• No results found

Vi löser ekvationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vi löser ekvationer"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

Vi löser ekvationer

(2)

Två metoder

• 1 – gissa vad svaret är

• 2 – flytta om termerna så att bara x på ena sidan och bara tal på andra sidan

– Dra ifrån lika mycket på varje sida

– Flytta en term till andra sidan och byt tecken

(3)

Lös ekvationen

3x+7=22

(4)

Lös ekvationen

14-2x=6

(5)

Lös ekvationen

4x+4=3x+16

(6)

Lös ekvationen

6x+6=8x+2

(7)

Lös ekvationen

3x-4=6-2x

(8)

Lös ekvationen

3x-14=-6-2x

(9)

Lös ekvationen

2,37x-1431=660

References

Related documents

På ett mindre plan är frågan även aktuellt för de kommunikatörer, marknadsförare, mediesäljare, journalister och många andra som kommer i kontakt med native advertising

Texten bör inte vara för svårläst utan ska vara enkel att ta till sig, dock bör den vara innehållsrik och ge en bra bild av vad kåren arbetar med samt att det finns möjlighet

Inger ger tydliga exempel på fördelar med närheten till andra professioner i skolan, denna beskrivning återkommer i alla fyra intervjuer, vilket kan ses som att fritidspedagogerna

Valet att enbart intervjua finländska lärare som arbetar i finlandssvenska skolor grundar sig i tan- ken om att svaren på intervjufrågorna då har möjligheten att bli mer

De rader där han säger att han inte vill se några moln på hennes panna och förklarar sig vara beredd att lida, om så i hundra år, bara hon förskonas, hör kanske till de ställen i

originalverk (trots att allt material är lånat från andra verk) kommer det att kräva en hel del fantasi och kreativitet men även en djup förståelse för musiken och hur den

Vi är självklart medvetna om att det finns fler diskurser som man skulle kunna se att dessa intervjupersoner förhåller sig till, men vi känner att vi genom att använda oss av

I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv tittar man på vad kamratsamverkan, mångfald och kommunikation har för betydelse mellan individer; ”När barn arbetar tillsammans med en

Sportbilagan innehöll 14 300 tecken om NHL samt 16 sportartiklar, vilka var fördelade enligt följande: fyra artiklar handlade om ishockey, tre artiklar handlade om basket,

Bland annat kan man ställa krav på kommunerna rörande omfattande byggnation av gång- och cykelvägar eller att kommunerna tar över ansvaret för upprustning av eftersatta vägar.

Documentation and administration of nursing care Care pedagogics Nursing care Development, leadership, , and organization of nursing care Failed Passed F I G U R E 2  

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor.. att påverka sin

Genom att diskursivt granska materialet går det att väga vilka delar som passar inom ramen för diskursen som behandlar Merkels övervakning och vilka som inte passar in där..

Vår kvantitativa analys består av ett kodschema (se bilaga) där vi har fokuserat på att få ut fysiska data för att kunna underbygga bra argument till vår kvalitativa del,

Projektetgruppen misstänker att personalens invanda arbetssätt är en bidragande orsak till att avgränsningarna kvarstår – en öppen gård kräver personal som är aktiv

Med utestängning menas att marockaner inte själva får komma till tals i artiklar där frågor förekommer som är av vikt för dem eller berör dem. Dock gäller detta endast i

beskrivs här finns inte till salu på den vanliga svarta marknaden, men organisationer inom den svarta sektorn kan komma över dem direkt från tillverkarna. Det krävs goda

5 kubanska säkerhetsagenter grips i Miami 1998 och döms till fängelse på upp till dubbel livstid plus 15 år för ”konspiration för att begå mord”.. Bakgrunden är den

Rapporten har ännu inte presenterats för all- mänheten, men Lundby-Wedin talar i konkreta siffror:.. Elmehagen bör betala tillbaka cirka 20 miljoner

Till grund för val av ämne ligger dels att det finns en efterfrågan hos avdelningen där studien har utförts samt att vi som blivande sjuksköterskor ges möjlighet att sätta oss in

Att kalla de ryska åtgärderna för upprust- ning är inte helt riktigt utan speglar något annat: dessa åtgärder innebär att man utan att upprusta ändå kan skapa effektiva och

u att vara en ideell intresseorganisation för multidisciplinära inkubatorer för konstnärliga och kreativa näringar i Sverige (KKN): organisationer med syfte att facilitera, stödja

Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Intresse för ämnesinriktningen Det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden Det ger många valmöjligheter efter gymnasiet