• No results found

Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport) Kurskod 2PS000

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport) Kurskod 2PS000"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kursanalys, Psykologprogrammet

Kursanalys (kursutvärdering/kursrapport)

Kurskod 2PS000

Kurstitel

Introduktion till psykologi

Högskolepoäng 7,5 hp

Termin (vt/ht-år) HT21

Tidsperiod 30/8-3/10

Kursansvarig Ata Ghaderi

Examinator Ata Ghaderi Momentansvariga lärare

Ata Ghaderi

Övriga medverkande lärare

Armita Golkar, Agneta Herlitz, Anna-Mia Eborn Melinovic, Anna Miley Åkerstedt, Alexis Wiklund, Camilla Norin, Dan Wetterborg, Douglas Sjöwall, Erik M Andersson, Emil Lager, Hannes Claesson, Henrik Malmqvist, Kristina Froelich, Henrik Malmqvist, Jens Högström, Jens Fust, Karl Gudmunsson Qureshi, Kimmo Sorjonen, Knut Sturidsson, Lotta Arborelius, Lisa Thorell, Malin Idar Wallin, Pie Roch-Norlund, Sara Ingvarsson, Sofie Dahlman, Sara Ingvarson, Sara Widén, Sophia Bongiorno

Antal studenter* vid

treveckorskontrollen 83 st

Antal och andel (%) godkända studenter fyra veckor efter kursens slut

71 st/85%

Svarsfrekvens (%) kursvärderingsenkät 62%

Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering) Kursråd

Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna Via Kurswebb

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av studenternas kursvärdering) delges programrådet.

Analysen har delgivits programrådet följande datum:

1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle baserat på tidigare studenters synpunkter:

Tidigare kursvärdering har inte gett upphov till några bekymmer eller tillkortakommanden som skulle motivera några betydande förändringar. Byte av kursledning innebar mycket små ändringar i kursen. Instruktioner till seminarieledare sågs över inför denna kursgivning.

*Enbart förstagångsregistrerade studenter ska inkluderas i kursanalysen för att spegla genomströmning och kvalitet som en effekt av aktuellt kursuplägg.

(2)

Kursanalys, Psykologprogrammet

2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)

Enkätfråga Medelvärde

1. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter.

4.3

2. Jag bedömer att jag har uppnått kursernas alla lärandemål. 4.3 3. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från

lärandemål till examination.

4.2

4. Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt.

4.1

5. Jag uppfattar att lärarna har varit tillmötesgående under kursens gång för ideér och synpunkter på kursens utformning och innehåll.

4.3

3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Kursen har av studenterna fått genomgående höga skattningar. Kursen täcker många områden inom psykologi, och har stor betoning på psykologi som vetenskap.

Studenterna även förses med kunskaper om studieteknik och hur psykologi kan användas i deras inlärning. Även andra viktiga grundkunskaper såsom att söka litteratur och förhålla sig kritiskt till litteratur, etik och global hälsa har tagits upp under kursen. Många lärare med hög kompetens medverkar i kursen.

.

Kursens svagheter: Trots instruktioner var det ibland lite oklart för studenterna vad som förväntades av dem vid seminarierna. Det finns viss ovana att diskutera i ljuset av kritiskt tänkande och inse det inte alltid finns ett otvetydigt svar på vissa frågor. Att studenterna inte förväntas ha svar på alla frågor är något som behöver betonas i högra grad inför

seminarierna. Seminarierna ska utveckla färdigheten till kritiskt/metodiskt tänkande.

Övriga synpunkter: Kursen har en god takt. Litteraturen är omfattande. Examinationen är dock anpassad för att ställa rimliga krav.

4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar Studenterna har under kursen visat högt engagemang och varit frågevisa och nyfikna. Lärarnas insatser har varit uppskattade. Inga specifika önskemål framfördes vid kursråden. Inga förändringar planeras inför nästa kursgivning.

Bilagor: Kursrapport 2PS000 HT21

References

Related documents

* Enbart förstagångsregistrerade studenter ska inkluderas i kursanalysen för att spegla genomströmning och kvalitet som en effekt av aktuellt kursuplägg.... Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Undervisningen utgick från och an-

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.. Jag uppfattar att lärarna varit

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och synpunkter på kursens utformning och innehåll.