• No results found

för Falkenbergs kommun Tillgänglighetspolicy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "för Falkenbergs kommun Tillgänglighetspolicy"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tillgänglighetspolicy

för Falkenbergs kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-24 § 73/12

(2)

Tillgänglighetspolicyn ersätter tillsammans med policyn ”Mångfald i arbetslivet” det

”Handikappolitiska programmet” som antogs av kommunfullmäktige § 141/2001.

Funktionsnedsättning i fokus

Policyn förtydligar och konkretiserar den målsättning som återfinns i kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2011-2015:

”De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna”.

Det innebär att:

Samtliga invånare ska ha möjlighet att ta del av den service och det utbud som den kommunala verksamheten erbjuder.

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra såväl den inre som yttre miljön.

Varje nämnd, enhet och medarbetare har ett ansvar när det gäller att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning.

Via kunskap om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning ska bemötandet förbättras och attityder förändras.

Uppföljning

Tillgänglighetspolicyns efterlevnad åligger kommunens samtliga nämnder och bolag.

Utvärdering sker i form av den uppföljning som görs av kommunfullmäktiges övergripande mål i samband med årsredovisningen. Förvaltningschefen är ansvarig för att

”Mångfaldspolicyn” följs.

Ny terminologi

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska begreppet handikapp inte längre användas.

Istället förespråkas funktionsnedsättning i betydelsen nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ordet funktionshinder är inte synonymt då det definieras som den begräsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

FN:s konvention och nationell handlingsplan

Till grund för ”Tillgänglighetspolicyn för Falkenbergs kommun” ligger FN:s konvention och standardregler samt den nationella handlingsplanen.

År 1993 listade FN 22 stycken standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning rättigheter och möjligheter samt fördela ansvaret inom olika

samhällsområden. Standardreglerna är inte juridiskt bidande utan betraktas mer som moraliskt förpliktigande.

(3)

Juridiskt bindande är däremot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade år 2009. Den nya konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och innebär i sig inte några nya rättigheter utan syftar till att undanröja de hinder som finns för att dessa ska kunna nyttjas fullt ut.

En handlingsplan för handikappolitiken ”Från patient till medborgare” antogs år 2000 som involverar alla samhällsområden och sträckte sig fram till 2010. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, har på regeringens uppdrag överlämnat ett förslag innehållande olika delmål för hur funktionshinderpolitiken ska kunna genomföras inom sina respektive områden under perioden 2011-2016.

Lagstiftning och riktlinjer

Följande lagar innehåller direktiv för hur den kommunala verksamheten ska utformas ur ett tillgänglighetsperspektiv: regeringsformen, kommunallagen, plan- och bygglagen (inklusive enkelt avhjälpta hinder), arbetsmiljölagen, lagen om offentlig upphandling, vallagen,

skollagen samt socialtjänstlagen.

References

Related documents

mäta om det finns lagstiftning, policy och liknande på plats som syftar till förverkligandet av mänskliga rättigheter, om och i så fall vilka åtgärder som vidtas för

Där finns organisa- tioner som arbetar för miljön, för mänskliga rättigheter, för bättre utbildning, för nya jordbruksmetoder, för rätt till gratis aidsmediciner, för en

FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar anger tydligt att statsmakten måste inkludera handikapprörelsen i utformningen av

Princip 1: Företag ska stödja och respektera skyddet av mänskliga rättigheter Regeringar har alltid det primära ansvaret för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna men

Hjärtaredssån har en värdefull bottenfauna med flera sällsynta eller rödlistade arter, bland annat flodpärlmussla, och i nedre delen finns även goda lekbottnar för lax och

 Att, efter komplettering, anta förvaltningens förslag på åtgärdsplan för införande av FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

- Det finns möjlighet att representanter från kommittén för mänskliga rättigheter att komma ut till de olika pensionärsråden och informera om mänskliga rättigheter.

Ekvatorialguinea har undertecknat och ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, men rapportering till de olika konventionsbaserade- övervakningskommittéerna