ANVISNING Denna anvisning träder i kraft Den tillämpas på utbildning som inleds eller därefter.

Full text

(1)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hakaniemenkatu 2 Hagnäsgatan 2

PL 380 PB 380

00531 HELSINKI 00531 HELSINGFORS

Puhelin (09) 774 775 Telefon (09) 774 775

DNR 2 / 012 /2004 ANVISNING

10.6.2004

Giltighetstid: fr.o.m. 10.6.2004 tillsvidare

Författningar på vilka anvisningen baserar sig:

Lagen om Utbildningsstyrelsen 182/1991, 7 § Förordningen om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna 353/2003, 6 §

Upphäver anvisningen 3/012/2003 / 17.6.2003

Yrkeshögskolorna

YRKESHÖGSKOLORNAS UTBILDNINGSUTBUD ÅR 2005

Denna anvisning träder i kraft 10.6.2004. Den tillämpas på utbildning som inleds 1.1.2005 eller därefter.

Yrkeshögskolan skall ge uppgifter om den examensinriktad yrkeshögskoleutbildning, utbildning som leder till påbyggnadsexamen och de specialiseringsstudier vid

yrkeshögskola (minst 20 sv) som inleds år 2005. Uppgifterna ges separat för varje undervisningsställe vid yrkeshögskolan och sänds till Utbildningsstyrelsen. Uppgifter skall ges både om utbildningen för unga och utbildningen för vuxna. Yrkeshögskolorna lagrar utbildningsutbudet i OPTI (Utbildningsstyrelsens riksomfattande datasystem för utbildning) med hjälp av AMKOPAS-systemet.

Yrkeshögskolan bör även uppdatera uppgifterna om utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina som yrkeshögskolan arrangerar samt examenstillfällen och avtal om att ordna examina. Dessa uppgifter lagras inte via AMKOPAS -systemet utan läggs direkt in i OPTI.

Uppgifterna i OPTI används för informationsändamål och för uppföljning och utvärdering av utbildningen. Också systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna (AMKYH) använder sig av uppgifterna i OPTI. De används vidare vid uppföljningen av

bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen med hjälp av yrkeshögskolornas sökande- och studieplatsregister (AMKOREK).

Information om utbildning som inleds överförs från OPTI till de riksomfattande

utbildningsguiderna som publiceras av Utbildningsstyrelsen. Därtill överförs uppgifterna i OPTI en gång i dygnet till Utbildningsstyrelsens öppna Internettjänst, Studieinfo

(www.oph.fi/svenska) där de utnyttjas av olika vägledande instanser och av dem som

(2)

söker till utbildningen. Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, länsstyrelserna, arbetskraftsförvaltningen och Statistikcentralen använder uppgifterna i sin verksamhet.

Uppgifterna används av arbetskraftsbyråerna i deras kundrådgivnings- och

handledningsverksamhet. Folkpensionsanstalten överför också uppgifterna i OPTI till sitt informationssystem och utnyttjar dem i kundservicen gällande studiestöd och

rehabilitering samt i beslutsfattandet om dessa.

YRKESHÖGSKOLORNAS TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING OCH BESLUT OM UTBILDNINGSPROGRAMMEN

Yrkeshögskolan skall i fråga om den utbildning som leder till examen följa den utbildningsuppgift som den ålagts i tillståndet att ordna utbildning samt

undervisningsministeriets beslut om utbildningsprogrammen. I fråga om yrkesinriktade specialiseringsstudier bör utbildningsuppgiften följas.

Undervisningsministeriet har avtalat om innehållet i besluten om utbildningsprogrammen år 2005 i samband med de resultat- och målförhandlingar som förts med

yrkeshögskolorna under vårens lopp. Undervisningsministeriet skickar besluten om de nya utbildningsprogrammen år 2005 till yrkeshögskolorna i juni.

Efter att undervisningsministeriet har fattat beslut om utbildningsprogrammen skall yrkeshögskolorna uppdatera antalet nybörjarplatser enligt besluten i AMKOTA-systemet.

Utbildningsstyrelsen inför de eventuella nya utbildningsprogrammen i OPTI och informerar yrkeshögskolorna när detta är gjort samt att uppdateringen av

utbildningsutbudet i OPTI kan inledas. Nybörjarplatserna överförs från AMKOTA till AMKOPAS-systemet, så yrkeshögskolorna behöver inte uppdatera dem på nytt.

Om det behövs nya nummerkoder i den gemensamma ansökan för nya

utbildningsprogram eller inriktningsalternativ som undervisningsministeriet beslutat om ber vi er kontakta Markku Hartonen (tel. 09-7747 7131, e-post:

markku.hartonen@oph.fi).

UPPDATERING AV UPPGIFTERNA

Uppgifterna om yrkeshögskolans utbildningsutbud, antagningsgrunder, nybörjarplatser som används i antagningen samt kontaktuppgifter och uppgifter om grundande och indragning av undervisningsställen uppdateras i enlighet med Utbildningsstyrelsens anvisningar av de personer som yrkeshögskolan utsett för uppgiften.

Utbildningsstyrelsen uppdaterar uppgifterna om huvudmannen och uppgifterna om grundande och indragning samt namnförändringar. Om det sker förändringar i dessa uppgifter ber vi er kontakta Heidi Bergström på Utbildningsstyrelsen (tel. 09-7747 7174, e-post: heidi.bergstrom@oph.fi).

Vad det gäller uppgifterna om yrkes- och specialyrkesexamina och avtal om att ordna examina, skall yrkeshögskolan meddela namnet på den som uppdaterar dessa uppgifter till enheten för bastjänster vid Utbildningsstyrelsen. Ur meddelandet bör framgå

uppdaterarens för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och adress samt yrkeshögskolans namn. Meddelandet bör vara undertecknat av den som ansvarar för administreringen av AMKOTA-användare vid ifrågavarande yrkeshögskola.

Utbildningsstyrelsen skickar en användaridentifikation och en adress för OPTI till den person som yrkeshögskolan utsett för uppgiften. En handbok för användare finns i OPTI.

(3)

GRUNDERNA FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE

I fråga om den utbildning som inleds i januari 2005 iakttas de antagningsgrunder som yrkeshögskolan har fastställt för år 2004. Utbildningsstyrelsen skickade 11.2.2004 anvisningar för lagring av de antagningsgrunder som gäller utbildningen som börjar i januari år 2005. Lagringsanvisningarna bygger på yrkeshögskolornas egna beslut om antagningsgrunderna.

Alla yrkeshögskolor bör fatta beslut om de grunder som kommer att användas i antagningen år 2005 för den utbildning som inleds hösten 2005 och våren 2006 och underrätta Utbildningsstyrelsen om dessa före utgången av september 2004. Då alla yrkeshögskolor har skickat in sina antagningsgrunder skickar Utbildningsstyrelsen i januari 2005 anvisningar för lagring av bokstavskoderna för antagningsgrunderna för den utbildning som startar hösten år 2005 och våren 2006.

TIDTABELLER

Yrkeshögskolorna skall uppdatera uppgifterna om utbildningsutbudet år 2005 i OPTI enligt följande tidtabell:

Utbildning för unga som leder till examen

Senast 2.7.2004:

- För den utbildning för unga som börjar i januari 2005

• utbildningsutbudet (utbildningsprogrammen/inriktningsalternativen och antalet nybörjarplatser vid antagningen)

• beskrivningar av utbildningsprogrammen/inriktningsalternativen (beskrivning av utbildningsprogram, antagningsgrunderna och tilläggsinformation om antagning)

• bokstavskoder för antagningsgrunderna till utbildningsprogrammen/

inriktningsalternativen

- För den utbildning för unga som börjar hösten 2005

• utbildningsutbudet (utbildningsprogrammen/inriktningsalternativen och antalet nybörjarplatser vid antagningen)

Senast 29.10.2004 :

- För den utbildning för unga som börjar på hösten 2005

• beskrivningar av utbildningsprogrammen/inriktningsalternativen (beskrivning av utbildningsprogram, antagningsgrunderna och tilläggsinformation om antagning. Dessa uppgifter införs i guiden Ammattikorkeakoulujen valintaopas - Yrkeshögskolornars urval 2005)

Yrkeshögskolorna kan vid behov ändra uppdaterade nybörjarplatser för antagningen vid ett senare tillfälle. Tidtabellen för uppdateringen av bokstavskoder för

antagningsgrunderna till den utbildning för unga som börjar på hösten år 2005 meddelar Utbildningsstyrelsen senare. Bokstavskoderna för antagningsgrunderna används vid ADB-körningen av gemensam ansökan.

(4)

Utbildning för vuxna som leder till examen (samt eventuellt börjande till påbyggnadsexamina ledande utbildning)

Utbildning för vuxna som leder till examen uppdateras fortgående. Yrkeshögskolan skall uppdatera uppgifterna om nya vuxenutbildningsgrupper genast när den har fattat beslut om att starta utbildningen.

Utbildningsstyrelsen informerar om utbildning för vuxna som leder till examen i guiden Ammattikorkeakoulujen valintaopas – Yrkeshögskolornas urval 2005 vilken publiceras i januari. Uppgifter gällande utbildningsutbud till denna publikation bör vara uppdaterade i OPTI senast 29.10.2004.

Yrkesinriktade specialiseringsstudier

Yrkesinriktade specialiseringsstudier uppdateras fortgående. Yrkeshögskolan skall uppdatera uppgifterna om nya specialiseringsstudier genast när den har fattat beslut om att inleda utbildningen.

Utbildningsstyrelsen informerar om yrkesinriktade specialiseringsstudier i guide Aikuiskoulutuslinjat – Linjer för vuxna. Uppgifter till denna publikation bör vara uppdaterade i OPTI senast 1.9.2004. Uppgifter till publikationen Utbildning för vuxna vilken utkommer på våren bör vara uppdaterade senast 31.1.2005.

Yrkes- och specialyrkesexamina

Utbildning som förbereder för yrkes- och specialyrkesexamina och examenstillfällen som är öppna för alla uppdateras fortgående. Yrkeshögskolan skall uppdatera uppgifterna om ny utbildning och nya examenstillfällen genast när den har fattat beslut om att ordna dessa.

Utbildningsstyrelsen informerar om yrkes- och specialyrkesexamina i följande

utbildningsguider: Aikuiskoulutuslinjat - Linjer för vuxna vilken publiceras på hösten och Utbildning för vuxna vilken publiceras på våren. Uppgifter gällande utbildning som börjar på våren och examenstillfällen bör vara uppdaterade senast 1.9.2004 och utbildning som börjar på hösten och examenstillfällen senast 31.1.2005.

KORRIGERING OCH AVLÄGSNANDE AV UPPGIFTER

Yrkeshögskolan ansvarar för att uppgifterna i OPTI är uppdaterade och innehållsmässigt korrekta. Utbildningsstyrelsen ger vid behov råd och handledning för lagringen av

uppgifterna.

Utbildningsstyrelsen ber yrkeshögskolorna att även underhålla de väsentliga

kontaktuppgifterna (adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, www-adress och rektors namn) i OPTI. Uppdaterade adressuppgifter är dels en förutsättning för smidigt löpande kontakter, dels ett effektivt sätt för yrkeshögskolan att sprida de egna

uppgifterna.

Yrkeshögskolorna bör vara mycket försiktiga då de avlägsnar uppgifter som matats in i OPTI, eftersom uppgifterna om utbildningsutbudet används i många olika sammanhang.

Speciellt i fråga om utbildningar som leder till examen bör man minnas hur avlägsnande av utbildningen inverkar på gemensam ansökan, sökandenas rättsskydd och

genomförandet av bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen.

(5)

Om en utbildning som leder till examen och som man anmält att skall börja inhiberas, skall yrkeshögskolan alltid kontakta Utbildningsstyrelsens enhet för

elevantagningstjänster innan den avlägsnar uppgifterna.

Yrkeshögskolorna skall också beakta att ett undervisningsställe också kan ha annan utbildning än sådan som avses i detta brev, t.ex. tilläggsutbildning som länsstyrelsen beviljat statsstöd för.

FÖRFRÅGNINGAR OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information fås av följande personer på Utbildningsstyrelsen:

Uppdatering av AMKOPAS-systemet: Outi Kivipelto (09) 7747 7146 Gemensam ansökan: Markku Hartonen (09) 7747 7131

Ammattikorkeakoulujen valintaopas – Yrkeshögskolornas urval,

Ammattikorkeakouluopinnot – Yrkeshögskolestudier och ansökningsanvisningar för gemensam ansökan: Kaija Pirinen (09) 7747 7927

Aikuiskoulutusopas: Sampo Utriainen (09) 7747 7132

Aikuiskoulutuslinjat – Linjer för Vuxna: Sampo Utriainen / Christian Seger (09) 7747 7630

Utbildning för vuxna: Regina Westermarck (09) 7747 7186 E-post: förnamn.tillnamn@oph.fi

Uppdatering av yrkes- och specialyrkesexamina och avtal om att ordna examina: OPTIs servicenummer (09) 7747 7365 eller e-postringen: opti@oph.fi.

Generaldirektör Kirsi Lindroos

Planeringsdirektör Petri Pohjonen

För kännedom:

Undervisningsministeriet / Yrkeshögskolenheten Utbildningsstyrelsens linjer

Arbetsministeriet / teamet för utvecklande och styrning av arbetskraften Folkpensionsanstaltens studiestödscentral

Statistikcentralen

Ålands landskapsstyrelse

TietoEnator Oyj / Public & Healthcare

Yrkeshögskolornas rektorer, AMKOREK-ansvariga användare, AMKOPAS- uppdaterare och kontaktpersoner vid byrån för gemensam ansökan

Yrkeshögskolornas huvudmän

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :