Föredragningslista. Distriktsårsmöte 2022 IOGT-NTO Sydost

Full text

(1)
(2)
(3)

Föredragningslista

Distriktsårsmöte 2022 | IOGT-NTO Sydost

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av föredragningslista

3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud och övriga röstberättigade deltagare

4. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt

6. Val av mötesfunktionärer a. ordförande b. sekreterare

c. minst två rösträknare d. minst två protokolljusterare

7. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 8. Föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen och interimstyrelsen

12. Motioner

13. Beslut om ersättningar

14. Beslut om arbetsplan för innevarande och kommande kalenderår 15. Beslut om budget för innevarande och kommande kalenderår

16. Beslut om antal ledamöter, minst fem, i distriktsstyrelsen samt om deras mandattid 17. Val av distriktsstyrelse

a. ordförande b. vice ordförande c. sekreterare d. kassör

e. ytterligare ledamöter i distriktsstyrelsen 18. Val av två revisorer och två ersättare

19. Val av valberedning med minst tre ledamöter, varav en sammankallande, och eventuella ersättare

20. Val av ombud till NBVs medlemsmöten 21. Eventuella ytterligare val

22. Beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte 23. Övriga frågor

24. Mötets avslutande

(4)

Verksamhetsberättelse

IOGT-NTO Sydost | Verksamhetsperioden 2020-2021

Under de två första åren av den nya distriktsindelningen har hela vårt samhälle präglats av pandemin, vilket så klart även påverkat civilsamhället och IOGT-NTO och vår verksamhet. I en tid med restriktioner och där människor uppmanats att inte träffas fysiskt har den

traditionella föreningsverksamheten satts på prov.

Distriktsårsmöten

Det ordinarie distriktsårsmötet var digitalt och hölls den 18 april 2020. Det blev två extra årsmöten, den 1 juni 2020 och den 31 augusti 2020, för att välja hela den nya styrelsen och klara ut ekonomin.

Distriktsstyrelse

Fram till årsmötena så agerade en interimsstyrelse bestående av

Ordförande Jan-Ove Ragnarsson Kassör Samir Jusicic Sekreterare Robert Rapakko Ledamöter Markus Strömbom

Bo-Teddy Olsson Eva-Britt Svensson Hedvig Strömbom Gunvor Nygren Vivi Aldebert

Distriktsstyrelse från den 31 augusti 2020

Ordförande Emma Axelsson Vice ordf Lisa Hallingström

Kassör Samir Jusicic till och med 2021-06-03 därefter Markus Strömbom Sekreterare Robert Rapakko

Ledamöter Emma Åverling Markus Strömbom Bodil Hansen

Jimmy Alexandersson

Mariam Cawale till och med 2021-01-18

Samir Jusicic och Mariam Cawale har under verksamhetsperioden valt att lämna styrelsen.

Distriktsstyrelsen har under verksamhetsperioden haft 21 protokollförda sammanträden samt en fysisk arbetshelg. Detta inkluderar även de sammanträden som interimstyrelsen hade fram tills

distriktsårsmötet. Den hade även två protokollförda möten under 2019 efter att arbetsgruppen konstituerat sig till interimsstyrelse.

(5)

IOGT-NTO Sydost i siffror

Medlemsstatistik

År Antal

medlemmar Betalande Nyvärvade Betalningsfrekvens

2020-12-31 3648 2786 190 76%

2021-12-31 3288 2698 161 82%

Föreningar

Under verksamhetsperioden har vi arbetat aktivt med en föreningsinventering där vi gått igenom status, aktivitet, fastigheter och antal medlemmar för alla föreningar i distriktet. Distriktet bestod vid sammanslagningen av totalt 137 föreningar. Under verksamhetsperioden har 14 föreningar lagts ned, 4 föreningar slagits ihop till 2, och 3 föreningar bildats.

Nätverk och engagemangsgrupper

Mål ur arbetsplanen:

att uppdra åt distriktsstyrelsen att bilda nätverk för att engagera medlemmar och föreningar i genomförande av arbetsplanen.

Distriktsstyrelsen och teamet har aktivt arbetat för att skapa nya nätverk under verksamhetsperioden och under perioden har flera nätverk startats.

Drogpolitiskt nätverk

Det drogpolitiska nätverkets huvudsakliga uppgift har varit att samla det lokala drogpolitiska arbetet i distriktet, samverka och stötta medlemmar som vill göra insatser. En viktig del är det arbete som lagts ner på att bevaka media, svara på inlägg och själv föra debatt. Som en liten morot har medlemmar som fått sina insändare eller debattartiklar publicerade fått en tjuganlott.

Det drogpolitiska nätverket har även samarbetat med distriktet Mitt där vi utbytt erfarenheter och haft en gemensam kursdag.

Medianätverk

Medianätverkets huvudsakliga uppgift har varit att utveckla hemsidan för IOGT-NTO Sydost.

Nätverket har bestått av tre ideella medlemmar som sedan stöttats av en verksamhetsutvecklare från Team sydost. Nätverket har arbetat fram en strategi för distriktets kommunikation i sociala medier som sedan presenterats för distriktsstyrelsen. Nätverket har också bidragit till att bygga upp och kommit med inspel i hur vår hemsida (sydost.iogt.se) ska se ut. Hemsidan publicerades första gången den 24 september 2020, och sedan har ett utvecklingsarbete pågått.

Fastighetsnätverk

Under verksamhetsperioden har ett arbete med att få till ett fastighetsnätverk påbörjats. En första träff för intresserade genomfördes digitalt den 1 juni 2021, då Britt-Marie Börjesgård inledde med en historisk tillbakablick kring nykterhetsrörelsens lokaler. Ytterligare en träff genomfördes digitalt den 24 augusti 2021, denna gång med temat sommarhem som det finns ganska många av i vårt distrikt.

Ett antal ärenden med koppling till fastigheter på olika sätt har varit uppe till behandling på

distriktsstyrelsens möten under perioden och det är tydligt att det vore värdefullt med ett nätverk som kan ha ett samlat grepp kring dessa frågor.

Några punktinsatser har gjorts under perioden genom bidrag till arbetsdagar vid några av lokalerna i distriktet.

(6)

Socialt nätverk

Distriktet har bjudit in de olika sociala verksamheterna till digitala träffar för att komma igång med ett nätverk för det sociala arbetet. Under pandemin har det varit svårt att få fart på nätverket, men

distriktet har försökt att engagera våra sociala verksamheter till mer digital verksamhet.

Ungdomsnätverk

Vi har under verksamhetsperioden genomfört flera försök att få igång ett ungdomsnätverk, med syfte att främja engagemang hos våra yngre medlemmar samt underlätta övergången från UNF och en ingång från NSF. Teamet har på uppdrag av distriktsstyrelsen arrangerat två ungdomsdagar med bland annat paintball och vattenskidåkning på Storön blandat med diskussioner om ungas engagemang i IOGT-NTO Sydost. Dessa diskussioner ledde senare till nybildningen av föreningen IOGT-NTO Kampen.

Värvarnätverk

Ambitionen har varit att få igång ett värvarnätverk med syfte att kunna sprida kunskap och

engagemang till värvning, samt för att utbilda värvare som skulle kunna åka runt på olika event och mässor. Tyvärr har Covid-19-pandemin hindrat genomförandet att de flesta av aktiviteterna som nätverket skulle ha gjort, varför vi valde att avvakta med bildandet av nätverket. Men som ett förarbete till nätverksgrundandet har vi genomfört en värvarutbildning.

IOGT-NTO är en modern traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap

Mål ur arbetsplanen:

att medlemmar känner sig välkomna att ta kontakt och vara aktiv i meningsfull verksamhet oberoende om hen har valt att tillhöra en förening eller att vara distriktsansluten.

Vi har under verksamhetsperioden genomfört ett flertal digitala seminarier och träffar med syfte att medlemmarna ska kunna delta i meningsfull verksamhet oavsett förenings- eller distriktstillhörighet.

Tyvärr har vi, precis som resten av samhället, varit tvungna att planera om stora delar av vår planerade verksamhet och till följd av det har distriktet varit ytterst restriktiva med att genomföra fysisk

verksamhet.

Teamet har under verksamhetsperioden arbetat med konceptet ”Öppen kanal” vilket har varit en digital mötesplats där föreningar och medlemmar varit välkomna att delta utan någon strikt agenda. Möjlighet till diskussion, ställa frågor och att socialisera med andra medlemmar har givits vid dessa tillfällen.

Deltagandet har varierat mellan 0-15 deltagare.

Mål ur arbetsplanen:

att Vi har tydliga och effektiva rutiner för medlemskontakt för att alla medlemmar ska få regelbunden information och att nya medlemmar tidigt ska bli kontaktade.

(7)

Detta är ett mål har vi ansett vara viktigt och därför prioriterat att få till bra rutiner för

medlemskontakt. Vi har arbetat fram nya tydliga rutiner för medlemskontakt, både för när vi får nya medlemmar och när någon önskar avsluta sitt medlemskap. Detta har lett till att vi idag stämmer av medlemsregistret en gång i veckan för att identifiera nya medlemmar som sedan får ta del av ett välkomstbrev och ett uppföljande telefonsamtal.Under hösten 2021 bjöd vi in alla nya medlemmar (som blivit medlemmar efter 2020-01-01) till digitala välkomstkvällar en gång i månaden.

Mål ur arbetsplanen:

att vi utvecklar kamratstöd och annan social verksamhet och genomför årliga samlingar.

Distriktet har bjudit in de olika sociala verksamheterna till digitala träffar för att komma igång med ett nätverk för det sociala arbetet. Kontakt har hållits med våra olika sociala verksamheter under

verksamhetsperioden men eftersom det varit svårt med fysiska träffar har inte sådana genomförts. Ett nytt kamratstöd har bildats i Norrköping.

Mål ur arbetsplanen:

att vi har kul inom IOGT-NTO och träffas vid minst 20 festliga tillfällen som är stöttande eller uppmuntrande av Sydost. Sommaren 2020 siktar på en gemensam medlemsaktivitet på Gotland.

En fest hölls på Storön kvällen den 8 augusti 2020. Alla medlemmar i Växjö var inbjudna tillsammans med medlemmar som var i åldersgruppen 20–35 år från hela distriktet som bjöds in till en dag för att inspirera yngre till engagemang. Detta ledde till en ny förening. Ytterligare träffar har planerats men ställts in med hänsyn till pandemin. Några festliga aktiviteter som genomförts i föreningarna har också stöttats genom bidrag från föreningspotten.

IOGT-NTO utmanar alkoholnormen

Mål ur arbetsplanen:

att vi engagerar medlemmar och andra med Vit jul och andra kampanjer att vi erbjuder nykter gemenskap under juldagar och andra helger

Ett antal föreningar har gjort Vit Jul-aktiviteter trots den pågående pandemin och distriktet har genom teamet hjälpt föreningar med dessa aktiviteter. Bland annat har ett antal trolleriföreställningar gjorts både 2020 och 2021 tillsammans med NBV.

Tisdag 28 december 2021 arrangerades en Vit Jul-aktivitet i Mjölby då IOGT-NTO Sydost, NBV Öst och Junis i Östergötland välkomnade fotbollsproffset Jonna Andersson till IOGT-NTO-lokalen David på Parkgatan 9. Andersson som ursprungligen kommer från just Mjölby var hemma på julledighet från vardagen som försvarare i engelska Chelsea FC Women, där hon spelat sedan vintern 2017.

Föreläsningen med efterföljande frågestund besöktes av ungefär 20 personer och handlade om Anderssons fotbollskarriär från tiden i Mjölby AI och Linköpings FC till Sveriges damlandslag och Chelsea. Vi fick bland annat en inblick i hur det kändes att vinna OS-silver i Rio de Janeiro 2016. Som avslutning skänkte Andersson bort en signerad matchtröja som kommer att hängas upp i taket i IOGT- NTO-lokalen i Mjölby.

(8)

IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle

Digital föreläsning alkohol och corona med Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO- förbundet, 3 feb 2021

Alla distriktets medlemmar bjöds in till denna rätt så välbesökta föreläsning.

Sportlovskampanj

Vi genomförde en digital kampanj som fick stor spridning och många delningar i sociala medier om vikten av ett sportlov utan alkohol.

Gårdsförsäljningskampanjen hösten 2021

I slutet av 2021 pågick årets viktigaste kampanj, nämligen förbundets höstkampanj med målet att stoppa gårdsförsäljningsförslaget som skulle läggas fram av regeringens utredare 8 december. IOGT- NTO anser att gårdsförsäljningen är ett allvarligt hot mot Systembolagets monopol och kraftigt skulle försämra den svenska alkoholpolitiken. En del av kampanjen gick därför ut på att dela ut flygblad utanför Systembolaget för att sprida kunskap och skapa opinion bland allmänheten. Flygbladen delades ut till Systembolagets kunder och hade budskapet ”Systembolaget, Ja tack! Gårdsförsäljning, Nej tack!”, tillsammans med stödinformation om hur viktigt det är att Systembolagets monopol bevaras. Tillsammans med representanter från distriktets olika föreningar for Team Sydost runt till så många av distriktets 59 Systembolag som man kunde.

En vecka fri från våld

Under vecka 49 2021 genomfördes den nationella kampanjveckan En vecka fri från våld digitalt.

Distriktet deltog tillsammans med Distrikt Syd och genomförde en föreläsning om alkohol och våld, med ett hundratal deltagare. Det var många myndighetspersoner med koppling till socialtjänsten som var med, från olika delar av landet.

Sko – Samarbete-Kunskap-Bildning

Under hösten 2021 har distriktet tillsammans med 3 andra distrikt (Mitt, GävleDala och Svea) arbetat fram en projektbeskrivning och en ansökan till Stiftelsen Ansvar För framtiden. Projektet går ut på att öka kunskapen kring alkohol- och drogfrågan hos såväl medlemmar som politiker, så att vi får fler som står upp för den restriktiva politiken. Projektet är treårigt och tanken är ett konstruktivt och långsiktigt samarbete där en bra metod för att träffa politiker arbetas fram med utgångspunkt bland annat i den skuggstrategi till ANDTS-området som IOGT-NTO tog fram tillsammans med en rad organisationer och forskare, och de forskningsrapporter som IOGT-NTO arbetat fram under ett antal år.

Verksamhet i distriktet

Workshop om digital verksamhet

Under 2020 när pandemin bröt ut bjöd distriktet in föreningarna till några workshops för att tipsa och engagera mer i digital verksamhet.

Värvarutbildning januari 2020

En värvarutbildning genomfördes i Växjö i samband med Kulturnatten i Växjö, där det också värvades i fastigheten på Vattentorget.

Folknykterhetens vecka (FNV) 2020

Under folknykterhetens vecka gjorde distriktet en digital kampanj om Alkohol och graviditet samt organiserade en namninsamling för ett nationellt kompetenscentrum för dessa frågor.

(9)

Kongress 2021

Kongressen var för första gången digital och distriktet representerades av 16 st ombud, där Lisa Hallingström från distriktsstyrelsen fungerade som samordnare för ombuden, både före och under kongressen.

Digital bildningsdag 12 september 2020

Distriktet bjöd in alla medlemmar till en digital utbildningsdag.

Digital föreläsning om julmustens historia, december 2020

Anna Carlstedt, tidigare ordförande för IOGT-NTO, berättade om sin bok om julmustens historia.

FNV 2021

Under folknykterhetens vecka gjorde distriktet en digital kampanj om gårdsförsäljning. Dessutom delades flygblad ut i brevlådor.

Öppen scen

Under oktober och november 2021 arrangerade distriktet Öppen Scen Turnén på olika orter i västra Östergötland. Arrangemanget gick ut på att det fanns en scen där proffs och amatörer fick uppträda gratis och i anslutning skedde servering av exempelvis kaffe och bullar för en liten summa. Turnén hade turnéschema med stopp på IOGT-NTO-lokalerna i Mjölby 8 oktober, Vadstena 15 oktober (samarbete med 1831 Gustaf Wasa), Motala 22 oktober (samarbete med Union) och Finspång 29 oktober (samarbete med IOGT-NTO Finspång). Vi avslutade sedan turnén med ett stopp i Boxholm 12 november i samarbete med manskören Sångarbröderna i Boxholm. Hela turnén arrangerades dessutom tillsammans med NBV Öst.

Besökssiffror under arrangemanget:

Mjölby (21 personer)

Vadstena (27 personer)

Motala (10 personer)

Finspång (10 personer)

Boxholm (32 personer)

Slutord

2020–2021 har bjudit på flera utmaningar, både planerade (distriktssammanslagningen) och helt oväntade (pandemin). De stora samlingar vi hoppades kunna ha ganska snabbt för att lära känna vårt nya stora distrikt kunde inte genomföras, och många föreningar har haft svårt att ställa om sin verksamhet.

Vi har trots detta kunnat göra en hel del och hittat nya sätt att träffas och göra aktiviteter tillsammans.

Denna tid har varit en läroperiod, och nu ser vi fram emot att kunna välja om vi vill träffas fysiskt eller digitalt, och att kunna bjuda in många till våra aktiviteter.

Emma Axelsson Lisa Hallingström Markus Strömbom Robert Rapakko

Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Emma Åverling Bodil Hansen Jimmy Alexandersson

Ledamot Ledamot Ledamot

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

REVISIONSBERÄTTELSE

IOGT-NTO Sydost

Org.nr. 826000-7912

Undertecknade revisorer utsedda att granska 2020 års verksamhet och bokföring för IOGT-NTO Sydost avger följande rapport till distriktsårsmötet.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed.

Vid vår granskning har vi haft tillgång till årsbokslut, balans- och resultatrapporter, samt huvudbok och verifikationslista. Vi har tagit del av olika underlag för att kunna genomföra granskningen och stämt av balansposter.

Avseende sammanslagningen av de fem distrikten har bokföringen för Jönköpings distrikt gått över till Sydost från 1 januari 2020 och övriga distrikt har gått över vid olika tidpunkter under år 2020. Vi har haft tillgång till balansräkning för samtliga fem distrikt och stämt av mot överföringen till Sydost.

Vi har tagit del av handlingar till styrelsemöten och protokoll från interimsstyrelsen och styrelsen för distrikt Sydost.

Genom vår granskning har vi med rimlig säkerhet försäkrat oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

Styrelsens ledamöter för IOGT-NTO Sydost valdes vid olika tillfällen, vid ordinarie

distriktsårsmöte den 18 april 2020 samt vid extra distriktsårsmöte 1 juni 2020 och 31 augusti 2020. Under perioden 18 april till 31 augusti arbetade interimsstyrelsen tillsammans med de valda ledamöterna i Sydosts styrelse efter att de blivit valda. De arbetade under ledning av interimsstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Revisorerna föreslår distriktsårsmötet besluta

att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen, att egna kapitalet per 2020-12-31, vilket efter 2020 års resultat på

568 933,11 kr uppgår till 9 871 237,81 kr, balanseras i ny räkning,

att bevilja interimsstyrelses ledamöter ansvarsfrihet för perioden 1 januari till extra distriktsårsmöte 31 augusti 2020,

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet från det extra distriktsårsmötet 31 augusti till 31 december 2020, samt

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: 83830af3c0166d40190ac6d019a1113b14f4b93313ca3edc81717c18f0fa665f61e7f51dec28625b540d8b659d0e50e8f8fb81e0309fbb2c3222549f597b97d1

(23)

att för perioden 18 april till 31 augusti 2020 även bevilja ansvarsfrihet för

ledamöter i styrelsen efter att de valts vid distriktsårsmötet 18 april respektive extra distriktsårsmöte 1 juni.

Borensberg och Söderköping 15 mars 2022

Birgitta Rydell Rainer Lindqvist

Revisor Revisor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: 83830af3c0166d40190ac6d019a1113b14f4b93313ca3edc81717c18f0fa665f61e7f51dec28625b540d8b659d0e50e8f8fb81e0309fbb2c3222549f597b97d1

(24)

REVISIONSBERÄTTELSE

IOGT-NTO Sydost

Org.nr. 826000-7912

Undertecknade revisorer utsedda att granska 2021 års verksamhet och bokföring för IOGT-NTO Sydost avger följande rapport till distriktsårsmötet.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed.

Vid vår granskning har vi haft tillgång till årsbokslut, balans- och resultatrapporter, samt huvudbok och verifikationslista. Vi har tagit del av olika underlag för att kunna genomföra granskningen och stämt av balansposter.

Vi har tagit del av handlingar till styrelsemöten och protokoll från styrelsen för distrikt Sydost. Verksamhetsberättelsen för åren 2020 och 2021 har också varit ett underlag för vår granskning.

Genom vår granskning har vi med rimlig säkerhet försäkrat oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

Revisorerna föreslår distriktsårsmötet besluta

att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen att egna kapitalet per 2021-12-31, vilket efter 2021 års resultat på

937 577,22 kr uppgår till 10 808 815,03 kr, balanseras i ny räkning, samt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Borensberg och Söderköping 16 mars 2022

Birgitta Rydell Rainer Lindqvist

Revisor Revisor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: 48c75a0681faf84163bc8fe5daa2c468e1a1657a28b2cad951dc7f0ac801cd79064c53764d79a050460b19c01b21f42b99efb497ba029aa75a5a9dcf6cef6cf0

(25)

Förslag till IOGT-NTO Sydosts distriktsårsmöte 2022

Under revisionsarbetet uppmärksammades att fyra av distrikten som har haft viss

ekonomisk förvaltning under år 2020 inte beviljats ansvarsfrihet för denna period vid de avslutade distriktsårsmötena. De distrikt det gäller är Gotland, Kalmar, Kronoberg och Östergötland. Det är inte aktuellt för Jönköpings distrikt då deras förvaltning avslutades 2019 och övergick till Sydost vid årsskiftet.

Enligt lathund för sammanslagning av distrikt inom IOGT-NTO som vi fått ta del av vid revisionen så står det att de valda revisorerna på distriktsårsmötena 2019 i respektive distrikt är ansvariga för att granska distriktets verksamhet och övergången till det nya distriktet. Vad vi har förstått så har denna information inte lämnats till dessa revisorer och inte heller det material de skulle behövt för revisionsuppdraget. Vi har diskuterat frågan med flera företrädare inom förbund, andra distrikt och representant för distriktsstyrelsen hur det skulle kunna lösas på bästa sätt och kommit fram till att den bästa lösningen är att Sydosts valda revisorer granskar det och vid behov kontakta tidigare företrädare för de aktuella distrikten. I samband med årsmöte 27 mars kan frågan inte tas upp på grund av att allt erforderligt material inte finns tillgängligt. Vi har då diskuterat detta med

representant för styrelsen och kommit fram till att frågan skulle kunna tas upp på valmötet våren 2023.

Revisorerna föreslår distriktsårsmötet besluta

att vid valmötet våren 2023 ta upp frågan om ansvarsfrihet för del av år 2020 för styrelserna för IOGT-NTO-distrikten Gotland, Kalmar, Kronoberg och Östergötland.

2022-03-16

Birgitta Rydell Rainer Lindqvist

revisor revisor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.

Fingerprint: a71f1461a69d37292d19848d8d24f579a5b6f075d10eb7a6fe923d08cd797757c2398aa4d7b86701b110d84fe652be4ac061bbc1e052c03f0ce6401f5ae81a5f

(26)

Distriktsstyrelsens förslag

Distriktsårsmöte | IOGT-NTO Sydost 2022 Förslag om ersättningar

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att reseersättning med billigaste färdmedel utgår mot uppvisande av kvitto/biljett och/eller med högsta skattefria milersättning (för närvarande 18,50 kr/mil) vid färd med bil eller annat motorfordon. Samåkning förutsätts där så är möjligt.

att ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utgår baserat på uppgift från arbetsgivare med ett tak på 1 500 kr. Ersättningsregeln gäller även för

semesterdag som måste tas ut om tjänstledighet ej beviljas. För egenföretagare uppgift signerad av revisor.

att ersättning vid fysiska styrelsemöten utgår med 300 kr/möte medan möten via digital teknik ej arvoderas.

att ordförande och kassör utöver mötesarvode har ett fast arvode om 3 000 kr/år respektive 1 000 kr/år.

att revisorer och ersättare har ett arvode om 2 000 kr att fördela mellan sig.

Mötesarvode 300 kr utgår även till revisor som närvarar vid fysiskt styrelsemöte.

att måltider, fika och logi vid styrelsens möten betalas av distriktet medan matkostnader vid resa till och från möten förväntas täckas av arvodet.

att kostnader vid förrättning på uppdrag av distriktet ersätts av distriktet men först efter godkännande i förväg av ordförande eller kassör.

Förslag om tid och plats för nästa distriktsårsmöte

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta

att nästa distriktsårsmöte hålls 13–14 april 2024 på plats som distriktsstyrelsen beslutar.

(27)

Förslag till

Arbetsplan

IOGT-NTO Sydost 2022–2024

IOGT-NTO:s arbete utgår alltid från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

Grundsatserna slår fast att IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse som bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas

människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att

tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor på demokratisk grund.

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

IOGT-NTO:s uppdrag är att påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning. Vi erbjuder en nykter gemenskap som stärker och utvecklar

människor.

Alkohol- och narkotikapolitik

Mål

• Synas i alkohol- och narkotikadebatten

• Vara en naturlig samtalspartner i alkohol- och narkotikafrågor regionalt

• Skapa kontakt med politiker

Verksamhet

För att bli en naturlig samtalspartner måste vi synas på många ställen och alltid vara väl pålästa. Under verksamhetsperioden gör vi dessa aktiviteter:

• Närvarar på mässor och liknande

• Arrangerar utbildningar inom området

• Samordnar och peppar föreningar vid förbundskampanjer

Sprider kunskapstävlingen Drogkampen

Värvning

För att kunna höras bättre behöver vi bli fler. Under verksamhetsperioden jobbar vi med värvning på olika sätt, exempelvis:

• Värvningsträff/utbildning för föreningar och värvare

• Värvningsaktiviteter lokalt och på lämpliga större arrangemang

• Uppmuntra föreningarna att ordna värvningsaktiviteter

(28)

Föreningar

Föreningarna är grunden i vår verksamhet. Viktiga uppgifter för distriktet är att stötta föreningar i olika frågor och starta nya föreningar där underlag finns.

Mål

• Distriktet har många starka, självgående föreningar

• Fem föreningar har startats eller nystartats under verksamhetsperioden

• Det finns en god kontakt mellan föreningar och distrikt

Verksamhet

• Distriktet stöttar föreningarna ekonomiskt genom Föreningspotten och hjälp att hitta externa finansieringskällor

• Distriktet kanaliserar regionala bidrag

• Distriktet stöttar föreningar vid föreningsårsmöten samt vid svårigheter

• Distriktet hjälper föreningarna i deras utvecklingsarbete

Fastigheter

Egna lokaler är en bra förutsättning för att kunna driva verksamhet, men kräver också mycket arbete och kunskap. Under verksamhetsperioden gör vi dessa aktiviteter:

• Inventerar fastighetsbeståndet i distriktet (inklusive föreningarnas fastigheter)

• Gör en långsiktig plan för distriktets egna fastigheter

• Stöttar föreningarna i fastighetsfrågor

• Samarbetar med Våra Gårdar

Utbildning

Distriktet organiserar utbildningar som informerar och inspirerar. Utbildningarna anpassas till behov inom föreningar och nätverk. För utbildningar som skulle samla få deltagare inom distriktet samarbetar vi med ett eller flera andra distrikt.

Under verksamhetsperioden organiseras utbildningar inom

• Värvning

• Kamratstöd

• Alkohol- och narkotikapolitik

• Föreningskunskap

samt andra områden där behov uppstår.

Bildningshelger anordnas i samband med valmötet och distriktsårsmötet.

Social verksamhet

Kamratstöden är viktiga för att stötta människor i utsatta situationer, och hjälpa personer att skapa sig en vardag utan droger.

Vi samlar kamratstöden inom distriktet i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling.

(29)

Ekonomi

Distriktet undersöker möjliga externa finansieringskällor för att bli mindre beroende av bidrag från förbundet i enlighet med IOGT-NTO:s finansieringsstrategi.

Arbetssätt

Nätverk och engagemangsgrupper

Nätverk är en fri form av engagemang, där föreningar och enskilda medlemmar kan engagera sig fritt efter intresse. Nätverken är en av medlemmars och föreningars länkar till distriktsstyrelsen och utgör en plattform där målet är att stimulera till utökad verksamhet och engagemang.

Nätverken kan bildas när som helst under året och ska stödjas och uppmuntras av distriktsstyrelsen. Nya nätverk kan bildas och ändras över tid utifrån behov och intresse.

Nätverken är ett av de viktigaste verktygen för att genomföra distriktets arbetsplan.

Nätverken ska verka inom avgränsade delar av arbetsplanen och flera nätverk kan inrymmas under samma huvudrubrik. Nätverken skapas av distriktsstyrelsen och ska ha en utsedd samordnare samt någon i styrelsen som är kontaktperson. I några fall kan ledamöter i styrelsen också ingå eller samordna ett nätverk.

Distriktsstyrelsen beslutar om finansiering av nätverkens aktiviteter inom ramen för den budget som fastställts på distriktsårsmötet.

Verksamhetsutvecklarna är en viktig resurs för att stödja nätverken och distrikts- styrelsen. De kan också medverka i genomförandet av nätverkens aktiviteter i samråd med distriktsstyrelsen och de som ansvarar för uppdragsgivning till teamet.

I varje nätverk kan det finnas engagemangsgrupper som kan vara olika stora, lokala eller övergripande. Dessa behöver inte ha någon fast struktur, kan verka i en friare form och startas av vilka som helst för att få utlopp för sitt engagemang.

Under verksamhetsperioden startas eller bibehålls följande nätverk:

• Alkohol- och narkotikapolitik

• Fastighet

• Kamratstöd

• Ekonomi

• Värvning

• Utbildning

• Aktivitetsinspiration

Idébank

Distriktet bygger upp en idébank med goda exempel från föreningar. Denna idébank kan användas av verksamhetsutvecklarna vid kontakt med föreningar, och föreningar kan även gå in direkt i idébanken och hämta inspiration.

(30)

Samverkan

Vi samverkar med andra organisationer för att bli starkare och uträtta mer.

Junis-, UNF- och NSF-distrikten inom distriktet är naturliga samarbetspartners.

Vi samverkar också med NBV, länsnykterhetsförbunden inom distriktet samt Våra Gårdar.

Arbetsordning

Distriktsstyrelsen fastställer mål och prioriteringar och ger uppdrag till Team Sydost utifrån detta.

Distriktsstyrelsen och teamet har en aktiv dialog om pågående och kommande aktiviteter.

(31)

Distriktsstyrelsens förslag till budget för IOGT-NTO Sydost 2022 och 2023

2022

Intäkter (kr)

Distriktsstöd 396 000

Regionbidrag Jönköping 250 000

Kahlströms fond (Gotland) 70 000

Redovisningstjänster (förbundet) 130 000

Ränteintäkter 100 000

Övriga intäkter 50 000

Externa bidrag 50 000

Summa intäkter 1 046 000

Kostnader (kr)

Föreningspotten 150 000

Verksamhet 75 000

Verksamhet (Gotland) 125 000

Verksamhet (Jönköping) 150 000

Årsmöte och kongress 80 000

Utbildningar och samlingar 100 000

Värvning 75 000

Projekt (alkoholpolitik) 125 000

Redovisningstjänster (förbundet) 130 000

Lokalkostnader 150 000

Administration 100 000

Resor och frakt 10 000

Styrelsekostnader 75 000

Summa utgifter 1 345 000

Resultat - 299 000

(32)

2023

Intäkter (kr)

Distriktsstöd 396 000

Regionbidrag Jönköping 250 000

Kahlströms fond (Gotland) 70 000

Redovisningstjänster (förbundet) 130 000

Ränteintäkter 100 000

Övriga intäkter 50 000

Externa bidrag 50 000

Summa intäkter 1 046 000

Kostnader (kr)

Föreningspotten 150 000

Verksamhet 75 000

Verksamhet (Gotland) 70 000

Verksamhet (Jönköping) 150 000

Årsmöte och kongress 80 000

Utbildningar och samlingar 100 000

Värvning 75 000

Projekt (alkoholpolitik) 125 000

Redovisningstjänster (förbundet) 130 000

Lokalkostnader 150 000

Administration 100 000

Resor och frakt 10 000

Styrelsekostnader 75 000

Summa utgifter 1 290 000

Resultat - 244 000

(33)
(34)
(35)
(36)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :