KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 23 oktober år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Irja Gustavsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter Ersättare

Irja Gustavsson (S) ordförande Lennart Olsson (S) John Omoomian (S) vice ordf Maria Eriksson (S)

Bo Stenberg (S) Zakaria Entezar (S)

Fredrik Kjellberg (S) Annamaria Ericsson (S) Mona Westerlund (S) Marita Haraldsson (MP) Birgitta Lind Axelsson (V) Marie Fändrik (V) Anniette Lindvall (M) Agneta Holmgran (M) Sven-Erik Larsson (M) Hlödur Bjarnasson (KD) Christina Pettersson (C) Karl Arne Löthgren (C) Tuula Marjeta (C) Göran Gustavsson (FP) Inger Karlsson (-) Virosa Viberg (SD)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

1. Val av justerare

Förslag: John Omoomian (S)

Ersättare: Birgitta Lind Axelsson (V) 2. Tid och plats för justeringen

Förslag: Torsdagen den 30 oktober, på socialförvaltningen

EKONOMI

3. Budgetuppföljning 4. Lönekostnader

5. Internkontrollplan år 2015

VÅRD OCH OMSORG

6. Resursfördelning - hemtjänst handl på bordet

7. STIL-Linde projektet

FUNKTIONSSTÖD

8. Information angående hemmaplanslösningar

Forts.

1 38 15 17 19

(2)

Forts. Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

INDIVID OCH FAMILJ

9. Försörjningsstöd 10. Boendestöd

11. Pedagogiska måltider vid HVB hemmet Vågen 12. Serviceteamets organisatoriska tillhörighet

ÖVRIGA ÄRENDEN

13. Motion – Pensionärsvårdcentral i Lindesberg kompl 14. Anmälningsärenden*

15. Meddelanden*

16. Delegationsbeslut tagna inom socialförvaltningen 17. Kurser och konferenser

* * * SEKRETESSÄRENDEN (Särskild föredragningslista/bilaga)

* handlingar redovisas i pärm på bordet samt finns på nämndens kansli

2 2125 2931

3537 37

(3)

3

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

4

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

(12)

12

(13)

13

(14)

14

(15)

5

15

(16)

16

(17)

TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-13

Socialförvaltningen Raija Spjuth 0581-84647

raija.spjutht@lindesberg.se Socialnämnden

Avsluta Stil Linde projektet

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att avsluta Stil Linde projektet för att fortsätta arbetet med ÄBIC Äldres Behov I Centrum.

Hösten 2011 påbörjades projektarbetet STIL som stod för Stärkt

kontaktmannaskap, Trygghet, Inflytande och Livskavalitet. Detta är en metod som ökar inflytandet för våra brukare genom rambeslut istället för detaljbeslut.

Socialstyrelser har fått i uppdrag av regeringens att stödja införande av modellen ÄBIC- äldres behov i centrum i landets kommuner under 2013 och 2014. Detta innebär ett förändringsarbete som är behovsinriktat för brukarna. Samt ett systematiskt arbetssätt och strukturerad

dokumentation både för handläggare och utförare.

I Lindesbergs kommun kan vi se att STIL-projektet har lagt en bra grund för ett införande av ÄBIC. Då båda till stor del baseras på lagens mål och värdegrund.

Raija Spjuth Handläggare

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

7

17

(18)

18

(19)

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-09-28 Dnr

Socialförvaltningen Jessica Öhlund 0581-81084

Jessica.ohlund@lindesberg.se Socialnämndens arbetsutskott

En första information angående hemmaplanslösningar istället för skolplaceringar.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att Informationen tas till protokollet.

Ärendebeskrivning

Barn-och Utbildningsförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheterna, att istället för

skolplaceringar externt, hitta gemensamma hemmaplanslösningar.

Idag finns sex elever hemmahörande i Lindesbergs kommun men med utbildning av annan huvudman i annan kommun. Dessa elever har samtidigt boende på eller i närheten av skolan.

I dagsläget möter de statliga skolorna i Örebro, Birgittaskolan, Ekeskolan samt Tullängsgymnasiet behoven för elever med syn-och hörselnedsättning. Vi har en elev med skola/boende på Tullängen, men ytterligare sex elever som inte har boende på dessa skolor.

Viljan aspberger AB i Ramnäs är anlitat för tre elever med Austism/Aspberger.

Salbohed har en av våra gymnasiesärelever.

En elev från högstadiet befinner sig på Smilla flickskola.

Kostnader

Internkommunala kostnader för skolans del ligger på ca 340 kr/läsår.

Eleven kan också periodvis behöva stöd av extrapersonal.

Uppskattningsvis total kostnad för skolan är närmare 2,5 mkr/läsår.

Kostnaderna för boendet (Funktionsstöds ansvar) är flera gånger högre till en kostnad av ca 10 mkr/läsår.

Hemmalösning

Det finns sannolikt inte en hemmalösning som är optimal för alla elevkategorier, beroende på vilken problematik som är aktuell för varje enskild elev. Eleven kan vara i behov av stödåtgärder för att underlätta svårigheter i tillexempel autismspektra (speciellt aspberger), syn-eller hörselnedsättning, särskolebehörighet eller sociala svårigheter.

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

8

19

(20)

2 I vissa fall för äldre elever, är det lättare att klara av skolan och dess sociala närmiljö skilt från hemorten, vilket talar för en hemmalösning med en viss distans från centralorten. En framgångsfaktor förutsätts vara att för yngre elever kunna ge insatser i en nära men i en annan miljö än upptagningsområdets skola.

Funktionsstöd kan tillmötesgå med behovet av boende om skolan hittar lösningar. Möjligheter finns att tillexempel hitta en boendelösning på hemmaplan för tillexempel ungdomar med autism/Aspberger.

Kompetens

Kompetens har byggts upp i kommunen under åren tillexempel på Tuvan, C13, A28 och Floragruppen. Här har både lärare och assistenter arbetat med speciella kunskaper om hur man bemöter elever med rutiner, regler, ART träning och undervisning i olika ämnen både i skola och hem. PÅ IM och öppna skolan på Lindeskolan finns lärare som varje dag på ett professionellt sätt möter elever med eller utan diagnoser.

Kommunen saknar inte kompetens att ta hand om och bemöta elever.

Denna kompetens kan säkert handplockas för ett mer samlat uppdrag.

I en hemmalösning med övervägande gymnasieelever tillhörande olika program måste verksamheten ha tillgång även till karaktärsämneslärare, varför Lindeskolan måste ha en aktiv roll. Här skulle även

högstadieelever kunna få viss undervisning.

En fråga för hela länet?

Örebro och Kumla har uttalat ett stort och ökande behov av en

skola/boendelösning att placeras centralt i Örebro län. Frågan har lyfts till regional nivå vid möten mellan förvaltningschefer och politiker.

Proaktiva åtgärder

-Samarbete mellan förvaltningarna angående uppföljning av existerande elever.

-Prognos av förväntat elevantal från egen och närliggande kommuner.

-Punktinsatser för speciellt för yngre flickor som har svårt att känna tillhörighet i en stor klass eller i grupp med övervägande pojkar.

-Undersökning på förvaltningsnivå angående kommande regionala initiativ.

-Eventuellt ansöka om EU bidrag för att under sex år starta upp verksamhet med boende utanför centralorten men med skola i en för eleverna definierad grupp på Lindeskolan.

Gunnar Verngren Jessica Öhlund

Rektor särskolan Vik Avdelningschef

Funktionsstöd

.

20

(21)

9

21

(22)

22

(23)

23

(24)

24

(25)

2014-09-05

Avdelning för Individ och familj Maria Arnesson

0581-811 24

maria.arnesson@lindesberg.se

Information Boendestöd + kp SoL

Boendestöd är idag uppdelat i två stycken grupper med fördelning mot norr och söder. Grupperna delar på brukare som bor i centrala

Lindesberg. I dagsläget har vi brukare på följande orter:

Stråssa

Guldsmedshyttan Gusselby

Ramsberg Fellingsbro Frövi Lindesberg

Från årskiftet 13/14 så säljer vi också bondestöd till Ljusnarsbergs kommun.

Fördelning brukare:

Vi har kontakt med 25 män och 27 kvinnor, totalt 52 stycken.

Totalt i år, fram till 31/8-14 så har vi fått 15 nya beslut och 15 avslut.

Avsluten beror på att man flyttat ifrån Lindesbergs kommun, fått LSS boende eller att man av olika skäl inte vill ha kvar sitt stöd.

Diagnoser:

Flertalet har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som autism, ADHD, aspergers syndrom.

Många av de vi träffar har också flera diagnoser och många har så kallade dubbeldiagnoser som ex. missbruk kombinerat med en funktionsnedsättning.

Vi har också flertalet med psykossjukdomar som i perioder behöver mycket stöd för att inte behöva bli inlagda på sluten vård.

Antal besök i veckan

De flesta brukare har 1-2 besök i veckan och varje besök ligger runt 1- 1,5 timme.

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:

Lindesbergs kommun Norra Torggatan 11 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 30Lindesberg http://www.lindesberg.se

10

25

(26)

2 Antal personal:

Boendestöd har idag budget för 5 heltidsanställda.

2 stycken är PUMa,(pedagogik, utveckling och metod ansvar).

I dagsläget så är en personal 50 % sjukersättning, 1 personal har 25%

tjänstledigt och 2 stycken har just nu tjänstledigt för studier.

Den ena ”puman” arbetar också med inventeringen kring boende och sysselsättning, för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vikarie sätts in motsvarande den tid det går åt för detta arbete.

Detta har gjort att i dagsläget finns 7 personal anställda fram till årsskiftet med totalt 6,25 heltidstjänster.

Utbildning

Flertalet av personalen har gått eller går KBT steg 1 utbildning som kommer till väl andvändning i det dagliga arbetet tillsammans med brukarna. Lägsta nivån i grundutbildning är skötare.

Budget

Boendestöd ligger just nu plus i verksamheten då vi fått extra pengar utifrån prestationsmedlen och att vi säljer boendestöd till Ljusnarsbergs kommun för cirka 5500 i månaden.

På grund av långtidssjukskrivning och tjänstledigheter som ej var planerade gör detta ett plus i våran verksamhet då vi ej kan sätta in vikarier rakt av utifrån våra brukares svårigheter att ta emot ny personal.

Samverkan

Vi har ett mycket gott samarbete med Närpsyk rehab, landstinget och tillsammans med alkohol och narkotika gruppen inom kommunen.

Bilar

Idag finns 6 stycken bilar som rullar i snitt 2000 mil i månaden per bil.

26

(27)

3 Information kp SoL (kontaktperson enligt socialtjänstlagen)

När det gäller kp SoL finns det i dagsläget 11 beslut. Det är 4 män och 7 kvinnor.

Snittet är att de är beviljade insats med 4 timmar i veckan. Finns någon som har upp till 16 timmar i veckan.

Här är personalen anställd som uppdragstagare och under året fram till 31 augusti så har det varit 2 nya beslut och 5 avslut. Avsluten beror mest på att behovet upphört eller att man flyttat ifrån kommunen.

_____________________ _______________________

Marie Ekblad Maria Arnesson

Avdelningschef Enhetschef

27

(28)

28

(29)

TJÄNSTESKRIVELSE 2014-09-24

Socialförvaltningen Sofie Bragesjö

0581-89015 Socialnämndens arbetsutskott

Sofie.bragesjo@lindesberg.se Socialnämnden.

Pedagogiska måltider vid HVB Vågen

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

• Att max två (2) personal /måltid på HVB Vågen äter pedagogiska måltider tillsammans med ungdomarna på boendet.

Ärendebeskrivning

Vågen är ett HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande barn.

På HVB Vågen finns plats för 16 barn/ungdomar i åldrarna 13-18 år.

Utvärdering av pedagogiska måltider på Vågen: Vid HVB Vågen har personal ätit pedagogiska måltider sedan beslut i socialnämnden i juni månad 2014.

Det har under den här tiden visat sig vara nödvändigt för personal att sitta med och äta med ungdomarna vid måltider. Detta då måltiderna blir lugnar och tryggare för ungdomarna. Det har även visat sig att ungdomarna inte vet hur och vad man bör äta, vilket också personal kan vara med att påverka i den direkta situationen samt vara ett föredöme/förbild för hur en måltid ser ut samt vad och hur man äter.

Matsituationerna är fortfarande ”laddade” då en del ungdomar har dåligt samvete för att de kan äta men inte deras anhöriga i hemlandet.

Måltiderna på Vågen är en väldigt viktig mötesplats, där man samlas och pratar och får en gemenskap. Dessa har visat sig vara av stor vikt för ungdomarnas utveckling och välmående, både som grupp och individ.

Om personal inte äter pedagogiskt och av den mat som tillagatas uppstår många frågor och funderingar från ungdomarna om det är något fel på maten.

I samtal med skolan visar det sig att ungdomarna har svårigheter i matsituationer även där. I den regelbundna kontakten med skolan kan därför personal på vågen stötta och hjälpa/träna ungdomarna i de matsituationer som skolpersonal uppfattar och upplever som svårhanterliga för ungdomarna.

Ärendets beredning

Pedagogiskamåltider har hafts under prövotid, sedan juni 2014.

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

11

29

(30)

2 Utvärdering av matsituationen har gjorts av biträdande enhetschef tillsammans med personal på Vågen.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Socialnämnden har tidigare fattat beslut att pedagogiska luncher på boenden inte ska tillämpas. När det beslutet togs avsåg det en annan målgrupp. I juni 2014 beslutade socialnämnden att pedagogiska måltider under en prövotid skulle tillämpas på HVB Vågen.

Pedagogiska måltider syftar till att personalen ska vara förebilder och Vågen är ungdomarnas hem, alltså ska miljön så även matsituationen vara så hemlik som möjligt.

Matsituationer kan vara laddade för de barn/ungdomar som bor på Vågen utifrån deras tidigare erfarenheter. Förvaltningen anser därför att det är av vikt att vuxna finns med i matsituationen.

På HVB Vågen tillagas maten tillsammans, personal och ungdomar.

De pedagogiska måltiderna avser endast de tillfällen det finns ungdomar som äter hemma på HVB Vågen.

Personal som inte ansvarar för den pedagogiska måltiden äter sin medhavda mat.

Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser för detta ändamål är smärre då vi ändå kommer att laga mat på boendet. Samt att utifrån att vi har ett ökat antal ungdomar på boendet att det är max två (2) personal/måltid som kommer att äta med ungdomarna.

Marie Ekblad Sofie Bragesjö

Avdelningschef Biträdande enhetschef

Meddelas för åtgärd:

Avdelningschef IoF Enhetschef HVB Vågen

Biträdande enhetschef HVB Vågen För kännedom:

Socialchef

30

(31)

TJÄNSTESKRIVELSE 2014-09-26

Socialförvaltningen/ Arbetsmarknadsenheten Marie Ekblad

Karin Holmberg 0581-810 00 vxl.

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden

Serviceteamets organisatoriska tillhörighet.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att Serviceteamet från och med 1 januari 2015 organisatoriskt tillhör arbetsmarknadsenheten under förvaltningsområde Tillväxt.

• Att den budget som i dag är avsatt för serviceteamet flyttas över till arbetsmarknadsenheten.

• Att budgeterade medel för hyran av Kullgatan kvarstår inom socialförvaltningen då socialförvaltningen kommer att ha kvar hyreskostnaden för dessa lokaler.

• Att sända ärendet vidare till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen, individ och familj samt arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att utreda och se över den organisatoriska tillhörigheten för kommunens Serviceteam.

I dag finns serviceteamet organiserat under socialförvaltningen, lokalmässigt är serviceteamet placerat på Kullgatan.

Syftet med serviceteamet, är att genom anställning sysselsätta personer som har svårt att klara sysselsättning på annat håll och som utan sysselsättning skulle riskera att undvika eller återfalla i missbruk eller falla tillbaka i lång arbetslöshet. Andra har svårt att komma ut i annat arbete än offentligt skyddat arbete (OSA) med tydlig handledning.

De flesta anställningarna är med arbetsgivarstöd från

Arbetsförmedlingen (OSA, och trygghetsanställning) de flesta med höga bidrag (ca 80-85%)

I nuläget finns två arbetsledare för serviceteamet, dessa sköter även det administrativa arbetet med bl.a lönerapportering/ närvarorapportering, förhandlingar med Arbetsförmedlingen, tar emot uppdragsbeställningar, faktureringar mm. I arbetsgruppen i övrigt finns nio anställda deltagare samt ytterligare en som är tjänstledig för studier.

Uppdrag för serviceteamet är att bland annat bygga handikapp ramper, på uppdrag från BKT, åt privatpersoner i kommunen, klippa gräs, skotta snö, andra enklare uppdrag samt bistå kommunens förvaltningar med

Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

12

31

(32)

2 flytt av möbler mm. De arbetsuppgifter serviceteamet har i dag ska kvarstå.

Under de senare åren har intäkterna för Servicteamet minskat, detta beror delvis på att vi inom kommunen konkurrerar om arbetsuppgifterna.

Kostnadsfördelning

De medel som är avsatta för hyreskostnader för Kullgatan kvarstår inom socialförvaltningen då socialförvaltningen även fortsättningsvis kommer att ha kvar kostnaden för lokalerna

De medel som är avsatta för drivmedel, reparationer, inköp mm flyttas över till AME tot. 120 tkr

Intäkter från serviceteamets uppdrag går in i AME’s verksamhet.

Beräknade intäkter under 2014, ca: 700 -800 tkr

De bidrag från Arbetsförmedlingen (AF) som följer med de anställda tillfaller AME. Bidrag från AF under 2014 ca: 1 000 tkr

Utöver det två arbetsledare på 100% som inte är budgeterade.

Plan 2015

Serviceteamet organiseras under nya Tillväxtförvaltningen, arbetsmarknadsenheten (AME)

Lokaler för Serviceteamet finns på Masugnen (kontor, omklädningsrum, matrum) förrådsutrymme går att lösa. Det kommer krävas viss

ombyggnation som kommer på kort sikt vara en kostnad. Ombyggnation görs i befintliga lokaler som Masugnen redan har hyreskostnad för. Det kan finansieras av AME om serviceteamets budget följer med över till tillväxtförvaltningen och även kostnader för de arbetsledare som finns idag.

De som är anställda som deltagare följer med över.

Nya anställningsavtal skrivs, de som närmar sig pensionsavgång kommer att vara kvar fram till pension och inte ersättas.

Anställningarna skrivs om till Kom i jobb och fokus är att arbeta ut deltagarna i andra tjänster på reguljära marknaden. På så sätt är det en genomströmning av deltagare. Minska totalen anställda till ca: 6-8 personer. Fortsätta samarbetet med AME och praktikanter inom serviceteamet.

En flytt av verksamheten, rent fysiskt kan ske redan under hösten 2014, detta skulle vara positivt för de anställda då det ofta är en lugnare period med mindre uppdrag och de ges möjlighet att vara med och

iordningställa/bygga sina nya lokaler.

Ärendets beredning

Socialförvaltningen, avdelningschef för individ och familj samt enhetschef inom arbetsmarknadsenheten har utrett och sammanställt.

32

(33)

3 Arbetsledare för Serviceteamet har varit delaktig i planeringen, sett nya lokaler tillsammans med Enhetschef för AME, vissa ekonomiuppgifter har inhämtats från ekonom och löneadministratör.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Genom att organisera serviceteamet under AME uppstår fler vinster. Inte minst vad avser möjligheten att hitta andra vägar till sysselsättning och underlätta andra vägar ut i försörjning.

Vi ser även att detta underlättar ett flöde mellan olika arbetsmarknadsåtgärder.

När det gäller den konkurrens om arbetsuppgifter som i dag råder inom kommunen, där AME idag utför vissa uppdrag utan att ta ut ersättning, kan AME i fortsättningen ta ut ersättning då dessa arbetsuppgifter kommer att utföras av exempelvis deltagare inom AME’s olika verksamheter tillsammans med serviceteamet.

Konsekvenser

En viss oro finns bland de arbetstager som i dag är anställda av serviceteamet utifrån en förändring organisatorisk tillhörighet.

Arbetsledare har ett stort ansvar att förklara och beskriva processen.

Enhetschef för AME kommer innan flytt träffa alla anställda inom serviceteamet för att gå igenom vad förändringen innebär.

I nuläget går serviceteamet med ett minusresultat som delvis härrör från intern konkurrens om arbetsuppgifter inom kommunen, men också av att två arbetsledare inte finns i budget där lönerna en stor minuspost.

Genom det fortsatta arbetet med anställningsformer kan denna

minuspost reduceras samt att intäkterna på sikt kan öka om vi samverkar serviceteamet med AME.

Även om serviceteamet går med ett minusresultat är det totalt en vinst för kommunen och samhället i stort, då risk för återfall i missbruk eller långvarig arbetslöshet föreligger hos fler av arbetstagarna, med

medföljande kostnader, om denna sysselsättningsåtgärd inte skulle finnas. Verksamheten kan genom flytten också bli mer flexibel då AME kan anpassa arbetet och kombinera med andra AME’s verksamheter på sikt.

Marie Ekblad Karin Holmberg

Avdelningschef Enhetschef

Meddelas för åtgärd:

Avdelningschef Individ och Familj Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Arbetsledare Serviceteamet

33

(34)

4 Ekonom, socialförvaltningen och AME

Löneadministratör, socialförvaltningen och AME För kännedom:

Socialchef

Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen

34

(35)

13

35

(36)

36

(37)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN ANMÄLNINGSÄRENDEN

Socialnämnden 2014-10-23 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1012 SN

2014-10-23 In

Nerikes Brandkår - dnr 160-2014- 00899-1 - Tjänsteanteckning - Gruppboende Gläntan Gusselby - Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor

2014.1042 SN

Lex Maria - Vikens gruppboende 2014/150 SOC 2014-10-23 In

Anmälan enligt Lex Maria - Vikens gruppboende - 140729

2014.1176 SN

2014-10-23 In

KÖS protokoll 140919

2014.1179 SN

2014-10-23 In

Socialstyrelsen - Anhöriga som ger omsorg till närstående Fördjupad studie av omfattning och konsekvenser -

Artikelnummer 2014-10-10

2014.1180 SN

2014-10-23 In

Socialstyrelsen - Trygghetslarm i kommunerna

En kartläggning - Artikelnummer 2014-9-38

In 2014.1196 SN

*** Sekretess *** Beröm, förslag, Klagomål,

synpunkter till Socialförvaltningen år 2014

2014/12 SOC 2014-10-23

Klagomål avs Källgården

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2014-10-14 11:27 Antal:23 HAMED

Sida 1 (5)

14/15

37

(38)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-10-23 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1197 SN

2014-10-23 In

IVO - dnr 8.2-82/2014 - beslut 140917 - Klagomål om

handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten i Lindesberg I

In 2014.1198 SN

*** Sekretess *** 2014-10-23

Förvaltningsrätten - målnr 1405- 14 - dom 140917 - Upphörande av vård enligt LVU

2014.1199 SN

2014-10-23 In

Förvaltningsrätten - målnr 2125- 14 - dom 140917 - Tillfälligt serveringstillstånd enligt

Alkohollagen (ESMA-NOR AB 556878-5470/Lbg)

2014.1200 SN

2014-10-23 In

Motion från Christina Pettersson ang pensionärsvårdcentral i Lindesberg - Remiss 141007 - dnr 2014/346

2014.1202 SN

2014-10-23 In

IVO - dnr 8.2-2499/2014-16 - beslut 140926 - Klagomål om bristfällig vårdkedja vid Örebro läns landsting

I

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2014-10-14 11:27 Antal:23 HAMED

Sida 2 (5)

38

(39)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-10-23 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1203 SN

Lex Maria - Vikens gruppboende 2014/150 SOC 2014-10-23 In

IVO - dnr 8.1.1-25678/2014-2 - bekräftelse 140924

2014.1204 SN

2014-10-23 In

IVO - dnr 8.2-25738/2014-4 - Begäran 140926 - Meddelande om tillsyn och begäran om yttrande/handlingar

In 2014.1205 SN

*** Sekretess *** 2014-10-23

IVO - dnr 8.2-25738/2014-4 - begäran 140929

2014.1206 SN

2014-10-23 In

BMB - dnr 2014-M-0904-2 - Delegationsbeslut 140929 - Beslut om avgift - Kvarnbacken 1:166 Vågen

2014.1207 SN

2014-10-23 In

Örebro kommun - Sö 48/2012 - 140910 - Avtal om social jourverksamhet

2014.1210 SN

IVO - dnr 8.8.1-19002/2013 -

begäran 140814- yttrande gällande ej verkställt beslut

2014/138 SOC 2014-10-23 In

IVO - dnr 8.8.1-19002/2013-11 - Yttrande i förvaltningsrättens målnr TB 3370-14

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2014-10-14 11:27 Antal:23 HAMED

Sida 3 (5)

39

(40)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-10-23 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2014.1211 SN

IVO - dnr 8.5-27373/2014-1 - Meddelande om kommande inspektion - 24-25 november år

2014-10-23

2014.1212 SN

Budgetuppföljning år 2014 2014/105 SOC 2014-10-23 In

Ks § 152 - 140930 - ekonomisk månadsuppföljning till och med augusti 2014

2014.1213 SN

2014-10-23 In

Ks § 154 - 140930 - dnr 2013/33 - Upphandlingsstrategi och riktlinje för hållbar upphandling

2014.1214 SN

2014-10-23 In

Ks § 159 - dnr 2013/312 - 140930 - Projekt Ny politisk organisation och förvaltningsorganisation

2014.1215 SN

2014-10-23 In

Ks § 160 - 140930 - dnr 2013/383 - Beslut om fördelning av statlig prestationsersättning

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2014-10-14 11:27 Antal:23 HAMED

Sida 4 (5)

40

(41)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-10-23 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1216 SN

2014-10-23 In

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

SOSFS 2014:5

Winess 4.02-482

© Bardeli Datasystem 1986-2012

2014-10-14 11:27 Antal:23 HAMED

Sida 5 (5)

41

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :