• No results found

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Handläggare Telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Bengt Nilsson 0455304704 KS 2019/1102 2019-04-16

Kommunledningsförvaltningen

Adress Besöksadress Telefon E-postadress

37183 Karlskrona 0455-303000 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

f

YTTRANDE 2019-04-16 Dnr Fi2018/03212/K

Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning

Kommunenheten

Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och

landsting (SOU 2018:74)

(Dnr Fi2018/03212/K)

Avsnitt 2.1 Systemet för kommunalekonomisk utjämning

Förslag: Syftet med kostnadsutjämningssystemet är att utjämna för sådana skillnader i kostnadstryck mellan kommuner och landsting som beror på skillnader i demografi, gles bebyggelse och andra strukturella förhållanden. Systemet ska skapa likvärdiga

ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. Detta innebär att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda en verksamhet på en genomsnittlig kostnadsnivå – givet strukturella förhållanden i respektive

kommun/landsting – utan att skillnaden i skattesats blir alltför stor.

Svar: Karlskrona kommun tillstyrker uppfattningen att utjämna för strukturella opåverkbara skillnader i förutsättningarna att driva kommunal verksamhet. Avsnitt 3.2.2 Följsamhet till grundläggande principer för utjämning

Förslag: Kostnadsutjämningen ska

1. avse obligatorisk verksamhet inom vilken det finns 2. strukturellt betingade kostnadsskillnader av 3. ekonomisk betydelse,

4. kunna beskrivas på ett sätt som är begripligt,

5. inte vara möjlig att påverka och inte påverka lokala beslut 6. präglas av beständighet över tid samt

(2)

Handläggare Telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Bengt Nilsson 0455304704 KS 2019/1102 2019-04-08

Svar: Karlskrona kommun tillstyrker principerna för kostnadsutjämningen. För att systemet ska vara uppdaterat ställer vi oss positiva till att kostnadsutjämningen baseras på nationell statistik som går att uppdatera årligen. I dagens system finns ett flertal föråldrade parametrar och även parametrar som inte bygger på nationell statistik vilket minskar legitimiteten och aktualiteten för systemet.

5.3 En verksamhetsorienterad modellstruktur

Jag föreslår att kostnadsutjämningens modellstruktur förändras så att den i högre grad blir verksamhetsorienterad. Denna förändring leder i sig inte till förändringar i ekonomiskt utfall, utan handlar bara om i vilket sammanhang olika delposter redovisas. I

kostnadsutjämningen för kommuner föreslås därutöver att en ny delmodell införs och att en delmodell utgår.

Svar: Karlskrona kommun tillstyrker de föreslagna förändringarna i sak. Det är positivt att helt ny modell införs för kommunal vuxenutbildning. Det är även positivt att modell för Barn och unga med utländsk bakgrund tas bort, då den inte har kunnat kompensera för det den var tänkt för. De föreslagna förändringarna där socioekonomiska faktorer beaktas ger en mer rättvisande bild. Däremot är vår grundinställning att lönemodellen som sådan bort tas bort helt och hållet från kostnadsutjämningssystemet då den kan antas vara påverkbar, samt att det är en faktor som bör hanteras av den egna skattekraften.

6.4.1 Beräkning av merkostnader för skillnader i lönenivå

Förslag: Merkostnader för skillnader i lönenivå ska beräknas i kommunernas delmodeller

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Förskoleklass och grundskola,

Gymnasieskola, Individ och familjeomsorg och Äldreomsorg samt landstingens delmodell Hälso- och sjukvård.

Svar: Karlskrona kommun avstyrker bestämt att det ska finnas någon som helst delmodell i kostnadsutjämningen som utgår från lönenivå. Hela lönekostnadsutjämningsmodellen är helt påverkansbar för den egna kommunen, då den kan och ska hanteras av den egna skattekraften tillfullo. Kommunernas skatteuttag utgår från löneinkomster, innebärande att ett högre lönekostnadsläge totalt sett även ger högre skatteintäkter vilket därmed eliminerar behov av särskild kompensation. Det blir än mer tydligt när

lönekostnadsutjämningens effekter redovisas per kommungrupp (tabell 6.7), hur fel och ensidigt denna komponent då slår i ”ett lika Sverige”. Tabellen visar hur tydligt det är att variabeln helt och hållet kan och bör styras av det egna skatteuttaget. Ett alternativ att se denna lönekostnadsutjämning borde vara att de kommuner som idag har en negativ avgift därmed tvingas att ha ett lägre löneläge, därmed även riskerar lägre kompetens och service. Sannolikt tvingas kommunerna till lägre ambitioner för att kunna betala avgiften. Alternativt måste de höja skatten för att kunna nå samma ambitionsnivå som ”storstad”

(3)

Handläggare Telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Bengt Nilsson 0455304704 KS 2019/1102 2019-04-08

eller ”pendlingskommun nära storstad”. I och med att det är påverkansbart faller syftet med kostnadsutjämningen.

Vi föreslår att lönekostnadsmodell utgår från samtliga delmodeller i

kostnadsutjämningen. Anledningen är att vi inte ser att det går att avgöra hur stor del av löneskillnaderna som är strukturellt betingade och vad som är ambitionsrelaterat.

7.6.3 Kritik mot påverkbarhet och osäkra underlag för modellen

Förslag: Den nuvarande IFO-modellen har kritiserats av bland annat SKL och av enskilda kommuner. SKL har pekat på att variabeln Andel arbetslösa utan ersättning är instabil i den mening att oförklarliga förändringar uppstått mellan vissa år. I kommunernas svar i den enkät som utredningen skickat ut framkommer också kritik mot att variablerna Andel arbetslösa utan ersättning och Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 månader ingår i IFO-modellen. Kritiken handlar om att dessa variabler minskar

incitamentet för kommunerna att förbättra möjligheterna till egenförsörjning med arbetsinkomster och att variabeln Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 månader är påverkbar.

Mot denna bakgrund har jag haft ambitionen att omarbeta IFOmodellen där ovannämnda två variabler ersätts med andra förklarande variabler som bättre speglar strukturella förutsättningar för kommunernas individ- och familjeomsorg.

Svar: Karlskrona kommun tillstyrker att parametrarna Andel arbetslösa utan ersättning och Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 månader utgår ur IFO-modellen utifrån att det är påverkansbart och minskar kommunernas incitament att få ut människor i egenförsörjning.

Avsnitt 7.6.4 Andel barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta hushåll

Förslag: Ekonomiskt utsatta hushåll definieras som hushåll som har låg inkomststandard eller mottaget ekonomiskt bistånd.

Svar: Karlskrona kommun avstyrker kraftigt att parametern mottar ekonomiskt bistånd blir kvar i IFO-modellen men nu som del av definitionen på barnfattigdom (Andel barn och ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta hushåll). Enligt SKL baseras

barnfattigdomsvariabeln till 55% på föräldrars försörjningsstöd. Som nämns i punkten 7.6.3 i remissen så har parametern fått kritik för att den minskar incitamenten för

kommunerna att förbättra möjligheterna till egenförsörjning med arbetsinkomster och att den är påverkbar. De argumenten blir inte mindre relevanta för att de istället ingår som

(4)

Handläggare Telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Bengt Nilsson 0455304704 KS 2019/1102 2019-04-08

del i den nya parametern barnfattigdom. Vi föreslår att den delen av IFO-parametern utgår.

Övrigt

Svar: Utöver kommentarerna ovan så tillstyrker Karlskrona kommun förslaget i sin helhet.

Karlskrona

2019-04-16

References

Related documents

Burlövs kommun tillstyrker förslaget att tillägg och avdrag för socioekonomiska skillnader läggs till som ny komponent i modellen.. Dock anser kommunen att variabeln väger för lätt

Nettokostnaderna för områdena grundskole- och gymnasieutbildning för vuxna samt SFI var 2016 sex miljarder kronor för landets kommuner.. Det är olyckligt är att den

För delmodellen ”Förskoleklass och grundskola” har riksdagen beslutat om ett riktat statsbidrag under 2018-2020 för ”Statligt stöd för stärkt likvärdighet” och därför

patientkontakt) inom alla områden, skulle det vara möjligt att samla in ett bredare material utifrån att dessa data finns uppdaterade varje år och låta denna ligga till grund

Detta innebär en omfördelning från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles befolkning och

Omfördelningen från kommuner respektive landsting med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner respektive landsting med svag

Översynen av nuvarande kostnadsutjämning har varit nödvändig och översynen bör regelbundet göras för att anpassa de ingående faktorerna till de förändringar som över tid sker i

Svar: Olofströms kommun tillstyrker att parametrarna Andel arbetslösa utan ersättning och Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i mer än 6 må- nader utgår ur

Utredaren föreslår att merkostnadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan

Med hänvisning till att delmodellen är gemensam för både kommuner och landsting fördelas effekterna av de förändrade standardkostnaderna med hälften till kommunerna och med

Skövde kommun konstaterar att kostnadsutjämningssystemet inte, i tillräcklig omfattning, kompenserar för ökade investeringskostnader i tillväxtkommuner.. Skövde kommun

Sedan hösten 2017 har Sollefteå kommun haft en mycket stor ökning av skyddsplaceringar av kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i nära relation, eller mäns våld mot

Därutöver lämnar vi reflek- tioner kring metoden för att beräkna merkostnader för gleshet, komponenterna i den föreslagna verksamhetsövergripande delmodellen, vilka uppgifter

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.. Samtliga ledamöter för

Förslag: Syftet med kostnadsutjämningssystemet är att utjämna för sådana skillnader i kostnadstryck mellan kommuner och landsting som beror på skillnader i demografi, gles

• Delmodellen för grundskola/förskoleklass har i utredningens förslag inte någon socioekonomisk faktor med motiveringen att det under 2018–2020 finns riktade statsbidrag

kommunernas finansieringsansvar i förhållande till staten av välfärdstjänsterna, eftersom ökade krav och behov inom vård, utbildning och omsorg inte automatiskt bör

Utifrån finansieringsprincipen är kommunen tveksam till om ökade socioekonomiska kostnader i kommunernas verksamhet till följd av flyktingmottagande, är något som bör vara

Vindelns Kommun stödjer utredarens ansats att välja att utjämna för behovet av att, till följd av glesbebyggelse, bedriva verksamhet på enheter som är alltför små för att vara

Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är positivt med de förändringar som föreslås så att större hänsyn tas till kommunens socioekonomiska förutsättningar..

Vänersborgs kommun ställer sig i bilagt remissvar bakom utredarens förslag till nytt kostnadsutjämningssystem som helhet, men framför i remissvaret vissa synpunkter på

För Ydre kommuns del skulle förändringen innebära en förstärkning med 1 471 kr/invånare som preliminärt motsvarar 5 505 tkr och en utdebitering på 0,73

Region Örebro län ser positivt på att modellen uppdateras med faktorer så att den bättre tar hänsyn till strukturella förutsättningar än befintliga faktorer.