• No results found

Ansökan om frivilliga samarbetssamtal Ni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om frivilliga samarbetssamtal Ni"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

 

Ansökan om frivilliga samarbetssamtal 

Ni har kontaktat oss med önskemål om samarbetssamtal på Familjerätten. 

Ett samarbetssamtal är en serie samtal där ni föräldrar, tillsammans med oss, försöker att uppnå en  samförståndslösning i vårdnads‐, boende‐ och umgängesfrågor. En förutsättning är att ni båda  föräldrar vill medverka i samtalen. 

Samtalen hålls gemensamt. Uttrycks behov, kan familjerätten bedöma att vi har var sitt enskilt  samtal. 

Ansökan skickas till: 

Marks kommun, Familjerätten, 511 80 Kinna  

Förälder 1              Förälder 2 

Namn        Namn

Född (år)  Född (år)

Gatuadress  Gatuadress

Telefon, bostad/mobil/arbete  Telefon, bostad/mobil/arbete

e‐post  e‐post

       

Behöver du tolk?                 Behöver du tolk? 

Om, vilket språk?...         Om ja, vilket språk? ... 

Gemensamma barn 

Namn      ålder    

Namn      ålder      

Namn  ålder

         

Markera  vårdnad nedan    Markera boende nedan 

□    förälder  1    

□    förälder  2 

□    gemensam 

□    förälder  1   

□    förälder  2 

□    växelvis 

        

Hur är umgänget upplagt om barnet bor hos en förälder?   Beskriv vad ni önskar att diskutera! 

   

_________________________________      ____________________________________ 

Namnteckning          Namnteckning   

References

Related documents

Ett sätt är att aktivt bjuda in representanter från frivilligorganisationer till olika forum för att kontakter skulle kunna knytas mellan offentliga aktörer och frivilliga.. ”Det

Försäkringen ersätter kostnader för en inställd eller avbruten resa när resan ställts in eller avbrutits på ett tvingande sätt till följd av att den försäkrade eller en

När ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnets/barnens försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos

Enligt en lagrådsremiss den 19 juni 2013 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Samtliga familjerättssekreterare använder olika tekniker för att lyfta fram barnet i samtalen, vilket med ett kognitivt perspektiv kan tolkas som att dessa har kognitioner kring

Om ni tror att samarbetssamtal kan vara något för er är ni välkomna att ringa till någon av samtalsledarna för vidare information eller tidsbokning.. Glenn Sjöbeck, telefon 040-42

Uppsatsens andra delsyfte var att se, om eventuella skillnader finns i vilka och vilken mängd personalupplysningar som redovisas inom olika branscher, och jag anser att

Något annat som är nytt är att man förklarar varför man inte kan gå ut med viss information då detta leder till allt för stora konkurrens- nackdelar, exempel på