• No results found

Ledare; Maktväxling behövs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ledare; Maktväxling behövs"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

•EDARE

Maktväxling behövs

I

valrörelsen 1976 hade kravet på

maktväxling en egen bärkraft. Vanli-ga medborVanli-gare kände att de borgerli-ga hade rätt när de framförde att en levan-de och vital levan-demokrati förutsätter regim-skiften.

Till denna känsla bidrog socialdemo-kratins högt uppskruvade socialistiska tonläge, som under många år låg långt till vänster om t o m den egna valmanskåren.

Till denna känsla bidrog också de många affårer som präglade åren före valet. Ing-mar Bergman och kronofogdarna var en, Astrid Lindgrens brev till Gunnar Sträng om den Pomperipossaeffekt hon drabba-des av var en annan. Den socialdemokra-tiska partikassörens försök att smuggla pengar till Finland var ett exempel på att man då kunde anse att ändamålen helga-de medlen.

Dessa händelser ter sig, åtminstone i historiens ljus, snarast blygsamma i för-hållande till den långa rad affärer som präglat Sveriges offentliga liv sedan soci-aldemokratins återkomst 1982. Tre justitieministrar har kommit och gått, JO har fått avgå, postverkets chef likaså,

Journalistförbundets ordförande etc. Lis-tan kan göras lång. 197 5/76 års händelser ter sig i all synnerhet blygsamma jämfört med den rättsskandal som skakat Sverige sedan Ebbe Carlsson-affären avslöjades genom tullens ingripande i Helsingborg.

Det behöver vädras i maktens korrido-rer var ett bra argument i valrörelsen 1976. Det duger gott nu igen. Det krävdes inte mer än två valperioder i regerings-ställning för att socialdemokratin återigen skulle tro sig oövervinnlig, för att hela den gamla maktfullkomligheten skulle åter-uppstå i sin forna glans.

statsministern och Anna-Greta Leijon

har i samband med Ebbe Carlsson-affä-ren gett chockerande nakna uttryck för socialdemokratisk egenrättfärdighet och gäng-mentalitet. Svensk Tidskrift har bl a i serien "Tystnadens konformism" sökt belysa vad som hänt med det svenska samhället under det långa so-cialdemokratiska maktinnehavet. Hur den svenska debatten brister i deltagande och vidd och hur många frågor och sam-hällsproblem diskuterats enbart utifrån en synvinkel - den socialdemokratiska. Symptomatisk för denna förträngda de-batt har också varit de bannbullor som drabbat avvikare som vågat ifrågasätta de officiella sanningarna.

Den socialdemokratiska maktfullkom-ligheten leder också till de många affärer-na. De nog så krångliga och frihetsin-skränkande regleringar i fråga om skatter,

bostäder m m som socialdemokratin är beredd att ställa upp för vanligt folk, de revolterar rörelsens toppar själva emot i sitt dagliga leverne.

Socialdemokratin har problem med sin inställning till rättssamhället. Tre justitie-ministrars avgång sedan 1982 är ett tec-ken på detta. I arbetarrörelsens barndom ogillades polisen, den sågs som ett red-skap för överheten. Trots att socialdemo-kratin själv varit överhet under lång tid tycks denna avoghet ha dröjt sig kvar och är säkert en delförklaring till den släpp-hänta kriminalpolitik som lanserats i Sve-rige.

Till socialdemokratins komplicerade förhållande till rättssamhället hör också dess syn på lagarna. Lagstiftning kan både användas som instrument för att förändra samhället på det sätt en riksdagsmajoritet önskar men lagar kan också verka som ett skydd för individen, minoriteter och olika

(2)

fri-och rättigheter. Lagar och i synnerhet grundlagen kan således också komma att verka som en broms och ett hinder för t ex samhällets omdaning i socialistisk riktning. Carl Lidbom gav under sin tid som justitieminister på 70-talet ofta ut-tryck för den socialistiska inställningen att lagstiftningen framför allt bör vara ett in-strument i den politiska majoritetens ijänst för att genomföra önskade sam-hällsförändringar. I konsekvens med den-na syn omintetgjorde också socialdemo-kratin strävanden att få in en fri-och rät-tighetskatalog i 1974 års grundlag. Det blev en borgerlig uppgift att föra kampen för att grundlagsfästa fri-och rättigheter-na vidare vilket man också delvis lyckades med år 1979. Äganderätten är dock fort-farande inte grundlagsskyddad. Så långt kunde inte socialdemokratin sträcka sig.

Ingvar Carlsson har personligen i en intervju i Tiden mycket klart gett uttryck för synen att rättigheterna tillkommer kollektivet - inte individerna. Kanske finns här en förklaring till statsministerns

---

-~

-195

häpnadsväckande hantering av Anna-Greta Leijon-affären. Han har helt enkelt inte kunnat förstå hur upprörande och oroande det är för medborgarna i Sverige att erfara att en justitieminister sanktione-rar en dold, privat polisundersökning som urartat till försök att dessutom söka smuggla in hemlig avlyssningsapparatur. Anna-Greta Leijon tillhör kollektivet, hon tillhör den socialdemokratiska rörel-sen, hon är populär, hon har menat väl. Ingvar Carlsson tycks inte förstå att alla dessa argument är ovidkommande i själva rättsfrågan.

I en demokrati har väljarna möjlighet att utkräva ansvar i val och de har en möj-lighet att rensa i maktens korridorer. Det-ta senare är faktiskt ett viktigt ändamål i sig. Långa maktinnehav leder till avarter och får ohälsosamma effekter på sam-hällsutvecklingen, i all synnerhet i ett samhälle som är så starkt politiserat som det svenska. De många affårerna under socialdemokratiskt styre är ingen slump. De understryker behovet av maktväxling.

References

Related documents

I USA, där Alfa Romeo under många år inte fanns representerat men som ändrades i och med 4C-introduktionen, presenteras nu en specialversion som markerar slutet för

Föreningen ska ha rätt att göra utdrag ur belastningsregistret på tränare och ledare avseende barn relaterade brott för att säkerställa barn och ungdomars rätt till trygg

Det innebär att många lever med så högt blodtryck och hög risk för följdsjukdom att det motiverar blodtryckssänkande läkemedel, säger Johan Sundström, hjärtläkare och

Vätgasbilar är kanske inte riktigt redo för den stora marknaden, i alla fall inte i Sverige eftersom det finns så få ställen att tanka bilen på.. Därför kommer inte Toyota

De branscher som omfattade högst andel inpendlare av dagbefolkningen var Energi och miljö där andelen inpendlare uppgick till 58 procent, följt av Byggverksamhet samt Tillverkning och

Antalet personer i Stockholms stad i åldrarna 20–64 år som förvärvsarbetade ökade med cirka 6 200 personer mellan 2017 och 2018, vilket motsvarar en ökning i förvärvsfrekvens

• Försök att ha tålamod med ditt barn/dina barn och kritisera dem inte för hur deras beteende har ändrats, t.ex.. att de klänger på dig eller vill

I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling av personuppgifter som krävs för att Banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag,