• No results found

Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 20 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 § och 15 kap. 5 och 9 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §2 Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§

sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplace- ring av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,

2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksam- het är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,

4. modersmjölksersättning,

5. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138), eller

6. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

7 kap.

2 §3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons- ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko- holdrycker, tobaksvaror eller sådana elektroniska cigaretter och påfyll- ningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande pro- dukter.

8 kap.

13 §4 Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaks- varor samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) och i 4 kap. 1–4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

1 Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.

2 Senaste lydelse 2018:1145.

3 Senaste lydelse 2017:428.

4 Senaste lydelse 2017:428.

SFS 2018:2094

Publicerad

den 21 december 2018

(2)

2 SFS 2018:2094 15 kap.

5 §5

Bestämmelser om förbud mot reklam för alkoholdrycker, tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 7 kap. 3 § alkohol- lagen (2010:1622) och i 4 kap. 1–4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och lik- nande produkter.

9 §6

Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker, tobaksvaror eller så- dana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén (Kulturdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:428.

6 Senaste lydelse 2017:428.

References

Related documents

Detta innebär att en leverantör av medietjänster som sänder tv och sökbar text-tv genom tråd i den utsträckning som beslutas av regeringen eller av Myndigheten för radio och tv

Program i beställ-tv med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller pornografiska bilder får inte tillhandahållas på ett sådant sätt att det finns betydande

Program i beställ-tv med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller pornografiska bilder får inte tillhandahållas på ett sådant sätt att det finns betydande

2008 7.787 16 lag Rakt seriespel FotbollsKväll i SvT på måndagar, Magasinsprogram i TV 4 på söndagar, Veckans Match i Canal Plus, Pay-per-view (=betalsändning

Vi anser dock att det bör framgå i regelverket att målet är att allt ska vara tillgängligt och att det målet ska uppnås inom en nära framtid även för de företag som i det

Inledningsvis är det viktigt att klargöra att Boverket lägger följande tolk- ning – och tillika motssatsslut – av ovanstående författningskommentar till grund för de

Erik I informerade om förslaget (se bilaga 3) samt informerar om alternativet att ha tre från varje yrkesgrupp (läkare, sjukhusgenetiker och genetisk vägledare) och ort men risk

Planeringsstödet för vindkraft har också lett till att många kommuner som har beviljats stöd för att ta fram en fördjupning av eller ett tillägg till översiktsplanen med fokus

Riksarkivet har inga utpekade uppdrag inom minoritetspolitiken och är därför inte direkt berört av slutbetänkandet av utredningen.. Riksarkivet grunduppdrag utgår dock från

SVT tillstyrker utredningens förslag att beställ-tv via tråd ska omfattas av skyldigheten att främja europeisk produktion, men avstyrker att Myndigheten för press,

användargenererade videor eller tv-program ska ange vem som sponsrat videon eller programmet. Ett sådant meddelande ska lämnas i början eller i slutet av videon eller

Det är inte godtagbart att hänvisningarna till det upphävda direktivet finns kvar i lagen, särskilt som detta skapar förvirring när det i lagen dessutom hänvisas till det

Enligt en lagrådsremiss den 19 april 2012 (Kulturdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i radio- och

Andra program i tv-sändningar än sådana som avses i 3 § första stycket får avbrytas av annonser endast om avbrottet, med hänsyn till naturliga pauser i programmet och

2 § 2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg- ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en

4 § Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare anmälts enligt 2 §

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i

9 § 6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvud- sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat

16 § 2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program- företag under svensk

1 § 5 Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings- verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och

2 § 2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE. Helena Swenzén