Körprov för förarexamen

Full text

(1)

Trafiksäkerhetsverket • PB 320, 00101 Helsingfors

tfn 029 534 5000, fax 029 534 5095 • FO-nummer 1031715-9

www.trafi.fi

Utfärdad:

12.12.2013 Träder i kraft:

31.12.2013 Giltighetstid:

Tillsvidare Rättsgrund:

Körkortslagen (386/2011) (ändrad genom 1081/2012) 45 och 53 § Genomförd EU-lagstiftning:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

bilaga II del B (ändrad genom kommissionens direktiv 2012/36/EG och 2013/47/EU) Ändringsuppgifter:

Upphäver föreskriften

Körprov för förarexamen: TRAFI/11079/03.04.03.00/2012

Körprov för förarexamen

INNEHÅLL

1 PROV GÄLLANDE KÖRSKICKLIGHET OCH KÖRSÄTT ... 3

2 FÖRDELNING AV PROVTIDEN ... 4

3 UTRUSTNING ... 4

4 FORDON ... 4

5 INLEDANDE DISKUSSION ... 5

5.1 Inledande diskussion inför manöverprovet ... 5

5.2 Inledande diskussion inför körning i trafik ... 5

6 KÖRNING... 6

7 SLUTDISKUSSION ... 7

7.1 Slutdiskussion efter godkänt körprov... 7

7.2 Slutdiskussion efter underkänt körprov ... 7

7.3 Beslut om manöverprov ... 7

8 ANTECKNINGAR ... 8

8.1 Förberedelse och teknisk kontroll av fordonet ... 8

8.2 Manöverprov eller manöveruppgift ... 8

8.3 Helhetsbedömning ... 8

8.3.1 Bedömningsskala ... 8

8.3.2 Hantering av fordonet ... 8

8.3.3 Hänsyn till gång- och cykeltrafik ... 9

8.3.4 Hänsyn till övrig trafik ... 9

8.3.5 Förutseende ... 9

8.3.6 Hantering av det egna läget ... 9

8.4 Föremålen för bedömning samt grundläggande körkunskaper ... 10

9 BEDÖMNING AV PROV GÄLLANDE KÖRSKICKLIGHET OCH KÖRSÄTT ... 11

9.1 Godkänt körprov ... 11

9.2 Underkännande av körprov ... 11

(2)

BILAGOR

Bilaga 1 Minimitid ... 13

Bilaga 2 Förberedelse och teknisk kontroll av fordonet i kategorierna AM/120, AM/121, A1, A2, A och B ... 14

Bilaga 3 Förberedelse och teknisk kontroll av fordonet i kategorierna B/96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE ... 16

Bilaga 4 Manöveruppgifter ... 17

Bilaga 5 Manöverprov i kategorierna AM/120, A1, A2 och A ... 20

Bilaga 6 Manöverprov i kategorierna T, LT, B/96, BE, C1E, CE, D1E och DE ... 35

Bilaga 7 Grundläggande körkunskaper i kategorierna AM/121, A1, A2, A och B ... 47

Bilaga 8 Grundläggande körkunskaper i kategorierna B/96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE ... 54

(3)

1 PROV GÄLLANDE KÖRSKICKLIGHET OCH KÖRSÄTT

Genom denna föreskrift utfärdar Trafiksäkerhetsverket noggrannare bestämmelser för förar- prövare om hur körprov för förarexamen ska utföras.

Syftet med körprovet är att försäkra sig om att sökanden har nått målet som fastställts i den godkända läroplanen och att han eller hon kan agera som en ansvarsfull förare i fråga om säkerhet, sociala färdigheter och ekologiskt tänkande och kan tillämpa de grundläggande körkunskaperna i olika trafiksituationer på ett självständigt och säkert sätt. Ett annat syfte med körprovet är att säkerställa att sökanden kan identifiera och bedöma risker, liksom det egna agerandet och dess effekter på trafiksäkerheten.

Med sökandens samtycke får läraren och vid behov en tolk närvara vid körprovet. Med förar- prövarens samtycke får även andra personer närvara. En företrädare för den myndighet som övervakar undervisningen eller förarexamina har alltid rätt att närvara vid körprovet om han eller hon anser det nödvändigt.

(4)

2 FÖRDELNING AV PROVTIDEN

Angående körprovets längd ska iakttas bestämmelserna i 33 § i statsrådets förordning om körkort (423/2011).

Angående fördelningen av provtiden ska minimitiderna i bilaga 1 iakttas.

3 UTRUSTNING

Följande obligatoriska utrustning förutsätts av förare av en två- eller trehjulig moped i körprov för kategori AM/120, beroende på fordon:

− en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik

− vid behov skyddsglasögon

− följande kläder som lämpar sig för körning med moped och ökar säkerheten:

− jacka och långbyxor

− handskar och skor

Följande obligatoriska utrustning förutsätts av motorcyklister i körprovet för kategori A1, A2 och A:

− en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik, och vid behov skyddsglasögon

− motorcykelbyxor som är försedda med knäskydd eller gjorda av läder

− motorcykeljacka som är försedd med armbågs- och axelskydd eller gjord av läder

− motorcykelhandskar som är försedda med skydd eller gjorda av läder

− skodon som är stadiga eller försedda med skydd.

4 FORDON

Angående fordonet som används i körprovet ska iakttas bestämmelserna i 1 § i kommunikat- ionsministeriets förordning om kraven på fordon som används vid förarexamen, märkning av övningsfordon samt villkoren för att delta i körprov på nytt (547/2011 har ändrats genom förordning av kommunikationsministeriet 1087/2012 och 846/2013).

Vid kör- och manöverprovet ska fordonet ha normal konstruktion och vara i sådant skick som bestämmelserna för fordonets konstruktion och utrustning förutsätter. Förarprövaren har möjlighet att begränsa användningen av den extrautrustning som fordonet är utrustat med.

Den periodiska besiktningen ska vara i kraft.

(5)

5 INLEDANDE DISKUSSION

Genom den inledande diskussionen skapar förarprövaren förutsättningar för ett framgångsrikt körprov. Förarprövaren ska försäkra sig om att sökanden vet vad som förväntas av honom eller henne.

Om det gäller ett körprov som utförs direkt efter manöverprovet behöver inte redan diskute- rade frågor tas upp på nytt.

5.1 Inledande diskussion inför manöverprovet Vid den inledande diskussionen tas alltid följande frågor upp:

− målen med manöverprovet och de mest centrala grunderna för godkännande

− förhållningsreglerna under körprovet

− presentation av uppgifterna samt hur de ska utföras

− antalet försök

5.2 Inledande diskussion inför körning i trafik Vid den inledande diskussionen tas alltid följande frågor upp:

− målen med provet och hur de uppfylls via en helhetsbedömning

− förhållningsreglerna under provet

− givandet av köranvisningar

− möjligheten att ställa frågor

− att köra vilse eller i fel riktning

− samtal under provet

− anteckningar under provet

− provets längd

(6)

6 KÖRNING

Innan sökandena ger sig ut trafiken ska de visa att de kan förbereda sig för säker körning.

− Kategorierna AM/120, AM/121, A1, A2, A och B: genom att uppfylla kraven i bilaga 2.

− Kategorierna B/96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE: genom att uppfylla kraven i bilaga 3.

Om förberedelse och teknisk kontroll av fordonet har gjorts vid manöverprovet och körningen i trafik inleds omedelbart, behöver dessa inte utföras på nytt.

Körprovet består av körning i trafik och av ett manöverprov eller manöveruppgifter. I katego- rierna AM/120 och LT utförs endast ett manöverprov. I kategori T ingår ett manöverprov om förarprövaren anser det vara nödvändigt.

Manöveruppgifterna ska utföras under körning i trafik enligt bilaga 4. Bedömningen av manö- veruppgifterna ingår i bedömningen av körningen i trafik.

Manöverprovet är ett separat prov som ska utföras före körprovet i trafik och som i kategori- erna AM/120, A1, A2 och A genomförs enligt bilaga 5. I kategorierna T, LT, B/96, BE, C1E, CE, D1E och DE ska manöverprovet utföras enligt bilaga 6.

Vid körning i trafik ska förarprövaren se till att

− köranvisningarna ges i rätt tid och på ett tydligt och klart sätt

− körningen är så normal, självständig och planmässig som möjligt, och att den innefattar

− självständiga köruppgifter

− körning enligt väg- och informationsmärken

− körning enligt anvisningar

− körrutten främst går längs vägar som man även vanligen kör med fordon i den aktuella kategorin

− trafikmiljön utnyttjas på ett mångsidigt sätt

− lokalkännedom inte är ett krav; att köra vilse är inte ett fel

− skador inte uppstår i någon situation, även om sökanden betraktas som förare vid kör- provet

(7)

7 SLUTDISKUSSION

Förarprövaren ska fatta beslut om att godkänna eller underkänna körprovet. Manöverprovet ska bedömas separat och ett separat beslut ska lämnas om det. Beslutet meddelas alltid sö- kanden vid inledningen av vardera slutdiskussionen. Beslutet grundar sig på sökandens totala prestation.

Responsen på körprovet bygger på förarprövarens helhetsbedömning och på sökandens själv- bedömning av den egna prestationen. Förarprövaren ska försäkra sig om att responsen har uppfattats rätt.

7.1 Slutdiskussion efter godkänt körprov

Om körprovet godkänns innehåller slutdiskussionen följande:

− förarprövarens beslut och motiveringen till det

− sökandens starka och svaga sidor som förare; själv- och helhetsbedömningen samt överensstämmelsen i bedömningarna utnyttjas

− sökandens möjligheter att utvecklas som förare i fortsättningen i form av utvecklings- objekt

− körrätt med intyg över avlagd förarexamen

− överlämnande av körkortet samt giltighetstiden

− övningsdel och fördjupningsdel (endast kategori B) 7.2 Slutdiskussion efter underkänt körprov

Om körprovet underkänns innehåller slutdiskussionen följande:

− förarprövarens beslut och motiveringen till det

− sökandens starka och svaga sidor som förare; själv- och helhetsbedömningen samt överensstämmelsen i bedömningarna utnyttjas

− omfattningen av kompletterande undervisning (1–5 timmar). Det är också möjligt att låta bli att föreskriva kompletterande undervisning

− möjligheten till begäran om omprövning och ändringssökande i beslut om begäran om omprövning

7.3 Beslut om manöverprov

Slutdiskussionen efter manöverprovet innehåller:

− förarprövarens beslut och motiveringen till det

− sökandens starka och svaga sidor gällande dennes förmåga att manövrera fordonet

(8)

8 ANTECKNINGAR

Alla anteckningar om körprovet ska göras på blankett E100 och E101 eller E102, beroende på vilken kategori körprovet gäller. Anteckningar som gäller bedömningen av körprovet i katego- rierna AM/120, AM/121, A1, A2, A och B ska göras på blankett E101. Blankett E102 ska an- vändas för anteckningar gällande bedömningen i kategorierna T, LT, B/96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE. Under körning i trafik görs inga anteckningar i kategorierna AM/121, B, B/96 och BE.

8.1 Förberedelse och teknisk kontroll av fordonet

Om sökanden inte behärskar saker som ingår i förberedelse och teknisk kontroll av fordonet ska en anteckning om detta göras på blankett E101 eller E102, beroende på körprovskategori.

8.2 Manöverprov eller manöveruppgift

Om sökanden inte behärskar saker som ingår i manöverprovet eller manöveruppgiften ska en anteckning om detta göras på blankett E101 eller E102, beroende på körprovskategori.

8.3 Helhetsbedömning

Förarprövaren ska i alla körprovskategorier fylla i sin del av tabellen för helhetsbedömning på blankett E101 eller E102. I kategorierna AM/120, T och LT fylls tabellen för helhetsbedömning inte i. Helhetsbedömningen utgör grund för responsen. En svag helhetsbedömning (1) leder till att körprovet underkänns.

8.3.1 Bedömningsskala

5 Berömlig; föredömligt agerande inom det bedömda delområdet

4 God; agerandet bättre än genomsnittet inom det bedömda delområdet 3 Nöjaktig; medelmåttigt agerande inom det bedömda delområdet

2 Försvarlig; agerandet något under genomsnittet inom det bedömda delområdet 1 Svag; klart bristfälligt agerande inom det bedömda delområdet

8.3.2 Hantering av fordonet

Sökandens hantering av fordonet; han eller hon har tillägnat sig en god förmåga att använda manöverorganen, fordonets rörelse är smidig och ekonomisk, och sökanden har hela tiden kontroll över fordonets rörelseriktning och hastighet.

− Utför förberedelse och teknisk kontroll av fordonet på ett ändamålsenligt sätt

− Använder ljusen på ett ändamålsenligt sätt

− Använder växlarna på ett ändamålsenligt sätt

− Beaktar passagerarnas säkerhet

− Beaktar andras behov av utrymme i trafiken

− Behärskar den aktuella körhastigheten

− Undviker onödigt inbromsande och stannande

− Använder manöverorganen utan att det väsentligen stör uppmärksamheten på trafiken

− Har kontroll över det egna fordonets riktning och behov av utrymme

(9)

8.3.3 Hänsyn till gång- och cykeltrafik

Sökanden följer trafikregleringen och visar uppmärksamhet och hänsyn mot gång- och cykel- trafiken. Sökanden behärskar interaktionen med fotgängare och cyklister.

− Beaktar och observerar noggrant fotgängares och cyklisters avsikter vid övergångsstäl- len och korsningar, också när sökanden ska svänga vid ett övergångsställe eller en cy- kelbanas fortsättning som han eller hon korsar

− Ger tillräckligt utrymme för gång- och cykeltrafik vid möten och omkörningar

− Visar att han eller hon ämnar väja för gång- och cykeltrafik genom att anpassa hastig- heten och vid behov stanna samt i lämpliga situationer med tecken som ges med han- den

− Är medveten om och kontrollerar skymda synfält 8.3.4 Hänsyn till övrig trafik

Sökanden behärskar interaktionen med övrig fordonstrafik; han eller hon följer trafikreglering- en och håller tillräckliga avstånd samt agerar flexibelt och hänsynsfullt gentemot övrig for- donstrafik.

− Ger akt på övrig fordonstrafik: är medveten om vad som sker framför, bredvid och bakom fordonet. Visar hänsyn och flexibilitet i olika trafiksituationer

− Följer väjningsreglerna

− Tolkar signaleringen från den övriga trafiken rätt, och den egna signaleringen är ända- målsenlig

− Kan beakta särdragen i den övriga trafiken

− Kan beakta trafikanter bakom fordonet när han eller hon sänker hastigheten

− Kan hålla ett tryggt avstånd till andra fordon i alla situationer

− Kan signalera och agera på ett ändamålsenligt sätt vid omkörnings- och mötessituat- ioner

− Kan använda ljusen på ett ändamålsenligt sätt i alla situationer 8.3.5 Förutseende

Sökanden varseblir trafikhändelser och identifierar uppkomsten av farliga situationer samt reagerar på situationer i tid så att överraskningar och behovet av förhastade åtgärder inte uppstår, vare sig för sökanden själv eller för andra. Körningen känns trygg och konsekvent.

− Riktar blicken på trafikhändelserna så långt sikten tillåter

− Anpassar hastigheten på ett ändamålsenligt sätt

− Förbereder sig för att utan dröjsmål köra i väg medan han eller hon väntar på sin tur vid anslutningar eller trafikljus

− Använder körriktningsvisare och grupperar på ett ändamålsenligt sätt

− Förbereder sig för överraskningar genom att sänka hastigheten i situationer med be- gränsad sikt

− Körsättet är ekonomiskt och beaktar miljön 8.3.6 Hantering av det egna läget

Sökanden koncentrerar sig förutseende, självständigt, lugnt och beslutsamt på köruppgiften även i de mest krävande trafiksituationerna och köruppgifterna.

− Förmår agera lugnt och uppvisar samtidigt beslutsamhet i alla åtgärder

− Förmår agera omsorgsfullt och systematiskt i olika trafiksituationer

− Förmår koncentrera sig på körprestationen och hanteringen av trafiksituationer

− Förmår förhålla sig förstående till andra trafikanter utan att bli nervös

− Agerar på ett självständigt och ansvarsfullt sätt i trafiken

− Förhåller sig ansvarsfullt till de egna färdigheterna som förare

− Förmår förhålla sig sakligt till interaktionen i trafiken och till olika signaler från trafiken

(10)

8.4 Föremålen för bedömning samt grundläggande körkunskaper

Goda prestationer och observerade fel under körprovet ska antecknas på blankett E101 eller E102. Anteckningar om grundläggande körkunskaper ska i kategorierna AM/121, A1, A2, A och B göras enligt bilaga 7. I kategorierna B/96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE ska an- teckningar om grundläggande körkunskaper göras enligt bilaga 8. Följande anteckningar kan göras om de grundläggande kunskaperna:

God prestation (”G”)

En god prestation kan antecknas om sökanden presterar bättre än genomsnittet i en praktisk situation. Anteckningarna om goda prestationer påverkar inte körprovets resultat, men är viktig respons för sökanden.

Utförandet ökar risken för fara ("F")

En trafikförseelse eller ett handlingsfel som kan bedömas öka risken för olyckor hos sökanden eller övriga trafikanter. Det innebär inte att det behöver uppstå farliga situationer. Fel i kör- provet leder inte nödvändigtvis till att körprovet underkänns. Om det i föremålet för bedöm- ning förekommer ett eller flera fel som ökar risken för fara, antecknas ett "F" för motsvarande grundläggande körkunskap.

Utförandet bedöms som konflikt ("K")

Kännetecknen för konflikt uppfylls när sökanden orsakar en situation där han eller hon själv, en annan trafikant eller förarprövaren hindrar en olycka eller en farlig situation från att uppstå genom att bromsa, väja eller accelerera. Likaså är det fråga om en konflikt om förarprövaren på annat sätt är tvungen att ingripa i sökandens utförande för att undvika fara, eller om det sker en kollision. Ytterligare antecknas alltid som konflikt de situationer som gäller grundläg- gande kunskaper och som särskilt nämnts i denna föreskrift. En konflikt leder alltid till att körprovet underkänns. Om det förekommer en eller flera konflikter i föremålet för bedömning, antecknas ett "K" för motsvarande grundläggande körkunskap.

(11)

9 BEDÖMNING AV PROV GÄLLANDE KÖRSKICKLIGHET OCH KÖRSÄTT

I bedömningen ska iakttas Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort som ändrats genom kommissionens direktiv 2012/36/EG (bilaga II, del B, punkt 9).

9.1 Godkänt körprov

I ett godkänt körprov känner sig förarprövaren trygg under hela körprovet. Förarprövaren ska ägna särskild uppmärksamhet åt sökandens förmåga till förutseende och socialt trafikbete- ende. Detta bör märkas i körstilen och förarprövaren ska ta hänsyn till detta i helhetsbedöm- ningen. Ett sådant ansvarsfullt trafikbeteende är smidig och målmedveten (säker) körning, hänsyn till väg- och väderförhållanden, övrig trafik och andra trafikanter (särskilt de som är mest utsatta för fara), förutseende samt ett energisnålt körsätt.

9.2 Underkännande av körprov

Provet ska underkännas om sökandens körfel eller körsätt omedelbart riskerar säkerheten för provfordonets passagerare eller andra trafikanter. Provet ska underkännas oberoende av om förarprövaren måste ingripa i körningen eller inte.

(12)

Överdirektör Tuomas Routa

Specialsakkunnig Sampsa Lindberg

(13)

Bilaga 1 Minimitid

I körprovet ska de i tabellen angivna minimitiderna för de olika kategorierna följas.

I kategorierna AM/120, T och LT uppgår den inledande diskussionen och slutdiskussionen till sammanlagt 5 minuter. I kategorierna A1, A2 och A uppgår den inledande diskussionen och slutdiskussionen till sammanlagt 10 minuter.

I kategori AM/120 ingår förberedelse och teknisk kontroll av fordonet i manöverprovet.

Tiden för körning i trafik får inte underskridas.

Körprovskategori Inledande

diskussion Manöverprov Körning i

trafik Slutdiskussion Tid totalt

AM/120 * 10 min - * 15 min

A1, A2 och A ** 15 min 25 min ** 50 min

AM/121 och B 5 min - 30 min 10 min 45 min

T och LT * 10 min - * 15 min

B/96 och BE 5 min 15 min 30 min 10 min 60 min

C1, C, D1 och D 5 min - 45 min 10 min 60 min

C1E, CE, D1E och DE 5 min 15 min 45 min 10 min 75 min

*) Inledande diskussion och slutdiskussion sammanlagt 5 min.

**) Inledande diskussion och slutdiskussion sammanlagt 10 min.

(14)

Bilaga 2 Förberedelse och teknisk kontroll av fordonet i kategorierna AM/120, AM/121, A1, A2, A och B

Innan sökandena ger sig ut trafiken ska de visa att de kan förbereda sig för säker körning genom att uppfylla följande krav:

Kategori AM/120. Tvåhjulig moped

− Fästa skyddshjälmen

− Justera backspeglarna

− Ljusens funktion

Dessutom kontrolleras alltid ett av följande med stickprov:

− Funktionen och användningen av manöverorgan

− Reflektorernas funktion

− Däckens skick

− Kedjornas skick

Kategori AM/120. Trehjulig moped

− Fästa skyddshjälmen

− Justera backspeglarna

− Ljusens funktion

Dessutom kontrolleras alltid ett av följande med stickprov:

− Funktionen och användningen av manöverorgan

− Reflektorernas funktion

− Däckens skick

− Kedjornas skick

Kategori AM/121. Lätt fyrhjuling med sitsarna placerade efter varandra

− Fästa skyddshjälmen

− Justera backspeglarna

− Ljusens funktion

Dessutom kontrolleras alltid ett av följande med stickprov:

− Funktionen och användningen av manöverorgan

− Reflektorernas funktion

− Däckens skick

− Kedjornas skick

Kategori AM/121. Lätt fyrhjuling med sitsarna bredvid varandra

− Vid behov justera sitsen för rätt sittställning

− Justera backspeglarna

− Ljusens funktion

− Justera eventuella säkerhetsbälten

− Justera eventuella nackstöd

Dessutom kontrolleras alltid ett av följande med stickprov:

− Funktionen och användningen av manöverorgan

− Reflektorernas funktion

− Däckens skick

(15)

Bilaga 2 fortsättning

Kategorierna A1, A2 och A

− Justera skyddsutrustning (så som skyddshandskar, skyddsskor, skyddskläder och skyddshjälm)

− Justera backspeglarna

− Funktionen och användningen av ljusen

Dessutom kontrolleras alltid ett av följande med stickprov:

− Funktionen och användningen av manöverorgan

− Reflektorernas funktion

− Funktionen och användningen av körriktningsvisare

− Funktionen och användningen av ljudsignalanordning

− Däckens skick

− Bromsarnas skick

− Kedjornas skick

− Styrningens skick

− Nödstoppets skick (vid behov)

− Kontrollera oljenivån Kategori B

− Vid behov justera sitsen för rätt sittställning

− Justera backspeglarna

− Justera säkerhetsbälten

− Justera eventuella nackstöd

− Kontrollera att alla dörrar är stängda

Dessutom kontrolleras alltid ett av följande med stickprov:

− Funktionen och användningen av manöverorgan

− Funktionen och användningen av ljusen

− Reflektorernas funktion

− Funktionen och användningen av körriktningsvisare

− Funktionen och användningen av ljudsignalanordning

− Däckens skick

− Styrningens skick

− Bromsarnas skick

− Olje- eller vätskenivåerna (t.ex. motorolja, kylarvätska, spolarvätska)

(16)

Bilaga 3 Förberedelse och teknisk kontroll av fordonet i kategorierna B/96, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE

Innan sökandena ger sig ut trafiken ska de visa att de kan förbereda sig för säker körning genom att uppfylla följande krav:

1. Förberedelse av fordonet

Sökanden visar att han eller hon kan

− justera sitsen för att få en lämplig körställning

− justera eventuellt nackstöd

− justera backspeglar och säkerhetsbältet 2. Teknisk kontroll av fordonet

2.1. Kategorierna B/96 och BE

Sökanden visar att han eller hon kan (förarprövaren väljer föremålen för kontroll genom stickprov)

− kontrollera däckens, styrningens och bromsarnas skick

− kontrollera ljusens, reflektorernas, körriktningsvisarnas och ljudsignalanordningens skick

− kontrollera oljor och vätskor

2.2. Kategorierna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE

Sökanden visar att han eller hon kan (förarprövaren väljer föremålen för kontroll genom stickprov)

− kontrollera däckens, styrningens och bromsarnas skick

− kontrollera ljusens, reflektorernas, körriktningsvisarnas och ljudsignalanordningens skick

− ange höjden på det fordon som används

− fastställa följande ur registreringsbeviset för det fordon som används:

− största tillåtna belastning

− axelmassa

− totalmassa

(17)

Bilaga 4 Manöveruppgifter

Sökandens förmåga att manövrera fordonet bedöms i körprovet genom särskilda uppgifter rörande trafiksäkerheten. Alla uppgifter utförs i trafiken, med undantag för backningsuppgiften i kategori D. När förarprövaren väljer var uppgifterna ska utföras måste han eller hon ta hän- syn till trafiksäkerheten.

1. Kategorierna AM/121 och B

Förarprövaren väljer minst två av nedandstående manöveruppgifter. Den ena av uppgifter- na ska utföras med backväxeln. Vid körprov som körs med ett fordon som inte har back- växel utförs en annan manöveruppgift i stället för backningsuppgiften.

− Backstart med eller utan parkeringsbroms

− Backning rakt bakåt

− Parkering längs körbanan, i sned eller rak vinkel mot körbanan framåt eller genom backning på jämn mark eller i en backe

− U-sväng med framväxel och/eller backväxel 2. Kategorierna C1 och C

− Backning i en kurva eller ett hörn

− Säker parkering för lastning/lossning vid en lastramp/lastbrygga eller motsvarande konstruktion (inte busshållplats). Efter detta ska sökanden visa att han eller hon kan utföra följande kontroller:

− Kontrollera oljor och vätskor

− Kontrollera säkerhetsfaktorer i anknytning till lastning:

− lastutrymme, presenningar, dörrar till lastutrymmet

− lastningsmekanism, låsning av förarhytten (vid behov)

− lastningssätt, säkring av last

− Kontrollera bromssystem och servostyrsystem, hjulmuttrar, stänkskärmar

− Kontrollera vindrutans, fönstrens och vindrutetorkarnas skick

− Kontrollera lufttryck, lufttankar och fjädring

− Kontrollera och använda instrumentpanelen och dess anordningar, inklusive sådan övervakningsanordning som definierats i förordning (EEG) nr 3821/85.

(18)

Bilaga 4 fortsättning

3. Kategorierna D1 och D

Stannande på busshållplats:

− minst 2 hållplatser i ett område med hastighetsbegränsning ≤ 60 km/h och

− minst 2 hållplatser i ett område med hastighetsbegränsning ≥70 km/h eller

− alternativt 4 hållplatser i ett område med hastighetsbegränsning ≤60 km/h

Kategori D1

− Backning i en kurva eller ett hörn.

− Sökanden ska visa att han eller hon kan utföra följande kontroller:

− Kontrollera oljor, vätskor

− Kontrollera bromssystem och servostyrsystem, hjulmuttrar, stänkskär-

− mar Kontrollera vindrutans, fönstrens och vindrutetorkarnas skick

− Kontrollera lufttryck, lufttankar och fjädring

− Kan vidta åtgärder som gäller fordonets säkerhet:

− använda karosseri, bruksdörrar och nödutgångar

− övervaka förstahjälpsutrustning, brandsläckare och annan säker- hetsutrustning

− Kontrollera och använda instrumentpanelen och dess anordningar, inklu- sive sådana övervakningsanordningar som definierats i förordning (EEG) nr 3821/85

Kategori D

− Sökanden backar fordonet runt ett hörn enligt figuren. I utgångsläget ska fordo- net befinna sig i utgångspassagen, helt och hållet utanför korsningen. I slutläget ska fordonets drivaxel ha passerat den port som avgränsningskonerna bildar.

Porten står mitt (i sidled) i målpassagen. Under utförandet får sökanden titta ut genom öppen ruta och vid behov stiga ur fordonet. Förarprövaren ska stå utan- för fordonet för att bedöma denna manöveruppgift.

− Sökanden ska visa att han eller hon kan utföra följande kontroller:

− Kontrollera oljor, vätskor

− Kontrollera bromssystem och servostyrsystem, hjulmuttrar, stänkskär-

− mar Kontrollera vindrutans, fönstrens och vindrutetorkarnas skick

− Kontrollera lufttryck, lufttankar och fjädring

− Kan vidta åtgärder som gäller fordonets säkerhet:

− använda karosseri, bruksdörrar och nödutgångar

− övervaka förstahjälpsutrustning, brandsläckare och annan säker- hetsutrustning

− Kontrollera och använda instrumentpanelen och dess anordningar, inklu- sive sådana övervakningsanordningar som definierats i förordning (EEG) nr 3821/85

(19)

Bilaga 4 fortsättning

Vid backning runt hörn med fordon som är längre än 12 meter har passagen följande mått:

utgångspassagen 9 meter och målpassagen 6 meter. Så som figuren visar flyttas hörnkonen med 1 meter, om fordonets längd är 14,5 meter eller längre.

Godkänd manöveruppgift i kategori D

− Sökanden backar fordonet på ett säkert sätt till den angivna platsen inom fem minuter

− Fordonet håller sig inom de angivna gränserna

− Konerna vidrörs inte

min. 26 m 10 m

6m 3,5 m

1m

(20)

Bilaga 5 Manöverprov i kategorierna AM/120, A1, A2 och A

1. Kategori AM/120, två- eller trehjulig moped

Till följd av manöverprovets karaktär kan flera sökande delta i provet samtidigt.

1.1. Område

Manöverprovet ska i den utsträckning det är möjligt utföras på ett för ändamålet lämpligt område som är avstängt för övrig trafik. Uppgifterna utförs på hårt underlag, helst på perma- nentbeläggning. Innan sökanden utför manöverprovet ska han eller hon få göra en testkörning för att kontrollera friktionen på inbromsningsstället.

1.2. Markering

Längden och bredden på de banor som används vid uppgifterna ska mätas mellan mittpunkten på de koner som banorna markeras med. I svåra förhållanden kan förarprövaren enligt pröv- ning ändra måtten för uppgifterna.

Uppgifterna ska märkas ut med runda markeringar (t.ex. koner), högst 60 mm höga och högst 200 mm i diameter. Märkningen ska göras på det sätt som visas i figurerna, och annan märk- ningsutrustning får inte användas.

1.3. Uppgifterna och deras utförande

Manöverprovet för en tvåhjulig moped består av tre uppgifter och ledning av mopeden:

− Långsam körning

− Portar

− Nödbromsning

En av uppgifterna ska inledas så att mopeden i utgångsläget vilar mot sitt stöd med avslagen motor. Sökanden tar mopeden från stödet och leder den i en U-sväng.

Med en tvåhjulig moped ska sökanden utföra alla uppgifter sittande, med fötterna på fotstöden eller på de platser som är avsedda för fötterna. Sökanden ska kunna ställa den tvåhjuliga mopeden på och från stödet samt leda den.

Manöverprovet för en trehjulig moped består av tre uppgifter:

− Inbromsning

− Slalomkörning

Backning

(21)

Bilaga 5 fortsättning

1.4. Bedömning av uppgifterna och beslut

Om förarprövaren bedömer att sökanden under utförandet utgör en fara för sig själv eller andra ska provet omedelbart avbrytas. Avbrytandet leder alltid till att provet underkänns.

Sökanden får göra två försök per uppgift. Om båda försöken misslyckas ska manöverprovet underkännas. Undantagsvis tillåts ett tredje försök, om det enda problemet är att sökanden inte hittar lämplig hastighet för att utföra uppgiften (gäller inte långsam körning).

Utöver för felen ovan underkänns manöverprovet om

− fordonet eller föraren vidrör banmarkeringarna eller överskrider området för uppgiften

− föraren rör i marken med foten under utförandet av andra uppgifter än inbromsnings- uppgiften. Detta gäller inte avstigning från trehjulig moped under en uppgift

− de uppgiftsspecifika grunderna för underkännande uppfylls

Beslutet om manöverprovet jämte motiveringen meddelas sökanden muntligen, och den skrift- liga responsen ges på blankett E101.

(22)

Bilaga 5 fortsättning

1.5. Uppgifterna i manöverprovet för tvåhjulig moped (AM/120) 1.5.1. Långsam körning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att behärska fordonet vid låg hastighet.

Under uppgiften ska sökanden köra i lägsta växeln och använda behövliga manöverorgan.

Hastigheten ska vara så låg att föraren måste "söka" efter balans med hjälp av styrningen.

Under uppgiften ska mottagaren iaktta användningen av manöverorganen för körningen i allmänhet, balans, blickens riktning, fordonets ställning och fötternas ställning på fotstöden.

Prestationen godkänns inte om fordonet rusar fram okontrollerat.

1.5.2. Portar

Uppgiften mäter sökandens förmåga att behärska fordonet vid körning i kurvor.

Sträckan som reserveras för ändamålet ska vara så lång att sökanden tryggt kan utföra upp- giften. Om friktionen är låg bör hastigheten för utförandet av uppgiften sänkas.

Uppgiften utförs med en jämn hastighet om 30 km/h fram till den sista porten.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta fordonets ställning, blickens riktning samt balans och styrteknik.

Prestationen godkänns inte om hastigheten är under 30 km/h eller om den varierar mycket.

20m 1m

17m 17m

5m

6,5m

5m 1,5m

1,5m

(23)

Bilaga 5 fortsättning

1.5.3. Nödbromsning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att stanna fordonet effektivt och kontrollerat.

Sträckan som reserveras för ändamålet ska vara så lång att sökanden tryggt kan utföra upp- giften. Om friktionen är låg bör hastigheten för utförandet av uppgiften sänkas.

Sökanden accelererar till 35 km/h och stannar därefter fordonet på bromsningsområdet med hjälp av fram- och bakbromsen. Fordonet bör stanna kontrollerat på en 9 meters sträcka på permanentbeläggning och på en 12 meters sträcka på grus. I uppgiften bedöms sträckan som används för inbromsning, inte platsen där inbromsningen inleds. Markeringen som anger var bromssträckan upphör placeras vid sidan, utanför bromsspåret.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta användningen av fram- och bakbromsen samt blickens riktning, körställningen och fordonets ställning.

Prestationen godkänns inte om hastigheten är under 35 km/h när inbromsningen inleds.

Bakhjulet kan låsa sig eller lyfta från marken även då fordonet stannas kontrollerat.

Acceleration: 35km/h

Bromssträcka:

9 m på permanentbeläggning 12 m på grus

(24)

Bilaga 5 fortsättning

1.6. Uppgifterna i manöverprovet för trehjulig moped (AM/120) 1.6.1. Inbromsning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att stanna fordonet effektivt och väja för ett hinder kontrolle- rat.

Sträckan som reserveras för ändamålet ska vara så lång att sökanden tryggt kan utföra uppgiften.

Om friktionen är låg bör hastigheten för utförandet av uppgiften sänkas.

Sökanden accelererar till en hastighet på 35 km/h och inleder sedan inbromsningen. Sökanden måste kunna stanna fordonet kontrollerat på en 9 meters sträcka på permanentbeläggning och på en 12 meters sträcka på grus. Hindrets bredd är 1 meter och det är placerat tvärs över körlinjen. I inbromsningens slutskede visar förarprövaren via backspegeln på vilken sida hindret ska passeras.

Därefter fortsätter sökanden omedelbart till väjningen så som figuren visar. Efter väjningen åter- vänder sökanden till den körlinje som han eller hon hade före väjningen. Alla portar är 2 meter breda.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta bromsningens effektivitet och blickens riktning.

Prestationen godkänns inte om hastigheten är under 35 km/h när inbromsningen inleds.

2 m

2 m 1 m

9-12 m 6 m 8 m 5 m

2 m

(25)

Bilaga 5 fortsättning

1.6.2. Slalomkörning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att hantera fordonets dimensioner.

Sökanden kör slalom mellan 4 koner i bägge riktningarna så som figuren visar. Sökanden får vid behov korrigera fordonets position bakåt. Konerna står med 8 meters mellanrum. Portarna är 2 meter breda. Sökanden ska ha minst 3 meter av banans bredd till sitt förfogande för slalomåkning, mätt från banans mittlinje. Sökanden får välja på vilken sida om konen han eller hon vill inleda utförandet.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta styrtekniken och blickens riktning.

8 m

8 m 8 m

2 m

8 m 8 m

(26)

Bilaga 5 fortsättning

1.6.3. Backning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att vända fordonet vid backning.

I uppgiften vänder sökanden fordonet i ankomstriktningen med hjälp av backväxeln. Sökanden får vid behov korrigera fordonets position framåt eller bakåt under utförandet. Denna uppgift utförs inte om fordonet saknar backväxel.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta blickens riktning och styrtekniken.

4 m

2 m

4 m 3 m

2 m 2 m 2 m 2 m

(27)

Bilaga 5 fortsättning

2. Kategorierna A1, A2 och A

Det separata manöverprovet är en del av körprovet också när man ansöker om övningstill- stånd. Sökanden ska avlägga manöverprovet med godkänt resultat före den del av provet som genomförs i trafik. Till följd av manöverprovets karaktär kan flera sökande delta i provet sam- tidigt.

2.1. Område

Manöverprovet ska i den utsträckning det är möjligt utföras på ett för ändamålet lämpligt område som är avstängt för övrig trafik. Uppgifterna utförs på hårt underlag, helst på perma- nentbeläggning. Innan sökanden utför manöverprovet ska han eller hon få göra en testkörning för att kontrollera friktionen på inbromsningsstället.

2.2. Markering

Längden och bredden på de banor som används vid uppgifterna ska mätas mellan mittpunkten på de koner som banorna markeras med. I svåra förhållanden kan förarprövaren enligt pröv- ning ändra måtten för uppgifterna.

Uppgifterna ska märkas ut med runda markeringar (t.ex. koner), högst 60 mm höga och högst 200 mm i diameter. Märkningen ska göras på det sätt som visas i figurerna, och annan märk- ningsutrustning får inte användas.

2.3. Hastighetsmätning

Minimihastigheten som krävs i uppgiften mäts vid behov med en anordning avsedd för hastig- hetsmätning.

2.4. Uppgifterna och deras utförande Manöverprovet består av sex uppgifter:

− Långsam körning

− Slalomkörning

− Väjning

− Portar

− Inbromsning

− Nödbromsning

Alla uppgifter ska utföras sittande, med fötterna på fotstöden. Sökanden bör kunna ställa motorcykeln på och från stödet samt leda den. En av uppgifterna ska inledas så att motorcy- keln i utgångsläget vilar mot sitt stöd med avslagen motor. Sökanden tar motorcykeln från stödet och leder den i en U-sväng till startpunkten för uppgiften som ska utföras.

(28)

Bilaga 5 fortsättning

2.5. Bedömning av uppgifterna och beslut

Om förarprövaren bedömer att sökanden under utförandet utgör en fara för sig själv eller andra ska provet omedelbart avbrytas. Avbrytandet leder alltid till att provet underkänns.

Sökanden får göra två försök per uppgift. Om båda försöken misslyckas ska manöverprovet underkännas. Undantagsvis tillåts ett tredje försök, om det enda problemet är att sökanden inte hittar lämplig hastighet för att utföra uppgiften (gäller inte långsam körning)

.

Ett godkänt manöverprov förutsätter att sökanden inte till någon del vidrör konerna. Med undantag för inbromsningsuppgiften får sökanden inte röra i marken med foten under utföran- det, inte heller får motorcykeln röra i områdets kant.

Beslutet om manöverprovet ska meddelas sökanden före provdelen som utförs i trafiken. Ett underkänt manöverprov kommenteras skriftligen på blankett E101.

(29)

Bilaga 5 fortsättning

2.6. Uppgifterna i manöverprovet 2.6.1. Långsam körning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att behärska motorcykeln vid låg hastighet.

Under uppgiften ska sökanden köra i lägsta växeln och använda behövliga manöverorgan för att köra med lägre hastighet än om motorcykeln som används i uppgiften skulle rulla på tom- gång med kopplingen frånkopplad.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta hur sökanden använder kopplingen tillsam- mans med bromsen samt balans, blickens riktning, motorcykelns ställning och fötternas ställ- ning på fotstöden.

20m 1m

Start Slut

(30)

Bilaga 5 fortsättning

2.6.2. Slalomkörning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att svänga motorcykeln vid låg hastighet.

Sökanden kör slalom mellan 4 koner så som figuren visar. Konerna står med 3 meters mellan- rum. Slalombanans bredd är minst 5 meter. I kategorierna A2 och A vändcirkelns diameter + 2 meter. Vid behov kontrollerar förarprövaren banans bredd genom att själv testa den. Sökan- den får välja på vilken sida om konen han eller hon vill inleda utförandet.

Under uppgiften ska förarprövaren iaktta hur sökanden använder bromsen och en eventuell koppling samt balans, blickens riktning, motorcykelns ställning och fötternas ställning på fot- stöden.

3m

Banans bredd är 5 meter, dock alltid diametern på motorcykelns vändcirkel +1 meter

10m 10m

(31)

Bilaga 5 fortsättning

2.6.3. Väjning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att säkert väja för hinder.

Sökanden accelererar från startplatsen till 50 km/h. Sträckan som reserveras för ändamålet ska vara så lång att sökanden kan accelerera säkert. Sökanden väjer för hindret och återvän- der till den körlinje som han eller hon hade före väjningen. Förarprövaren bestämmer före provet på vilken sida hindret ska passeras. Portarna är 1 meter breda.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta motorcykelns ställning, blickens riktning samt balans, styrteknik och användningen av växlar.

Prestationen godkänns inte om hastigheten vid hindret är under 50 km/h. Väjningen ska göras utan inbromsning.

2m

1m

9m 18m

0,5m 1m

2m

(32)

Bilaga 5 fortsättning

2.6.4. Portar

Uppgiften mäter sökandens förmåga att behärska motorcykeln vid körning i kurvor.

Sökanden kör i andra eller tredje växeln och med en jämn hastighet om 30 km/h fram till sista porten i uppgiften. Om hastigheten mäts med en anordning avsedd för hastighetsmätning, utförs mätningen endast vid den mellersta porten. Sträckan som reserveras för ändamålet ska vara så lång att sökanden kan accelerera säkert. Portarna är 1,5 meter breda.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta motorcykelns ställning, blickens riktning samt balans, styrteknik och användningen av växlar.

Prestationen godkänns inte om hastigheten är under 30 km/h eller om den varierar mycket

.

17m 17m

5m

6,5m

1,5m

5m

(33)

Bilaga 5 fortsättning

2.6.5. Inbromsning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att göra en kontrollerad väjning för ett hinder och stanna motorcykeln effektivt.

Sökanden accelererar i minst andra eller tredje växeln. Sträckan som reserveras för ändamålet ska vara så lång att sökanden kan accelerera säkert. Inbromsningen inleds vid 40 km/h. Om friktionen är låg bör bromssträckan förlängas. Under inbromsningen ska sökanden växla till den lägsta växeln och stanna motorcykeln. Sökanden för foten till marken för att markera att han eller hon har stannat. Därefter fortsätter sökanden omedelbart till väjningen så som figu- ren visar. Sökanden väjer för hindret och återvänder till den körlinje som han eller hon hade före väjningen. Portarna är 1 meter breda.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta användningen av fram- och bakbromsen samt blickens riktning och motorcykelns ställning.

Prestationen godkänns inte om hastigheten är under 40 km/h när inbromsningen inleds.

1m 0,5m

Bromssträcka:

12 m på permanentbeläggning 15 m på grus

1,5m

7m 7m

(34)

Bilaga 5 fortsättning

2.6.6. Nödbromsning

Uppgiften mäter sökandens förmåga att stanna motorcykeln effektivt och kontrollerat.

Sökanden accelererar från startplatsen till 50 km/h och stannar därefter motorcykeln på bromsningsområdet med hjälp av fram- och bakbromsen. Sträckan som reserveras för ända- målet ska vara så lång att sökanden kan accelerera säkert. Motorcykeln bör stanna kontrolle- rat på en 14 meters sträcka på permanentbeläggning och på en 17 meters sträcka på grus. I uppgiften bedöms sträckan som används för inbromsning, inte platsen där inbromsningen inleds. Om friktionen är låg bör bromssträckan förlängas. Markeringen som anger var broms- sträckan upphör placeras vid sidan, utanför bromsspåret.

Under uppgiften ska förarprövaren särskilt iaktta användningen av fram- och bakbromsen samt blickens riktning och motorcykelns ställning.

Prestationen godkänns inte om hastigheten är under 50 km/h när inbromsningen inleds. Bak- hjulet kan låsa sig eller lyfta från marken även då fordonet stannas kontrollerat.

Acceleration: 50km/h

Bromssträcka:

14 m på permanentbeläggning 17 m på grus

(35)

Bilaga 6 Manöverprov i kategorierna T, LT, B/96, BE, C1E, CE, D1E och DE

Uppgifterna som ingår i manöverprovet ska utföras efter varandra, i den ordning som denna bilaga anger.

1. Område

Manöverprovet ska i den utsträckning det är möjligt utföras på ett för ändamålet lämpligt område som är avstängt för övrig trafik.

2. Markering

Längden och bredden på banorna som används ska mätas mellan konernas kanter. Platserna där uppgifterna utförs ska tydligt märkas ut med ett tillräckligt antal koner. Vid backning runt hörn ska konen i det inre hörnet tydligt skilja sig från de övriga.

3. Förarprövarens placering

Förarprövaren ska bedöma manöverprovet utanför fordonet och vara så placerad att han eller hon vid behov kan ge sökanden stopptecken om det under utförandet av uppgiften uppstår risk att fordonet eller fordonskombinationen tar skada eller någon annan risk uppstår.

4. Bedömning av uppgifterna och beslut

Antalet försök är inte begränsat och sökanden får vid behov stiga ut ur fordonet. Om förarprö- varen bedömer att sökanden under utförandet utgör en fara för sig själv eller andra ska provet omedelbart avbrytas. Manöverprovet ska också avbrytas om det finns en uppenbar risk att fordonet skadas. Avbrytandet leder alltid till att provet underkänns.

Beslutet om manöverprovet ska meddelas sökanden vid slutdiskussionen efter manöverprovet.

Beslut och respons om manöverprovet ska ges skriftligt på blankett E100 respektive E102.

(36)

Bilaga 6 fortsättning

5. Kategorierna T och LT

Syftet med uppgifterna i manöverprovet är att sökanden ska visa att han eller hon kan hantera fordonskombinationen säkert och utan att riskera utrustningen.

5.1. Uppgifterna och deras utförande

Uppgifterna utförs i nedan angivna ordning. Manöverprovet består av två uppgifter:

1. Säkring av kopplingen 2. Backning runt hörn 5.2. Säkring av kopplingen

Sökanden visar på ett självvalt sätt att släpvagnens vikt vilar på dragfordonets låsanordning.

5.3. Backning runt hörn

Backningen runt hörn utförs enligt figuren. I utgångsläget ska kombinationen befinna sig helt utanför korsningen men behöver inte stå i en rak linje. I slutläget ska traktorns front vara helt och hållet inne i målpassagen. Om traktorn är försedd med frontlastare ska denna lyftas så högt att konerna inte vidrörs under uppgiften.

5m 6m

1m 1m

(37)

Bilaga 6 fortsättning

5.4. Godkänt manöverprov

− Sökanden utför uppgifterna i punkt 5.1 inom 10 minuter

− Sökanden visar i manöverprovets uppgifter att han eller hon kan hantera fordonskom- binationen säkert och undviker alltför branta svängar

− Sökanden har visat att släpvagnens vikt vilar på dragfordonets låsanordning

− Sökanden agerar så att fordonskombinationen inte utsätts för risk att ta skada

− Konerna vidrörs inte

− Fordonskombinationen hålls innanför de angivna gränserna. Om traktorn är försedd med frontlastare får denna överskrida områdets gränser, men konerna får inte vidröras

(38)

Bilaga 6 fortsättning

6. Kategorierna B/96 och BE

Syftet med uppgifterna i manöverprovet är att sökanden ska visa att han eller hon kan hantera fordonskombinationen säkert och utan att riskera utrustningen.

6.1. Uppgifterna och deras utförande Manöverprovet består av tre uppgifter:

1. Backning runt hörn 2. Frånkoppling av släpvagn 3. Koppling av släpvagn till dragbil 6.2. Backning runt hörn

Uppgiften att backa runt ett hörn utförs enligt figuren. I utgångsläget ska kombinationen helt och hållet befinna sig i utgångspassagen utanför korsningen men behöver inte stå i en rak linje. I slutläget ska fordonskombinationen befinna sig helt och hållet inne i målpassagen.

Utgångspassagen är 7 meter bred och målpassagen släpvagnens bredd plus 3 meter.

6.3. Frånkoppling av släpvagn

Sökanden kopplar släpvagnen från dragbilen. Sökanden kör dragbilen runt hörnet så att fordo- net befinner sig helt utanför korsningen.

6.4. Koppling av släpvagn till dragbil

Sökanden backar dragbilen i linje med släpvagnen och utför kopplingen.

7m

Släpvagnens bredd + 3 m

(39)

Bilaga 6 fortsättning

6.5. Godkänt manöverprov

− Sökanden utför uppgifterna i punkt 6.1 inom 15 minuter

− Sökanden visar i manöverprovets uppgifter att han eller hon kan hantera fordonskom- binationen säkert och undviker alltför branta svängar

− Sökanden agerar så att fordonskombinationen inte utsätts för risk att ta skada

− Konerna vidrörs inte

− Fordonskombinationen hålls innanför de angivna gränserna

− Sökanden säkerställer före frånkopplingen att släpvagnen hålls på plats efter att den kopplats från

− Sökanden utför kopplingen säkert utan att utsätta fordonskombinationen för risk att ta skada

− Sökanden kontrollerar bromsar, kopplingsmekanismer och kopplingen okulärt och ge- nom att flytta på dragbilen

− Sökanden kontrollerar elkopplingen och att ljusen på släpvagnen fungerar

− Sökanden kontrollerar säkerhetsfaktorer som rör lastningen av fordonet:

− lastutrymme och presenningar

− fordonskombinationens dörrar och låsning av förarhytten

− lastningssätt och säkring av last

(40)

Bilaga 6 fortsättning

7. Fordonskombinationer i kategorierna C1E och D1E

Syftet med uppgifterna i manöverprovet är att sökanden ska visa att han eller hon kan hantera fordonskombinationen säkert och utan att riskera utrustningen.

7.1. Uppgifterna och deras utförande Manöverprovet består av tre uppgifter:

1. Backning runt hörn 2. Frånkoppling av släpvagn 3. Koppling av släpvagn till dragbil 7.2. Backning runt hörn

Sökanden backar fordonskombinationen runt ett hörn enligt figuren. I utgångsläget ska kom- binationen befinna sig i utgångspassagen, helt och hållet utanför korsningen, men behöver inte stå i en rak linje. I slutläget ska dragkroken på kombinationens dragbil befinna sig i målpassa- gen, åtminstone vid de första avgränsningskonerna. Avgränsningsportens bredd är släpvag- nens bredd + 1 meter och porten står mitt (i sidled) i målpassagen.

Om avståndet mellan fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 9 meter ska hörnkonen flyttas utåt 1 meter enligt figuren.

min. 22 m 7m

5m

7m

släpvagnens bredd + 1 m

7m

1m Hörnkonen

flyttas

(41)

Bilaga 6 fortsättning

7.3. Frånkoppling av släpvagn

Sökanden parkerar fordonskombinationen som avslutning på en backning. Släpvagnen kopplas från. Sökanden kör dragbilen runt hörnet så att fordonet befinner sig helt utanför korsningen.

7.4. Koppling av släpvagn till dragbil

Sökanden backar dragbilen i linje med släpvagnen och kopplar den till släpvagnen.

7.5. Godkänt manöverprov

− Sökanden utför uppgifterna i punkt 7.1 inom 15 minuter

− Sökanden visar i manöveruppgifterna att han eller hon kan hantera fordonskombinat- ionen säkert och undviker alltför branta svängar

− Sökanden agerar så att fordonskombinationen inte utsätts för risk att ta skada

− Fordonskombinationen hålls innanför de angivna gränserna

− Konerna vidrörs inte

− Innan släpvagnen kopplas från säkerställer sökanden med hjulkilar eller på något annat tillförlitligt sätt att släpvagnen hålls på plats efter frånkopplingen och vid koppling

− Vid frånkopplingen placerar sökanden el- och luftledningar och andra eventuella led- ningar så att de inte blir smutsiga på marken och sedan orsakar störningar i släpvag- nens anordningar efter kopplingen

− Sökanden utför kopplingen på ett säkert sätt utan risk att skada fordonskombinationen

− Sökanden kontrollerar bromsar, kopplingsmekanismer och kopplingen okulärt och ge- nom att flytta på dragbilen

− Sökanden kontrollerar elkopplingen och att ljusen på släpvagnen fungerar

− Sökanden kontrollerar oljor, vätskor

− Sökanden kontrollerar säkerhetsfaktorer i anknytning till lastning:

− lastutrymme, presenningar, dörrar till lastutrymmet

− lastningsmekanism och låsningen av förarhytten (vid behov)

− lastningssätt och säkring av last

− Sökanden kontrollerar bromssystem och servostyrsystem, hjulmuttrar och stänkskär-

− Sökanden kontrollerar vindrutans, fönstrens och vindrutetorkarnas skick mar

− Sökanden kontrollerar lufttryck, lufttankar och fjädring

− Sökanden kan vidta åtgärder som gäller fordonets säkerhet (endast kategori D1E):

− använda karosseri, bruksdörrar och nödutgångar

− övervaka förstahjälpsutrustning, brandsläckare och annan säkerhetsutrustning

− Sökanden kan kontrollera och använda instrumentpanelen, inklusive sådan övervak- ningsanordning som definierats i förordning (EEG) nr 3821/85.

(42)

Bilaga 6 fortsättning

8. Påhängsvagnskombination i kategori CE

Syftet med uppgifterna i manöverprovet är att sökanden ska visa att han eller hon kan hantera fordonskombinationen säkert och utan att riskera utrustningen.

8.1. Uppgifterna och deras utförande Manöverprovet består av tre uppgifter:

1. Backning runt hörn 2. Frånkoppling av släpvagn 3. Koppling av släpvagn till dragbil 8.2. Backning runt hörn

Sökanden backar fordonskombinationen runt ett hörn enligt figuren. I utgångsläget ska kom- binationen helt och hållet befinna sig i utgångspassagen utanför korsningen men behöver inte stå i en rak linje. Sökanden backar fordonskombinationen in i målpassagens avgränsade del åtminstone så långt att dragbilens drivande axel befinner sig vid avgränsningsportens första koner. Avgränsningsporten står mitt (i sidled) i målpassagen.

Om avståndet mellan dragbilens framaxel och dragaxel i en påhängsvagnskombination i kate- gori CE överstiger 3,65 meter ska hörnkonen flyttas enligt figuren.

min. 26 m 14m

6m 3,5m

8m

1m

10m

Hörnkonen flyttas

(43)

Bilaga 6 fortsättning

8.3. Frånkoppling av släpvagn

Sökanden parkerar fordonskombinationen som avslutning på en backning och kopplar från släpvagnen. Sökanden kör dragbilen runt hörnet så att fordonet befinner sig helt utanför kors- ningen.

8.4. Koppling av släpvagn till dragbil

Sökanden backar dragbilen i linje med släpvagnen och kopplar den till släpvagnen.

8.5. Godkänt manöverprov

− Sökanden utför uppgifterna i punkt 8.1 inom 15 minuter

− Sökanden visar i manöveruppgifterna att han eller hon kan hantera fordonskombinat- ionen säkert och undviker alltför branta svängar

− Sökanden agerar så att fordonskombinationen inte utsätts för risk att ta skada

− Fordonskombinationen hålls innanför de angivna gränserna

− Konerna vidrörs inte

− Innan släpvagnen kopplas från säkerställer sökanden med hjulkilar eller på något annat tillförlitligt sätt att släpvagnen hålls på plats efter frånkopplingen och vid koppling

− Vid frånkopplingen placerar sökanden el- och luftledningar och andra eventuella led- ningar så att de inte blir smutsiga på marken och sedan orsakar störningar i släpvag- nens anordningar efter kopplingen

− Sökanden utför kopplingen på ett säkert sätt utan risk att skada fordonskombinationen

− Sökanden kontrollerar bromsar, kopplingsmekanismer och kopplingen okulärt och ge- nom att flytta på dragbilen

− Sökanden kontrollerar elkopplingen och att ljusen på släpvagnen fungerar

− Sökanden kontrollerar oljor och vätskor

− Sökanden kontrollerar säkerhetsfaktorer i anknytning till lastning:

− lastutrymme, presenningar, dörrar till lastutrymmet

− lastningsmekanism och låsningen av förarhytten (vid behov)

− lastningssätt och säkring av last

− Sökanden kontrollerar bromssystem och servostyrsystem, hjulmuttrar och stänkskär-

− Sökanden kontrollerar vindrutans, fönstrens och vindrutetorkarnas skick mar

− Sökanden kontrollerar lufttryck, lufttankar och fjädring

− Sökanden kan kontrollera och använda instrumentpanelen, inklusive sådana övervak- ningsanordningar som definierats i förordning (EEG) nr 3821/85

(44)

Bilaga 6 fortsättning

9. Fordonskombinationer i kategorierna CE och DE

Syftet med uppgifterna i manöverprovet är att sökanden ska visa att han eller hon kan hantera fordonskombinationen säkert och utan att riskera utrustningen.

9.1. Uppgifterna och deras utförande Manöverprovet består av tre uppgifter:

1. Backning runt hörn 2. Frånkoppling av släpvagn 3. Koppling av släpvagn till dragbil 9.2. Backning runt hörn

Sökanden backar fordonskombinationen runt ett hörn enligt figuren. I utgångsläget ska for- donskombinationen helt och hållet befinna sig i utgångspassagen utanför korsningen men behöver inte stå i en rak linje som i figuren. Kombinationen ska backas så långt in i målpassa- gens avgränsade del att släpvagnen befinner sig helt inne i den avgränsade delen. Målpassa- gens avgränsade del är mitt (i sidled) i målpassagen. Om en egentlig släpvagnskombination i kategori CE är mer än 20 meter lång ska hörnkonen flyttas enligt figuren.

Måtten på en bana för högst 22 meter långa fordonskombinationer i kategori CE anges i figu- ren.

min. 35 m 17 m

7 m 3,5m

10 m

1m

10 m

Hörnkonen flyttas

(45)

För alla fordonskombinationer i kategori DE och för de fordonskombinationer i kategori CE vars längd överstiger 22 meter ska utgångspassagen vara 11 meter bred och målpassagen 8,5 meter bred.

(46)

Bilaga 6 fortsättning

9.3. Frånkoppling av släpvagn

Sökanden parkerar fordonskombinationen som avslutning på en backning och kopplar från släpvagnen. Sökanden kör dragbilen runt hörnet så att fordonet befinner sig helt utanför kors- ningen.

9.4. Koppling av släpvagn till dragbil

Sökanden backar dragbilen i linje med släpvagnen och kopplar den till släpvagnen.

9.5. Godkänt manöverprov

− Sökanden utför uppgifterna i punkt 9.1 inom 15 minuter

− Sökanden visar i manöveruppgifterna att han eller hon kan hantera fordonskombinat- ionen säkert och undviker alltför branta svängar

− Sökanden agerar så att fordonskombinationen inte utsätts för risk att ta skada

− Fordonskombinationen hålls innanför de angivna gränserna

− Konerna vidrörs inte

− Innan släpvagnen kopplas från säkerställer sökanden med hjulkilar eller på något annat tillförlitligt sätt att släpvagnen hålls på plats efter frånkopplingen och vid koppling

− Vid frånkopplingen placerar sökanden el- och luftledningar och andra eventuella led- ningar så att de inte blir smutsiga på marken och sedan orsakar störningar i släpvag- nens anordningar efter kopplingen

− Sökanden utför kopplingen på ett säkert sätt utan risk att skada fordonskombinationen

− Sökanden kontrollerar bromsar, kopplingsmekanismer och kopplingen okulärt och ge- nom att flytta på dragbilen

− Sökanden kontrollerar elkopplingen och att ljusen på släpvagnen fungerar

− Sökanden kontrollerar oljor och vätskor

− Sökanden kontrollerar säkerhetsfaktorer i anknytning till lastning:

− lastutrymme, presenningar, dörrar till lastutrymmet

− lastningsmekanism och låsningen av förarhytten (vid behov)

− lastningssätt och säkring av last

− Sökanden kontrollerar bromssystem och servostyrsystem, hjulmuttrar och stänkskär-

− mar Sökanden kontrollerar vindrutans, fönstrens och vindrutetorkarnas skick

− Sökanden kontrollerar lufttryck, lufttankar och fjädring

− Sökanden kan vidta åtgärder som gäller fordonets säkerhet (endast kategori DE):

− använda karosseri, bruksdörrar och nödutgångar

− övervaka förstahjälpsutrustning, brandsläckare och annan säkerhetsutrustning

− Sökanden kan kontrollera och använda instrumentpanelen, inklusive sådana övervak- ningsanordningar som definierats i förordning (EEG) nr 3821/85

(47)

Bilaga 7 Grundläggande körkunskaper i kategorierna AM/121, A1, A2, A och B

1. Observation A

Observation handlar om att aktivt söka och välja bland olika företeelser. Felaktiga observat- ioner ökar risken för olyckor. Farliga situationer och konflikter är ofta en följd av bristfällig observation. Sökanden ska aktivt rikta sin uppmärksamhet i alla riktningar samt på och i for- donet. Sökandens observation kan bedömas utifrån hur han eller hon riktar blicken och använ- der speglarna.

Exempel på felaktiga handlingar

− Sökanden riktar blicken för nära framåt, vilket försvårar förutseende körning.

− Sökanden kontrollerar inte trafiken bakom fordonet vid sänkning av hastigheten.

− I regnväder lägger sökanden inte märke till att det bildats imma på rutorna.

− Sökanden kontrollerar inte den bakifrån kommande trafiken vid start från vägkanten.

Sökanden vrider inte på huvudet vid kontroll av den s.k. döda vinkeln.

− Sökanden håller inte tillräckligt stort avstånd vid körfältsbyte eller omkörning. (Han el- ler hon ska kontrollera i backspegeln att inte den bakomliggande föraren samtidigt tän- ker flytta sig till samma körfält. Sökanden ska i sidospegeln kontrollera att körfältet är fritt. Den döda vinkeln kontrolleras genom att man vrider på huvudet. Kontrollerna får inte påverka uppmärksamheten framåt.)

− Vid körning i korsning lägger sökanden inte märke till vem som har väjningsplikt eller bereder sig inte på de andra trafikanternas eventuella försummelser av väjningsplikt.

(Han eller hon bör upptäcka de fordon som finns i korsningsområdet samt se tillräckligt långt längs den korsande vägen. När en järnväg korsas bör sökanden särskilt se till att han eller hon har tillräckligt god sikt.)

− Vid sväng kontrollerar sökanden inte trafiken på övergångsställe eller separat gång- och cykelväg genom att vrida på huvudet.

Situationer gällande observation som alltid antecknas som konflikt

− Sökanden byter körfält eller glider över till ett annat körfält utan att ge akt på övrig tra- fik.

− Sökanden försummar sin väjningsplikt till följd av uppmärksamhetsfel och förarprövar- en ingriper i sökandens körning för att undvika fara, eller en förare med förkörsrätt är tvungen att avstå från sin förkörsrätt.

− Sökanden lägger inte märke till sikthinder när han eller hon närmar sig en korsning el- ler en liknande situation och förarprövaren är tvungen att ingripa i körningen.

− Sökanden ger inte akt på en buss som är på väg att starta från en hållplats vid en has- tighetsbegränsning på högst 60 km/h, och förarprövaren är tvungen att ingripa i kör- ningen för att undvika fara eller skada.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :