• No results found

Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remittering av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (SOU 2020:11)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-28 ERT DATUM 2020-03-11 DIARIENR 2020/65-4 ER BETECKNING Ju2020/00999/L4 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Remittering av delbetänkandet

Kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om utländska direktinvesteringar

(SOU 2020:11)

Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende det remitterade betänkandet.

Erik Nyberg Utredningschef

References

Related documents

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-12-07 ERT DATUM 2020-11-01 DIARIENR 2020/198-4 ER BETECKNING U2020/05409 Regeringskansliet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-11-04 ERT DATUM 2020-10-26 DIARIENR 2020/196-4 ER BETECKNING Fi2020/04277 Regeringskansliet Finansdepartementet

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-03-03 ERT DATUM 2020-01-28 DIARIENR 2020/16-4 ER BETECKNING U2020/00232/S Regeringskansliet

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.. Den kan laddas ner från

Av betänkandet framgår att det kommer bli aktuellt att begära uppgifter bara i enstaka fall varje år, att en utländsk förvärvare kan vara en fysisk person samt att

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

FI är självfallet berett att bistå och samverka med ISP när behov

Särskilt i fråga om utländska rättssubjekt, där det finns skäl att anta att såväl kontaktpunkten som domstolarna kommer ha vissa svårigheter att erhålla kännedom om

Av förordningen framgår att medlemsstaterna får begära de uppgifter som anges i artikel 9.2 i förordningen från den utländska investeraren eller det berörda företaget, som då ska

Inte minst avseende förståelsen för teknik och teknikutveckling finns ett stort behov av en nära och kontinuerlig dialog med näringslivet. Med

Av betänkandet framgår att EU-förordningens ”säkerhet eller allmän ordning” likställs med det unionsrättsliga begreppet ”allmän ordning och säkerhet” och den betydelse

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Frågor kopplade till granskning av utländska direktinvesteringar kan få stor betydelse för aktörer inom området elektronisk kommunikation då det är ett område under ständig

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

granskningssystem med sannolikhet kommer att ha betydelse för olika delar av myndighetens verksamhet, till exempel för handläggning av nationella och internationella program,

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektören Rémy Kolessar.. Vid den slutliga handläggningen har

SSM ställer sig bakom förslaget att Inspektionen för strategiska produkter utses till kontaktpunkt.. Slutligen instämmer SSM i utredningens bedömning att SSM inte är aktuell

Vidare tillstyrker Sveriges Ingenjörer förslaget om att Inspektionen för stra- tegiska produkter bör få extra resurser för att bygga upp sin kompetens och kapacitet för uppdraget

När det gäller Inspektionen för strategiska produkters (ISP) möjlighet att begära in uppgifter från svenska myndigheter vill Säkerhetspolisen särskilt betona vikten av att det

Ju2020/00999/L4 2020-05-08 Patrik Sandgren 1 (3) https://dhs.sp.r e geringskan sliet.se/y ta/j u -L 4/Remisser/2020 /Delbetänk adet från Di re ktinvesteringsutr

Transportstyrelsen ser positivt på att utredningen även fortsättningsvis beaktar närliggande utredningar inom områdena överlåtelser och

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-28 ERT DATUM 2020-03-11 DIARIENR 2020/64-4 ER BETECKNING Fi2020/01009/S1 Regeringskansliet

Detta yttrande har beslutats av hovrättsrådet och vice ordföranden Lotten Karlén och hovrättsrådet Emilie Strömberg, föredragande.