• No results found

Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kursanalys, Psykologprogrammet

Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)

Kurskod

2PS026 Kurstitel

Examensarbete i psykologi Högskolepoäng

30 Termin (vt/ht-år)

HT19-VT20 Tidsperiod 190902 – 200607

Kursansvarig

Bo Melin Examinator

Bo Melin Momentansvariga lärare

Övriga medverkande lärare

Antal studenter* vid treveckorskontrollen 59

Antal och andel (%) godkända studenter fyra veckor efter kursens slut

55

Svarsfrekvens (%) kursvärderingsenkät 61,40%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)

Återkoppning av kursvärderingsresultat till studenterna

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas kursvärdering) delges programrådet.

Analysen har delgivits programrådet följande datum: 2020-10-28

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter

2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Enkätfråga Medelvärde

1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

kunskaper/färdigheter. 4,1

2. Jag bedömer att jag har uppnått kursernas alla lärandemål. 4,2 3. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från

lärandemål till examination. 4,0

*Enbart förstagångsregistrerade studenter ska inkluderas i kursanalysen för att spegla genomströmning och kvalitet som en effekt av aktuellt kursuplägg.

(2)

Kursanalys, Psykologprogrammet

4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt

förhållningssätt. 4,3

5. Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

3,7

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor:

Kursen beskrivs som intressant och får generellt bra betyg. Den möter kurskraven väl.

Kursledningen får bra omdömen liksom flertalet av handledarna. Man är nöjd med det stöd man fått från kursledningen i de få fall handledningen inte fungerat. Man tycker generellt att kursen fungerat bra i sin digitala utformning under Covid-19 perioden.

Kursens svagheter:

Någon önskar mer statistikworkshops och workshop i hur man skriver uppsats, vad man ska tänka på, var man ska börja, hur man kan planera, o.s.v. Några anser liksom också vid tidigare studenter gjort den samtidigt pågående kursen

Psykologiska behandlingsmetoder konkurrerar med examensarbetet. ”I höstas pågick inte kursen på 20%, utan snarare 10%. Under våren, då kursen skulle pågått på 80% var det i verkligheten närmare 50%. Detta kommunicerades också tydligt till oss från tidigare elever, vilket resulterade i att många studenter avstod från studier som innefattade datainsamling eller bredden alt djupet av examensarbetet. Kursen är mycket bra, och den förtjänar att få det utrymmet som den påstås att ha enligt läroplanen!” Denna återkoppling får vi årligen och vi försöker hitta en balans. Kanske bidrog Covid-19 till att denna obalans förstärkes extra i år. Man är också lite olika nöjd med den handledning man fått.

3. Övriga synpunkter

4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

Framförallt bör en fortsatt dialog mellan kursansvariga för psykologiska behandlingsmetoder och slutexamensarbetet accentueras. Ytterligare möjlighet till statistikstuga kommer att läggas in i schemat.

Bilagor:

References

Related documents

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Undervisningen utgick från och an-

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att lärarna varit

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.