Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Download (0)

Full text

(1)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och

kränkande behandling 2015

INLEDNING

Fyrklövern

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Vision

På förskolan Fyrklövern skall ingen människa/person bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling, då vi också är

förebilder.

Bestämmelser som styr

Arbetet med likabehandling mot diskriminering regleras i:

o Skollagen 6 kap (2010:800), o Diskrimineringslagen (2008:567)

o Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.

o Läroplanen

o Stockholms stads förskoleprogram – framtidens förskola

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar,

diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas.

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/ kränkts, om personalen i förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Vårdnadshavaren kan göra en anmälan till Statens skolinspektion eller Diskriminerings-

ombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet (BEO) har tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen.

(2)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, köns- överskridande identitet eller uttryck och ålder.

Trakasserier

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkningen har inte samband med någon

diskrimineringsgrund. Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

 fysiska (slag, knuffar)

 verbala (hot, svordomar, öknamn)

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon kommer)

 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier)

 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag)

Utvärdering av föregående års plan

Likabehandlingsgruppen har haft möte löpande under året. Dock har inte alla arbetsgrupper varit representerade. Från fjolårets plan har det skett förändringar i strukturen i planens upplägg, vi kommer därför jobba på att planen skall bli ett levande dokument som blir mer lättillgänglig att följa i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Samt så kommer vi på förskolan medvetet bjuda in föräldrar till delaktighet kring olika ämnen i planen t.ex. på förskoleråd, föräldraträffar etc.

(3)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Hur vi främjar barns lika rättigheter och möjligheter i förskolan

-Bemöta alla barn och föräldrar på deras respektive nivå med intresse.

-Vi ser alla barn; vi hälsar på alla barn med namn och med ögontakt vid ankomsten till förskolan.

-Vid matsituationer; alla barns önskemål besvaras och bejakas när det går.

-Det är pedagogernas uppdrag att se till att skapa en miljö där alla barn kan lyckas.

-I aktiviteter och egen vald lek ska det alltid vara en synlig och närvarande pedagog.

-I leken finns en vuxen synlig som stöder och bromsar i leken, stödjer i konfliktlösning.

-Vi pedagoger är goda förebilder.

-Verbalitet; att vi löser konflikter genom att samtala, vi uppmuntra samtal, det vill säga tala och lyssna i ett demokratiskt arbetssätt.

-Målet är att synliggöra stereotypa lekar genom pedagogisk dokumentation.

-Vi arbetar utifrån de lagskyddade diskrimineringsgrunderna:

¤Kön

¤Könsidentitet eller könuttryck

¤Etnisk tillhörighet

¤Religon och annan trosuppfattning

¤Funktionsnedsättning

¤Sexuell läggning

¤Ålder

(4)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Förebyggande åtgärder

Kartläggning:

I vår karläggning har vi fokuserat på att tittat på litteratur för barn.

Analys av kartläggningen:

Vi la märke till genom vår kartläggning att vår litteratur på förskolan finns i barnens nivå, men att vi inte gått in i detalj för att granska vad det står i text och bild, med tanke på diskrimineringsgrunderna.

Planerade insatser och åtgärder

Mål: Alla barns tillgång till god litteratur i förskolan

Arbetssätt: I samhällsdebatten håller förskolan sig a jour med nuet när litteraturen för barnen på förskolan uppmärksammas. Till exempel har negerkung nyligen bytts ut mot söderhavskung, vilket får oss att reflektera och utgå ifrån diskrimineringsgrunderna när vi pedagoger samtalar om de rådande normer som finns i samhället.

Här kommer några viktiga punkter som förskolan kommer att ta hänsyn till samt utgå ifrån när det handlar om tillgång till god litteratur för alla förskolans barn:

 Placering, presentation, läsprojekt

 Barnens nivå, barnens delaktighet

 Köpa in hållbara böcker även för de yngsta barnen

 Biblioteksbesök, info till barnen hur böcker hanteras

 Presentation: vad är en bok

 Genom högläsning

 Sagor på skiva, ljudbok

 Föräldrainformation, betydelsen av litteratur

 Muntligt berättande, exempelvis via sagokort och sagoburkar

 Snegla in på texter i musiken

 Avsätta mer tid kring reflektion och diskussion

Uppföljning: Inom befintliga ramar, d.v.s. när övriga områden på förskolan följs upp och utvärderas

Ansvar: Alla pedagoger på förskolan

När insatserna ska genomföras: Innan 2015 års slut

(5)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Åtgärdande arbete

Upptäcka:

 Via dagliga samtal enskilt och/eller i grupp, observationer och utvecklingssamtal.

 Misstanke om kränkning tas alltid på allvar och följs upp.

 Vi pedagoger måste ständigt reflektera kring vårt eget förhållningssätt till barnen, både enskilt och tillsammans med andra. Vi kan hjälpa varandra och synliggöra vårt bemötande och agerande i olika sammanhang.

Utreda

När kränkningar förekommer är det högsta prioritet att personalens förhållningssätt och organisation genomlyses för att ge en förbättring. Så snart förskolan får kännedom om att kränkningar har eller kan inträffa ska utredning sättas igång.

Kränkning mellan barn

1. Vuxna genomför ett kartläggningssamtal med de inblandade för att reda ut vad som hänt.

2. Pedagogerna kartlägger hur barngruppen ser ut, den dagliga strukturen och hur personalen organiserar sig.

3. Pedagogerna tar kontakt med förskolechef och vid behov förskolepsykolog eller specialpedagog (föräldrar om det är relevant) för stöd i analys- och utvecklingsarbetet.

4. Beslut om åtgärd tas gemensamt med de berörda.

5. Uppföljningssamtal med de inblandade sker efter överenskommen tid. Ansvariga är de som genomfört det inledande

kartläggningssamtalet.

6. Om ingen förändring sker ska ett nytt möte med förskolechef, pedagoger, förskolepsykolog och eventuellt föräldrar och barn bokas.

7. Förskolechefen ansvarar för att socialtjänstanmälan görs vid misstanke om att ett barn far illa eller om annan allvarlig kränkning sker.

(6)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Dokumentera

Punkt 1-5 dokumenteras av berörd pedagog för framtida behov av uppföljning. Punkt 6 dokumenteras av förskolechef.

Vuxnas kränkning av barn

Om personal misstänks för kränkning av ett barn ansvarar förskolechefen för utredningen.

1. Förskolechefen samlar information om händelsen.

2. Förskolechefen och/eller kollega genomför samtal med de inblandade.

3. Berörda föräldrar/vårdnadshavare kontaktas. Facklig representant kontaktas för den vuxne.

4. Uppföljning inom överenskommen tid.

Dokumentera

Punkt 1-4 dokumenteras av förskolechefen.

(7)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Ansvarsfördelning - anmälningsplikt

Förskolechef: Annacarin Haeggman ansvarar för att

likabehandlingsarbetet genomförs, att planen årligen följs upp och en ny upprättas.

Personal: Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan skyldiga att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Lagarna omfattar all personal som kommer i kontakt med barn det vill säga även till exempel köks- och städpersonal.

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet

Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till egna omdömen och problemlösningar.

Barnens delaktighet:

 Regelbundet föra diskussioner med barnen i jämställdhetsfrågor och alla människors lika värde.

 Fortsätta att vidareutveckla våra metoder för att stödja barnen i sitt lärande av empati och social kompetens. (en av metoderna är Start/Stegvis)

 Alla barn ska känna sig trygga med och uppfatta att förskolan reagerar om problem uppstår och uppleva att de kan påverka sin situation.

Vårdnadshavares delaktighet:

 Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på varje avdelning bland föräldrainformation.

 Regelbundet föra diskussioner med vårdnadshavare i jämställdhetsfrågor och alla människors lika värde.

Personals delaktighet:

 Sker genom återkommande diskussioner och reflektioner i arbetslaget.

 Utgår från dokumenterande exempel utifrån verksamhetens vardagsituationer samt styrda aktiviteter.

(8)

Södermalms stadsdelsförvaltning Förskoleavdelningen

Medborgarplatsen 25 Box 4270, 102 66 Stockholm Växel 08-508 12 000 stockholm.se

Kommunikation

Tillsammans med barnen pratar vi om hur man blir vänner och

tillsammans för vi samtal kring barnens rättigheter och fångar upp vilka kopplingar barnen själva gör i sin vardag på förskolan.

Likabehandlingsplanen presenteras på höstterminens föräldramöten och diskuteras på förskolerådet och finns sedan tillgänglig bland

föräldrainformationen i varje entré och på förskolans hemsida.

Ledningsgrupperna på respektive förskola, introducerar den nyskrivna likabehandlingsplanen för övriga medarbetare. Representanter för

likabehandlingsgruppen driver utvecklingen av likabehandlingsarbetet på förskolans arbetsplatsträffar tillsammans med pedagogiska

utvecklingsledaren som stöd.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :