• No results found

Osäkerhetsintervall för BNP-prognosen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Osäkerhetsintervall för BNP-prognosen"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Osäkerhetsintervall för BNP-prognosen

-10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

-10,0 -7, 5 -5, 0 -2, 5 0,0 2,5 5,0 7,5 10, 0

2019 2020 2021

BNP 90 procent

75 procent 50 procent Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

(2)

Osäkerhetsintervall för arbetslöshetsprognosen

4 6 8 10 12 14

4 6 8 10 12 14

2019 2020 2021

Arbets löshet 90 procent

75 procent 50 procent

Procent av faktisk arbetskraft, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(3)

Omvärldens BNP

24 23

22 21

20 19

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 Alternativscenario

Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser

(4)

Svensk export

24 23

22 21

20 19

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 Alternativscenario

Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(5)

Hushållens konsumtion

24 23

22 21

20 19

6

4

2

0

-2

-4

-6

6

4

2

0

-2

-4

-6 Alternativscenario

Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

(6)

Investeringar

24 23

22 21

20 19

8 6 4 2 0 -2 -4 -6

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Alternativscenario

Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(7)

Svensk BNP

24 23

22 21

20 19

6

4

2

0

-2

-4

-6

6

4

2

0

-2

-4

-6 Alternativscenario

Huvudscenario

Procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

(8)

Svenskt BNP-gap

24 23

22 21

20 19

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

1

0

-1

-2

-3

-4

-5 Alternativscenario

Huvudscenario Procent av potentiell BNP

Källa: Konjunkturinstitutet.

(9)

Maastrichtskuld

24 23

22 21

20 19

44

42

40

38

36

34

44

42

40

38

36

34 Alternativscenario

Huvudscenario Procent av BNP

(10)

Arbetslöshet

24 23

22 21

20 19

10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5

10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 Alternativscenario

Huvudscenario Procent av arbetskraften

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

References

Related documents

Procentuell förändring respektive procent av disponibel inkomst plus kollektivt sparande. Källor: SCB

Anställningsplaner i industri, byggverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar..

Brist på arbetskraft i olika delar av näringslivet.

Årlig procentuell förändring, månadsvärden. Källor: SCB

Årlig procentuell förändring respektive procentenheter. Källor: SCB

[r]

Källor: Institute for Supply Management, Europeiska kommissionen, Macrobond och Konjunkturinstitutet...

[r]