• No results found

Kompletterande bestämmelser till EU:s för-ordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kompletterande bestämmelser till EU:s för-ordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se Regeringskansliet, Justitiedepartementet

ju.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar

Datum: 2020-05-07

Er referens:Ju2020/00999/L4 Diarienr: SSM2020-1876 Dokumentnr: SSM2020-1876-2 Handläggare: Anna Haraldsson Telefon: + 46 8 799 42 07

Kompletterande bestämmelser till EU:s

för-ordning om utländska direktinvesteringar

(SOU 2020:11)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har inga synpunkter på förslagen i delbetänkandet. SSM ställer sig bakom förslaget att Inspektionen för strategiska produkter utses till kontaktpunkt. Slutligen instämmer SSM i utredningens bedömning att SSM inte är aktuell som kontaktpunkt.

___________________

I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Verksjuristen Anna Haraldsson har varit föredragande. Detta yttrande expedieras utan underskrifter. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Nina Cromnier

Anna Haraldsson

För kännedom

1. Justitiedepartementet enhet L4, ju.L4@regeringskansliet.se 2. Miljödepartementet, m.registrator@regeringskansliet.se

References

Related documents

Av betänkandet framgår att EU-förordningens ”säkerhet eller allmän ordning” likställs med det unionsrättsliga begreppet ”allmän ordning och säkerhet” och den betydelse

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

granskningssystem med sannolikhet kommer att ha betydelse för olika delar av myndighetens verksamhet, till exempel för handläggning av nationella och internationella program,

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Rémy Kolessar.. Vid den slutliga handläggningen har

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-28 ERT DATUM 2020-03-11 DIARIENR 2020/65-4 ER BETECKNING Ju2020/00999/L4 Regeringskansliet

När det gäller Inspektionen för strategiska produkters (ISP) möjlighet att begära in uppgifter från svenska myndigheter vill Säkerhetspolisen särskilt betona vikten av att det

Ju2020/00999/L4 2020-05-08 Patrik Sandgren 1 (3) https://dhs.sp.r e geringskan sliet.se/y ta/j u -L 4/Remisser/2020 /Delbetänk adet från Di re ktinvesteringsutr