Heltid ska vara en rättighet, deltid en prövat möjlighet. Alla tjänster som utlyses ska vara heltid. Vi vill röja upp i det dyra tim- och deltidsträsket.  Vi vill ge de äldre som har hemtjänst egen frihet att välja aktiviteter en timma per vecka och intra- prenader ska bara införas som ett initiativ från personalen – inte påtvingat från poli- tiker. Lördagsöppna.

Fler människor behövs för vård och omsorg

2:e vice ordförande Socialnämnden RobeRt bull

Namn: Robert Bull Ålder: 66 år Bor: Höviksnäs

Jobbat med: Anhörigvårdare Gör på fritiden: Umgås med släkt och vänner.

Favoritmat: Rödspätta med remouladsås

Om du var ett djur, vilket skulle du vilja vara då? Grävling

(5)

5

RikaRd LaRsson 45 år, Åkervik

Jobbar med: Folkbildning

– Att Tjörn ska förbli den bästa platsen på jorden! Där alla trivs och där man tar hand om varandra på bästa sätt. En kom- mun som satsar på unga och som bygger mer hyresrätter. Satsa på kollektivtrafiken, cykelbanor och bättre kommunalt vatten.

Stärk demokratin och föreningslivet.

Linn snaRset 24 år, Skärhamn

Administratör, Ale kommun

– Jag vill att Tjörn skall vara en modern kommun som utvecklas långsiktigt och hållbart. Social, ekonomisk och inte minst miljömässig hänsyn ska tas vid beslut som rör vår kommun. Värna om hav och natur!

Hämma kortsiktiga beslut som utförsälj- ningen av gemensamma resurser.

RobeRt buLL

66 år, Höviksnäs. Anhörigvårdare.

– Heltid ska vara en rättighet, deltid en prövad möjlighet för alla anställda. Mer tid för en värdig omvårdnad och hem- tjänsten. Inte lämna någon ungdom vid sidan om. Bra socialt skyddsnät - för alla.

Inga vinstintressen inom omsorgen.

oscaR andeRsson

26 år, Bäckevik. Sjuksköterska.

– Jag brinner för allt som har med aktivi- tet att göra och tycker Tjörn är en fantas- tisk plats att vara aktiv på, sommar som vinter. I mitt arbete inom psykiatrin har jag förstått vikten av en bra skola och ett rikt föreningsliv. Jag tycker det är viktigt att alla människor ges möjlighet till en bra start i livet utefter sina förutsättningar.

Linnéa taLLvik 21 år, Bäckevik

Studerande/vårdbiträde

– Att god äldrevård ges efter behov och utan gräddfiler. Fler hyreslägenheter. En ökad jämställdhet oberoende av kön, et- nicitet, och inkomst. Att god äldrevård ges efter behov och utan gräddfiler. Fler hyreslägenheter. En ökad jämställdhet oberoende av kön, etnicitet, och inkomst.

cLaes Jansson 66 år, Almösund

Gruppchef Upphandling

– En väl fungerande kollektivtrafik på hela Tjörn med fria seniorkort som även ska gälla till Stenungsund. Att det byggs fler hyresrätter för ungdomar och även blir bostäder för +65. En kvalitetssäkrad äldreomsorg vilket innebär att alla får den omsorg som man har behov av.

?

Vad Vill du driVa för fråga

i Tjörns kommunfullmäktige de kommande fyra åren?

(6)

6

– Vårdyrkenas status måste uppgraderas, säger Patrik Karlsson som är regionrådskandidat.

– Sjukvården är bra när du får den men det finns fortfarande problem med tillgängligheten, säger Catharina Bråkenhielm som är riksdagsledamot och socialpolitiker.

Att kunna bemanna sjukvården och att den bemannas med kom- petent personal är avgörande för vårdens kvalitet.

– Förutom att uppgradera statusen på vårdyrkena måste också vården se till att vara en god och trygg arbetsgivare. Det ska vara trygga anställningar med bra villkor där heltid är norm. Att vara aktiv på arbetsmiljöområdet och ligga i framkant med inn- ovativa lösningar skapar också goda förutsättningar för att unga människor ska välja vårdyrken, säger Patrik.

Det behövs mer personal i sjukvården men det behövs också bättre organisation och modernisering av arbetet.

– Det är många rutiner som skulle behöva ses över för att mins-

ka personalens arbete med administration och öka tiden de har till vård. Sådant som tidbokning, avbokning, rutiner kring besök och tillgängligheten per telefon kan bli bättre. Sjukvårdsorgani- sationen behöver ses över och moderniseras, säger Catharina.

– Helst ska naturligtvis väntetiderna vara korta men för den som ändå får vänta på akuten ska det vara bekvämt, ges tydlig infor- mation om väntetiden och vara möjligt att få tag på något att äta och dricka.

Catharina Bråkenhielm har lång kommunalpolitisk erfarenhet men är idag riksdagsledamot och jobbar i socialutskottet där hon framför allt är engagerad i äldrefrågor.

– Idag är man som vårdtagare i äldreomsorgen mätt, torr och ren men allt för ofta förfärligt ensam. Vi måste se till att vardagen blir mer meningsfylld. Äldre måste få bestämma mer själva över sin vardag, vad hemtjänsttimmarna ska innehålla, när man vill ha hjälp och med vad. Maten är jätteviktig och det måste finnas närlagad mat som är god och välkryddad.

Bra vård men

omhändertagandet

måste bli bättre

(7)

7

– Alla människor har rätt till hälsa och ett gott liv, oavsett livssituation eller plånbok. Det ska inte finnas några gräddfiler i vården – den ska fördelas efter behov, lika för alla, säger Carin Jämtin.

– Socialdemokrater kommer ta ansvar för att säkerstäl- la ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården bland allmänheten. Det kräver att mer pengar till sjuk- vården får gå före fler stora ofinansierade skattesänk- ningar.

Carin Jämtin och Socialdemokraterna har tydliga mål för sjukvården;

• Mer pengar och mer tid för vård – låt proffsen vara proffs.

• Forskning och samverkan för medicinska framsteg i vården.

• Fler specialistutbildade – studielön för vidareutbildning

SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA

(S) plan

för vården

FOTO: Magnus Länje

(8)

SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA SOCIALDEMOKRA TERNA

Hjälp till att vinna valet.

Välkommen som medlem!

o Jag vill hjälpa till i valrörelsen (inget krav på medlemskap)

o Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna

o Jag vill bli medlem i SSU

Namn ... ...

Adress ...

Postadress ...

Telefon ... Pers.nr ...

E-post ...

Svarspost

Kundnummer: 0460022300 451 20 UDDEVALLA

Socialdemokraterna Bohusläns Partidistrikt

Klipp ut och posta talongen. Du kan även lägga den i ett kuvert och skriva svarsadressen på.

Vi kommer att hantera och spara dina uppgifter i enlighet med Pul.

Vilka är de fem viktigaste punkterna för att skapa jobb i Tjörns kommun?

En stark budget som ger utrymme för fler händer, fötter och huvuden inom omsorg, skola och barn t ex förskollärare, lärare och vårdpersonal. Kommunen är störste arbetsgivaren med över 1000 anställda.

De flesta unga läser vidare eller får jobb.

Men allt fler vet inte riktigt hur de ska gå vidare i livet. Vi utmanar Tjörns näringsliv att ordna jobb, utbildning eller lärlings- plats för dem. Ta större ansvar för t.ex.

funktionshindrade. Alla ska med. Kom- munen betalar hälften om företagen stäl- ler upp med sitt.

Utbyggd kollektivtrafik så det blir bättre att arbetspendla och ta del av fritids-/

kulturutbudet. Samverkan med grann- kommunerna kring ett resecenter så att bussar och regiontrafiken blir effektivare.

Bygga bostäder – inte minst hyresrätter.

Kompetensutveckling för kommunens 1000 anställda, mer resurser för de som har svårt på arbetsmarknaden och Kom- vux tillbaka till Tjörn.

En mer proaktiv näringslivspolitik. Nytt offensivt näringslivsprogram, satsa på närproducerad energi. Omvandla Tjörns Hamnar AB till ett Näringslivsbolag.

Utveckla så vi har industriområden och platser för verksamheter. Kommunen ska stödja en ansvarsfull fiskerinäring och maritima verksamheter.

Gruppledare

BENNY ANDERSSON

Stark budget för fler kommunanställda

Namn: Benny Andersson Ålder: 58 år

Bor: Morfars föräldrahem i Aröd, byggt 1888.

Jobbat med: Bagare, bilvård i Wallhamn, nu speciallärare.

Gör på fritiden: Åker hoj och umgås med min fru!

Favoritmat: Fisk i alla former

Om du var ett djur, vilket skulle du vilja vara då? Katt hos min fru…

1.

2.

3.

4.

5.

References

Related documents

BILD 2/2 Helena Löthgren satsar mycket på att hålla vägarna i gott skick och även på att bygga nya vägar.. FOTO:

Skapa reseanledning för nya gäster Ge befintliga gäster fler aktiviteter Höja upplevda värdet på ramsviksemestern Vi har fantastiska förutsättningar i Sotenäs och

Personalen har, enligt läkaren, varit ett stöd i implementeringen då de har tagit till sig det standardiserade arbetssättet inom triage på ett bra sätt, vilket har lett till

Vid Högskolan i Gävle hade samtliga doktorander anställning som doktorand. Andelen med anställning som doktorand var 70 procent eller mer vid Södertörns högskola, Chalmers

Telefontider till avdelningarna på våra sjukhus är i dag en eller två timmar på eftermiddagen.. Hur ska de som arbetar och bor en bit från sjukhuset som har frågor och måste ringa

De ekonomiska ersättningarna ses som viktiga verktyg till att motivera anställda, men det verkar ändå som att för flertalet ligger källan till motivation i arbetet som

The spray-coated biodevice showed superior characteristics as compared to the drop-coated enzymatic fuel cell, as a result of the higher nanostructured surface area as confirmed

Recognising the passions of representative politics, I emphasise the struggles of the people as a basis for how politics is performed and communicated between the citizenry and

One of the most important factors for clinical survival is a material’s strength and, therefore, the aim of this study is to investigate and compare the fracture strength and

Trots att vi inte ser dessa arbetslag som så effektiva i alla situationer, vill vi hävda att dessa kommer att bestå så länge som de har en positiv bytesbalans, det vill säga så

The families’ system of mutual infant care that regard breastfeeding women as primary caregivers of babies who are expected to breastfeed in line with what

In a follow- up study conducted in November 2020, the four groups merged into two larger ones, indicating that the forced shift from individually preferred teaching

Thus, through documenting the housing precariat in Malm€o, this article intends to shed light on the need to politicize the housing market conditions in times of increased

De fick även möjlighet att själv ge förslag på hur de tycker att alla kan hjälpa till för att förbättra hälsan i världen och vad de rika länderna kan göra för att de

This paper aims to investigate the Chinese students’ motivation for choosing Denmark or Sweden as their study abroad destination, their study and daily life

Due to the five themes: the teachers’ implementation of digital tools, the schools’ requirements of digital implementation and in-service training, the perceived benefits

Men detta tolkas även utifrån microsystem där barnets relationer till förskolan och förskollärarna kan vara påfrestande när vissa barn inte får samma möjlighet till

Visst finns det, det skall medges, en del inte ont anande liberala och socialdemokra- tiska föräldrar, som dragits in i denna hantering, men omsorgen för dessa

En annan skillnad mellan Modina Kompetens och Scania Oskarshamn är att de anställda på Modina Kompetens kan påverka sina individuella belöningar, något de anställda på

Förutsättningarna för att trimma ytan är såklart olika för dessa, men med möjlighet att arbeta hemifrån eller i coworking-hub kommer sannolikt många att våga vara lite mer

Resultatet kommer från att jämföra vad ett land åstadkommer i olika delar i välfärden, exempelvis livslängd i befolkningen eller elevers resultat i OECD:s PISA- undersökning,

SAKs styrelseledamot Börje Alm- qvist åkte nyligen till Afghanistan, även denna gång för att samla ma- terial till ett temanummer av Afgha- nistan-nytt.. Du läser hans intressanta

Resultaten indikerar att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan kan ha betydelse för skolprestationer i svenska och matematik skolår 2, särskilt när det gäller