Medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd. (Skåne, Blekinge och Halland) IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson på IOGT-NTO Syds utbildningshelg

Full text

(1)

Medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd

(Skåne, Blekinge och Halland)

IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson på IOGT-NTO Syds utbildningshelg

(2)

Utgivningsplan

Nr 4 - 2021 Nr 1 - 2022 Nr 2 - 2022 Nr 3 - 2022

Manusstopp 29 oktober Ej fastställt Ej fastställt Ej fastställt

Utgivningsdag 3 december Ej fastställt Ej fastställt Ej fastställt ISSN 1401-0240 Medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd

Nr 3 /2021 - utgivningsdag 2021-09-24 Tidningens adress

Kustvärnet, IOGT-NTO, Torggatan 5, 311 47 Falkenberg

E-post kustvarnet@iogt.se

Redaktör och ansvarig utgivare Leif Arne Gustavsson, tel 0733-72 62 16, leifarne.gustavsson@iogt.se IOGT-NTO distrikt Syd omfattar

Skånes, Blekinges och Hallands län

Adress: IOGT-NTO distrikt Syd

Bantorget 5 222 29 Lund

E-post: syd@iogt.se

styrelse.syd@iogt.se Ordförande: Per Bengtsson,

0708-917340

per.bengtsson@iogt.se

Hemsida: syd.iogt.se

Officiell Facebooksida: IOGT NTO SYD Men vi ska inte

ropa hej helt och hållet ännu. Det går inte att vara 100 pro- cent säker på att fa- ran är över så det gäller nog att bibe-

hålla viss försiktig- het. Även om större delen av befolkning- en tagit sina vaccin- sprutor vet ju ingen riktigt säkert hur länge vaccinet biter

på viruset eller fun- gerar på nya virus- mutationer. Så rådet att tvätta händerna ofta får nog leva vi- dare. Och som anord- nare av föreningsak- tiviteter tillhanda- hålla handsprit är också en god idé.

Under pandemin har vi dock fått lära oss en del nytt. Det är inte nödvändigt att kramas eller skaka hand när man träffas.

Armbåge mot arm- båge är ett nytt sätt att hälsa och det ska vi kanske fortsätta att nyttja, för säkerhets skull. Och vi som brukat åka, ibland långa sträckor, för att delta på möten och utbildningar av olika slag har fått lära oss att mycket går att göra via diverse digi- tala plattformar. Där- med har vi kunnat spara in pengar som Som vi har väntat. Ett och ett halvt år unge-

fär. Så länge har vi fått leva med att hålla avstånd, isolera oss, tvätta händerna ofta, bära munskydd och andra åtgärder för att förhindra spridningen av det grymma coro- naviruset covid-19. Regeringen och Folkhälso- myndigheten lättar nu på restriktionerna och därmed öppnat upp för att åter göra fysisk verksamhet för alla åldrar inom föreningsli- vet. Som vi har längtat.

Alexandra Green Tetschet Teamchef

0733-726326

Samer Alazawie verksamhetsutvecklare 0733-726256

Leif Arne Gustavsson verksamhetsutvecklare 0733-726216

Valendona Dobra Shala verksamhetsutvecklare 0736-330448 annars skulle använts till lokalhyror, resor och övernattningar.

För oss anställda har det samtidigt innebu- rit att det som annars skulle varit restid har kunnat användas till andra uppgifter.

Dock ersätter digi- tala möten inte de fysiska mötestill- fällena fullt ut. Att träffas personligen, snacka över en fika

eller på en promenad vid sidan av mötet, innebär tillfällen att byta erfarenheter och kläcka idéer. Den möjligheten försvin- ner nästan helt när man träffas framför varsin bildskärm för att avhandla en be- stämd fråga under en begränsad tid. Men att tänka till, åt- minstone inom reg-

(Forts. på sidan 3)

(3)

ional, nationell och internationell verksamhet, om man alltid verklig- en behöver träffas IRL (in real life/i levande livet) är en lärdom att ta med sig in i ”den nya framtiden”.

Att allt skulle bli som förr är inte att räkna med.

Viktigast nu är att återstarta den verksamhet som legat i dvala och komma tillbaka i

”normalläge” så fort det bara går, även om det

kanske känns lite trögt i början.

Men se IOGT- NTO som en stor atlantångare som är svår att stoppa bara den kommer igång. Och vi står inför stora utma- ningar.

Trycket från alkoholkapitalet är stort, vilket inte minst märks ge- nom att åtskilliga tidningars ledar- skribenter och krönikörer föror- dar att Sverige ska tillåta s k gårds- försäljning av al- kohol. Något som låter lite mysigt

och ofarligt men som i själva verket är försäljning på produktionsplat- sen direkt till pri- vatpersoner, inte bara på landsbyg- den utan även i tätorter, och även- tyrar Systembola- gets detaljhan- delsmonopol.

Inte blir det bättre heller av att politiker av olika kulörer är tillskyn- dare av gårdsför- säljning och att kommunpolitiker åsidosätter inne- börden av begrep- pet serveringstid och tillåter cate-

ringverksamhet med alkoholserve- ring utan att nå- gon serveringsan- svarig behöver ha kontroll på alko- holen under hela måltiden. Också ett sätt att smyg- vägen luckra upp svensk alkoholpo- litik.

Vi har kämpat i 142 år men stri- den är inte vun- nen. Nu samlas vi på barrikaderna för ett slag mot gårdsförsäljning av alkohol. Till- sammans är vi starka!

Leif Arne Gustavsson (Hurra! Hurra! …

forts. från sidan 2)

– Narkotikahandeln är den viktigaste inkomstkällan för de kriminella nätverk som ligger bakom skjut- ningar och skapar otrygg- het i samhället.

- Generaltulldirektör Charlotte Svensson – Vi lyckas inte stoppa allt men de stora narkotikabeslagen ger oss en möjlighet att utreda och få mottagare och organisatörer dömda. Det är ett betydande bidrag i kampen mot den orga- niserade brottsligheten, fortsät- ter hon.

Stora beslag av cannabis Första halvåret i år beslag- togs drygt 2,5 ton cannabis av Tullverket. Det är mer än dub- belt så mycket som motsva- rande period 2020. Cirka 80 procent (2 ton) av beslagen skedde i Skåne. Under årets första halva 2020 uppgick be- slagen i Skåne till drygt 630 kg.

Även mängden beslagtaget kokain och amfetamin ökar.

Tullverket har stoppat fler rik- tigt stora narkotikapartier där det handlar om storskalig smuggling som bedrivs av kri- minella nätverk.

Tullverket menar att ök- ningen av beslagen bland annat beror på underrättelsearbete, internationella samarbeten och att man haft mer resurser vid gränsen till landet.

– Statistiken ger oss ett kvitto på att vi gör nytta. Men vi slår oss inte till ro utan forts- ätter att stärka vårt arbete mot narkotikasmugglingen och inte minst den organiserade brotts- ligheten. När vi stoppar narko- tikan redan vid gränsen kom- mer den aldrig ut på gatan och det är en stor vinst för sam- hället, avslutar Charlotte Svensson.

Den 7 september samlades en grupp av medlemmarna i IOGT-NTO Långaryd hos Maja Ericsson. Maja har nämligen varit medlem i hela 80 år. Hon gick med på hösten året hon fyllde 18 år. Hon och hennes man Erik har varit engagerade i föreningen och bygden under hela sina liv. Även Majas barn är medlemmar.

Föreningen ville visa sin uppskattning genom att ordförande Mag- dalena Öhlander överlämnade di- plom för 80 års medlemskap, förtjänsttecken och blommor.

Flaggan var hissad och det sjöngs och hur- rades för Maja som nyligen fyllt 98 år. Till och med en trumpet- fanfar hade före- ningen fixat ge- nom Bengt-Åke Andersson. Grup- pen fikade en stund och pratade gamla min- nen i det fina vädret.

Magdalena Öhlander

IOGT-NTO Långaryds medlemmar firade att Maja Ericsson varit medlem i 80 (!) år.

Fr vänster Anita An- dersson, Bengt-Åke Andersson, Bodil Rumpunen, Vivianne Algerbo, Owe Ericsson och Magdalena Öhlan- der. Sittande och på stora bilden Maja Ericsson.

Foto: Gullbritt Öhlander

(4)

Den regionala nyttoeffekten har räknats fram ge- nom att nyttan genom ekono- miska spridnings- effekter under- sökts och en be- dömning av kon- sumenternas upp- levda nytta. Med ekonomiska sprid- ningseffekter me- nas i första hand de fördelar som alkoholindustrin tillför samhällse- konomin i form av arbetstillfällen, produktionsvär- den och handel.

Den upplevda nyt- tan avser konsu- menternas subjek- tiva känsla av den tillfredsställelse som uppstår när man dricker alko- hol och värderas genom antagandet att alkoholkon- sumtionen och dess produktion istället ersätts av konsumtion och produktion av nöjen och livsme- del.

I rapporten uppskattas att den

samlade nyttoef- fekten i landets samtliga regioner i genomsnitt uppgår till 762 kr per ca- pita. För Hallands del blir siffran 1 831 kr. Att Hall- and hamnar i topp beror sannolikt på att det i regionen finns ett större antal producenter i relation till länets invånarantal.

Förutom Hall- and är det ytterli- gare tre län som ligger över det nationella genom- snittet, nämligen Örebro, Stockholm och Skåne. För dessa fyra län re- dovisas belopp som är betydligt högre än övriga 17 läns.

Rapporten ut- går från Rambolls egen studie från 2019 om alkoho- lens samhällseko- nomiska konse- kvenser, som nu fördelats ut till re- gional nivå. I ett nationellt perspek- tiv uppgår de sam- hällsekonomiska kostnaderna (vård och behandling, produktionsbort- fall, brottslighet och livskvalitet) till 103 miljarder kr. På kostnadssi- dan utmärker sig

Halland med lan- dets lägsta kost- nad per capita för vård och behand- ling och har i jäm- förelse med övriga län även i låg nivå för de övriga kost- nadsgrupperna.

Så någon bra affär för samhälls- ekonomin är det inte med alkoho- len. För Skåne, Blekinge och Hall- and uppgår den totala samhällse- konomiska förlus- ten till drygt 15 miljarder kronor.

Leif Arne Gustavsson

Nu äntligen har vår verk- samhet startat upp igen, om än i mindre skala. Coronapande- min har satt sina spår i sam- hället och den är inte över ännu, vilket innebär att vi måste vara fortsatt försiktiga även om vi är vaccinerade.

Trots pandemin så har mycket genomförts. Vi har klarat av kongressen i år genom att göra den digitalt. Vi får tycka vad vi vill om det, men den är klar.

Många beslut har fattats. En del har satt sina spår i IOGT- NTO:s verksamhetsplan för förbundet och det innebär att det också kommer att synas i distriktens kommande arbets- plan.

Även i vårt distrikt har ar- betet pågått. En stor fråga som vi nu arbetar med är våra fas- tigheter i distriktet. Det kom- mer signaler om att det börjar bli för mycket och att man inte orkar med att ta hand om sina hus som man vill. Hur ska vi göra för att ta hand om dessa fastigheter? De är ju trots allt en del av vår historia, men samtidigt även vår nutid och framtid.

Idag äger distriktet två fas- tigheter till 100 procent. Det är Aspans kurs- och lägergård utanför Ronneby samt rörel- sens lokal i Ängelholm som vi tagit över efter att ägarför- eningen upphört. Vi är även delägare till hälften i Globen- fastigheten i Hässleholm.

Dessutom ingår IOGT-NTO Syd som en av tre medlemmar i Kuggavik Ideell förening, som äger Kuggaviksgården i Åsa.

Detta innebär ett stort ansvar, men det skapar även möjlig- heter till utveckling för vårt distrikt och verksamheten. Vår tanke är att vi ska säkra upp nyktra mötesplatser i distriktet och samtidigt bevara vår histo- ria, för medlemmarna och all- mänheten.

Vi kommer framöver att erbjuda de föreningar som känner att nu klarar vi inte av att hålla vår lokal längre, att ta

(Forts. på sidan 5)

Halland är den region i Sverige där alko- holen räknat per capita har den största nyttoeffekten. Det hävdas i en färsk rap- port om alkoholens regionala samhälls- konsekvenser, som analysföretaget Ram- boll tagit fram på Systembolagets begä- ran.

ALKOHOLENS SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSER I SIFFROR

Blekinge Halland Skåne Konsumtion/capita 2017 (liter) 8,47 8,3 9,1 Andel riskkonsumenter (män) 11,4 % 13,0 % 13,0 % Andel riskkonsumenter (kvinnor) 7,2 % 8,0 % 10,0 %

Nykterister 17 % 12 % 16 %

Kostnader/capita (kr) 10 102 8 689 9 841

Nytta/capita (kr) 510 1 831 1 288

Netto (kr) - 9 592 - 6 858 - 8 553

Totala kostnader (mnkr) 1 610 2 822 13 233

Total nytta (mnkr) 81 617 1 790

Netto (mnkr) - 1 529 - 2 205 - 11 443

Källa: Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser, regional analys (Ramboll/Systembolaget)

Hela rapporten och uppgifter för alla län finns att ladda ner från https://www.omsystembolaget.se/folkhalsa/samhalle/

alkoholens-kostnader/alkoholens-regionala-kostnader/

Kostar mer än det smakar. Dålig affär för samhällsekonomin.

www.iogt.se/

nyktraroster

(5)

över dessa lokaler. Hur det ska ske får vi gemensamt diskutera.

En sak är självklar och det är att våra föreningar kommer att ha tillgång till sina gamla loka- ler för att driva sin verksamhet.

Samtidigt kommer distriktet aktivt att söka hyresgäster till lokalerna. För att klara av detta kommer vi att starta en av di- striktet styrd förening eller aktiebolag som äger och sköter drift och underhåll av fastighet- erna. Nu kommer det att bli många frågor och funderingar, vilket är bra för att vi tillsam- mans ska hitta smidiga lösning- ar.

Utöver detta arbete så har jag under de senaste månader- na besökt ett par föreningar och deras årsmöten. Mycket trevliga besök där det trots pandemin andas en viss tillför- sikt.

Jag kommer mer än gärna ut och besöker er i föreningar- na på era föreningsmöten. Det är viktigt att vi vet vilka vi är och vad vi arbetar med och att vi tar till oss vad ni har för fun- deringar och önskemål.

Kontakta mig via e-post eller på telefon (se sid 2) så vi kan hitta tider som fungerar för mig och er. Jag ser fram emot att höra av er så vi kan hitta en bra tid för ett besök.

Glöm inte bort att vara försiktiga och att vara rädda

om varandra.

Vi ses och hörs framöver!

Per Bengtsson Distriktsordförande (Bengtssons betraktelser. Forts. från sidan 4)

Starka Vingar

IOGT-NTO-föreningen Starka Vingar i Ronneby har hållit årsmöte på Aspans kurs- och lägergård. Efter ett bra möte simmade några av medlemmarna och njöt av de marina aktiviteterna i Aspan. Alla åt lunch och fika med underbart väder och charmig natur. Lina Ha- madeh, omvald ordförande, talade om föreningens mål, dess planer för framtiden och vikten av varje medlems roll för att skydda familjen och samhället från farorna med droger och alkohol.

Lina Hamadeh Ordföranden Lina Hamadeh skär upp årsmötestårtan.

Ett 30-tal medlemmar från alla hörn av IOGT- NTO Syd deltog på distriktets nu traditionella höstutbildningshelg på Aspans kurs- och läger- gård i Ronnebys skärgård under den första hel- gen i september. Alla deltagare var flitiga och medverkade med stor entusiasm på kursaktivite- terna.

Två spår serverades – social ekonomi samt föreningsutveckling under ledning av Christer Karlsson från distriktsstyrelsen resp verksamhetsutveckla- ren Leif Arne Gustavs- son. Deltagarna fick dessutom en genom- gång av alkoholindu- strins ansträngningar att få s k gårdsförsälj- ning av alkohol tillåten i Sverige. Detta presen- terades via länk, direkt från Bryssel, av IOGT- NTO:s nye alkoholpoli- tiske sekreterare Emil Juslin.

Vidare innehöll helgen ett prova Junis-

pass med freesbee- golf, skattjakt och pys- sel vägledda av Anders Paulsen, verksamhets- utvecklare för Junis i Blekinge och Skåne.

Detta genomfördes ute i det vackra sensom- marvädret och blev ett uppskattat avbrott på föreläsningar och grupparbeten.

Kurshelgen avslu- tades med ett besök av nyvalde förbundsord- föranden Lucas Nils- son, som engagerat peppade deltagarna till fortsatta stordåd i IOGT-NTO:s verksam- het.

Leif Arne Gustavsson

Anders Paulsen och Lucas Nilsson medverkade på IOGT-NTO Syds utbildningshelg. Se även på denna tidnings framsida när Lucas Nilsson äntrat trädgårds- möblerna för en interaktiv del i sitt anförande.

Lördagsmorgon på Aspan.

Aspanfoton: Leif Arne Gustavsson

(6)

inge och nu är IOGT-NTO med i planering och ge- nomförande av det drogförebyggande arbetet i Blekinge.

Syftet med en vecka utan våld är att uppmärksam- ma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot

kvinnor utgör samt sprida kunskapen att våld går att fö- rebygga. Från IOGT-NTO:s sida är vår ingång att lyfta vilken roll alkoholen spelar för våldssituationer i nära relationer men även i um- gänget på krogar

och arrangemang där alkohol är en riskfaktor i kontak- ten mellan männi- skor (kända som okända). Vi vill också nå ut med budskapet att alko- holens tillgänglig- het har betydelse för att risksituat- ioner uppkommer och att en restriktiv alkoholpolitik är en viktig faktor när det gäller att före- bygga våld.

Eftersom läns- styrelsernas sam- verkan berör både IOGT-NTO Syd och Sydost etable-

(Forts. på sidan 7)

Det kom en inbjudan från Hal- lands länsstyrelse om deltagande i en vecka fri från våld, som genom- förs nationellt i november varje år.

Det är organisat- ionerna Unizon (kvinno-jourerna) och riksförbundet MÄN (arbetar för jämställdhet och mot mäns våld), som står bakom veckan med läns- styrelserna som regionala motorer.

Det visade sig då att länsstyrelserna i Halland, Blek- inge och små- landslänen sam- verkade kring olika föreläsningar och arrangemang och via den vägen fick IOGT-NTO en kontakt med läns- styrelsen i Blek-

Kuggaviksgår- den i Åsa har fått ett bidrag på 40 000 kr för att bygga en utomhusscen.

– Med utom- husscenen vi vill bygga vid Solvik som utgångspunkt hoppas vi kunna

starta en barntea- terverksamhet, säger förestånda- ren Carl Wenner- strand till tidning- en Norra Halland.

– En scen med ett sådant läge skulle även kunna vara intressant för

externa aktörer som vill använda den till olika eve- nemang. Men vi tror också den kan komma väl till pass då vi arrange- rar festligheter och kultur som inte bara tillhör den mer klassiska spel- ningskulturen, fortsätter han.

Målet är att den nya utomhus- scenen ska stå färdig våren 2022.

Med hjälp från sponsorer och ideellt arbetande medlemmar hop- pas Calle & Co att arbetet ska kunna bli klart i tid.

Odlarflit i Sösdala

Alla krusbär och vinbär är nu plockade i trädgården på IOGT-NTO-Gården i Sösdala.

På tur står björnbär, lök och rödbetor som ska skördas och förädlas. På den sista krusbärs- skörden och det blev cirka 16 liter som ska bli sylt och mar- melad till vinster i lotterier och eventuell torgförsäljning på marknaden i höst. Efter plock- ningen blev det sedvanligt fika med saft vi kokt, sylt vi gjort och grillad korv och självfallet kaffe som alltid.

Håkan Månsson Anne Greta Olandersson,

krusbärsplockerska

Lördagen den 18 september var det efter ett up- pehåll åter dags för IOGT-NTO Somaliska kultur

& fritidsförening- ens nattvandring på Klostergården och Stadsparken i Lund.

Alla, medlem- mar och gäster, är varmt väl- komna att bistå

på framtida vandringar! Ing- en kan göra allt, men alla kan göra något för att bidra till ett tryg- gare och varmare Lund och sam- hälle.

Vid frågor kontakta gärna Nur, ordförande i föreningen, på 072- 155 35 17.

Calle Wennerstrand, föreståndare på Kuggaviksgården.

Sedan länge har IOGT-NTO i Halland tillsammans med bl a kommunerna, regionen, polis och tull, Systembolaget och olika frivilligorganisationer ingått i länsstyrelsens preventionsnät- verk. Detta har inneburit bra möjligheter för att göra IOGT- NTO känt bland myndighetspersoner och andra som arbetar med alkohol- och drogförebyggande insatser. Det gör det också enklare att hitta samverkanspartner för olika aktiviteter och arrangemang och att få hjälp att nå ut med IOGT-NTO:s ar- bete. Nu har IOGT-NTO Syd även blivit en del i nätverket hos länsstyrelsen i Blekinge.

(7)

Hej, säger vi till IOGT-NTO Syds distrikts- ordförande Per Bengtsson.

Vem är du?

– Bor i Kallinge, norr om Ronneby.

66 år och numera pensionär, men har tidigare arbe- tat som arbetsför- medlare. Brinner för att arbeta med

internationella frå- gor samt med al- koholpolitik.

– Mina stora in- tressen är rugby och ishockey och jag är engagerad i bägge idrotterna på ett eller annat vis.

– Är gift med Svet- lana och hon har två söner som är uppväxta här se- dan yngre år. Ett barnbarn har vi och ett till är på väg. Vårt stora intresse är att resa och se nya länder och träffa nya människor och dess kultur. Det gör att man lättare förstår vad folk menar och vad de tror när de kom- mer hit.

Vad fick dig att gå med i IOGT-NTO?

– Jag kom med 2002 första gång- en och det var tack vare att jag var med och arrange- rade ett läger på Aspan för ryska barnhemsbarn från Ronnebys vänort Slavsk i Kaliningrad-regio- nen. Det började med ett kommun- fullmäktige i Ron- neby 1999 då jag satt som ledamot där för S. Bredvid mig hade jag Leif Ottosson och på dagordningen fanns förslaget om att skriva vänorts- avtal med den ryska kommunen Slavsk. Det visades

en film för hela församlingen och när vi sett hur bar- nen bodde på barnhemmet så tittade vi på varandra och sa samtidigt: – Dom ungarna ska vi ta hit. Året efter var första lägret igång och det följdes av flera läger under 5 till 7 år.

Hur känns det att vara ordfö- rande för IOGT- NTO Syd?

– Nu känns det bra att ha det upp- drag som jag har som ordförande, fast det var inget som jag strävade efter när jag fick frågan första gång- en om att ta en styrelsepost i gam- la distriktet Skåne- Blekinge. Nu känns det som att vi kommit en bit på vägen i dist- riktsförändringen som kongressen 2019 beslutade om.

Vad tycker du är viktigast för IOGT-NTO Syd?

– Viktigast är att vi alla strävar mot samma mål. Att vi hittar projekt som för oss framåt och ökar vårt medlem- santal. Att vi alla på något sätt kan vara med i verk- samheten. Den kan handla om så mycket och egent- ligen finns det inget som stoppar oss i verksamheter som kan genomfö- ras. Vi måste synas mer i alkohol- och narkotikapoliti- ken. Enkelt sagt:

Syns vi inte finns vi inte.

Kraftig alkoholkonsum- tion och social distanse- ring funkar inte ihop.

– Christer Bartholdsson, lokalområdeschef för Falken- bergspolisen, efter en spontan,

improviserad och stökig crui- singhelg istället för den årliga

organiserade bilfesten.

768

är antalet producenter av alko- holdrycker i Sverige enl Dryck- esbranschrapporten 2021, som presenteras av LRF Lokal mat och dryck, Föreningen Svenskt Vin och Sveriges Producenter Av Alkoholdrycker. 131 av till- verkarna finns i Skåne och 33 i Halland. Flertalet av dessa är ölbryggerier. De båda länen lig- ger högt på listorna över anta- let vin-, cider- och öltillver- kare. Enl rapporten finns det tre vinproducenter i Blekinge, samtliga i Karlskrona kommun.

Alkoholpolitisk framgång

Efter att Per Bengtsson, distriktsordförande för IOGT- NTO Syd, gjort en JO-anmälan ang Sölvesborgs kommuns kommunalråd Louise Erixons (SD) delegationsbeslut om att tillåta restauranger att servera alkohol vid hemkörning av mat (s k microcatering) har nu Länsstyrelsen slagit fast att det bryter mot alkohollagen och krävde därför att kommunen ändrar sitt beslut. Länsstyrel- sen menar också att restau- rangägare med cateringtill- stånd som följer kommunens beslut riskerar att göra sig skyl- diga till olovlig försäljning av alkohol till privatpersoner, som endast får bedrivas av System- bolaget.

Hej, säger vi till distriktsstyrel- sens vice ordfö- rande Kristin Eriksson.

Vem är du?

– Mitt namn är Kristin Eriksson, bor i Sölvesborg.

Kulturarbetare.

Gillar sång och musik, att spela och sjunga i körer och att vårda mina blommor i trädgår- den.

Vad fick dig att gå med i IOGT- NTO?

– Jag gick med i IOGT-NTO 1993 för att främja nyk- terheten.

Hur känns det att vara vice ordförande i distriktsstyrel- sen?

– Det känns fint att vara vice ordfö- rande i distrikts- styrelsen för Syd.

Vi är ett bra gäng

som drar åt samma håll - framåt!

Vad tycker du är viktigast för IOGT-NTO Syd?

– Det viktigaste är att utveckla di- striktet och rörel- sen. Att bli flera aktiva medlemmar samt bidra till att folkhälsan förbätt- ras. Att människor kan leva ett fritt liv utan alkohol och droger.

rades ett samar- bete mellan de båda distrikten och resultatet blev en digital föreläs- ning om alkohol och våld med Sven Andréasson, professor i social- medicin vid Karo- linska Institutet

och med mångå- rig läkarerfaren- het inom beroen- deområdet och en av de forskare som medverkar i IOGT-NTO:s forskningsrappor- ter. Se annons på annan plats i detta nummer av Kustvärnet.

Leif Arne Gustavsson (Länsstyrelsesamver-

kan, forts från sidan 6)

(8)

Årets föreställ- ning hade titeln Bröderna Dahl- bergs dilemma och utgjorde en hyll- ning till hemsjuk- vården som ställer upp och hjälper de som behöver hjälp, i det här fallet brö- derna Anders och Bertil Dahlberg (gestaltade av Sö- ren Bjärnborg och Totte Ljunggren).

De hade hamnat i en svår situation när deras alltid så pålitliga hushål- lerska fallit ifrån och istället blivit beroende av hjälp från samhällets sa- mariter med medi- ciner och dosetter.

Hemvårdens syster Eva (Klara Torhall) fick också motvilligt hjälpa till med städning- en och tyckte att det borde gå att ordna på bättre sätt. Så hon beord-

rade fram den surfplatta som bröderna fått från kommunen så att de skulle kunna betala räkningarna för hemhjälpen, men aldrig använt.

Och så hjälpte hon till med att logga in på en datingsida

för att skaffa en kvinna till huset.

Beskrivningen av brödernas situat- ion blev kanske överdrivet lockan- de och omedelbart kom svar från in- tresserade giftas- lystna damer.

Allra hetast var Greta (Rosian Ro- bertsson) med dottern Ulrika (Pia Andersson), som med kort varsel infann sig hos Dahlbergs. Tycke uppstod åtmins- tone i ena rikt- ningen. Damerna var mer intresse- rade av herrarnas ekonomiska till- gångar, som efter ett antal missför- stånd och förveckl- ingar hit och dit, senare visade sig inte vara så stora.

De hade dock så att det räckte till att varje vecka spela på hästar.

Syster Eva var som vanligt den som lämnade in

kupongen åt brö- derna. Just veckan när sol-och-vår- kvinnorna insett sin missräkning av sitt ekonomiska mål blev det galet med numret på brödernas vinnan- de häst En upp- och-ner-vänd siffra blev istället för den vanliga förlusten en maka- lös vinst. Med den vetskapen återkom damernas intresse för bröderna, men då hade Anders och Bertil redan kommit till insikt om damernas egentliga avsikt med vistelsen på brödernas gård.

Skrattar bäst som skrattar sist och ärlighet varar längst, kan man säga.

Gick det att hänga med? Inte?

Bäst är att se före- ningens lustspel på plats. Nästa tillfälle, men med annat manus, lär bli midsommar- helgen 1922, får vi hoppas. Och då också med större publik eftersom detta års föreställ- ning anpassats till pandemirestrikt- ioner och av- ståndshållande.

Fem personer på

”scenen” och max 50 i publiken.

I teatergänget ingick också en orkester bestående av Lena Carlberg- Nielsen, Pär Hen- riksson och Johan Bergström. Man håller sig också med en allt-i-allo, Karl-Erik ”Kea”

Hjalmarsson, som bl a sköter ljudet på föreställningar- na. För manus och regi svarade Totte Ljunggren.

Leif Arne Gustavsson

Det här året kunde ingenting, varken pandemi eller IOGT-NTO-kongress, hindra IOGT-NTO Hylte att framföra ett lustspel på Tiraholms friluftsteater på den halländska östkusten (Bolmen) i Småland. Som vanligt (förra årets pan- demiinställda uppsättning oräknad) bjöds publiken på en stunds roande amatörteater av hög klass. Skådespele- riet är också uppblandat med sång och musik till levande orkester och årets version hade Beatles-låtar som grund, men med anpassade svenska texter.

Bröderna Dahlberg och syster Eva.

Foto: Leif Arne Gustavsson

Mor och dotter.

Foto: Leif Arne Gustavsson

Tosteberga IOGT-NTO kämpar vidare

I Tosteberga kämpar en tapper skara medlemmar för att få verksamheten att hållas igång trots pandemin. Detta noterades vid det försenade årsmötet, som i högsommar- värmen den 22 juli samlade ett femtontal medlemmar.

Årsmötet inleddes av Maja- Lisa Jönsson, som hälsade väl- kommen. Speciellt välkommen hälsades distriktsordförande Per Bengtsson som senare be- rättade om kongressen, som hölls digitalt, samt nytt från IOGT-NTO Syds styrelse.

Leif Pettersson valdes till ordförande för årsmötet. Verk- samhetsberättelse för 2020 rapporterades av Berit Geller- horn. Boule, bildförevisning, ljusstöpning och övrig social samvaro som Canastakortspel har förekommit inom de regler som fastställts av Folkhälsmyn- digheten.

Ekonomisk rapport före- drogs av Åsa Bjerstedt Jönsson.

Den visade på mindre intäkter eftersom vissa planerade ar- rangemang fått ställas in. Års- mötet avslutades med kaffe och tårta.

Bert Jönsson

(9)

• Alexandra Green Tetschet har kommit tillbaka från sin tjänstledighet tidigare än vad som var planerat från början och återinträtt i rollen som teamchef för Team Syd. Leif Arne Gustavsson, som vikarierat som teamchef, återgår till tjänsten som verksamhetsutvecklare.

• Jasmin Said har avslutat vikariatet som verksamhetsutvecklare för att istället arbeta hos den svenska dele- gationen på världsutställningen Expo Dubai 2020 (ett år coronaförsenad).

25 sept 18.00 Leon Gambetta Räksmörgås och dricka. Musikunderhållning.

Anmälan till Margaret G, 072-5549144, senast 20 sept. Godtemplargården, Varberg

26 sept 14.00 Våxtorps Lycka Föreningsmöte.

Våxtorps Godtemplargård, Våxtorp 29 sept 12.30 Framtiden Gemensam lunch.

Samling vid Framtidens hus, Falkenberg 30 sept 19.00 Magnus Stenbock Anders Wirdheim: Halländska fåglar genom

250 år. NTO-gården, Kärleken, Halmstad 2 okt 14.00 Kärnan Leif Arne Gustavsson berättar om kongressen.

Jönköpingsv 45, Helsingborg

3 okt 15.00 Framtiden Allsångscafé med våfflor.

Framtidens hus, Falkenberg

13 okt 14.30 Leon Gambetta Besök på Varbergs idrottshistoriska museum.

Anmälan till Birgitta C, 0702-589792.

13 okt 19.00 Hylte Musikkväll, lite ”tuffare” toner med Coverand.

IOGT-NTO-lokalen, Landeryd

14 okt 19.00 Magnus Stenbock Kaffemöte. ”Furet” står för program och fika.

NTO-gården, Kärleken, Halmstad

24 okt 15.00 Framtiden Allsångscafé med våfflor.

Framtidens hus, Falkenberg

27 okt 12.30 Framtiden Gemensam lunch.

Samling vid Framtidens hus, Falkenberg 28 okt 19.00 Magnus Stenbock Andreas Karlsson: Trollkvinnor och spågubbar på

1600-talet. NTO-gården, Kärleken, Halmstad 29 okt Kärnan Heldagsbussresa till Slagelsemessen.

31 okt 14.00 Våxtorps Lycka Föreningsmöte/föredrag/underhållning.

Våxtorps Godtemplargård, Våxtorp 7 nov 15.00 Framtiden Allsångscafé med våfflor.

Framtidens hus, Falkenberg

8 nov 18.00 Framtiden Medlemsmöte. Framtidens hus, Falkenberg (Forts. på sidan 10) Med reservation för ev ändringar och feltryck.

IOGT-NTO följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och anvisningar för att undvika smittspridning av covid-19. Därför kan det hända att verksamhet och möten anpassas på olika sätt, flyttas fram, genomförs digitalt eller rent av ställs in. Det kan också vara så att höstverksamhet håller på att planeras, men ännu inte klart i tid för publicering i Kustvärnet.

För närmare information om aktiviteterna rekommenderas kontakt med re- spektive anordnare. Kontaktuppgifter finns på sidan 11.

Datum Tid Förening Aktivitet/plats Pumpen är IOGT-NTO-rörelsens

årliga tävling där nästan allt är till- låtet för att hitta de rätta svaren.

Uppslagsverk, miniräknare, telefo- ner, internet och vänner kan vara till stor hjälp.

Man tävlar i lag, och de flesta lagen kommer från IOGT-NTO-rörelsens föreningar och kårer, men tävling- en är öppen för alla. Familjemed- lemmar, kamratstödsgrupper och andra vänner är självklart väl- komna att delta. Det är lättare att komma fram till svaren om ni är många som hjälps åt!

Samlas gärna någonstans där det är lätt att leta information och gärna någonstans där det finns tillgång till internet. Det går också utmärkt att samla ett lag digitalt och arbeta tillsammans, fast på distans!

2021 års tävling äger rum torsda- gen den 18 november mellan kl 20.00 och 21.00.

Mer information och anmälan (senast 1 november):

pumpen.iogt.se/

Registrera dig hos Sponsorhuset (om du inte redan gjort det) och gå via dem till din shopping. Det kostar dig ingenting och

ger en slant till IOGT-NTO.

Vad har du att förlora?

Gå in på

sponsorhuset.se/iogtntosyd/intro

(10)

Datum Tid Förening Aktivitet/plats Med reservation för ev ändringar och feltryck.

IOGT-NTO följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och anvisningar för att undvika smittspridning av covid-19. Därför kan det hända att verksamhet och möten anpassas på olika sätt, flyttas fram, genomförs digitalt eller rent av ställs in. Det kan också vara så att höstverksamhet håller på att planeras, men ännu inte klart i tid för publicering i Kustvärnet.

För närmare information om aktiviteterna rekommenderas kontakt med re- spektive anordnare. Kontaktuppgifter finns på sidan 11.

Leon Gambettas fredagsfika Fredagar kl 10-11

Godtemplargården Prästgatan 27, Varberg Framtidens våffelcafé

Lördagar kl 9-12 Framtidens hus

Torggatan 5, Falkenberg 10 nov 18.30 Långaryd Grötfest. Underhållning med Ylva och Owe Ericsson. Anmälan till Vivianne, 073-3147710, eller Gullbritt, tel 070-3670806, senast 3/11.

NTO-Gården, Långaryd

11 nov 17.00 Leon Gambetta Kura Skymning. Rolf Olsson läser en berättelse.

Godtemplargården, Varberg

11 nov 19.00 Magnus Stenbock Kaffemöte. ”Holm” fixar program och fika.

NTO-gården, Kärleken, Halmstad

13 nov 14.00 Kärnan Medlemsträff. Jönköpingsv 45, Helsingborg 13 nov 16.00 Framtiden Kalkonfest. Anmälan till Kalle, 0705-778071,

senast 7/11. Framtidens hus, Falkenberg 17 nov 19.00 Hylte Musikkväll, allsång med Alternativa

allsångsgruppen. IOGT-NTO-lokalen, Landeryd 18 nov 19.00 Helsingborg Pumpen. Kristinelundsg 3 A, Helsingborg 21 nov 15.00 Framtiden Allsångscafé med våfflor.

Framtidens hus, Falkenberg

24 nov 12.30 Framtiden Gemensam lunch.

Samling vid Framtidens hus, Falkenberg 25 nov 19.00 Magnus Stenbock Året 2020. Frågesport om året 2020.

NTO-gården, Kärleken, Halmstad

28 nov 12-17 Framtiden Öppet hus. Framtidens hus, Falkenberg 4 dec 12.00 Helsingborg Höstlunch. Förhandsanmälan till Åsa, 070-

864882. Kristinelundsg 3 A, Helsingborg 4 dec 14.00 Kärnan Julgröt. Jönköpingsv 45, Helsingborg 10 dec 18.00 Framtiden Lucia. Framtidens hus, Falkenberg

11 dec 15.00 Leon Gambetta Luciafirande med lussebulle och pepparkaka.

Godtemplargården, Varberg

11 dec 19.00 Magnus Stenbock Flickornas julgröt.

NTO-gården, Kärleken, Halmstad

FAMILJEHELGSFAKTA

 Drop-in fredag kl 18.00-20.00, enklare mat serveras.

 Boende med vandrarhemsstan- dard. Det innebär att du kan få dela rum med någon du kanske inte känner sedan tidigare.

 Eget sänglinne och handdukar medtages (kan hyras för 100 kr).

Tag också med utrustning för personlig hygien.

 Frågor om familjehelgen besva- ras av:

• Jenny Bolting, 0730-234506

• Rose-Marie Östergren, 0731-527005

PRIS

• Vuxen: 450 kr/person

• Barn 7-15 år: 100 kr/pers

• Barn 0-7 år: 0 kr ANMÄLAN Senast 26 oktober till aspan@iogt.se.

Vid anmälan vänligen ange om du har några speciella matönskemål, har allergi av något slag, om du är man eller kvinna och om det är nå- gon speciell person du vill dela rum/

stuga med.

ARRANGÖR

Aspans kurs- och lägergård IOGT-NTO Syd

Aspans kurs– och lägergård, Aspanv 34, 372 94 Ronneby

(11)

BLEKINGE

Eringsboda (Eringsboda): Ingvar Svensson, tel 0455-75077 Gnistan (Silpinge): Yngve Svensson, tel 0709-301819

Lokal: Gnistan; Silpinge Byväg 7, Ronneby

Käcka Viljor (Trensum): Hartvig Ahlstedt, tel 0761-614019 Mörrumsdalen-Karlshamn (Mörrum): Thomas Johansson, tel 0734-023207

Lokal: Ådalsvägen 9, Mörrum

Novemberblomman (Jämshög): Kerstin Yngsell, tel 0733-449568

Rottne (Ronneby): Christer Karlsson, tel 0733-838331 Lokal: Vesperklockan, Möllebacksgatan 12, Ronneby Solstrålen (Olofström): Allam Chalabi, tel 0722-514143 Starka Vingar (Ronneby): Lina Hamadeh, tel 0736-240592 Strandvakten (Ronneby): Inga Lisa Olofsson, tel 0709-166862 Sölve (Sölvesborg):

Trossö (Karlskrona): Victor Conrad, tel 0732-460451 Lokal: IOGT-NTO-Gården, Ölandsgatan 16, Karlskrona Facebook: IOGT-NTO 74 Trossö

HALLAND

Afrikanska Kulturföreningen av IOGT-NTO (Halmstad):

Ousman Dumbuya, 0730-834419

Aktiv & Trofast (Halmstad): Birgitta Svensson, 035-101178 Fasta Förbundet (Halmstad): Victor Aderklou, 0703-380368 Lokal: Muraregatan 30, Halmstad

Framtiden (Falkenberg): Karl-Erik Persson, 0705-778071 Lokal: Framtidens Hus, Torggatan 5, Falkenberg

Hylte (Hyltebruk): Totte Ljunggren, 0705-978013 Lokal: NTO-lokalen, Centrumvägen 21, Landeryd Hemsida: iogthylte.se

Leon Gambetta (Varberg): Boris Gabrielsson, 0702-905166 Lokal: Godtemplargården, Prästgatan 27, Varberg

Långaryd (Långaryd): Magdalena Öhlander, 0706-420979 Lokal: NTO-gården, Skattegård 107, Långaryd

Magnus Stenbock (Halmstad): Tomas Bergman, 0708-148233 Lokal: NTO-gården, Göteborgsvägen 49, Kärleken, Halmstad Sommarhem: Lynga sommarby, Gullregnsvägen 20, Haverdal Våxtorps Lycka (Våxtorp): Roland Svensson, 0732-291644 Lokal: Våxtorps Godtemplargård, Bygatan 24, Våxtorp Västkusten (Tvååker): Göran Pettersson, 0706-925271 Lokal: Björkängsgården, Turkduvevägen 9 A (Björkäng), Tvååker Ådalen (Åled): Jan Fryklund, 0733-598886

Lokal: Stationshuset, Bangatan 9, Åled Åsa (Åsa): Ann-Sofi Fritzson, 0705-753956 Lokal: Kuggaviksgården, Varbergsvägen 1894, Åsa

SKÅNE

Björkplantan (Tosteberga): Maija-Liisa Jönsson, tel 0734-455021

Lokal: Bodavägen 32, Fjälkinge

Christian IV (Kristianstad): Sven Johansson, tel 0705-540903 Fred och Endräkt (Hästveda): Siv Eriksson-Nilsson, tel 0720-158162

Globen (Hässleholm): Lilian Ohrberg, tel 0730-444901 Lokal: Södra Sandgatan 4, Hässleholm

God Vinning (Landskrona): Lennart Jönsson, tel 0708-848705 Lokal: Kopparhögsvägen 11, Landskrona

Facebook: IOGT-NTO Landskrona

Goda Viljor (Bromölla): Henryk Goldman, tel 0709-849302 Helsingborg (Helsingborg): Åsa Larsson, tel 0708-864882 Lokal: Kristinelundsgatan 3 A, Helsingborg

Sommarhem: Örby Ängar, Västindiegatan 50, Helsingborg Hoppet (Örkelljunga): Göte Nilsson, tel 0738-267896 Lokal: Centrumhuset, Nya Torg, Örkelljunga

Hoppets Lycka (Klippan): Maria Pålsson, tel 0763-251383 Lokal: Bjersgårdsvägen 11, Klippan

Karl XII och Hemmets Lycka (Trelleborg): Esbjörn Johnsson, tel 0706-341737

Lokal: Järabacksvägen 31, Trelleborg

Karlavagnen (Höör): Siv Börjesson, tel 0723-280428 Kronan (Eslöv): Fredrik Schönström, tel 0704-241991 Lokal: Lilla Teatern, Södergatan 31, Eslöv

Kärnan (Helsingborg): Evelyn Cervin, tel 0734-233642 Lokal: Jönköpingsgatan 45, Helsingborg

Lund (Lund): Linda Hassellund, tel 0735-109797 Lokal: Bantorget 5, Lund

Facebook: IOGT-NTO Lund

Malmö (Malmö): Jenny Bolting, tel 0730-234506 Lokal: Löjtnantsgatan 4, Malmö

Facebook: IOGT-NTO Malmö

Novemberblomman (Bjärnum): Eva Nilsson, tel 0451-20588 Nyktra Studenter (Lund): Karl-Johan Johansson,

tel 0761-396696

Facebook: Nyktra studenter Lund

Otto Lindblad (Sösdala): Ingrid Jägerhed, tel 0709-749519 Lokal: IOGT-NTO-gården, Flensburgsgatan 8, Sösdala

Pilbågen (Ludvigsborg): Margareta Karlsson, tel 0704-027942 Regnbåge (Malmö): Rahma Ali Haghi, tel 0709-909678 Lokal: Wachtmeisters väg 9, Malmö

Hemsida: www.regnbageforening.se

Sama (Malmö): Ahmed Salman, tel 0739-278510 Sköldmön (Barum): Per Selfvén, tel 0733-914326 Snapphanen (Osby): Anders Nord, tel 0705-233563

Somaliska kultur & fritidsföreningen (Lund): Nur Ali Nur, tel 0721-553517

Svedberg (Klappe/Viken): Inger Elversson, tel 0702-829079 Sydkusten (Trelleborg): Lars-Göran Andersson, tel 0709-641658 Lokal: Måsgränden 4, Trelleborg

Syskonringen (Hörby): Bengt Edqvist, tel 0733-663962 Ungdomens Framtid (Grödby): Ingrid Truedsson, tel 0456-22522

Widrik (Edenryd): Leif Pettersson, tel 0768-547678 Ängelholm (Ängelholm): Helen Pettersson, tel 0703-381193 Lokal: Godtemplargården, Södra Kyrkogatan 9, Ängelholm Facebook: IOGT-NTO Ängelholm

Österlen (Simrishamn): David Svensson, tel 0738-104969

NBV Syd

(Skåne, Blekinge) Se www.nbv.se/syd

för kontaktuppgifter

NBV Väst

(Halland, V Götaland, Värmland)

035-100370

Med reservation för ev ändringar som inte kommit Kustvärnets redaktion till handa.

(12)

Br Jonsson erinrade i sitt tal om att vi leva i en brytningstid och det är denna som fört med sig ett tilltagande fylleri, särskilt bland ungdomen. Men även kvinnorna synes svepa nub- ben med samma säkerhet som karlarna.

I Holbergs kommedi

”Jeppe paa Bjerget” säger Jeppe på ett ställe: ”De sä- ger att Jeppe super, men de säger inte varför”. Orsaken till hans dryckenskap var, att han hade det rångt, be- svärligt och fattigt och han hade en elak hustru. Därför sökte han tröst i glaset och flydde från verkligheten. På samma sätt är det med människorna i vår tid. Livet saknar innehåll för många, därför söker de jaga bort tomheten genom att berusa sig. Men det är svaga natu- rer, som beter sig på detta sätt, de klena i samhället, de illa utrustade i moraliskt hänseende.

Vad är då att göra mot supseden? Vi absolutister måste arbeta som hittills.

Det kan många gånger kän- nas hopplöst, men det finns ingenting annat att göra än att oförtrutet arbeta vidare och ständigt påminna folket om den fara som spritbru- ket medför.

På godtemplarorden, som är den största av nyk- terhetsorganisationerna, faller ett stort ansvar. Det åligger oss att visa, att livet kan få ett glatt innehåll utan alkohol.

Vi måste bjuda på en förnämlig underhållning i våra loger. Vi ger nog inte alltid akt på betydelsen av ett värdefullt program. Vi gör som Kajsa Varg – tager vad vi haver, och det är inte mycket alla gånger. Vi måste emellertid se till att våra möten blir innehålls- rika och kultiverade, så att de verkligen ge något och att de kan locka allt flera att komma med.

Det kommer en tid, då vi behöver all den nationella styrka, som vi har att upp- bringa. Det blir när freden bryter in. Den blir inte lätt och behaglig, allra minst för oss svenskar. Många stora och viktiga uppgifter väntar på oss, och därför har vi inte råd att slösa med vårt folkmaterial och låta det spolieras av spriten.

Det är inte riktigt fint, om man inte använder sprit – det har jag själv fått åtskilliga påminnelser yttrade landshöv- ding Conrad Jonsson när han på godtemplarordens års- dag den 5 november [1943, reds anm] talade vid ett av västeråslogerna anordnat offentligt möte. Det var hans första offentliga framträdande i Västerås som landshöv- ding och han begagnade detta till att rejält säga ifrån hur förnedrande för människan han fann spritbruket. Mot det ökade ungdomsfylleriet rekommenderade han oavlåtligt fortsatt arbete för att få ett begrepp om den ungdom som står utanför våra leder. Han poängterade i detta samman- hang nödvändigheten av att logernas mötesprogram blir mera innehållsrika och givande, än vad som tyvärr ofta är

fallet. Vidstående osigne-

rade artikel är hämtad från sista sidan i 1944 års januarinummer av Kustvärnet. Det var kris- tid och världskrig här- jade runt Sveriges grän- ser. Förutsättningarna är därför inte helt jäm- förbara med dagens Sverige och IOGT- NTO:s arbete. Men än- dock finns det en del kloka ord som nog kan vara värda att fundera på även nu. Vilka får vara upp till läsarens egen bedömning. Hur som helst ger artikeln en bild av hur man tänkte för dryga 75 år sedan.

Leif Arne Gustavsson Conrad Jonsson, landshöv-

ding i Västmanlands län 1943-1952

Bild från Riksarkivet

Digital föreläsning

med Sven Andréasson

professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet

24 november 2021 kl 14.00-15.00

Anmälan via kalendariet på Länsstyrelsen Hallands hemsida (https://

www.lansstyrelsen.se/halland.html) senast 19/11. Länk till föreläsningen mailas till anmälda deltagare några dagar före arrangemanget.

Arrangörer: IOGT-NTO Syd och IOGT-NTO Sydost i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och med stöd från CAN och länsnykterhetsförbunden i södra Sverige.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :