• No results found

Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod 1BA156

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursanalys (kursutvärdering) Kurskod 1BA156"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kursanalys för Biomedicinska analytikerprogrammet

Sid: 1 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

Kursanalys (kursutvärdering)

Kurskod 1BA156

Kurstitel

Neurofysiologisk diagnostik

Högskolepoäng 7,5

Termin (vt/ht-år) VT 2019

Tidsperiod 6/3 – 3/6

Kursansvarig Nidya Kathisan

Examinator

Gerald Cooray

Momentansvariga lärare Gerald Cooray

Övriga medverkande lärare

Gudrun Måbäck och Nidya Kathisan

Antal registrerade studenter vid treveckorskontrollen 17

Antal godkända vid sista kursdatum 17

Svarsfrekvens kursvärderingsenkät 52,94 %

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering) Diskussion med kursansvarige muntligt eller via email eller pingpong

Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna Återkoppling via kursens hemsida.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för programkurser även programansvarig nämnd.

Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:

Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter

Försökt införa lärandetillfälle med vetenskapligt förhållningsätt, dock kort om tid. Kommer till nästa kursomgång önska förlängd tid så att det kan införas.

(2)

Kursanalys för Biomedicinska analytikerprogrammet

Sid: 2 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Studenterna har varit nöjda med att de uppfyllt lärandemålen och att dem utvecklat värdefulla kunskaper.

Mindre nöjda med framhållningen av det vetenskapliga förhållningsättet.

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor:

Bra upplägg med att studenterna fick gå runt mellan klinikerna och uppleva olika arbetsmiljö och lära sig andra undersökningar som inte finns på ordinarie VFU-plats. Introduktionsdagarna var mycket givande.

Kursens svagheter:

Att inte kunna fördjupa sig inom Neurofysiologi då VFU-perioden är så kort.

4. Övriga synpunkter

5. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och en tidsplan. )

Det vore bra att stärka kursens framhållning av det vetenskapliga förhållningsättet. Detta kan göras med att utöka examinationsseminariet med diskussion om nya metoder och den evidens som finns för det.

Kursansvarig och examinator kommer att ändra på slutseminariets utformning för att inkludera detta.

Bilagor:

6. Ange medelvärde och svarsfrekvens för KI´s fem generella frågor

Fråga 1: Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

Medelvärde: 4,6 Svarsfrekvens (%): 52,94

Fråga 2: Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.

Medelvärde: 4,7 Svarsfrekvens (%): 52,94

Fråga 3: Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen– från lärandemål till

examination.

(3)

Kursanalys för Biomedicinska analytikerprogrammet

Sid: 3 / 3

Postadress Besöksadress Telefon E-Post

Karolinska Institutet Biomedicinska analytikerprogrammet 141 83 Huddinge

Alfred Nobels Allé 8, plan 8 Campus Flemingsberg

08-524 836 32 Lars.Frelin@ki.se

Webb ki.se Org. nummer 202100 2973

Medelvärde: 4,4 Svarsfrekvens (%): 52,94

Fråga 4: Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (t ex analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av information)

Medelvärde: 3,8 Svarsfrekvens (%): 52,94

Fråga 5: Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

Medelvärde: 4,4 Svarsfrekvens (%): 52,94

References

Related documents

Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och innehåll. Kursansvarigs reflektioner kring

Och den som var högst handlade om att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll samt att studenter

Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och innehåll. Kursansvarigs reflektioner kring

Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och innehåll. Kursansvarigs reflektioner kring

Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och innehåll. Kursansvarigs reflektioner kring

Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och

Alla 11 ansåg att lärarna i hög eller mycket hög grad varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. I

Alla 7 tyckte att lärarna i hög eller mycket hög grad varit tillmötesgående för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll och att de i hög eller mycket hög