• No results found

Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kursanalys, Psykologprogrammet

Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)

Kurskod 2PS043

Kurstitel

Klinisk psykologi 2

Högskolepoäng 22,5 hp Termin (vt/ht-år)

Ht20 Tidsperiod

2020-08-31 – 2021-01-17

Kursansvarig Erik Andersson

Examinator Erik Andersson Momentansvariga lärare

Cecilia Fyring, Sara Isling, Brjann Ljotsson, Erik Andersson, Åsa Eriksson, Lotta Arborelius

Övriga medverkande lärare

Antal studenter* vid treveckorskontrollen 53 st

Antal och andel (%) godkända studenter fyra veckor efter kursens slut

40 st (75%)

Svarsfrekvens (%) kursvärderingsenkät 62%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering) Kursråd under moment 2

Återkoppning av kursvärderingsresultat till studenterna

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas kursvärdering) delges programrådet.

Analysen har delgivits programrådet följande datum:

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter

2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Enkätfråga Medelvärde

1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

kunskaper/färdigheter. 4.5

2. Jag bedömer att jag har uppnått kursernas alla lärandemål. 4.2

*Enbart förstagångsregistrerade studenter ska inkluderas i kursanalysen för att spegla genomströmning och kvalitet som en effekt av aktuellt kursuplägg.

(2)

Kursanalys, Psykologprogrammet

3. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från

lärandemål till examination. 4.1

4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt

förhållningssätt. 4.0

5. Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

4.3

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor:

Kursens styrkor är den höga kompetens på lärare som i hög grad jobbar kliniskt. Det finns många olika slags lärandeaktiviteter under kursen och studenterna får överlag bra

förberedelse inför praktiken under termin 8. Studenterna har detta år rapporterat att de tycker att de inspelade Zoomföreläsningarna var av god kvalitet. Att döma av resultat på

examinationerna kan jag inte se någon kompetensförlust alls av att genomfört kursen på distans. Det är intressant och skapar möjligheter för att införliva fler distansmoment på kursen kommande år.

Kursens svagheter:

Några enstaka studenter hade kommenterat att vissa av de externa föreläsningarna under moment 2 och 5 inte gav så mycket, och efterlyser möjligen lite mer interaktiv undervisning.

3. Övriga synpunkter

Kursen har bedrivits helt och hållet via Zoom vilket fungerat förvånansvärt bra. Zoom ger vissa fördelar i tillgänglighet för att kunna diskutera svåra frågeställningar med

momentansvarig.

4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

Överlag höga poäng på kursen och Zoomupplägget verkar ha fungerat bra. Dock ska också poängteras att många studenter rapporterade att zoomformatet blev tröttsamt i längden.

Eftersom moment 5 går över jul- och nyårshelgerna planerar Lotta A att även fortsättningsvis ha några föreläsningar via zoom, och eventuellt även vissa frågestunder. Fördelen med zoomföreläsningar är att studenterna kan lyssna på dem vart som helst – många åker hem över jul och nyår - och att de kan spelas in, så att studenterna kan lyssan på dem flera gånger.

Vissa av föreläsningarna på moment 5 kommer att ses över. Moment 1, 2, 3 och 4 kommer göra några smärre justeringar på föreläsningar men i stort vara oförändrade. Moment 2

kommer ta bort den kortare tentamen då den bedöms vara redundant för studenterna att uppnå bra resultat.

Bilagor:

References

Related documents

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Undervisningen utgick från och an-

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att lärarna varit

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.