• No results found

Osäkerhetsintervall för BNP-prognosen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Osäkerhetsintervall för BNP-prognosen"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Osäkerhetsintervall för BNP-prognosen

-8 -6 -4 -2 0 2 4

-8 -6 -4 -2 0 2 4

16 18 20

BNP

9 0 p r o ce n t 7 5 p r o ce n t 5 0 p r o ce n t

Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(2)

Osäkerhetsintervall för arbetslöshetsprognosen

6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11

16 18 20

Ar be tsl ö she t 90 procent 75 procent 50 procent

Procent av faktisk arbetskraft, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(3)

Osäkerhetsintervall för KPIF-prognosen

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

16 18 20

KPI F

90 pr ocent 75 pr ocent 50 pr ocent

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(4)

Omvärldens BNP

21 20

19 18

17 4

2

0

-2

-4

-6

-8

4

2

0

-2

-4

-6

-8 Alternativscenario

Basscenario

Procentuell förändring, fasta priser

Källor: OECD, Eurostat, Macrobond och Konjunkturinstitutet.

(5)

Omvärldens styrränta

21 20

19 18

17 0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4 Alternativscenario

Basscenario Procent

Källor: Bank of England, Bank of Japan, ECB, Federal Reserve, Norges Bank, Macrobond och Konjunkturinstitutet.

(6)

Svensk export

21 20

19 18

17 6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8 Alternativscenario

Basscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(7)

Växelkurs (KIX6)

21 20

19 18

17 150

145

140

135

130

125

150

145

140

135

130

125 Alternativscenario

Basscenario Index

Källor: Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

(8)

Hushållens konsumtion

21 20

19 18

17 6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8 Alternativscenario

Basscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(9)

Arbetade timmar i hela ekonomin

21 20

19 18

17 4

2

0

-2

-4

-6

4

2

0

-2

-4

-6 Alternativscenario

Basscenario

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(10)

KPIF-inflation

21 20

19 18

17 2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0 Alternativscenario

Basscenario Procent

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(11)

Reporänta

21 20

19 18

17 0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6 Alternativscenario

Basscenario Procent, årsgenomsnitt

Källor: Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

(12)

Svensk BNP

21 20

19 18

17 4

2

0

-2

-4

-6

4

2

0

-2

-4

-6 Alternativscenario

Basscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(13)

Svenskt BNP-gap

21 20

19 18

17 2

0

-2

-4

-6

-8

2

0

-2

-4

-6

-8 Alternativscenario

Basscenario Procent av potentiell BNP

Källa: Konjunkturinstitutet.

(14)

Finansiellt sparande i offentlig sektor

21 20

19 18

17 2

0

-2

-4

-6

2

0

-2

-4

-6 Alternativscenario

Basscenario Procent av BNP

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(15)

Maastrichtskuld

21 20

19 18

17 44

42

40

38

36

34

44

42

40

38

36

34 Alternativscenario

Basscenario Procent av BNP

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

References

Related documents

Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst plus kollektivt sparande. Källor: SCB

Anställningsplaner i industri, byggverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar..

Brist på arbetskraft i olika delar av näringslivet.

Årlig procentuell förändring, månadsvärden. Källor: SCB

Årlig procentuell förändring respektive procentenheter. Källor: SCB

[r]

Källor: Institute for Supply Management, Europeiska kommissionen, Macrobond och Konjunkturinstitutet...

[r]