• No results found

Verksamhetsplan för K

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verksamhetsplan för K"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malm ö högskola / Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation, K3

Sara Bjärstorp Prefekt

2017-11-06

Verksamhetsplan för K3 2018–2020

Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, är en flervetenskaplig institution där traditionell akademisk kunskap kombineras med konstnärliga metoder och praktiska färdigheter.

Kultur och teknik förs samman både i undervisning och forskning inom ämnesområden som nya medier, design, kulturproduktion och humaniora. Användarperspektivet är centralt på K3, vilket till exempel visar sig i studentaktiva undervisningsformer och i starka forskningsprofiler inom

kollaborativa medier och deltagardriven design (participatory design). Även samverkan med det omgivande samhället är ett prioriterat område och vi arbetar aktivt med att involvera studenterna i skarpa projekt med uppdragsgivare från näringsliv, samt offentlig och ideell sektor. Under 2017 har vi utvecklat ett tätare och mer formaliserat samarbete med olika offentliga aktörer, till exempel Region Skånes kulturförvaltning och FN-organ som UNICEF och UNOPS. K3 är en del av den internationella sammanslutningen DESIS (Design for social innovation and sustainability), som utvecklats till en viktig samverkansplattform. Även praktikterminen som ingår i de flesta av våra utbildningar utgör en aktiv samarbetsyta.

K3 har ca 1 000 heltidsstudenter och ca 80 medarbetare, inklusive åtta professorer och åtta doktorander. Institutionen är indelad i två enheter som leds av enhetschefer. Institutionsledningen består av prefekt och de två enhetscheferna, som arbetar i en ledningsgrupp tillsammans med forskningskoordinator, kursnämndens ordförande, samverkanskoordinator, administrativ

handläggare, samt utbildningskoordinator. Ställföreträdande prefekt med lokalsamordningsansvar bistår prefekt i lokalplaneringsfrågor och internationell koordinator stödjer prefekt och

programansvariga i frågor som rör studentutbyten och andra internationella samarbeten. K3:s studenter ges möjlighet till inflytande genom programråd som regelbundet hålls för varje utbildning, representation i kursnämnden samt genom löpande kontakt mellan institutionsledning och studentkår.

K3 erbjuder sex utbildningsprogram på grundnivå (English Studies, Grafisk design, Interaction

Design, Medie- och kommunikationsvetenskap, Produktdesign, Visuell kommunikation) samt tre

masterprogram (Communication for Development, Interaction Design, Media and Communication

Studies). Till detta kommer ett antal fristående kurser i ämnen som kulturjournalistik, designteori,

serieteckning, litteratur- och kulturvetenskap, liksom kurser i olika typer av medieproduktion. En

stor del av undervisningen sker i verksamhetsegna lokaler såsom ateljéer, verkstad, ljud- och

bildstudios och mekatroniklabb. Webbaserat lärande är ett viktigt inslag på K3. Masterprogrammen

Communication for Development och Media and Communication Studies går på distans, liksom ett

antal fristående kurser. Vid K3 bedrivs också forskarutbildning i interaktionsdesign och medie- och

kommunikationsvetenskap inom ramen för forskarutbildningsområdet Nya medier, offentligheter

och gestaltningsformer (NMOG).

(2)

I följande verksamhetsplan presenteras de viktigaste målen för K3 de närmaste tre åren. Våra mål och aktiviteter bidrar på olika sätt till de universitetsgemensamma mål som formuleras i utkastet till ny strategisk plan för Malmö universitet, nämligen:

1. Långsiktig, nationellt framstående och internationellt erkänd forskning som tillsammans med forskarutbildningen utgör en tredjedel av universitetets verksamhet

2. Sammanhållna, starka och gränsöverskridande akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan än integrerade

3. Vetenskapligt förankrad utbildning, både avseende pedagogisk och innehåll, som ger förutsättningar för studentaktivt och livslångt lärande

Hänsyn har även tagits till andra strategiska dokument, såsom högskolans policy och handlingsplan för jämställdhet och lika villkor för medarbetare, Kultur och samhälles strategiska prioriteringar inom forskning och forskarutbildning, Malmö högskolas ramverk för kvalitetsarbete inom grundnivå och avancerad nivå och Kultur och samhälles modell för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå. Andra viktiga utgångspunkter har varit den riskanalys som genomförts på K3 under hösten 2017, samt uppföljningen av 2017 års verksamhetsplan och programdialoger.

En övergripande ambition är att genom framförhållning och transparens i både planering och genomförande av K3:s kärnverksamhet skapa förutsättningar för jämställdhet och lika villkor.

Flertalet mål och aktiviteter faller inom de prioriterade problemområden som identifieras i

högskolans handlingsplan för jämställdhetsintegrering (jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer, jämställda akademiska karriärvägar och jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar) och det finns även aktiviteter som specifikt syftar till att belysa frågor som rör jämställdhet och lika villkor för såväl medarbetare som studenter. Det är vår målsättning att under 2018 fullfölja det arbete som påbörjats med att helt jämställdhetsintegrera institutionens processer och beslut som rör

verksamhetsplanering, bemanning och resursfördelning.

Verksamhetsplanen har tagits fram i nära dialog med institutionens medarbetare, på gemensamma arbetsplatsträffar eller motsvarande såväl som i mindre grupperingar såsom ledningsgrupp,

grundutbildningsråd, forskningsråd, programdialoger osv. Det finns en hög grad av

studentdelaktighet när det gäller utbildningsnära frågor på K3, men det är önskvärt att i större utsträckning involvera studenter även i institutionsövergripande verksamhetsutveckling. I arbetet med framtida verksamhetsplaner kommer vi att eftersträva ett mer aktivt deltagande av studenter än vad som varit fallet i år.

Den treåriga verksamhetsplanen ska revideras årligen och kommer även att kompletteras med en

handlingsplan för det närmaste året där ansvarig för genomförande samt formerna för uppföljning

framgår.

(3)

Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 Verksamhetsplan 2018–2020

Mål Aktiviteter 2018 Aktiviteter 2019 Aktiviteter 2020

Utökad tid för forskning i tjänst Förstärkning av forskningstid för docenter och professorer genom intern fördelning av basanslaget för forskning

Aktiv fördelning av basanslaget för forskning baserat på utvärdering av föregående års aktivitet

Aktiv fördelning av basanslaget för forskning baserat på utvärdering av föregående års aktivitet

Främja forskningssamarbeten och kunskapsutbyten inom K3

Forskningsrådet inventerar forskarnas behov och önskemål för att skapa en stark och inkluderande seminariekultur

Fortsatt utveckling av nätverket Alternative Future Making till programansökan

Fortsatt utveckling av nätverket Alternative Future Making eller

motsvarande (beroende på finansieri ng) Översyn av NMOG som

gränsöverskridande forskningsmiljö med syfte att ta fram ny beskrivning

Förbättra de fysiska forskningsmiljöerna Delta i Omtag Niagara för att skapa med ändamålsenliga arbetsplatser för enskilt arbete

Implementera de förändringar som görs I Omtag Niagara

Implementera Niagara plan 5 Utvärdera miljöerna på Niagara plan 5 Verka för att utveckla en studiomiljö som

inkluderar både utbildning och forskning i Orkanen

Implementera en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö i Orkanen

Ökad forskningsfinansiering Anordna minst två seminarier eller workshops för att diskutera

forskningsansökningar. Kan handla om pågående ansökningar eller utveckling av ansökningar som fått avslag

Pilotprojekt för att använda extern och intern peer-review vid färdigställande av forskningsansökningar

Utvärdera pilotprojekt med intern och extern peer review av

forskningsansökningar

(4)

Tydliggöra för forskarna vilket administrativt stöd som finns för ansökningsskrivande, i samarbete med Forskarservice

Stark extern samverkan inom forskningen

Utökat uppdrag för

samverkanskoordinator med fokus på samverkan i forskning

Utvärdera samverkanskoordinators uppdrag gällande forskning

K3 eventuellt värd för ECREA 2020.

Samarbete med Region Skåne och andra aktörer om Mötesplats: Serier.

K3 värd för Nordmedia 2019.

Projekt för att använda ISU som

forskningsplattform i större utsträckning Genomföra kartläggning av internationella forskningssamarbeten med syfte att identifiera strategiska partners

Genomföra aktiviteter tillsammans med strategiska partners (t.ex. studiebesök, symposium) baserat på utfallet av kartläggningen 2018

Hög kvalitet i forskarutbildningen Se över forskarutbildningen i interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap enligt universitetets nya kvalitetsramverk för forskarutbildning

Se över forskarutbildningen i interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap enligt universitetets nya kvalitetsramverk för forskarutbildning

Se över utbudet av forskarutbildnings- kurser samt möjligheten att ge kurser tillsammans med andra lärosäten

Inrätta nya forskarutbildningskurser

Utökning av forskarutbildningen Undersöka möjlighet att inrätta nya forskarutbildningsämnen

Öka externfinansiering av forskarutbildningen

Vid intern peer review och seminarier om ansökningsskrivande lyfta möjligheter att söka externa medel för doktorander Hög kvalitet och stark

forskningsanknytning i K3:s utbildningar

Förstärkning av kursbudgetar under VT18 för examensarbeten med syfte att öka tid för handledning och examination.

Utvärdering under hösten 2018.

Justering av kursbudgetar beroende på utfall av utvärdering hösten 2018.

(5)

Formalisera arbetsgruppen för fristående kurser (”Fria Pro”) som beredande organ för kursinrättande och kursrevidering gällande fristående kurser.

Utvärdera och vidareutveckla kursnämnd, grundutbildningsråd, grundutbildningsråd

”design” (DUR) och ”Fria Pro”

Stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet genom att avsätta tid för pedagogisk inspiration/utveckling på frukostmöten.

Jämställdhetsintegrera beslut av kursplaner och litteraturlistor i kursnämnden

Genomlysning av ett urval av kursplaner och litteraturlistor med avseende på jämställdhet och mångfald

Till dialogmötena på vårterminen gör varje utbildning en inventering av de metoder och lärandeaktiviteter som används för att stärka

forskningsanknytningen

Ta fram en “best practice”-inventering över metoder för forskningsanknytning att användas som resurs för samtliga

utbildningar

Ta fram tydligare ansökningsinformation, anvisningar och kriterier gällande arbetsprov på samtliga utbildningar

Utvärdering och uppföljning av antagning baserat på arbetsprov i allmänhet med hänsyn till aspekter som rör jämställdhet och breddad rekrytering.

Förberedande diskussion om möjlighet att införa arbetsprov på fler utbildningar

Eventuell ansökan om att införa arbetsprov på fler utbildningar Ett attraktivt och välbalanserat

utbildningsutbud

Omvärldsanalys/benchmarking av utbildningar inom kultur- och

medieproduktion, visuell kommunikation och humaniora under vårterminen.

Omvärldsanalys/benchmarking av utbildningar inom design under vårterminen.

Omvärldsanalys/benchmarking av utbildningar inom media under vårterminen.

Utreda möjligheten att erbjuda fristående kurser inom huvudområde

Utvärdera hur nytt utbildningsspråk för Interaction Design (bachelor) påverkat utbildningskvalitet och studentrekrytering En internationell studie- och

forskningsmiljö

Dokumentera och sprida information om internationella besök och utbyten

Se över möjlighet att kunna erbjuda både praktik och utbytestermin inom program Ta fram handlingsplan för att göra

utbytesstudier mer attraktiva och tydligare integrerade i utbildningarna

(6)

Stärka samarbetet mellan

programansvariga och internationella koordinatorer (akademisk och administrativ)

Ändamålsenliga lokaler och infrastruktur för utbildning och forskning

Etablera samarbete med lokalbokningen för att få bättre intern samordning och därmed bättre nyttjande av de

verksamhetsegna lokalerna (gäller primärt Orkanen)

Implementera modell för samordning och nyttjande av verksamhetsegna lokaler

Utveckling av verksamhet och lokaler för Media Lab.

Implementering och invigning av Media Lab

Starkt studentinflytande och studentdelaktighet

Bjuda in KS studentombud till

ledningsgrupp och grundutbildningsråd en gång per termin.

Utvecklingsprojekt för kursutvärderingar

Samla studentrepresentanterna från varje programråd en gång per termin

Anlita studentamanuenser på K3 för interna uppdrag.

Stark extern samverkan inom samtliga utbildningar

Genomföra arbetsmarknadsdag eller annat evenemang med externa partners

Genomföra pilotprojekt inom utbildning som idag inte har så mycket samverkan.

Utveckla och utvärdera praktikkursen.

Effektiv resursanvändning och transparenta beslutsvägar

Tydligare dokumentation och uppföljning av programdialoger

Utvärdera K3:s inre organisation med syfte att synliggöra den både internt och externt

Revidera uppdragsbeskrivningar med syfte att tydliggöra olika roller inklusive ansvar och befogenheter

Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Intern utlysning för förstärkt

kompetensutvecklingstid för adjunkter under 2018

Aktiv fördelning av

kompetensutvecklingstid baserat på utvärdering av föregående års aktivitet

(7)

Komplettera den centrala mallen för kompetensförsörjningsplan med intern inventering och kommunikation av K3:s kompetenser (enhetschefer initierar) Utvärdera anställningsformer gällande specialistkompetens som behövs i begränsad omfattning (t.ex. adjungerad adjunkt, konstnärlig adjunkt etc)

En god arbetsmiljö Aktivt delta i Omtag Niagara. Implementera förändringar inom ramen för Omtag Niagara

Ta fram mål och handlingsplan för arbetsmiljön på APT under våren

Följ upp mål för arbetsmiljön

Stärka stödet från enhetschefer till programansvariga gällande samarbete och arbetsklimat inom lärarlagen, bland annat genom terminsvisa möten med

programansvarig, enhetschef och prefekt En jämställd och inkluderande

arbetsmiljö

Analysera tjänsteplanering och fördelning av uppdrag med avseende på kön

Ta fram handlingsplan för

jämställdhetsintegrering i enlighet med högskolans policy och handlingsplan Synliggöra K3:s verksamhet internt och

externt

Fira K3 20 år.

Fortsatt arbete med K3 presenterar Genomföra examenshögtid

References

Related documents

”Med anledning av att ”alla ansvariga chefer inom samtliga verksamheter ska aktivt verka för att kompetensutveckling fortlöpande kommer samtliga personalkategorier till del”

På institutionen för informatik och media (IM) arbetar vi i enlighet med denna handlingsplan för allas lika rättigheter och möjligheter, och för ett arbetsklimat baserat på

När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid

Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i

Vid SKH görs detta genom att årligen göra en översyn, och vid behov uppdatering, av de beskrivna aktiviteterna i SKH:s plan för aktiva åtgärder (detta dokument) samt även inom

3 Strategigruppen för lika villkor ska medverka i utredningar, remisser etc Mål: För att säkerställa att lika villkorsfrågorna integreras i verksamheten skall Strategigruppen

Mål: För att säkerställa att lika villkorsfrågorna integreras i verksamheten skall Strategigruppen för lika villkor erbjudas möjligheter att delta i arbetet med

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.. Social bakgrund