• No results found

Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 16 kap. 16 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 § För sändningar genom tråd som når 100 hushåll eller färre gäller bara 9 kap. 1–4 §§ och i yttrandefrihetsgrundlagen bara 1 kap. 10–13 §§.

16 kap.

16 §2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program- företag under svensk jurisdiktion att följa den andra EES-statens bestäm- melser om

1. programföretaget tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvudsakligen är riktad mot den andra EES-staten, och

2. det är fråga om överträdelse av en bestämmelse i allmänhetens intresse som är mer långtgående än AV-direktivets bestämmelser, i den ursprungliga lydelsen.

Bestämmelser om meddelar- och anskaffarfrihet och om förbud mot censur finns i 1 kap. 10 och 11 §§ yttrandefrihetsgrundlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar KAROLINA SKOG

Helena Swenzén (Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2 Senaste lydelse 2015:662.

SFS 2018: 1921

Publicerad

den 30 november 2018

References

Related documents

Den befintliga HS-linjen Madrid–Sevilla är anpassad för godstrafik men det finns enligt INECO inget intresse. Detta kan knappast förvåna, 1 435 mm industrispår saknas i

Detta innebär att en leverantör av medietjänster som sänder tv och sökbar text-tv genom tråd i den utsträckning som beslutas av regeringen eller av Myndigheten för radio och tv

Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.. På

2 § 2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg- ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en

Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas första gången för det beskatt- ningsår som börjar efter den 31 december 2020.. På regeringens vägnar

4 § Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare anmälts enligt 2 §

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i

9 § 6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvud- sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat

2 § 3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons- ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko- holdrycker,

1 § 5 Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings- verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och

2 § 2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE. Helena Swenzén

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 2 ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar ALICE

Den högre sannolikheten för sekundärmigration pekar på att flyttningarna från renoverade fastigheter leder till ett tillfälligt boende vilket liknar mönstret vid

Även ökad risk för ras och skred på grund av ökade nederbördsmängder redovisas i annan rapport till klimat och sårbarhetsutredningen... Illustration: Rossby

Överlämnande när verksamhet förs över till en annan myndighet I RA-FS 2019:2 finns bestämmelser om att hela eller delar av arkivet från en myndighet som upphör helt eller delvis

Om ett barn under 18 år bär någon av föräldrarnas efternamn utan att denna förälder är vårdnadshavare och till följd av en anmälan enligt första stycket inte längre kommer

Det beskrivs också som att kabel-TV-företaget inte har någon skyldighet att låta annan utnyttja ledigt utrymme i nätet för att erbjuda de anslutna hushållen att abonnera

Interpellation av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristande meddelarfrihet i SLL I Dagens Nyheter den 10 september kunde vi ta del av påståenden om att en chef på Bup- kliniken

Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av utredarna Carina Djärv och Adam Andersson-Gullsby, båda CVE.

Centralmyndigheten kan endast lämna bistånd i de länder där det finns en svensk ambassad eller konsulat och som inte motsätter sig delgivning via diplomatiska kanaler... –

Om det belopp som en betalningsöverfö- ring avser inte krediteras kontot hos motta- garens företag inom den tid som föreskrivs i 7 § l mom., skall det av