• No results found

Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5 och 9 §§ och 16 kap. 15 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons- ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko- holdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyll- ningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro- dukter.

8 kap.

13 §4 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkohol- drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och på- fyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) respektive i 4 kap. 1–4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

15 kap.

5 §5 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, alkohol- drycksliknande preparat, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och på- fyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) respektive i 4 kap. 1–4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

9 §6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvud- sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa- tionssamhällets tjänster.

3 Senaste lydelse 2018:2094.

4 Senaste lydelse 2018:2094.

5 Senaste lydelse 2018:2094.

6 Senaste lydelse 2018:2094.

SFS 2019:354

Publicerad den 4 juni 2019

(2)

2 SFS 2019:354 16 kap.

15 §7 Om en mot Sverige helt eller huvudsakligen riktad tv-sändning från ett programföretag etablerat i en annan EES-stat strider mot 6 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 när det gäller produktplacering av alkoholdrycker eller 7 kap. 2 § när det gäller att program inte får sponsras av någon vars huvud- sakliga verksamhet är att tillverka alkoholdrycker eller alkoholdrycks- liknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622), får en behörig myndig- het i Sverige kontakta en behörig myndighet i den andra EES-staten för att uppmana programföretaget att följa bestämmelsen.

Detsamma gäller om en tv-sändning som nämns i första stycket strider mot 8 kap. 7 eller 8 §, eller 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622).

Om programföretaget inte följer uppmaningen i första stycket, får myn- digheten vidta åtgärder mot programföretaget enligt 16 kap. 10 §, 17 kap. 5 och 6 §§ samt 29 och 48 §§ marknadsföringslagen (2008:486) om program- företaget i fråga har etablerat sig i landet i syfte att kringgå de strängare bestämmelser som skulle ha gällt om det var etablerat i det land vars myn- dighet ingriper. Myndigheten får inte vidta åtgärderna förrän den har under- rättat Europeiska kommissionen och den berörda medlemsstaten samt kom- missionen har fastställt att åtgärderna är förenliga med unionsrätten.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2019.

På regeringens vägnar AMANDA LIND

Helena Swenzén (Kulturdepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:1635.

References

Related documents

Det beskrivs också som att kabel-TV-företaget inte har någon skyldighet att låta annan utnyttja ledigt utrymme i nätet för att erbjuda de anslutna hushållen att abonnera

Erik I informerade om förslaget (se bilaga 3) samt informerar om alternativet att ha tre från varje yrkesgrupp (läkare, sjukhusgenetiker och genetisk vägledare) och ort men risk

Planeringsstödet för vindkraft har också lett till att många kommuner som har beviljats stöd för att ta fram en fördjupning av eller ett tillägg till översiktsplanen med fokus

Riksarkivet har inga utpekade uppdrag inom minoritetspolitiken och är därför inte direkt berört av slutbetänkandet av utredningen.. Riksarkivet grunduppdrag utgår dock från

Detta innebär att en leverantör av medietjänster som sänder tv och sökbar text-tv genom tråd i den utsträckning som beslutas av regeringen eller av Myndigheten för radio och tv

Det är inte godtagbart att hänvisningarna till det upphävda direktivet finns kvar i lagen, särskilt som detta skapar förvirring när det i lagen dessutom hänvisas till det

Enligt en lagrådsremiss den 19 april 2012 (Kulturdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i radio- och

Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.. På

om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i

2 § 2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg- ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en

– andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för använd- ning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som inne- håller tobak och som

Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskatt- ningsår som börjar efter den 31 december 2020.. På regeringens vägnar

– andra nikotinhaltiga produkter: nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som innehåller tobak och som är

4 § Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare anmälts enligt 2 §

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i

Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat på ett serveringsställe där alkoholdrycker eller

2 § 3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons- ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko- holdrycker,

16 § 2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program- företag under svensk

1 § 5 Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings- verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och

2 § 2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE. Helena Swenzén

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 2 ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar ALICE