Säkerhetskontroll vid Sametingets sammanträden

Download (0)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-06-14

Närvarande: F.d. justitierådet Severin Blomstrand samt justitieråden Kerstin Calissendorff och Thomas Bull

Säkerhetskontroll vid Sametingets sammanträden

Enligt en lagrådsremiss den 31 maj 2018 har regeringen (Kulturdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden,

2. lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter, 3. lag om ändring i sametingslagen (1992:1433).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Karin Olsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

(2)

2

Förslaget till lag om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

3 §

I paragrafen finns bestämmelser om omfattningen av

säkerhetskontrollen vid Sametingets sammanträden. Enligt första styckets andra mening omfattar kontrollen inte ledamöter och

ersättare vid sammanträdet, eller andra som på grund av ett särskilt uppdrag närvarar vid sammanträdet. Vid föredragningen har upplysts att det ska vara fråga om uppdrag från Sametinget. Detta bör komma till uttryck i lagtexten.

Förslaget till lag om ändring i sametingslagen

3 c §

I paragrafens första stycke föreskrivs att styrelsens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelsen får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om Sametinget har medgett det.

Enligt tredje stycket ska detsamma gälla för sammanträden i Sametingets nämnder.

Innebörden av regleringen är att samtliga sammanträden antingen

ska hållas inom stängda dörrar eller vara offentliga. Det går inte att

besluta att endast något eller några av styrelsens eller en nämnds

sammanträden ska vara offentliga. Vid föredragningen har upplysts

att detta inte är avsikten. Lagtexten bör ändras så att den avsedda

innebörden framgår.

(3)

3 Förslaget till lag om ändring i lagen om ordningsvakter

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :